Nabór do udziału w projekcie badawczym

Nabór do udziału w projekcie badawczym nr 2016/21/B/HS5/00074 pt. Między uczciwymi a sfałszowanymi. Wybory jako kluczowe uwarunkowanie „granicznego reżimu politycznego”. Turcja w perspektywie porównawczej, realizowanym w WNPiSM w ramach programu OPUS 11 (panel HS5) w latach 2017–2018.

Nazwa stanowiska: doktorant – stypendium naukowe

Liczba stanowisk: 1

Wymagania:

Kandydat powinien:

– być doktorantem;
– posiadać umiejętności analityczne i badawcze w dyscyplinie nauk o polityce lub pokrewnej dyscyplinie;
– posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego lub tureckiego;
– posiadać pogłębioną wiedzę w jednym z głównych obszarów badawczych projektu – wybory, demokratyzacja, reżimy polityczne lub polityka turecka;
– posiadać odpowiednie doświadczenia akademickie i dorobek naukowy – przede wszystkim udział w konferencjach, projektach i stażach naukowych oraz publikacje – w wyżej wymienionych głównych obszarach projektu.

Opis zadań:

Doktorant będzie wykonywać w uzgodnieniu z kierownikiem projektu następujące zadania badawcze:

– zbieranie danych,
– przygotowanie i przeprowadzanie wywiadów,
– opracowywanie wyników badań,
– udział w rozpowszechnianiu wyników badań.

Doktorant będzie musiał również złożyć kierownikowi projektu roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium w projekcie wynosi 500 PLN miesięcznie.
Okres finansowania stypendium w ramach projektu wynosi 12 miesięcy i rozpocznie się po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy.

 Sposób rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są proszone o przesłanie wymaganych dokumentów drogą mailową na adres: ar.szymanski@uw.edu.pl.

Rozstrzygnięcie zostanie podjęte przez specjalną trzyosobową komisję z kierownikiem projektu jako przewodniczącym na podstawie nadesłanych aplikacji. Komisja przygotuje listę rankingową, która zostanie przesłana drogą elektroniczną kandydatom. Stypendium otrzyma kandydat z największą liczbą punktów. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, Poz. 922);
– życiorys naukowy zawierający informacje o dotychczasowej działalności i osiągnięciach naukowych, w tym:

  1. wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
  2. zainteresowania naukowe,
  3. publikacje (opublikowane lub przyjęte do druku),
  4. konferencje z czynnym udziałem kandydata (prezentacja referatu),
  5. nagrody i wyróżnienia za działalność naukową,
  6. zrealizowane projekty naukowe,
  7. odbyte staże i stypendia naukowe.

Rekrutacja będzie się odbywać na podstawie regulaminu NCN: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-stypendiow.pdf

Termin przesyłania aplikacji: 3 kwietnia 2017, godz. 23:59