Informacje odnośnie warunków 2017/18

UWAGA STUDENCI!

Zgodnie z §3 ust. 1 Szczegółowych Zasad Studiowania na Wydziale student, który nie spełnił wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu może ubiegać się o przyznanie warunku. Pisemny wniosek o warunkowe zaliczenie roku akad. 2016/17 wpis na kolejny etap studiów wraz z uzasadnieniem składa się w terminie do 20.09. 2017 r.

Brak wniosku skutkuje skreśleniem z listy studentów.