Dr Daniel Mider

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Daniela Midera

Wniosek

Autoreferat

12 grudnia  2017 r. – dr Daniel Mider złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

13 grudnia 2017 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

31 stycznia 2018 r. – Rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW powołała członków komisji habilitacyjnej w składzie:

Dr hab. Ewa Marciniak – sekretarz
Prof. dr hab. Zbigniew Lasocik – członek komisji
Dr hab. Jacek Ziółkowski - recenzent