Dr Daniel Mider

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Daniela Midera

Wniosek

Autoreferat

12 grudnia  2017 r. – dr Daniel Mider złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

13 grudnia 2017 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

31 stycznia 2018 r. – Rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW powołała członków komisji habilitacyjnej w składzie:

Dr hab. Ewa Marciniak – sekretarz
Prof. dr hab. Zbigniew Lasocik – członek komisji
Dr hab. Jacek Ziółkowski - recenzent

6 marca 2018 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski, przewodniczący komisji
Dr hab. Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski, sekretarz Komisji
Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, recenzent
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, recenzent
Dr hab. Jacek Ziółkowski – Uniwersytet Warszawski, recenzent
Prof. UMCS dr hab. Wojciech Sokół, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, członek komisji
Prof. dr hab. Zbigniew Lasocik – Uniwersytet Warszawski, członek komisji.