Poniżej znajduje się wykaz grantów aktualnie realizowanych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Z informacjami odnośnie poszczególnych projektów (rodzaj projektu, nazwa programu w ramach którego projekt jest finansowany, dane kierownika, okres realizacji, krótki opis) można się zapoznać, klikając w ich tytuły.

Dane o wszystkich dotychczasowych projektach badawczych są publikowane na stronie POL-on:  Wykaz projektów naukowych.

Afrykanerzy po 1994 roku. Redefinicja etnicznej tożsamości oraz roli w multikulturowym społeczeństwie Republiki Południowej Afryki w kontekście dążeń do narodowego samostanowienia

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: program Diamentowy Grant, konkurs 43
Kierownik: Aleksander Matthew Haleniuk
Okres realizacji: 2014-09-03 do 2019-09-02

Proponowany przez autora projekt jest okazją do dogłębnego zbadania pozycji społecznej Afrykanerów, czyli przedstawicieli białej ludności Republiki Południowej Afryki oraz Namibii, w ramach istniejących na południu Afryki demokratycznych państw.

Wstępem do projektu ma być analiza zachodzących zmian tożsamości afrykanerskiej przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na procesy, które dotychczas miały największy wkład w jej powstanie i kształtowanie tj. m.in.: Wielki Trek, wojny burskie, wyznanie kalwińskie, apartheid. Ważnym elementem badań będzie analiza samookreślenia się Afrykanerów i ich stosunku do istniejących realiów oraz poczucia bycia jedynym białym plemieniem Afryki.

Projekt jest też próbą naukowego zmierzenia się ze stereotypami, które ciążą na tej społeczności. Autor proponuje kompleksowe zbadanie i opisanie afrykanerskich organizacji takich jak AfriForum czy Solidariteit, które stawiają sobie za cel obronę interesów tej społeczności w zmieniających się stosunkach społecznych w Republice Południowej Afryki, a także szczegółowe przeanalizowanie propozycji i możliwości utworzenia autonomii bądź też odrębnego afrykanerskiego państwa w granicach współczesnej RPA, na przykładzie Oranii oraz Kleinfontein - dwóch miejscowości zamieszkanych wyłącznie przez Afrykanerów. Nieodzownym elementem projektu będą badania przeprowadzone w Republice Południowej Afryki oraz Namibii w III roku trwania projektu. Integralną częścią projektu ma być wydanie publikacji podsumowującej wyniki badań autora, które przybliżyłyby tematykę Afrykanerów przeciętnemu polskiemu czytelnikowi, a także uzupełniłyby dotychczasowy, skromy stan wiedzy polskiej nauki na ten temat.

COST Action: Empowering the next generation of social enterprise scholars (CA16206)

COST Association, Brussels, Belgium
Okres realizacji: 27.11.2017–26.11.2021
Uczestnik akcji: dr Bartosz Pieliński

Empowering the next generation of social enterprise scholars
Social enterprise (SE) are organizations which combine an entrepreneurial dynamic to provide services or goods with a primacy of social aims. SE naturally cross various types of borders; sectoral (public, business, cooperatives, associations), resources (drawing them from the market, public procurement, grants, and philanthropy) and activity fields (personal services, finance, recycling industry, energy and transport, food supply chains...).

This EMPOWER-SE Action aims at:
(1) contributing to a comprehensive understanding of the diversity of SE models emerging across Europe and globally; their conditions of emergence and development; and their contribution to key industries for the development of sustainable societies by overcoming existing fragmentation in the levels of knowledge from both a geographical and a disciplinary point of view;
(2) empowering the next generation of SE scholars, focusing on expanding the SE scientific community to less research-intensive countries where it is still embryonic or non-existing; and
(3) fostering evidence-based policy from local to European levels and supporting the development of SE and their eco-systems in synergy with main industry representatives and stakeholders. The Action will implement networking mechanisms (working groups, conferences, meetings, workshops for policy-makers, local stakeholder talks, short-term scientific missions, training schools, communication tools including stakeholders briefs, and web-based dissemination) to connect fragmented communities and to contribute to closing the gap between the scientific community, policy-makers and society throughout Europe and beyond.

(Descriptions are provided by the Actions directly via e-COST.)

Demand for Sexual Exploitation in Europe

Projekt w ramach programu Unii Europejskiej (przeniesiony z dniem 1 października 2017 r. z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji na WNPiSM)

European Commission, Directorate-General Migration and Home Affairs

Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Lasocik
Okres realizacji: od 2017-01-12 do 2019-01-01

http://project-desire.eu/

D-Housing. Demokratyczność polityki mieszkaniowej

Narodowe Centrum Nauki;  SONATA; edycja 12
Kierownik: dr Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka
Okres realizacji: od 2014-07-18 do 2018-07-17

D-Housing. Demokratyczność polityki mieszkaniowej

Posiadanie dachu nad głową jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Godne warunki mieszkaniowe umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie jednostek, rodzin, grup społecznych. Kryzys mieszkaniowy – odczuwany w wielu państwach europejskich (np. Polska, Hiszpania, Portugalia, Francja, Belgia) - stanowi jednak dowód na to, że potrzeby mieszkaniowe ludności nie są zaspokajane. Jest to widoczne także w statystykach dotyczących problemu bezdomności. Sytuacja ta jawi się jako wyzwanie dla badaczy oraz dla praktyków związanych z mieszkalnictwem. Brakuje nie tylko zdolności kredytowej i środków budżetowych na finansowanie kosztownych inwestycji mieszkaniowych, ale przede wszystkim koncepcji rozwoju polityki mieszkaniowej w XXI wieku. Do wypracowania wizji polityki mieszkaniowej, która mogłaby sprostać współczesnym problemom mieszkaniowym, niezbędne są narzędzia teoretyczne oraz dane, uzyskane z badań. Udział aktorów społecznych w kształtowaniu i realizacji polityki mieszkaniowej jest ważnym elementem tej polityki. Jednak w ramach teorii badań mieszkaniowych brakuje narzędzi teoretycznych i analitycznych do badania powyższych zagadnień. W tej sytuacji, rozwijana w projekcie i weryfikowana empirycznie koncepcja demokratyczności polityki mieszkaniowej (KDPM) może być użyteczna dla badania legitymizacji polityki mieszkaniowej oraz jej wpływu na skuteczność i innowacyjność polityki publicznej w obszarze mieszkalnictwa. Badanie obejmie politykę mieszkaniową m.st. Warszawy w latach 2000-2016. Wyniki badań pozwolą lepiej wyjaśnić społeczny odbiór działań politycznych w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności, co z kolei przyczynić się może do lepszego projektowania tych działań.

European Paths to Transnational Solidarity at Times of Crisis: Conditions, Forms, Role-models and Policy Response [TransSOL]

Komisja Europejska: Horyzont 2020 (ERC, działanie Research & Innovation Action)
Kierownik: dr Maria Theiss
Okres realizacji: od 2015-01-28 do 2018-05-31

Projekt TransSOL bada problematykę solidarności społecznej w Unii Europejskiej w dobie kryzysu ekonomicznego. Ma on na celu odpowiedź na pytania badawcze m.in. o to w jakim stopniu obywatele krajów członkowskich popierają redystrybucję w Unii Europejskiej? W jakim sensie można mówić o unijnym obywatelstwie? Jaki jest związek między krajowymi politykami publicznymi a międzynarodową solidarnością społeczną w Unii? Przewidziane w projekcie zadania badawcze to m.in.: badanie alternatywnych form solidarności społecznej; rozwijanych przez organizacje i ruchy społeczne (sondaż wśród organizacji pozarządowych); analiza przejawów i uwarunkowań solidarności społecznej na poziomie indywidualnym (sondaż na reprezentatywnych próbach mieszkańców); analiza dyskursu publicznego w badanych krajach (analiza roszczeń politycznych zawartych w prasie krajowej); ewaluacja (z zastosowaniem metody action research) wybranych mechanizmów międzynarodowej solidarności w UE.

Europeizacja partii i systemów partyjnych państw postjugosłowiańskich na tle doświadczeń krajów środkowoeuropejskich - podobieństwa, perspektywy, wyzwania

Narodowe Centrum Nauki; FUGA; edycja 4
Kierownik: dr Dominika Maria Mikucka-Wójtowicz
Okres realizacji: od 2015-10-01 do 2018-09-30

Choć literatura dotycząca szeroko rozumianej europeizacji obszaru postjugosłowiańskiego jest dość obszerna, partie polityczne były w niej dotychczas bagatelizowane. Jest to znaczącym niedopatrzeniem, bowiem – jak słusznie podkreślał Simon Hix – zarówno krajowa, jak i unijna polityka, są politykami partyjnymi. Ponadto funkcjonowanie systemów partyjnych wpływa w istotny sposób na stabilność systemów politycznych, a fakt ów jest szczególnie istotny, gdy zajmujemy się badaniem rzeczywistości politycznej państw o tak ważnym położeniu geopolitycznym, jak państwa postjugosłowiańskie oraz o tak trudnej (pomijając szczególny przypadek Słowenii) drodze do demokracji. Europeizacja partii jest rozumiana w badaniach jako dwutorowy proces. Z jednej strony składają się na niego odpowiedzi partii na zmiany środowiska ich działania związane z postępującym procesem integracji europejskiej (tzw. pośredni wymiar europeizacji). Z drugiej zaś zmiany, do których doszło pod wpływem współpracy krajowych ugrupowań politycznych z transnarodowymi federacjami partii politycznych (europartiami), grupami reprezentującymi je w Parlamencie Europejskim (PE), a w przypadku partii środkowoeuropejskich także z siostrzanymi formacjami z Europy Zachodniej.

Celem niniejszego projektu jest zbadanie wpływu procesu europeizacji na zmiany zachodzące w obrębie krajowych partii politycznych oraz systemów partyjnych pięciu państw postjugosłowiańskich mających co najmniej oficjalny status kandydatów do członkostwa w Unii Europejskiej (Macedonia, Czarnogóra, Serbia), tudzież będących już jej pełnoprawnymi członkami (Słowenia, Chorwacja). W przypadku partii, uwaga w analizie zostanie zwrócona na zachodzące pod wpływem europeizacji zmiany programowe i organizacyjne, zaś w badaniach systemów partyjnych podjęta zostanie próba oceny wpływu europeizacji na zmiany ich formatu (powstawanie nowych partii bądź rozłamy w starych ugrupowaniach) lub mechanizmów (zmiany wzorców rywalizacji i kooperacji partii).

W badaniach zostanie zastosowana triangulacja teorii, metod i technik badawczych. Z jednej strony będzie ona polegała na łączeniu teorii z zakresu studiów europejskich, przede wszystkim zaś neoinstytucjonalnego i – mającego z nim wspólne korzenie – umiarkowanie konstruktywistycznego paradygmatu badań nad integracją europejską oraz ujęć teoretycznych z zakresu dynamicznie rozwijających się badań nad europeizacją z teoriami zmiany i rozwoju partii (theories of party change and development). Z drugiej, na połączeniu metod jakościowych z ilościowymi oraz łączeniu kilku technik zbierania danych do analizy (analiza danych zastanych, przeprowadzenie częściowo ustrukturyzowanych wywiadów oraz ankiety). Wnioski płynące z przeprowadzonych badań, zostaną następnie skonfrontowane z płynącymi z literatury przedmiotu wnioskami analiz tego procesu w państwach środkowoeuropejskich. Tak szeroka analiza powinna umożliwić zarówno wskazanie specyficznych czynników wewnętrznych (krajowych) i zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na przebieg i intensywność procesu europeizacji partii i systemów partyjnych, jak również stworzenie nowego modelu jego badań.

Europeizacja rynku usług opiekuńczych: rola agencji pośrednictwa pracy i agencji zatrudnienia w Niemczech i Polsce (EuroAgencyCare)

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki
Kierownik: dr hab. Maciej Duszczyk
Okres realizacji: od 2016-12-01 do 2018-12-31

Starzenie się społeczeństw, przemiany rodziny i zmiany zachodzące na rynku pracy wiążą się nierozerwalnie z pytaniem, jak w przyszłości możliwe będzie zapewnienie jakościowo odpowiedniej opieki. Te procesy dotykają krajów europejskich, a w szczególności państw członkowskich UE, nie w izolacji od siebie. Celem niniejszego projektu jest pokazanie na przykładzie jednego zachodniego („starego”) państwa członkowskiego (Niemcy) i jednego wschodniego („nowego”) państwa członkowskiego (Polska), jak obydwa państwa radzą sobie z wyzwaniami starzenia się społeczeństwa i jaki wpływ na te procesy ma europeizacja. W centrum zainteresowania projektu znajdują się agencje pośrednictwa pracy i agencje zatrudnienia wysyłające migrantów świadczących usługi opiekuńcze w ramach tak zwanych umów opiekuńczych Live-in (często określane też jako opieka całodobowa) do gospodarstw domowych. W związku z lukami w niemieckim systemie zabezpieczenia społecznego ta forma opieki jest coraz bardziej rozpowszechniona. Jednocześnie w Polsce coraz większą rolę w obszarze usług odgrywa siła robocza z krajów trzecich (np. Ukrainy). Dzięki liberalizacji obowiązujących w UE zasad przepływu osób i usług powstał stale rosnący rynek dla działań agencji zatrudnienia i agencji pośrednictwa pracy. Niniejszy projekt mieści się w obszarze nauk politycznych i polityk publicznych w nurcie badań nad państwem dobrobytu. Jego celem jest zbadanie politycznych i gospodarczych strategii agencji oraz zrzeszających je organizacji. Chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie, jak wykorzystywane (też w znaczeniu pejoratywnym) i wypełniane są luki w obowiązujących regulacjach prawnych oraz metodach kontroli wielopłaszczyznowego systemu usług opiekuńczych, a także – jak lepiej regulować ten obszar w przyszłości.

  

Explaining Global India: a multi-sectoral PhD training programme analysing the emergence of India as a global actor

Projekt realizowany w ramach Horyzont 2020 (ERC, działanie Research & Innovation Action, Innovation Action, działania Marie Skłodowskiej-Curie)

Kierownik: dr hab. Jakub Zajączkowski
Okres realizacji: 2017-04-01 do 2019-03-31

 

Konceptualizacja nowych form międzynarodowych migracji przymusowych i ich implikacje dla bezpieczeństwa i prawa międzynarodowego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: program Diamentowy Grant, konkurs 44
Kierownik: Oskar Konrad Raczycki
Okres realizacji: od 2015-09-21 do 2018-11-21

Nowe formy międzynarodowych migracji przymusowych stanowią wyzwanie dla regulacji prawnomiędzynarodowych oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Projekt badawczy stanowi pomost między tworzywem, jakim jest wiedza na temat migracji, a praktycznymi zastosowaniami i implikacjami analizowanych zjawisk, w postaci zaproponowanych rozwiązań prawnych i polityk (podejście public policy studies). Celem naukowym projektu jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy na temat migracji przymusowych, w ramach kontynuacji prowadzonych badań, poprzez włączenie do analizy trzech obszarów: (1) zmian w rozumieniu pojęcia „uchodźcy” na skutek teleologicznej wykładni rozszerzającej definicję prawną z Konwencji genewskiej o przesłanki różnych form migracji przymusowych w orzecznictwie sądów międzynarodowych i krajowych, (2) dokonanie typologii migracji przymusowych z uwzględnieniem nowych trendów migracyjnych i ich zakresu znaczeniowego dla wskazania możliwych sposobów regulacji w prawie międzynarodowym oraz przyjęcia rozwiązań praktycznych na poziomie public policy, (3) analizę sekurytyzacji przymusowych form migracji wskazanych w projekcie, wskazanie zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego oraz scenariuszy rozwoju.

Badania prowadzone w ramach projektu skupią się na trzech hipotezach badawczych: (1) nowe typy migracji przymusowych wymagają międzynarodowej regulacji prawnej. Regulacja ta powinna przyjąć różne formy i jest uzależniona od woli społeczności międzynarodowej. (2) część przesłanek nowo występujących migracji przymusowych jest włączana do zakresu znaczeniowego pojęcia uchodźcy na skutek wykładni sądów międzynarodowych i krajowych. W przypadku rewizji reżimu, nowa definicja uchodźcy może objąć przesłanki będące konotacją innych form migracji przymusowych. (3) masowe przymusowe przesiedlenia ludności stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego i powinny zostać uwzględnione w narodowych strategiach bezpieczeństwa.

Projekt wszechstronnie wykorzystuje zróżnicowane narzędzia metodologiczne (metody niereaktywne, analiza i opracowanie surowych danych statystycznych, studium przypadku, metody prognostyczne) i teoretyczne (dorobek szkoły kopenhaskiej, konstruktywistyczna analiza bezpieczeństwa, zwrot lingwistyczny w stosunkach międzynarodowych). Niereaktywną metodą badawczą zastosowaną w projekcie jest analiza dokumentów (wskazówki, podręczniki, wytyczne i inne publikacje UNHCR, organizacji międzynarodowych, komunikaty, literatura przedmiotu) i orzecznictwa (Refworld - baza UNHCR, baza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, baza CURIA, baza Electronic Immigration Network, baza Refugee Case Law). W celu weryfikacji hipotez i możliwości aplikacyjnych projektu zbadane zostaną obiektywne i subiektywne ograniczenia rewizji Konwencji genewskiej w zakresie przyjęcia nowej definicji uchodźcy i propozycji regulacji migracji przymusowych na poziomie dialogu w ONZ i regionalnych organizacjach międzynarodowych oraz poszczególnych wybranych państw podnoszących tę kwestię. Analiza sekurytyzacji i zagrożeń bezpieczeństwa zostanie przeprowadzona zgodnie z metodologią szkoły kopenhaskiej. Scenariusze rozwoju i analiza trendów wymaga wykorzystania narzędzi statystycznych (STATA, SPSS), a także metod prognostycznych (ekstrapolacji, heurystycznych, morfologicznej i in.), oraz praktyk najlepszych ośrodków analitycznych polityki międzynarodowej, takich jak RAND.

Konstrukcja badania i zidentyfikowanie obszarów i metod dotychczas nie poddanych analizie kreuje czynnik innowacyjności i naukowości, uzasadniając podjęcie naukowej refleksji w tym obszarze badawczym. Rezultaty badań zostaną wykorzystane nie tylko do celów poznawczych, ale także aplikacyjnych. Podczas realizacji projektu powstanie strona internetowa projektu zawierająca opracowaną bazę orzecznictwa. Po zakończeniu projektu, strona będzie stanowić cenne źródło informacji dla badaczy oraz praktyków prawa międzynarodowego. Wyniki projektu będą stanowić istotną wartość dodaną w badaniach nad przesłankami definicji uchodźcy w Konwencji genewskiej i mają szansę stać się głosem w debacie nie tylko naukowej, ale również praktycznym narzędziem w tworzeniu polityk i prawa, dokonując typologii migracji przymusowych oraz przyporządkowując im preferowane sposoby regulacji. Badania mają również znaczenie w Polsce ze względu na niedobór opracowań międzynarodowego prawa uchodźczego i bezpieczeństwa migracyjnego.

Legalne cele w konfliktach zbrojnych z perspektywy państw i podmiotów pozapaństwowych

Narodowe Centrum Nauki;  SONATA; edycja 6
Kierownik: dr Patrycja Karolina Grzebyk
Okres realizacji: od 2014-07-18 do 2018-07-17

Celem projektu jest całościowe, interdyscyplinarne omówienie prawa określającego legalne cele w czasie konfliktu zbrojnego. Projekt obejmuje badania z zakresu głównych gałęzi prawa międzynarodowego mających zastosowanie w czasie konfliktu zbrojnego, a mianowicie prawo konfliktów zbrojnych, prawa człowieka, międzynarodowe prawo karne. Dodatkowo, przeanalizowane zostanie prawo krajowe, prawo organizacji międzynarodowych oraz kodeksy tworzone przez grupy zbrojne. Podstawowe cele projektu są następujące: (a) wskazać, jakie obiekty i osoby stanowią legalne cele w czasie konfliktu zbrojnego; (b) zidentyfikować zasady atakowania legalnych celów i ocenić ich spójność; (c) skonfrontować prawo dotyczące wyznaczania celów z praktyką ataków w celu identyfikacji głównych ofiar konfliktów zbrojnych; (d) ocenić istniejący system sankcji za naruszenia prawa określającego legalne cele ataków; (e) zaproponować ujednolicony model prawa określającego legalne cele w czasie konfliktów zbrojnych.

W czasie badania zostaną zastosowane rożne metody, a mianowicie: analiza literatury dotyczącej prawa dotyczącego wyboru celów w czasie konfliktów zbrojnych, studiów historycznych, studiów komparatystycznych, raportów z prac przygotowawczych, tekstów prawnych (w tym m.in. postanowienia konwencji międzynarodowych, ale także niewiążących instrumentów jak Wytyczne dotyczące pojęcia bezpośredniego uczestnictwa w działaniach zbrojnych według międzynarodowego prawa humanitarnego, oraz kodeksy postępowania) – metoda dogmatyczna; przegląd decyzji sądów a także praktyki państw i podmiotów pozapaństwowych dotyczącej wyboru celów (oficjalne oświadczenia); konsultacje(wywiady) z ekspertami prawnymi i wojskowymi.

Efektem projektu będą artykuły w polskich i zagranicznych periodykach nt. legalnych celów, statusu różnych kategorii osób i obiektów. Głównym rezultatem będzie monografia nt. legalnych celów zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Za potencjalny nowy wkład do nauki, jaki może wnieść niniejszy projekt, można uznać wskazanie różnic w rozumieniu legalnych celów przez państwa i podmioty pozapaństwowe, a także propozycję stworzenia ujednoliconego modelu prawa określającego legalne cele w czasie konfliktów zbrojnych. Rezultaty badań mogą być wykorzystane nie tylko przez naukowców z różnych dziedzin, ale także m.in. przez siły zbrojne, sędziów i dziennikarzy. Przygotowywana monografia ma być podstawą wniosku habilitacyjnego.

Łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym w Polsce z perspektywy capability approach

Narodowe Centrum Nauki; SONATA; edycja 7
Kierownik: dr Anna Karolina Kurowska
Okres realizacji: od 2015-05-04 do 2018-11-03

Celem projektu jest analiza krótkookresowych efektów reform polskiej polityki na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego z lat 2009-2013 r. z perspektywy tzw. capability approach.

Między uczciwymi a sfałszowanymi. Wybory jako kluczowe uwarunkowanie "granicznego reżimu politycznego" - Turcja w perspektywie porównawczej.

Narodowe Centrum Nauki; OPUS; edycja 11
Kierownik: dr hab. Adam Robert Szymański
Okres realizacji: od 2017-02-01 do 2019-01-31

POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU

Choć w ostatnich dziesięcioleciach rośnie liczba państw przeprowadzających wolne i regularne wybory, często wiele do życzenia pozostawia ich uczciwość. Rozwija się bowiem zjawisko manipulacji wyborczych, wykraczających znacznie poza zwykłe fałszerstwa. Głównym celem badań jest analiza wpływu tych manipulacji na reżimy polityczne państw (przede wszystkim tzw. hybrydowe – znajdujące się pomiędzy demokracją a autorytaryzmem), wraz z zarysowaniem prognozy co do ich możliwych przemian. Badacze będą się koncentrować na zagadnieniu zachowywania uczciwej rywalizacji partii politycznych i równych szans w przejmowaniu władzy. Wybór tego tematu wynika przede wszystkim z obserwowanego dynamicznego rozwoju różnego rodzaju nadużyć wyborczych – dotyczących prawa, preferencji wyborców i samego głosowania, które faworyzują pojedyncze siły polityczne i zaczynają wpływać na różne elementy systemu politycznego, np. na dominację jednej partii politycznej, co w dłuższym czasie może doprowadzić do niedemokratycznych zmian. Politolodzy zauważyli w ostatnich latach to zjawisko i rozwinęli przede wszystkim studia teoretyczne. Jednak nie przeprowadzili dogłębnych badań konkretnych przypadków, które uwzględniłyby ich porównanie i nie podjęli szerszych rozważań na temat wpływu manipulacji na przemiany ustrojowe. Temu będzie służyć niniejszy projekt. Głównym przedmiotem badań będzie Turcja w okresie samodzielnych rządów jednego ugrupowania – Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) w latach 2002-2015 jako jeden z najlepszych przykładów do wskazania nadużyć wyborczych i ich wpływu na przekształcenia reżimu politycznego. Jednak badacze – politolodzy zajmujący się od wielu lat polityką turecką i obserwujący od dłuższego czasu wybory w Turcji, będą też rozpatrywali podobne przykłady państw (głównie z Europy Wschodniej i Ameryki Łacińskiej) dla pełniejszego zweryfikowania postawionych hipotez, na czele z tymi zakładającymi, że nieuczciwe praktyki wyborcze prowadzą do istnienia tzw. reżimów granicznych, które balansują między reżimami hybrydalnymi a autorytarnymi, ale ze względu na wzrost manipulacji wyborczych stopniowo zmierzają w kierunku tego drugiego rodzaju reżimów. Trwające dwa lata badania będą prowadzone z wykorzystaniem bogatej literatury polskiej i anglojęzycznej (w mniejszym stopniu tureckiej) oraz dostępnych baz danych/raportów dotyczących wyborów, ich uczciwości i demokracji. Poza tym przeprowadzone zostaną wywiady z: tureckimi politykami, przedstawicielami organizacji monitorujących wybory, ekspertami ds. prawa wyborczego, wyborów i demokratyzacji w Turcji. Wyniki częściowe badań zostaną przedstawione na specjalnej stronie internetowej, zawierającej też najważniejsze informacje o projekcie. Końcowe rezultaty zostaną opublikowane w monografii w języku angielskim w jednym z prestiżowych wydawnictw publikujących książki w tym języku. Rezultaty prac na danym etapie będą konsultowane z ekspertami z Polski i zagranicy.

Misja w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej

Narodowe Centrum Nauki; SONATA; edycja 10
Kierownik: dr Alicja Cecylia Curanović
Okres realizacji: od 2016-06-14  do 2019-06-13 

Po rozpadzie ZSRR i podczas pierwszych lat rządów Władimira Putina Kreml oficjalnie odżegnywał się od ideologizacji polityki, a nowy prezydent zapewniał, że Rosja chce być „normalnym mocarstwem”. Wówczas mesjanizm (misjonizm) przez większość rosjoznawców był traktowany jako relikt przeszłości nie oddziałujący na polityczne myślenie rosyjskich elit. Ocena ta zmieniła się drastycznie pod wpływem tzw. zwrotu konserwatywnego oraz toczącego się konfliktu na Ukrainie. O renesansie rosyjskiego mesjanizmu zaczęto pisać w wiodących czasopismach (Financial Times, Economist), pojawiły się analizy i komentarze. Temu wzrostowi zainteresowania tematem nie towarzyszą jednak pogłębione opracowania zjawiska.
W zdecydowanej większości publikacji mesjanizm jest stosowany jako „wytrych” w celu uproszczonego wyjaśnienia polityki zagranicznej Rosji. Choć pomysł na niniejszy projekt zrodził się na długo przez zwrotem konserwatywnym, to prowadzona w ostatnich latach przez Kreml polityka retradycjonalizacji dyskursu publicznego jest ważnym argumentem na rzecz podjęcia niniejszego problemu – niezwykle aktualnego dla zrozumienia dynamiki rosyjskiej polityki.
W proponowanym przeze mnie ujęciu misja to przekonanie o wyjątkowości danej zbiorowości (państwa/narodu), które przejawia się w jej szczególnym przeznaczeniu (ros. особенное предназначение). Zakładam, że misję określają trzy współpowiązane cechy: (a) przekonanie o szczególnym przeznaczeniu, (b) poczucie wyższości moralnej (polityka w kategoriach moralnego obowiązku), (c) przekonanie o działaniu w interesie niepartykularnym. Celem badań jest poznanie i zrozumienie zjawiska współczesnego mesjanizmu w polityce zagranicznej Rosji poprzez ustalenie treści, kontekstu oraz funkcji misji w rosyjskim myśleniu o stosunkach międzynarodowych. Przedmiotem analizy jest rosyjski dyskurs oficjalny dotyczący polityki zagranicznej w latach 2000-2014. Zbadam zatem różne formy wystąpień (przemówienia, wywiady, komentarze, wystąpienia na konferencjach prasowych itd.) funkcjonariuszy państwowych mających wpływ na politykę zagraniczną Rosji. Realizacja projektu pozwoli nam zrozumieć nie tylko wielość i różnorodność typów misji, do jakich Rosja pretenduje, ale także dynamikę procesu samo-identyfikacji państwa rosyjskiego. Niniejszy projekt umożliwi także spostrzeżenia dotyczące uniwersalnych mechanizmów mesjanizmu politycznego. Mam nadzieję, że posłuży on za punkt wyjścia do badań komparatystycznych państw o różnych statusach – porównania Rosji (recovering power) z USA (dominating power) i Chinami (rising power). Projekt ma charakter multidyscyplinarny, łączy w sobie elementy politologii, socjologii, filozofii oraz kulturologii.

MoreEU - More Europe to overcome the Crisis

Komisja Europejska (Jean Monnet Networks)
Kierownik: prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Okres realizacji: od 2014-09-01 do 2017-10-31  

MoreEU - More Europe to overcome the Crisis

Post-Soviet Tensions: A Training Programme in Post-Soviet Affairs for Early Career Researchers

Komisja Europejska; 7 Program Ramowy UE
Kierownik: dr Paula Ewa Marcinkowska
Okres realizacji: od 2012-12-20 do 2017-09-30

Celem projektu jest nie tylko tworzenie nowej generacji ekspertów w dziedzinie stosunków międzynarodowych na obszarze post-radzieckim ale również wniesienie wkładu do międzynarodowych badań naukowych w tym zakresie. Zespół badaczy przejdzie szereg szkoleń oraz zdobędzie trzyletnie doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym. Doktoranci zdobywają wiedzę zarówno w uczelni macierzystej, jak również u partnerów stowarzyszeniowych (w UE, jak i poza UE). Stypendysci programu Tensions na UW uczestniczą w programie doktoranckim na WDiNP, dotychczas brali udział w warsztatach organizowanych przez uczelnie partnerskie (w Bremie, St. Andrews, Pradze, Oslo), innych konferencjach i szkoleniach międzynarodowych (m.in. Niemcy i USA) oraz rozpoczęli/rozpoczynają wizyty studyjne/praktyki u partnerów stowarzyszonych z konsorcjum.

Rywalizacja międzynarodowa w dyskursie publicznym w Kirgistanie (2001-2014)

Narodowe Centrum Nauki; PRELUDIUM 10
Kierownik: mgr Oliwia Piskowska
Okres realizacji: od 2016-10-11 do 2018-10-10

Celem niniejszego projektu jest zbadanie dyskursu publicznego w Kirgistanie oraz jego relacji z prowadzoną przez ten kraj polityką zagraniczną. Kirgistan jest państwem w poradzieckiej Azji Centralnej – wyjątkowym regionie, leżącym na styku wielkich cywilizacji i konglomeratem kultur, gdzie nakładają się na siebie elementy radzieckie, islamskie, koczownicze i wiele innych. Region ten jest polem tzw. Nowej Wielkiej Gry, czyli rywalizacji czołowych mocarstw – Stanów Zjednoczonych, Rosji, Chin, jak również mocarstw regionalnych, takich jak Turcja czy Iran. Każde z tych państw chce w najefektywniejszy sposób realizować tam swoje interesy, co ma często negatywny wpływ na sytuację społeczną, polityczną i gospodarczą tamtejszych republik. W tym projekcie zbadane zostanie, jak w Kirgistanie – pięciomilionowym państwie o największym w regionie stopniu demokratyzacji i imitacji zachodnich modeli transformacji – postrzega się walkę wielkich mocarstw oraz swoją własną pozycję w tej grze. Dzięki temu uzupełnimy naszą wiedzę o dynamice stosunków międzynarodowych w tym regionie o perspektywę wewnętrzną.

W poszukiwaniu bezpieczeństwa na rynku pracy. Migracje zarobkowe z Polski i do Polski a atrakcyjność polskiego rynku pracy.

Narodowe Centrum Nauki; OPUS; edycja 8
Kierownik: dr hab. Maciej Duszczyk
Okres realizacji: od 2015-07-20 do 2018-07-19   

Głównym celem badań jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie o znaczenie oczekiwanego i uzyskanego bezpieczeństwa na rynku pracy przy podejmowaniu decyzji migracyjnych. Pozwoli to wnieść wkład do teorii wyjaśniających procesy migracji zarobkowych, szczególnie push and pull, która opisuje czynniki stymulujące i hamujące procesy migracyjne. Ponadto w projekcie zostaną również wykorzystane: "nowa ekonomia migracji" oraz teoria "migracji niepełnych". Jako hipotezę przyjmujemy, że oczekiwane i uzyskane bezpieczeństwo na rynku pracy jest dodatkowym (obok poziomu wynagrodzeń czy podaży miejsc pracy), ważnym czynnikiem wpływającym na decyzje migracyjne.

Wychodźstwo polskie w Palestynie (1939-1948)

Narodowe Centrum Nauki; OPUS; edycja 12
Kierownik: dr hab. Elżbieta Kossewska
Okres realizacji: od 2017-07-17 do 2020-07-16

Celem projektu jest opisanie losów wychodźstwa polskiego w Palestynie w latach 1939-1948 na tle lokalnych i światowych wydarzeń politycznych oraz globalnych ruchów migracyjnych II wojny światowej i po jej zakończeniu. Podczas II wojny światowej Palestyna była jednym z największych i ważniejszych centrów życia cywilnego i wojskowego polskiego wychodźstwa na Bliskim Wschodzie. Polscy uchodźcy razem z Żydami, którzy wyemigrowali z Polski przed wojną i w czasie jej trwania, stworzyli tam wyjątkową społeczność. Światy zasiedziałych mieszkańców Palestyny, zwłaszcza tych pochodzących z Polski i polsko-żydowskich uchodźców wzajemnie się przenikały w przestrzeni politycznej, kulturalnej i społecznej, tworząc wspólną historię. W związku z tym, że problem państwa (w przypadku Żydów - stworzenia państwa, w przypadku Polaków - jego odzyskania) nieustannie towarzyszył polskiemu wychodźstwu, w projekcie stawiam pytanie przewodnie o to, jaki jest wpływ państwa (lub jego braku) na kształtowanie się tożsamości uchodźców i losy wspólnot etnicznych oraz konstytuowanie się wartości według których żyją.