EUROPEISTYKA to kierunek dla Ciebie jeśli…

...szukasz studiów odpowiadających wyzwaniom społecznym i gospodarczym współczesnej Europy
...chcesz realizować projekty w ramach programów europejskich lub założyć firmę w państwie Unii Europejskiej

Ogólna charakterystyka

Europeistyka to nowoczesny kierunek studiów z zakresu nauk społecznych pozwalający zrozumieć zjawiska i procesy polityczne, ekonomiczne i społeczne, szczególnie o charakterze integracyjnym, zachodzące w skali globalnej, regionalnej i państwowej. Interdyscyplinarna wiedza i praktyczny profil studiów kształtują umiejętność analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich na płaszczyźnie wewnątrzpaństwowej i ponadnarodowej.

Pracowników naukowych i dydaktycznych na europeistyce charakteryzuje to, co najlepsze – młodość , doświadczenie i profesjonalizm. Wykładowcy to uznani badacze i dydaktycy, eksperci z zakresu europeistyki na szczeblu krajowym i międzynarodowym, pracownicy firm doradczych, administracji rządowej oraz samorządowej.

Studia na kierunku europeistyka nie tylko rozwijają intelektualnie, ale dają kompetencje adekwatne do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Naszych absolwentów można spotkać w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych, organach Unii Europejskiej, przedsiębiorstwach działających na obszarze Europy, placówkach kulturalnych, wydawnictwach, mediach oraz w szkolnictwie.

Studia I stopnia

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Studia realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (zaocznej). Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie wyników maturalnych, zaś na studia zaoczne na podstawie złożonych dokumentów.

Studia na kierunku europeistyka to unikalne połączenie wiedzy akademickiej i praktycznej. Program studiów obejmuje zarówno korzenie integracji europejskiej, podstawy instytucjonalno-prawne Unii Europejskiej, tradycję i kultury państw europejskich, ale także wiedzę o małych i średnich przedsiębiorstwach funkcjonujących na wspólnym rynku, systemie ochrony konsumenta, programach oraz funduszach unijnych i ich pozyskiwaniu.
Studia realizowane są w ramach profilu ogólnoakademickiego oraz praktycznego. Decydując się na profil praktyczny należy wybrać jedną spośród dwóch specjalności:
• Praca w instytucjach UE,
• Fundusze UE i przedsiębiorczość.

Zobacz szczegółowe programy studiów I stopnia (licencjackich):
http://www.pl.europeistyka.uw.edu.pl/index.php/node/21

Studia II stopnia

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej (zaocznej). Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średniej ocen z toku tych studiów. Kandydaci na studia zaoczne kwalifikowani są na podstawie złożonych dokumentów. Studia trwają cztery semestry i są realizowane w ramach trzech specjalności: Fundusze Unii Europejskiej, Dyplomacja Unii Europejskiej, Marketing Europejski.

Specjalność Fundusze Unii Europejskiej przygotowuje do podjęcia pracy w sektorze publicznym oraz prywatnym i realizowania zadań związanych z pozyskiwaniem i prawidłowym wykorzystaniem funduszy unijnych.

Dyplomacja Unii Europejskiej to specjalność, która pozwala nabyć umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w strukturach dyplomatycznych Unii Europejskiej i wykonywania zadań związanych z unijną polityką zagraniczną.

Specjalność Marketing Europejski jest przeznaczona dla osób, które chcą realizować się zawodowo w instytucjach marketingowych na szczeblu krajowym i europejskim, w obsłudze działalności gospodarczej, społecznej czy informacyjno-promocyjnej.

Zobacz szczegółowe programy studiów II stopnia (magisterskich):
http://www.pl.europeistyka.uw.edu.pl/index.php/node/22

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku europeistyka ma wiedzę o państwie, jego ewolucji i strukturze oraz roli we współczesnych procesach integracji i globalizacji, formach i płaszczyznach obecności Unii Europejskiej w międzynarodowych stosunkach politycznych i gospodarczych, strukturze administracyjnej UE i państw europejskich oraz o kompetencjach organów UE, administracji rządowej i samorządowej państw członkowskich i relacjach miedzy nimi. Absolwent posiada wiedzę o uwarunkowaniach prowadzenia polityk szczegółowych przez państwa europejskie i Unię Europejską, rynku europejskim i obecności na nim państw i gospodarek państw członkowskich UE, ochronie własności intelektualnej, normach prawnych i społecznych konstytuujących i regulujących europejskie struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich specyfice, ewolucji i oddziaływaniu na ludzkie zachowanie.

Absolwent potrafi obserwować, analizować, interpretować i prognozować procesy i zjawiska społeczne oraz ich praktyczne skutki w szczególności w odniesieniu do zjawisk społeczno-politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia.

Absolwent specjalności Praca w instytucjach UE posiada dodatkowo wiedzę o administrowaniu sprawami unijnymi w UE oraz w krajach członkowskich oraz  elementarną wiedzę o urzędniku i pracowniku administracyjnym w UE i państwach członkowskich.

Absolwent specjalności Fundusze UE i przedsiębiorczość posiada dodatkowo wiedzę o administrowaniu funduszami unijnymi i realizacji celów społeczno-ekonomicznych w UE i państwach członkowskich oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w realizacji celów społeczno-ekonomicznych.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada rozszerzoną i pogłębioną (w stosunku do studiów I stopnia) wiedzę o strukturach i instytucjach Unii Europejskiej, strukturach społeczno-etnicznych, socjopolitycznych w Europie. Absolwent rozumie dynamikę zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych, potrafi obserwować, interpretować i prognozować zjawiska społeczne zachodzące w Europie i Unii Europejskiej oraz analizować oddziaływanie zjawisk na wymiar wewnętrzny i zewnętrzny Unii Europejskiej. Absolwent analizuje stanowiska, postawy i zachowania uczestników procesów integracyjnych, ich wzajemne relacje i interakcje z innymi podmiotami życia społecznego oraz opracowuje strategie decyzyjne.

Absolwent specjalności Fundusze Unii Europejskiej ma dodatkowo pogłębioną wiedzę o istocie i funkcjach funduszy unijnych w powiązaniu z politykami szczegółowymi Unii Europejskiej, zasadach i procedurach pozyskiwania funduszy oraz obsługi projektów unijnych na każdym etapie ich prowadzenia.

Absolwent specjalności Dyplomacja Unii Europejskiej ma dodatkowo pogłębioną wiedzę o polityce europejskiej i zagranicznej państw członkowskich Unii Europejskiej oraz o roli organów władzy państw w kształtowaniu tych polityk, stosunkach dwustronnych państw europejskich i Unii Europejskiej oraz stosuje zasady protokołu dyplomatycznego i dobre praktyki dyplomacji europejskiej.

Absolwent specjalności Marketing Europejski ma dodatkowo pogłębioną wiedzę o europejskiej opinii publicznej, w tym o roli mediów w jej formowaniu, marketingu i działaniach marketingowych na rynku europejskim oraz stosuje narzędzia marketingowe do wybranych celów marketingu europejskiego.

Kontakt z komisją rekrutacyjną

Studia I i II stopnia
rekrutacja.ie@uw.edu.pl
tel. 22 55 20 234

Szczegółowe zasady rekrutacji