WYDZIAŁ  NAUK  POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH
UNIWERSYTETU  WARSZAWSKIEGO
OGŁASZA
REKRUTACJĘ  NA  STACJONARNE STUDIA NAUK SPOŁECZNYCH

III STOPNIA W  ROKU  AKADEMICKIM  2017/2018

Studia doktoranckie trwają cztery lata (osiem semestrów)

Limit miejsc:   nauki o polityce                               10

                        nauki o bezpieczeństwie                  5

                        nauki o polityce publicznej               5

specjalność: nauki o polityce,  nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce publicznej

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na stacjonarne (dzienne) studia III stopnia rejestruje się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW (https://www.irk.oferta.uw.edu.pl/pl/) oraz we wskazanym terminie przesyła  wymagane dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów III stopnia.

Dokumentacja kwalifikacyjna kandydata zawiera:

  • odpis dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub odpisy dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich (najpóźniej do dnia 1 października 2017 r.). W przypadku nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta;
  • podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z IRK) – na wydruku należy ręcznie dopisać wybraną specjalność związaną z dyscypliną naukową;
  • CV;
  • zaświadczenie o średniej ocen z jednolitych studiów magisterskich lub średniej ocen ze studiów I i II stopnia wystawione przez uczelnię, na którym odbywały się studia;
  • udokumentowana znajomość języka obcego na poziomie B2, C1, C2 (np. zaświadczenie uczelni wyższej, suplement do dyplomu, potwierdzony wydruk z USOS) lub certyfikaty językowe określone w Załączniku do Zarządzenia Rektora UW nr 59 z dnia 1 grudnia 2014 r.; 
  • konspekt pracy doktorskiej z liczącym od 10 do 20 pozycji wykazem literatury przedmiotu;
  • udokumentowane informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, aktywnym udziale w konferencjach naukowych, stażach naukowych z okresu ostatnich dwóch lat;
  • beneficjenci programu „Diamentowy Grant", o którym mowa w art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym mają obowiązek przedłożyć sprawozdanie z realizacji objętego nim projektu zatwierdzone przez swojego opiekuna naukowego;
  • trzy fotografie (formatu 3,5 cm x 4,5 cm).

Termin rejestracji w systemie IRK od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2017 r. Dokumenty należy przesłać na adres: Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. studiów III stopnia, 00-927 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 3 -   do dnia 3 lipca  2017 r.

Postępowanie kwalifikacyjne: 17-20 lipca 2017 r.

Termin ogłoszenia wyników: do dnia 31 lipca 2017 r.

Szczegółowe warunki i zasady rekrutacji zawiera uchwała rekrutacyjna Senatu UW.