Studia stacjonarne w języku polskim – warunki rekrutacji cudzoziemców, którzy nie korzystają z uprawnień równoważnych uprawnieniom obywateli polskich

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów.

 

3.1. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, doktora nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie, doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce publicznej

3.2 Kierunek / specjalność studiów: nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie,  nauki o polityce publicznej (możliwość realizacji indywidualnej ścieżki interdyscyplinarnej)

3.3. Czas trwania studiów: 4 lata

3.4. Forma studiów: stacjonarne

3.5. Limit miejsc: 5 osób

3.6. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego o przyjęcie na studia.
 2. Oświadczenie o zasadach finansowania (osoby starające się o stypendia strony polskiej składają również komplet dokumentów wymaganych przez BUWiM).
 3. Dyplom magistra wraz z programem studiów.
 1. Dyplom licencjata wraz z programem studiów (celem określenia równorzędności – lub nostryfikacji – dyplomu magistra uprawniającego do przyjęcia na studia).
 1.  Konspekt pracy doktorskiej (plan pracy, bibliografia licząca od 10 do 20 pozycji).
 2. Potwierdzone informacje o działalności naukowej (udział w konferencjach, kołach  naukowych, organizacjach naukowych,  publikacje naukowe) za ostatnie 2 lata.
 3. Zaświadczenie o znajomości języka polskiego przynajmniej na poziomie B2.
 4. Deklaracja pracownika naukowego WNPiSM o podjęciu się opieki naukowej nad kandydatem(-tką) wraz z oświadczeniem, iż nie został przekroczony limit osób objętych opieka naukową danego pracownika (na podstawie uchwały Rady WNPiSM UW nr 3/2017)
 5. CV
 6. Kwestionariusz osobowy
 7. Kopia paszportu
 8. 2 zdjęcia (3.5cm/4.5cm)

Dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski lub angielski.

3.7 Termin składania dokumentów: do dnia 23 czerwca 2017 r.

 1. 8. Miejsce składania dokumentów: sekretariat studiów doktoranckich, ul. Krakowskie Przedmieście 3, pok. 200

3.9. Termin ogłoszenia wyników wstępnej kwalifikacji: 30 czerwca 2017 r.

3.10. Miejsce ogłoszenia wyników wstępnej kwalifikacji: strona internetowa Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

3.11. Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich:  1 października 2017 r. 

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.

Oryginał lub urzędowy odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich należy przedłożyć przed rozpoczęciem I roku studiów, tj. przed 1 października 2017 r.