Informacja o zasadach kwalifikacji na studia równoległa obowiązujących na WNPiSM UW w roku akademickim 2017/18:

1. Przyjęcia na studia równoległe na WNPiSM dokonywane są na zasadach ogólnych w ramach limitu przyjęć ustalanych corocznie przez Radę Wydziału (limity ogłoszone są w uchwale Senatu UW w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2017/2018; treść uchwały dostępna na stronie internetowej Biura ds. Rekrutacji UW) oraz na podstawie odrębnych porozumień z Wydziałem Prawa i Administracji UW.
Kwalifikacja na studia równoległe na zasadach ogólnych na kierunki studiów WNPiSM (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r.) z wyłączenie kierunków realizowanych w Instytucie Nauk Politycznych oraz z wyłączeniem kierunku Organizacja Rynku Pracy realizowanego w Instytucie Polityki Społecznej.
Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów.

2. O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej - na studia równoległe w WNPiSM mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki:
* ukończyli I rok studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich;
* uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5;
* wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych;
* studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WNPiSM.

3. Student zakwalifikowany na studia równoległe podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WNPiSM z innymi wydziałami lub uczelniami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje zakwalifikowanych na studia równoległe do uzupełnienia różnic programowych (bez ponoszenia opłat) w terminie określonym przez dziekana. Termin uzupełnienia różnic programowych nie może być dłuższy niż jeden rok. W szczególnych wypadkach dziekan może ten termin przedłużyć. Niezaliczenie różnic programowych w terminie powoduje konieczność powtarzania przedmiotu.


4. Ustala się następujący tryb przyjęć na studia równoległe na WNPiSM:

* Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji się w systemie IRK w terminie określonym w Załączniku nr 4 do Uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r. oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym.
* Rekrutację na studia równoległe przeprowadza – na podstawie przedłożonych wniosków – powołana przez dziekana komisja rekrutacyjna.
Wniosek o przyjęcie na studia w trybie studiów równoległych w drodze rekrutacji wewnętrznej - kierowany do Prodziekana ds. studenckich WNPiSM – składa się u kierownika Sekcji ds. Studenckich Wydziału lub w punkcie informacyjnym w terminie określonym przez dziekana – do dnia 18 lipca 2017 roku. Złożenie niekompletnej dokumentacji lub po terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez jego rozpatrzenia.

* Wniosek składa się z następujących dokumentów:
* wydrukowane z IRK podanie o przyjęcie na studia;
* zaświadczenie o średniej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów;
* zaświadczenie o rodzaju (studia jednolite magisterskie, studia I stopnia, studia II stopnia) i trybie (stacjonarny, niestacjonarny) odbywanych studiów;
* w przypadku kandydatów spoza WNPiSM – opinia dziekana macierzystego wydziału i zaświadczenie o wywiązaniu się z obowiązków wobec macierzystego wydziału;
* w przypadku kandydata z WNPiSM - opinia kierownika studium, w którym odbywa studia lub dyrektora ds. dydaktycznych.
* W przypadku, gdy liczba podań będzie wyższa od limitu miejsc, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie wysokość średniej ocen z dotychczasowego toku studiów. W przypadku, gdy student składa wniosek o przyjęcie na studia równoległe na więcej niż jeden kierunek zobowiązany jest określić w podaniu swoje preferencje. W przypadku braku preferencji komisja wybiera kierunek, na który kieruje studenta.

5. Kandydat zakwalifikowany na studia równolegle na WNPiSM zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia na kontach indywidualnych w IRK i na stronie internetowej WNPiSM wyniku rekrutacji poświadczone przez macierzystą jednostkę programy zrealizowanych dotychczas przedmiotów wraz z ich sylabusami.
Kwalifikacja na studia równoległe na podstawie porozumienia z Wydziałem Prawa i Administracji UW

1. Studenci WNPiSM podejmują studia równoległe na WPiA UW na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich od pierwszego roku studiów. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów z WNPiSM, którzy na podstawowym kierunku studiów zaliczyli pierwszy lub drugi rok studiów pierwszego stopnia. O przyjęcie na studia równoległe na WPiA UW nie mogą się starać studenci studiujący już na tym wydziale w ramach innego toku studiów. Podstawowym kryterium kwalifikacyjnym jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w toku dotychczasowych studiów. Wniosek w sprawie zakwalifikowania na studia równoległe na WPiA UW należy składać u Kierownika Sekcji Studenckiej WNPiSM UW lub w punkcie informacyjnym do dnia 18 lipca 2017 roku.

Wniosek składa się z następujących dokumentów:
* umotywowane podanie o przyjęcie na studia (adres do korespondencji),
* zaświadczenie o zaliczeniu etapu studiów i średniej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów;
* opinia kierownika studium, w którym odbywa studia.
Kwalifikację na studia na WPiA UW przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana WNPiSM, zaś decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Dziekan WPiA UW.

2. Student WPiA UW zakwalifikowany na studia równolegle w WNPiSM zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyniku rekrutacji poświadczone przez macierzystą jednostkę programy zrealizowanych dotychczas przedmiotów wraz z ich sylabusami.

Terminy składania dokumentów:

10-18 lipca 2017 r.
Poniedziałek  13-15
Wtorek  12-14
Środa   12-14
Czwartek  9-10

Miejsce składania dokumentów:

ul. Krakowskie Przedmieście 3
II piętro, pokój 207