Pracownicy WNPiSM UW na Uniwersytecie w Salzburgu

W dniach 17-22 grudnia 2017 r. delegacja Uniwersytetu Warszawskiego/Wydziału Nauk Politycznych  i Studiów Międzynarodowych UW w składzie:

Mgr Anna Sadecka – koordynator projektów Erasmus Mundus SIGMA i SIGMA Agile (Biuro Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego)

Mgr Anita Budziszewska – Pełnomocnik Dziekana WNPiSM ds. programu Erasmus+

dr hab. Adam Szymański – Kierownik Graduate Programme in Political Science, Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW

dr hab. Wojciech Gagatek – Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW

przebywała z wizytą na University of Salzburg (Austria). Celem spotkania było omówienie zasad wejścia WNPiSM UW do konsorcjum „POSiG” oraz złożenie wspólnego grantu UE w ramach projektu Erasmus+ Budowanie Potencjału w Szkolnictwie Wyższym. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele wszystkich uczelni partnerskich. Liderem konsorcjum i grantu UE jest University of Salzburg. Wyjazd jest efektem wizyty prof. Franza Koka na WNPiSM (Wydział Nauk Politycznych, University of Salzburg), podczas której odbyło się spotkanie prof. Koka z  Dziekanem WNPiSM prof. Stanisławem Sulowskim oraz spotkanie robocze.

Celem konsorcjum jest stworzenie europejskich standardów w kształceniu na kierunku nauki polityczne (political science) oraz prowadzenie wspólnych studiów magisterskich. Program ma akredytację UE.

W skład całego konsorcjum docelowo wchodziłyby uczelnie z UE (Salzburg, Pavia, Ljubljana, Warszawa) oraz kilkanaście uczelni z państw bałkańskich.

Rola WNPiSM UW w konsorcjum:

– Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW we współpracy z Biurem Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego jako uczelnia koordynująca pakiet „Umiędzynarodowienie” w ramach całego konsorcjum. 

– wejście programu anglojęzycznego Graduate Programme in Political Science (INP) do konsorcjum (wspólne studia i wymiana studencka) po 2 – letnim okresie przygotowawczym (grant UE – JoJoS)

– WNPiSM UW odpowiedzialny za koordynację publikacji podręcznika dot. europejskich standardów w kształceniu na kierunku nauki polityczne. Autorami poszczególnych rozdziałów byliby m.in. pracownicy WNPiSM UW oraz przedstawiciele wszystkich uczelni partnerskich z konsorcjum.

– WNPiSM UW jako gospodarz konferencji kończącej i podsumowującej osiągnięcia konsorcjum, (planowany termin – wrzesień 2020 r.).

Koordynatorem całego projektu jest dr hab. Adam Szymański (INP WNPiSM UW, kierownik Graduate Programme in Political Science).

Koordynatorem workpackage „Internacionalizition” ze strony Uniwersytetu Warszawskiego  jest p. Anna Sadecka we współpracy z p. Martą Szugajew z Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego.

W koordynację poszczególnych przedsięwzięć w ramach projektu zaangażowani są także m.in.: dr Justyna Godlewska – Szyrkowa (Prodziekan WNPiSM ds. studenckich), mgr Anita Budziszewska (Pełnomocnik Dziekana ds. programu Erasmus +), dr hab. Wojciech Gagatek (Quality manager, komponent naukowy w projekcie), dr Marcin Tobiasz (Zastępca Dyrektora INP ds. naukowych i współpracy z zagranicą).

Planowany wspólny projekt ma na celu kontynuację grantu UE, który otrzymał University of Salzburg 3 lata temu. W ubiegłym roku grant został z sukcesem zrealizowany i zakończony.