International Conference titled „Good Neighbourhood Treaties of Poland after 1990. Good Neighbourhood and the Challenges of Migration”

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Traktaty RP o dobrym sąsiedztwie po 1990 r. Dobre sąsiedztwo w obliczu wyzwań migracji” 22 lutego 2018 r. w Warszawie. Konferencja jest organizowana w ramach projektu naukowego realizowanego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i we współpracy z Europejską Siecią Migracyjną.

Konferencja dotyczyć będzie bilateralnych traktatów o dobrym sąsiedztwie zawartych przez Polskę i poszczególne państwa ościenne po 1990 r. a jej celem będzie analiza następstw traktatów dobrosąsiedzkich zarówno dla Polski, jak i dla państw ościennych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wynikających z ich realizacji. Przybliżone będą nie tylko perspektywy dalszej dwustronnej współpracy, lecz także uwzględnione zostaną uwarunkowania historyczne, tj. przed 1990 r. Zidentyfikowane zostaną współczesne wyzwania w różnych obszarach, zwłaszcza kwestie bezpieczeństwa, migracji i inne.

W załączeniu wstępny program konferencji. Językami konferencji są polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne). Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do 16 lutego 2018 roku poprzez link: https://emn.gov.pl/esm/form/dodaj169,Konferencja-ESM-UW.html.

Program

Zaproszenie

* * *

We are honored to welcome Your participation during the International Conference titled Good Neighbourhood Treaties of Poland after 1990. Good Neighbourhood and the Challenges of Migration, Warsaw, February 22, 2018. The conference is organized within the framework of a project carried out at the Faculty of Political Science and International Studies of the University of Warsaw and in cooperation with the European Migration Network.

The topic of the conference concerns bilateral treaties on good neighborliness signed by Poland and its neighboring states after 1990. The purpose of this roundtable is to analyze the consequences of the treaties on good neighborliness for Poland and its neighbors. This will be done with a particular emphasis on the challenges arising from the treaties implementation. The prospects for further bilateral cooperation will also be presented. The genesis of mutual relations will be explored as well as contemporary challenges in various areas will be identified, such as issues of security and migration and others.

For logistic reasons, we would kindly ask you to confirm your participation in the event by the 16th of February 2018 through the link listed below: https://emn.gov.pl/esm/form/dodaj169,Konferencja-ESM-UW.html.

Program

Invitation