Konferencja: Polityka a sztuka. Instytucje – twórcy – działania | 28-29 marca 2019 | Aplikuj!

W imieniu Organizatorów pragniemy serdecznie zaprosić do uczestnictwa w konferencji naukowej pt. Polityka a sztuka. Instytucje – twórcy – działania, która odbędzie się w dniach 28-29 marca 2019 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim (Instytut Politologii).

Poniżej znajdą Państwo opis konferencji, problemy badawcze i zagadnienia, które zostaną poruszone podczas obrad oraz wszelkie potrzebne do zgłoszenia informacje.


Polityka a sztuka. Instytucje – twórcy – działania

Z politologicznego punktu widzenia kultura to sfera społeczna, poprzez którą kreowany jest dorobek materialny i niematerialny danej wspólnoty, jej tożsamość i pamięć zbiorowa, artykułowane są kluczowe dla danej społeczności znaczenia, w tym wartości i symbole, a także zapewniany jest jej rozwój. Wpływowa szkoła tzw. studiów kulturowych wskazuje na istotną wagę w definiowaniu tego, co polityczne w kategoriach walki o dominujące interpretacje w przestrzeni publicznej. Tym samym można stwierdzić, że ten ma władzę, kto potrafi narzucić ład hegemoniczny w sferze języka, symboli, wartości, emocji, znaczeń, a więc szeroko rozumianej kultury. Szczególną rolę ma w tych praktykach sztuka, która stanowi najbardziej wysublimowaną formę działalności kulturowej, posiada z istoty charakter symboliczny oraz operuje raczej w przestrzeni świadomości i emocji niż twardych materialnych faktów, co nie przeczy temu, że sama materialnym uwarunkowaniom podlega, jak każda inna sfera społeczna.

Wielu badaczy sądzi, że dzięki swoim właściwościom sztuka może wejść głębiej pod powierzchnię bieżącego nurtu rzeczywistości społeczno-politycznej, starając się zgłębić motywacje, potrzeby, cele danej grupy, które dla niej samej mogą być nie do końca uświadomione. To sztuka, chociaż sublimacyjnie, ma zdolność artykulacji realnych problemów społecznych oraz demaskacji rzekomej naturalności i przezroczystości w postrzeganiu rzeczywistości społecznej. Jest ona również manifestacją interesów i potrzeb społecznych (elit i mas), a także wyraża społeczne antagonizmy (i jest ich częścią). Bez względu na autonomię poszczególnych artystów, sztuka jako pewna sfera społeczna nigdy nie jest do końca autonomiczna ponieważ funkcjonuje w polu ekonomii, władzy, interesów i potrzeb społecznych.

Mając na uwadze zarysowany powyżej kontekst pragniemy podczas naszej konferencji odnieść się wraz z Państwem do tego, jak polityka wpływa na współczesną sztukę i odwrotnie, jak sztuka i jej różne rodzaje wpływają na politykę – zarówno na płaszczyźnie zarządzania – polityki kulturalnej państwa (policy), realnych konfliktów politycznych i ideologicznych (politics), w politycznych relacjach międzynarodowych, a także w odniesieniu do warunków i głębokich struktur konstytuowania się i możliwości istnienia społeczeństwa w określonym wariancie politycznym (poziom polityczności). To ogólne zamierzenie będzie analizowane przez dyskutantów poprzez rozważania szczegółowych problemów badawczych, które odnoszą się do uwarunkowań instytucjonalnych, statusu podmiotowego oraz konkretnych praktyk politycznych.

Konferencja ma stanowić płaszczyznę integracji oraz forum wymiany myśli dla wszystkich badaczy zainteresowanych związkami między polityką a kulturą, szczególnie sztuką. Jest ona konkretyzacją i kontynuacją wcześniejszych spotkań.

W trakcie konferencji będzie miała miejsce promocja jubileuszowego, 50 numeru czasopisma naukowego „Studia Politologiczne” pt. Sztuka w polityce. Polityka w sztuce.


Problemy badawcze oraz zagadnienia:

1.Polityka kulturalna państwa a sfera praktyk artystycznych – uwarunkowania formalne i instytucjonalne.

2. Polityka kulturalna UE w odniesieniu do sztuki. Instytucje kultury na szczeblu lokalnym.

3. Modele finansowania kultury (sztuki). Struktura finansowania w krajach europejskich.

4. Model polityki kulturalnej w Polsce – samorząd i władza centralna.

5. Artyści jako grupa interesów oraz przedmiot zainteresowania władzy politycznej. Artyści jako grupa zawodowa pracowników kultury. Socjalny status ludzi sztuki.

6. Artyści jako elity symboliczne w dyskursie politycznym. Sztuka jako sfera debaty publicznej. Praktyki artystyczne a polityczna podmiotowość i świadomość artystów.

7. Polityczne i ideologiczne treści, konteksty i uwikłania praktyk artystycznych. Sztuka a bieżące konflikty polityczne. Sztuka jako sfera artykulacji politycznej.

8. Estetyczne formy i treści działań politycznych.

9. Rola i znaczenie sztuki w systemach politycznych ze szczególnym naciskiem na demokrację. Zagadnienia demokratyzacji kultury i demokracji kulturalnej.

10. Dyplomacja kulturalna i sztuka w stosunkach między państwami. Instytucjonalne uwarunkowania międzynarodowego obrotu dziełami sztuki. Sztuka a konflikty zbrojne (dewastacja, zwrot dzieł zagrabionych itp.). Artystyczne dziedzictwo ludzkości.

11. Wolność wypowiedzi artystycznej.

12. Teorie i metody badania związków sztuki i polityki.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres ptnp@ip.uz.zgora.pl z załącznikiem w formacie doc. docx. lub PDF do 15 lutego 2019 r.

  1. Imię i nazwisko
  2. Stopień/tytuł naukowy
  3. Afiliacja
  4. Numer telefonu
  5. E-mail
  6. Biogram (maksymalnie 75 słów)
  7. Abstrakt (maksymalnie 300 słów)
  8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacj procesu zgłoszeń na konferencję naukową, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

Koszt czynnego udziału w konferencji wynosi 400 zł, w ramach którego uczestnicy mają zapewnione posiłki w trakcie obrad (dwa lunche), udział w oficjalnej kolacji pierwszego dnia oraz przerwy kawowe. Ponadto po konferencji przewidziana jest publikacja, w formie monografii wieloautorskiej. Koszt biernego uczestnictwa (bez wystąpienia oraz możliwości publikacji) wynosi 200 zł.

Zachęcamy do nadsyłania abstraktów wystąpień oraz do uczestnictwa w konferencji. Mamy nadzieję, że marcowe sympozjum będzie stanowić ważne i integrujące środowisko badaczy kultury wydarzenie, którego owocne obrady będą istotnym impulsem dalszych, pogłębionych badań nad relacjami polityki i sztuki.

Organizatorzy: Instytut Politologii (Uniwersytet Zielonogórski), Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski), Instytut Politologii (Uniwersytet Opolski)


Komitet naukowy:

Kierownik naukowy – prof. UZ, dr hab. Łukasz Młyńczyk (UZ)
Kierownik organizacyjny – dr Piotr Pochyły (UZ)
Dr. hab. Daniel Przastek (UW)
Dr Kamil Minkner (UO)
Mgr Paweł Mrowiński (UW)