Prace dyplomowe

Poniżej znajdą Państwo opis, co należy zrobić by prawidłowo zarchiwizować pracę dyplomową przed jej obroną.  Znajdą tu również Państwo pozostałe informacje i dokumenty związane z obroną prac dyplomowych.

  1. Pracownicy Sekcji Spraw Studenckich wprowadzają do USOS niezbędne informacje na koncie studenta m.in.: tematy prac dyplomowych, kod jednostki w której powstaje praca, kod dziedziny pracy, datę zatwierdzenia tematu pracy (data posiedzenia Rady Naukowej), imię i nazwisko promotora, recenzenta, rodzaj dyplomu, program studiów, kod kierunku, kod Erasmusa, seminarium w ramach którego powstaje praca oraz ustawia odpowiedni  status pracy A w APD.      
  2. Student składa w Sekcji Spraw Studenckich ostateczną wersję pracy dyplomowej w formie papierowej podpisanej przez promotora wraz z kompletem wymaganych dokumentów do obrony wcześniej wgraną do APD (patrz: „Aktualne wymogi, które powinna spełniać praca dyplomowa” dostępne na stronie internetowej Wydziału) – nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
  3. Promotor przekazuje pracownikowi Sekcji Spraw Studenckich „wniosek/informację o składzie Komisji Egzaminacyjnej” z proponowanym składem Komisji Egzaminacyjnej, terminem i miejscem obrony (załącznik nr 3.) w terminie  – nie później niż  dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
  4. Sekcja Spraw Studenckich wprowadza do usos: datę złożenia pracy dyplomowej, średnią ocen ze studiów liczoną z systemu usos, uzupełnia skład Komisji Egzaminacyjnej (nazwisko recenzenta i przewodniczącego) oraz nalicza opłaty za dyplom.
  5. Student wprowadza do APD (https://apd.uw.edu.pl – login + hasło z usos) streszczenie pracy, słowa kluczowe, tytuł w języku angielskim, następnie wgrywa do APD plik z pracą w formacie pdf –  nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
  6. Promotor sprawdza pracę za pomocą JSA i zatwierdza raport antyplagiatowy, następnie zatwierdza pracę.
  7. Promotor i recenzent wpisują w APD recenzję pracy i ją zatwierdzają – najpóźniej 3 dni przed planowanym dniem obrony. Brak recenzji w APD we wskazanym terminie skutkuje wstrzymaniem egzaminu dyplomowego do czasu uzupełnienia recenzji i ustalenia nowego terminu obrony.
  8. Pracownik Sekcji Spraw Studenckich drukuje wymagane dokumenty do obrony oraz dwie recenzje pracy dyplomowej. Recenzje te podpisują promotor i recenzent w dniu egzaminu dyplomowego (podczas obrony). Następnie  przygotowane akta  na obronę przekazywane są w miejsce/katedrę wskazane wcześniej przez Promotora. Pracownik administracyjny  katedry w której odbyła się obrona, zwraca akta studenckie po obronie z powrotem do Sekcji Spraw Studenckich niezwłocznie tego samego dnia po obronie lub następnego (po sprawdzeniu, czy są podpisy Członków Komisji na protokole i metryczce).
  9. Warunkiem terminowej obrony jest spełnienie wszelkich wymagań formalnych m.in.: posiadanie ocen w USOS, poprawnej archiwizacji pracy dyplomowej, złożenie wymaganych dokumentów oraz uregulowanie należności w usos.
Biały pasek oddzielający
X