Terminy złożenia prac

Pracę dyplomową składa się – wgrywa do Archiwum Prac Dyplomowych  (w postaci pliku w formacie PDF) nie później niż na 14 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym (Regulamin Studiów UW par. 47 ust.1)

Przeprowadzanie obron zdalnych możliwe będzie do 31.07.2021r.

W miesiącu sierpniu przeprowadzanie obron nie będzie możliwe ze względu na okres urlopowy.

Kolejne obrony zdalne w roku akademickim 2020/2021 będą możliwe we wrześniu – do 29.09.2021 r. (włącznie) – zgodnie z par. 48 ust. 2 Regulaminu Studiów UW.
Każdy student/studentka po zdanym egzaminie dyplomowym otrzyma e-mailem (skan) i pocztą tradycyjną (wysyłka na adres zapisany w systemie USOS jako adres korespondencyjny) zaświadczenie o ukończeniu studiów.
Wznowienia na ostatni etap studiów (w ciągu dwóch lat od uzyskania absolutorium) w roku akademickim 2020/21: 

-termin złożenia podania o wznowienie — najpóźniej do 9 lipca 2021 r. Wymagane jest dołączenie do wniosku informacji od Promotora dotyczącej zgody na przyjęcie w trybie indywidualnym na seminarium dyplomowe oraz stanu zaawansowania pracy i możliwości przeprowadzenia egzaminu dyplomowego do maksymalnie 29 września 2021 r. (Regulamin Studiów UW par. 48 ust. 2).

-podania dot. wznowienia na ostatni etap studiów (w ciągu dwóch lat od uzyskania absolutorium), które wpłyną po ww. terminie będą rozpatrywane jako wznowienie na kolejny rok akademicki tj. 2021/2022; (najważniejsze jest aby wniosek o wznowienie wpłynął na wydział przed upływem dwóch lat od daty skreślenia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie).

Obrony stacjonarne

Poniżej znajdą Państwo opis, co należy zrobić by prawidłowo zarchiwizować pracę dyplomową przed jej obroną.  Znajdą tu również Państwo pozostałe informacje i dokumenty związane z obroną prac dyplomowych.

  1. Pracownicy Sekcji Spraw Studenckich wprowadzają do USOS niezbędne informacje na koncie studenta m.in.: tematy prac dyplomowych, kod jednostki w której powstaje praca, kod dziedziny pracy, datę zatwierdzenia tematu pracy (data posiedzenia Rady Naukowej), imię i nazwisko promotora, recenzenta, rodzaj dyplomu, program studiów, kod kierunku, kod Erasmusa, seminarium w ramach którego powstaje praca oraz ustawia odpowiedni  status pracy A w APD.      
  2. Student składa w Sekcji Spraw Studenckich ostateczną wersję pracy dyplomowej w formie papierowej podpisanej przez promotora wraz z kompletem wymaganych dokumentów do obrony wcześniej wgraną do APD (patrz: „Aktualne wymogi, które powinna spełniać praca dyplomowa” dostępne na stronie internetowej Wydziału) – nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
  3. Promotor przekazuje pracownikowi Sekcji Spraw Studenckich „wniosek/informację o składzie Komisji Egzaminacyjnej” z proponowanym składem Komisji Egzaminacyjnej, terminem i miejscem obrony (załącznik nr 3.) w terminie  – nie później niż  dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
  4. Sekcja Spraw Studenckich wprowadza do usos: datę złożenia pracy dyplomowej, średnią ocen ze studiów liczoną z systemu usos, uzupełnia skład Komisji Egzaminacyjnej (nazwisko recenzenta i przewodniczącego) oraz nalicza opłaty za dyplom.
  5. Student wprowadza do APD (https://apd.uw.edu.pl – login + hasło z usos) streszczenie pracy, słowa kluczowe, tytuł w języku angielskim, następnie wgrywa do APD plik z pracą w formacie pdf –  nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
  6. Promotor sprawdza pracę za pomocą JSA i zatwierdza raport antyplagiatowy, następnie zatwierdza pracę.
  7. Promotor i recenzent wpisują w APD recenzję pracy i ją zatwierdzają – najpóźniej 3 dni przed planowanym dniem obrony. Brak recenzji w APD we wskazanym terminie skutkuje wstrzymaniem egzaminu dyplomowego do czasu uzupełnienia recenzji i ustalenia nowego terminu obrony.
  8. Pracownik Sekcji Spraw Studenckich drukuje wymagane dokumenty do obrony oraz dwie recenzje pracy dyplomowej. Recenzje te podpisują promotor i recenzent w dniu egzaminu dyplomowego (podczas obrony). Następnie  przygotowane akta  na obronę przekazywane są w miejsce/katedrę wskazane wcześniej przez Promotora. Pracownik administracyjny  katedry w której odbyła się obrona, zwraca akta studenckie po obronie z powrotem do Sekcji Spraw Studenckich niezwłocznie tego samego dnia po obronie lub następnego (po sprawdzeniu, czy są podpisy Członków Komisji na protokole i metryczce).
  9. Warunkiem terminowej obrony jest spełnienie wszelkich wymagań formalnych m.in.: posiadanie ocen w USOS, poprawnej archiwizacji pracy dyplomowej, złożenie wymaganych dokumentów oraz uregulowanie należności w usos.
Biały pasek oddzielający
X