Terminy złożenia prac

Pracę dyplomową składa się – wgrywa do Archiwum Prac Dyplomowych  (w postaci pliku w formacie PDF) nie później niż na 14 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym (Regulamin Studiów UW par. 47 ust.1)

Obrony stacjonarne

Poniżej znajdą Państwo opis, co należy zrobić by prawidłowo zarchiwizować pracę dyplomową przed jej obroną.  Znajdą tu również Państwo pozostałe informacje i dokumenty związane z obroną prac dyplomowych.

  1. Pracownicy Sekcji Spraw Studenckich wprowadzają do USOS niezbędne informacje na koncie studenta m.in.: tematy prac dyplomowych, kod jednostki w której powstaje praca, kod dziedziny pracy, datę zatwierdzenia tematu pracy (data posiedzenia Rady Naukowej), imię i nazwisko promotora, recenzenta, rodzaj dyplomu, program studiów, kod kierunku, kod Erasmusa, seminarium w ramach którego powstaje praca oraz ustawia odpowiedni  status pracy A w APD.      
  2. Student składa w Sekcji Spraw Studenckich ostateczną wersję pracy dyplomowej w formie papierowej podpisanej przez promotora wraz z kompletem wymaganych dokumentów do obrony wcześniej wgraną do APD (patrz: „Aktualne wymogi, które powinna spełniać praca dyplomowa” dostępne na stronie internetowej Wydziału) – nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
  3. Promotor przekazuje pracownikowi Sekcji Spraw Studenckich „wniosek/informację o składzie Komisji Egzaminacyjnej” z proponowanym składem Komisji Egzaminacyjnej, terminem i miejscem obrony (załącznik nr 3.) w terminie  – nie później niż  dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
  4. Sekcja Spraw Studenckich wprowadza do usos: datę złożenia pracy dyplomowej, średnią ocen ze studiów liczoną z systemu usos, uzupełnia skład Komisji Egzaminacyjnej (nazwisko recenzenta i przewodniczącego) oraz nalicza opłaty za dyplom.
  5. Student wprowadza do APD (https://apd.uw.edu.pl – login + hasło z usos) streszczenie pracy, słowa kluczowe, tytuł w języku angielskim, następnie wgrywa do APD plik z pracą w formacie pdf –  nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
  6. Promotor sprawdza pracę za pomocą JSA i zatwierdza raport antyplagiatowy, następnie zatwierdza pracę.
  7. Promotor i recenzent wpisują w APD recenzję pracy i ją zatwierdzają – najpóźniej 3 dni przed planowanym dniem obrony. Brak recenzji w APD we wskazanym terminie skutkuje wstrzymaniem egzaminu dyplomowego do czasu uzupełnienia recenzji i ustalenia nowego terminu obrony.
  8. Pracownik Sekcji Spraw Studenckich drukuje wymagane dokumenty do obrony oraz dwie recenzje pracy dyplomowej. Recenzje te podpisują promotor i recenzent w dniu egzaminu dyplomowego (podczas obrony). Następnie  przygotowane akta  na obronę przekazywane są w miejsce/katedrę wskazane wcześniej przez Promotora. Pracownik administracyjny  katedry w której odbyła się obrona, zwraca akta studenckie po obronie z powrotem do Sekcji Spraw Studenckich niezwłocznie tego samego dnia po obronie lub następnego (po sprawdzeniu, czy są podpisy Członków Komisji na protokole i metryczce).
  9. Warunkiem terminowej obrony jest spełnienie wszelkich wymagań formalnych m.in.: posiadanie ocen w USOS, poprawnej archiwizacji pracy dyplomowej, złożenie wymaganych dokumentów oraz uregulowanie należności w usos.
Biały pasek oddzielający
X