Studenckie Granty Badawcze

W celu wspierania Studentów w przygotowaniu prac dyplomowychoraz popularyzacji wyników prac badawczych Studentów, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (WNPiSM) może przyznać Studentowi grant na prowadzenie badań wramach Wydziałowego Planu Indywidualizacji Kształcenia.

fot. Mirosław Kaźmierczak_© Biuro Promocji UW (55)

Uwaga!

Studenckie Granty Badawcze. Do 19 listopada 2018 r. każdy uczestnik seminarium licencjackiego lub magisterskiego (na ostatnim roku studiów) na WNPiSM może złożyć wniosek o przyznanie krótkoterminowego grantu badawczego na realizację badań na potrzeby pracy dyplomowej. Szczegóły tutaj (Studenckie Granty Badawcze). Potrzebne arkusze:

  Wniosek

  Opinia opiekuna do sprawozdania

  Sprawozdanie

  Opinia opiekuna

  Oświadczenie wnioskodawcy

  Zgoda opiekuna

  Karta oceny

Please note!

Student Research Grants.

By 19 November 2018 every student of an undergraduate or graduate seminar (in the last year of studies) at WNPiSM may submit an application for a short-term research grant to fund research needed to complete the diploma thesis. See the details here (link). The following documents are required (documents in English):

  Application

  Supervisor’s opinion

  Supervisor’s Consent

  Declaration

  Assessment Sheet

  Raport

  Scientific Supervisor’s Opinio on implementation of the Student Research Grant

Koordynator Studenckich Grantów Badawczych:

dr Janina Petelczyc (j.petelczyc@uw.edu.pl)

X