Stypendia

Stypendium dla najlepszych

Szczegółowe zasady dot. oceniania oraz dokumentowania wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Zgodnie z § 31 ust. 5 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów na UW, wprowadzonego zarządzeniem nr 32 Rektora UW z dnia 30 września 2015 r.,  Wydziałowa Komisja Stypendialna dla doktorantów dokonuje wstępnej weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, opiniuje je oraz tworzy listę rankingową, co stanowi podstawę przyznania stypendium przez Odwoławczą Komisję Stypendialną dla Doktorantów.

Wydziałowa komisja stypendialna tworzy listę rankingową, mając na uwadze:
•    w przypadku doktorantów I roku studiów doktoranckich – wyniki postępowania rekrutacyjnego;
•    w przypadku doktorantów kolejnych lat studiów doktoranckich:
o    wyniki egzaminów objętych planem studiów doktoranckich,
o    postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
o    szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną.

W związku z powyższym w przypadku doktorantów I roku studiów doktoranckich o miejscu na liście rankingowej decydować będzie uzyskany przez nich wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.

W przypadku doktorantów kolejnych lat studiów, spełnienie w/w regulaminowych warunków przyznania stypendium za oceniane będzie na podstawie wskazanych poniżej kryteriów, którym przyporządkowano odpowiednią punktację oraz sposób, w jaki udokumentowane powinno być ich spełnienie.
O miejscu na liście rankingowej w ramach danego roku decydować będzie łączna punktacja uzyskana przez doktoranta w oparciu o osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego (między 1 października 2015 r., a 30 września 2016 r.).

Zwiększenie stypendium

Zasady zwiększania stypendium dostępne TUTAJ

Stypendium doktoranckie

Informacje o stypendium doktoranckim dostępne TUTAJ

Stypendium Ministra

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

W USOSweb jest już możliwe wypełnienie i zarejestrowanie wniosku. Wniosek należy wygenerować z systemu, wydrukować i podpisać.  Następnie dokumenty (wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia) należy złożyć w Sekcji ds. stopni naukowych i studiów doktoranckich WNPiSM (w godzinach urzędowania)
w terminie do 17 września 2018 r. (również wnioski przesłane pocztą muszą wpłynąć do wyznaczonego terminu).

Zasady ubiegania się o stypendium ministra.

Wnioskowanie będzie się odbywać z wykorzystaniem USOSweb .

Warunki ubiegania się o stypendium ministra

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów i w danym roku akademickim uzyskał wpis na kolejny rok studiów przewidziany w programie studiów

oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:

  • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną studiów doktoranckich lub
  • wybitne osiągnięcia w sporcie.

Wyjątkowo stypendium może otrzymać także doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na którym stypendium ma być przyznane, przebywał na urlopie udzielonym w związku ze stanem jego zdrowia lub narodzinami dziecka – wówczas nie musi spełnić warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim.

Stypendium nie może zostać przyznane doktorantowi który:

  • ukończył już studia doktoranckie;
  • zaliczył ostatni rok studiów doktoranckich i w danym roku akademickim uzyskał przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich.

Okres studiów uwzględniany przy ocenie osiągnięć

  • przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 września 2018 r.;
  • w przypadku doktoranta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2018 r.

Przykład: doktorant otrzymał ostatnie stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

X