Studia podyplomowe

Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ogłasza rekrutację na Studia Podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”

Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie w codziennym funkcjonowaniu z osobą niepełnosprawną w rodzinie, otoczeniu lub poprzez pracę, specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentacji pracowników lub osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy, lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek i innych grup personelu medycznego. 

Rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ogłasza rekrutację na Studia Podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”

Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie w codziennym funkcjonowaniu z osobą niepełnosprawną w rodzinie, otoczeniu lub poprzez pracę, specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentacji pracowników lub osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy, lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek i innych grup personelu medycznego. 

ETAP I

Termin rejestracji internetowej w systemie IRK  https://irk.oferta.uw.edu.pl/30.04.2021 r. – 31.05.2021 r.

Nadesłanie kompletu dokumentów w terminie: 30.04.2021 r. – 31.05.2021 r. 

Spis wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • potwierdzenie ukończenia studiów I lub II stopnia (zaświadczenie/dyplom w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem lub przez pracownika Organizatora przyjmującego dokumenty),
 • curriculum vitae (CV) – preferowany szablon CV Europass,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • list motywacyjny zawierający  uzasadnienie zainteresowania ofertą studiów podyplomowych – motywacja do pełnienia roli specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją
 • portfolio: dokumenty potwierdzające doświadczenie związane z pracą z osobami z niepełnosprawnością, osobami starszymi, chorymi – w liczbie maksymalnie 5 dokumentów.

Dokumenty należy przesyłać na adres Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 1. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Gmach Audytoryjny, pokój nr 102 z dopiskiem: SP “Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”.

Niezłożenie kompletu dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o rekrutacji skutkuje odrzuceniem aplikacji na studia podyplomowe.

Informacja o zakwalifikowaniu do drugiego etapu zostanie przekazana od razu w przypadku osobistego składania dokumentów albo telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail kandydata.

ETAP II

11.06.2021 r. – wszystkie osoby, które spełniły wymogi formalne pierwszego etapu rekrutacji wypełniają pisemnie Arkusz kompetencji.

Szczegółowe informacje na temat organizacji testu (stacjonarny lub zdalny) otrzymają kandydaci wraz z potwierdzeniem kwalifikacji do drugiego etapu (w zależności od wskaźników pandemii covid-19).

Informacja o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu rekrutacji będzie przekazana kandydatom e-mailem w dniu 18 czerwca 2021 r.

ETAP III

Osoby z najwyższą punktacją uzyskaną z Arkusza kompetencji (około 40 kandydatów) przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej w terminach 21 i 22 czerwca 2021 r..

Szczegółowe informacje na temat organizacji rozmowy kwalifikacyjnej (stacjonarna lub zdalna) otrzymają kandydaci wraz z potwierdzeniem kwalifikacji do trzeciego etapu (w zależności od wskaźników pandemii covid-19).

Kandydat otrzyma informację o dniu, wyznaczonej godzinie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku nieuzyskania minimalnej liczby zakwalifikowanych kandydatów po przeprowadzeniu całej rekrutacji, Organizator przeprowadza rekrutację uzupełniającą.

Zakończenie rekrutacji i wywieszenie list rankingowych wraz z listą przyjętych osób na studia podyplomowe “Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” planowane jest na 30 czerwca 2021 r. przez zamieszczenie informacji na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK.

Celem realizacji studiów podyplomowych

„Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” jest przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji. Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować specjalistów do kompleksowego zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością.

Czas trwania studiów

2 semestry; program kształcenia obejmuje 243 godziny dydaktyczne.

Moduły kształcenia:

 1. Moduł Prawno-Organizacyjny
 2. Moduł Medyczny
 3. Moduł Psychologiczny
 4. Moduł Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Rynku Pracy
 5. Moduł Zarządzania Procesem Rehabilitacji
 6. Moduł Seminarium

 

Wykładowcy

psychologowie, lekarze, prawnicy, politycy społeczni, rehabilitanci.

Kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” będzie posiadał kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalające na zarządzanie procesem rehabilitacji klienta/pacjenta. Osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia potwierdzone zostanie świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Kompetencje absolwenta będą obejmować zagadnienia dotyczące kompleksowej rehabilitacji, na którą składa się rehabilitacja: medyczna, zawodowa, społeczna, psychologiczna. Kształcenie słuchacza ukierunkowane jest na rozwój jego umiejętności w zakresie identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z rehabilitacją; samodzielnego radzenia i pomocy klientowi/pacjentowi, w tym zwiększania jego osobistej motywacji do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy; rozstrzygania spraw związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy, prawa cywilnego i zabezpieczenia społecznego; znajomości i rozumienia procesu leczenia, procedur administracyjnych; skutecznego motywowania środowiska rodzinnego i zawodowego w zakresie wsparcia osoby rehabilitowanej i jej aktywizacji.

Czesne

6446,75 zł (możliwość rozłożenia płatności na dwie raty)

Kontakt

Opiekun merytoryczny: dr hab. Emilia Jaroszewska; e-mail: emjaroszewska@uw.edu.pl

Sekretariat: mgr Joanna Konarska; (22) 55 22 923; e-mail: j.konarska@uw.edu.pl

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
ul. Nowy Świat 67, 00-046 Warszawa, I piętro, pokój 110
tel.:+48 22 826 66 52

X