Studium PFRON

 

Rekrutacja

Rekrutacja na II edycję studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Instytut Polityki Społecznej ogłasza rekrutację na Studia Podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie w codziennym funkcjonowaniu z osobą niepełnosprawną w rodzinie, otoczeniu lub poprzez pracę, specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentacji pracowników lub osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy, lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek i innych grup personelu medycznego.Na studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” na Uniwersytecie Warszawskim mogą aplikować kandydaci z województw: mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie – właściwych ze względu na miejsce stałego zamieszkania kandydata.
Harmonogram rekrutacji:

ETAP I

Termin rejestracji internetowej w systemie IRK https://irk.oferta.uw.edu.pl/:  24.05. – 26.06.2019 r.

Złożenie/nadesłanie kompletu dokumentów w terminie: 27.05. – 27.06.2019 r. (w dniu 21.06 biuro nieczynne)
Spis wymaganych dokumentów:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
potwierdzenie ukończenia studiów I lub II stopnia (zaświadczenie/dyplom w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem lub przez pracownika Organizatora przyjmującego dokumenty),
curriculum vitae (CV) – preferowany szablon CV Europass,
kserokopia dowodu osobistego,
list motywacyjny zawierający uzasadnienie zainteresowania ofertą studiów podyplomowych – motywacja do pełnienia roli specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją
oświadczenie o zamieszkaniu (załącznik nr 1)
zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku na potrzeby realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (załącznik nr 2)
portfolio: dokumenty potwierdzające doświadczenie związane z pracą z osobami z niepełnosprawnością, osobami starszymi, chorymi – w liczbie maksymalnie 5 dokumentów.

Dokumenty można składać osobiście:

– w jednym z budynków Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa, I piętro, pokój 110 w poniedziałki w godzinach 10.00-16.00, środy 15.00-16.00 oraz piątki w godzinach 9.00-13.00

oraz

– w pokoju nr 102 w Gmachu Audytoryjnym, Krakowskie Przedmieście 26/28 w poniedziałki i w środy w godzinach 16.00-19.00, tel. 22 55 22 923. W dniu 27 czerwca dokumenty można składać w godzinach 10.00-16.00.
lub
przesłać pocztą na ww. adres z dopiskiem: SP „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”.

Niezłożenie kompletu dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o rekrutacji skutkuje odrzuceniem aplikacji na studia podyplomowe.

Informacja o zakwalifikowaniu do drugiego etapu zostanie przekazana od razu w przypadku osobistego składania dokumentów albo telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail kandydata.

ETAP II

06.07.2019 r. – wszystkie osoby, które spełniły wymogi formalne pierwszego etapu rekrutacji wypełniają pisemnie Arkusz kompetencji.

Miejsce i czas wypełniania testu: AULA Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, ul. Nowy Świat 69, parter, 00-927 Warszawa, godzina 11.00.

Informacja o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu rekrutacji zostanie wysłana do kandydatów e-mailem w dniu 12 lipca 2019 roku.

ETAP III

Osoby z najwyższą punktacją uzyskaną z Arkusza kompetencji (około 40 kandydatów) przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej w terminach 13 i 15 lipca 2019 r.

Kandydat otrzyma informację o dniu, wyznaczonej godzinie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku nieuzyskania minimalnej liczby zakwalifikowanych kandydatów po przeprowadzeniu całej rekrutacji, Organizator przeprowadza rekrutację uzupełniającą.

Zakończenie rekrutacji i wywieszenie list rankingowych wraz z listą przyjętych osób na studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” planowane jest na 20 września 2019 r. przez zamieszczenie informacji na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK.

Pliki do pobrania

Celem realizacji studiów podyplomowych

„Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” jest przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji. Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować specjalistów do kompleksowego zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością.

Czas trwania studiów

2 semestry; program kształcenia obejmuje 210 godzin dydaktycznych.

Moduły kształcenia:

  1. Moduł Prawno-Organizacyjny
  2. Moduł Medyczny
  3. Moduł Psychologiczny
  4. Moduł Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Rynku Pracy
  5. Moduł Zarządzania Procesem Rehabilitacji
  6. Moduł Seminarium

Wykładowcy

psychologowie, lekarze, prawnicy, politycy społeczni, rehabilitanci.

Kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” będzie posiadał kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalające na zarządzanie procesem rehabilitacji klienta/pacjenta. Osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia potwierdzone zostanie świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Kompetencje absolwenta będą obejmować zagadnienia dotyczące kompleksowej rehabilitacji, na którą składa się rehabilitacja: medyczna, zawodowa, społeczna, psychologiczna. Kształcenie słuchacza ukierunkowane jest na rozwój jego umiejętności w zakresie identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z rehabilitacją; samodzielnego radzenia i pomocy klientowi/pacjentowi, w tym zwiększania jego osobistej motywacji do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy; rozstrzygania spraw związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy, prawa cywilnego i zabezpieczenia społecznego; znajomości i rozumienia procesu leczenia, procedur administracyjnych; skutecznego motywowania środowiska rodzinnego i zawodowego w zakresie wsparcia osoby rehabilitowanej i jej aktywizacji.

Kontakt

Opiekun merytoryczny: dr hab. Emilia Jaroszewska; e-mail: emjaroszewska@uw.edu.pl

Sekretariat: mgr Joanna Konarska; (22) 55 22 923; e-mail: j.konarska@uw.edu.pl

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
ul. Nowy Świat 67, 00-046 Warszawa, I piętro, pokój 110
tel.:+48 22 826 66 52

X