Studia podyplomowe

Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ogłasza rekrutację na Studia Podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”

Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie w codziennym funkcjonowaniu z osobą niepełnosprawną w rodzinie, otoczeniu lub poprzez pracę, specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentacji pracowników lub osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy, lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek i innych grup personelu medycznego. 

Rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ogłasza rekrutację na Studia Podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”

Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie w codziennym funkcjonowaniu z osobą niepełnosprawną w rodzinie, otoczeniu lub poprzez pracę, specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentacji pracowników lub osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy, lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek i innych grup personelu medycznego. 

ETAP I

ETAP I rejestracja w IRK i składanie dokumentów od 10 czerwca 2022 r. do 1 lipca 2022 r.
Rejestracja internetowa w systemie IRK  https://irk.uw.edu.pl/ oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • potwierdzenie ukończenia studiów I lub II stopnia (zaświadczenie/dyplom w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia dyplomu za zgodność z oryginałem lub przez pracownika wydziału przyjmującego dokumenty);
 • curriculum vitae (CV) – preferowany szablon CV Europass;
 • list motywacyjny zawierający  uzasadnienie zainteresowania ofertą studiów podyplomowych – motywacja do pełnienia roli specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją;
 • portfolio: dokumenty potwierdzające doświadczenie związane z pracą z osobami z niepełnosprawnością, osobami starszymi, chorymi – w liczbie maksymalnie 5 dokumentów.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą zgodnie z harmonogramem rekrutacji na adres Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Gmach Audytoryjny, pokój nr 210 z dopiskiem: SP „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” (wiążąca jest data wpływu dokumentów do jednostki).

Brak rejestracji w systemie IRK, opłaty rekrutacyjnej oraz niezłożenie kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji skutkuje odrzuceniem aplikacji na studia podyplomowe.

Informacja o zakwalifikowaniu do drugiego etapu zostanie przekazana od razu w przypadku osobistego składania dokumentów lub przez system IRK w przypadku dokumentów nadesłanych pocztą.

ETAP II

ETAP II arkusz kompetencji (test) 7 lipca 2022 r.

Wszystkie osoby, które spełniły wymogi formalne pierwszego etapu rekrutacji, wypełniają pisemnie Arkusz Kompetencji. Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji do drugiego etapu oraz organizacji testu otrzymają kandydaci na indywidualne konto w systemie IRK.

Arkusz Kompetencji zawiera: pytania otwarte na kształt wywiadu behawioralno-sytuacyjnego, pytania związane z oceną kompetencji interpersonalnych, pytania tzw. basket – zadania pisemne, papier – ołówek, których celem jest sprawdzanie umiejętności organizacyjnych (kandydaci na studia będą mieli za zadanie uporządkować różnorodne sprawy organizacyjne, np. wiadomości mailowe, zadania strategiczne i operacyjne).

Maksymalna liczba punktów do uzyskania z testu wynosi 100; minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku 60.

Informacja o wynikach testu i zakwalifikowaniu do trzeciego etapu rekrutacji będzie przekazana kandydatom przez system IRK w dniu 11 lipca 2022 r.

ETAP III

ETAP III rozmowa kwalifikacyjna 14 i 15 lipca 2022 r.

Osoby z najwyższą punktacją uzyskaną z Arkusza kompetencji (maksymalnie 50 kandydatów) przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa ma na celu ocenę predyspozycji osobowych i szeroko pojętych kompetencji społeczno-zawodowych kandydatów, które są szczególnie istotne w odniesieniu do pełnienia roli specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 18;  minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku 10.

Informacja o przyjęciu na studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” przekazana zostanie kandydatom przez zamieszczenie informacji na indywidualnych kontach w systemie IRK.

Terminy

Termin rejestracji i przyjmowania dokumentów: 10.06.2022 r. – 01.07.2022 r.
Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 02.07.2022 r.
Termin testu: 07.07.2022 r.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 14 i 15.07.2022 r.
Termin ogłoszenia wyników: 20.07.2022 r.

Celem realizacji studiów podyplomowych

„Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” jest przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji. Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować specjalistów do kompleksowego zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością.

Czas trwania studiów

2 semestry; program kształcenia obejmuje 243 godziny dydaktyczne.

Moduły kształcenia:

 1. Moduł Prawno-Organizacyjny
 2. Moduł Medyczny
 3. Moduł Psychologiczny
 4. Moduł Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Rynku Pracy
 5. Moduł Zarządzania Procesem Rehabilitacji
 6. Moduł Seminarium

 

Wykładowcy

psychologowie, lekarze, prawnicy, politycy społeczni, rehabilitanci.

Kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” będzie posiadał kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalające na zarządzanie procesem rehabilitacji klienta/pacjenta. Osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia potwierdzone zostanie świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Kompetencje absolwenta będą obejmować zagadnienia dotyczące kompleksowej rehabilitacji, na którą składa się rehabilitacja: medyczna, zawodowa, społeczna, psychologiczna. Kształcenie słuchacza ukierunkowane jest na rozwój jego umiejętności w zakresie identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z rehabilitacją; samodzielnego radzenia i pomocy klientowi/pacjentowi, w tym zwiększania jego osobistej motywacji do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy; rozstrzygania spraw związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy, prawa cywilnego i zabezpieczenia społecznego; znajomości i rozumienia procesu leczenia, procedur administracyjnych; skutecznego motywowania środowiska rodzinnego i zawodowego w zakresie wsparcia osoby rehabilitowanej i jej aktywizacji.

Czesne

6447 zł płatne w dwóch równych ratach:

I rata – 3223,50 zł płatna do 31.10.2022 r.

II rata – 3223,50 zł płatna do 28.02.2023 r.

Kontakt

Opiekun merytoryczny: dr hab. Emilia Jaroszewska; e-mail: emjaroszewska@uw.edu.pl

Sekretariat: mgr Joanna Konarska; (22) 55 22 923; e-mail: j.konarska@uw.edu.pl

W dniach 13- 19 czerwca sekretariat nieczynny.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
ul. Nowy Świat 67, 00-046 Warszawa, I piętro, pokój 110
tel.:+48 22 826 66 52

X