Dr Ewa Zieliński
13 września, 2019

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Henryka Kromołowskiego

8 marca  2019 r. – dr Henryk Kromołowski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

27 września 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wyznaczyła Radę Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

26 lutego 2020 r. – Rada Naukowa Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz  Nauki o Bezpieczeństwie powołała członków komisji habilitacyjnej w składzie:
Prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk (Uniwersytet Jagielloński) –  recenzent;
Prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak (Uniwersytet Warszawski) – członek komisji;
Dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski) – sekretarz.

6 maja 2020 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

Prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski – przewodniczący komisji,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku,
Dr hab. prof. ucz. Ryszard Szarfenberg – sekretarz komisji, Uniwersytet Warszawski,
Dr hab. Dorota Szaban – recenzent, Uniwersytet Zielonogórski,
Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk – recenzent, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
Prof. dr hab. Włodzimierz Włodarczyk – recenzent, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
Dr hab. Adam Kubów – członek komisji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak- członek komisji, Uniwersytet Warszawski.

X