Dr Ewa Zieliński
13 września, 2019

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr.Vadyma Zheltovskyy

Autoreferat

Wniosek

25 marca  2019 r. dr Vadym Zheltovskyy złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

3 kwietnia 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

29 maja 2019 r.  – Rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW powołała członków komisji habilitacyjnej w składzie:

Dr hab. Andrzej Szeptycki – recenzent
Prof. UW dr hab. Andrzej Wierzbicki – członek komisji
Dr hab. Maciej Raś – sekretarz

3 września 2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski, przewodniczący komisji
Dr hab. Maciej Raś, Uniwersytet Warszawski, sekretarz
Dr hab. Bogusław Pytlik, Szkoła Główna Handlowa, recenzent
Prof. dr hab. Adam Koseski, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, recenzent
Dr hab. Andrzej Szeptycki, Uniwersytet Warszawski, recenzent
Prof. dr hab. Andrzej Piasecki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, członek komisji
Prof. UW dr hab. Andrzej Wierzbicki, Uniwersytet Warszawski, członek komisji.

2 grudnia 2019  r. – Posiedzenie komisji habilitacyjnej, podjęcie uchwały o przedstawieniu Radzie Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego opinii o nadanie dr. Vadymowi Zheltovskyy stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3

5 lutego 2020 r.  – zmiana postanowienia Centralnej Komisji, dot. zmiany recenzenta: z prof. dr. hab. Adama Kossewskiego  na prof. dr hab. Walentego Baluka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

4 marca 2020 r. – zmiana postanowienia Centralnej Komisji dot. zmiany recenzenta, w związku z rezygnacją prof. dr. hab. Walentego Baluka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na dr hab. Larysę Leshchenko, Uniwersytet Wrocławski

6 czerwca 2020 r. powtórzone posiedzenie komisji habilitacyjnej, podjęcie uchwały o przedstawieniu Radzie Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego opinii o nadanie dr. Vadymowi Zheltovskyy stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Recenzja 2
Recenzja 3
Recenzja 4

15 lipca 2020 r. – Podjęcie przez Radę Naukową Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego uchwały w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Vadymowi Zheltovskyy w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

2 września 2020 r. złożenie przez dr. Vadyma Zheltovskyy odwołania od uchwały Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.

24 września 2020 r. Podjęcie przez Radę Naukową Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania dr. Vadyma Zheltovskyy od uchwały Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji  oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.

X