Dr Vadym Zheltovskyy
10 września, 2019
Dr Henryk Kromołowski
5 marca, 2020

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Ewy Zieliński

Autoreferat

Wniosek

4 marca  2019 r. – Dr Ewa Zieliński złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

5 marca  2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

29 maja 2019 r. – Rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW powołała członków komisji habilitacyjnej w składzie:

Prof. UW dr hab. Cezary Żołędowski – recenzent

Prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska – członek komisji

Dr hab. Aleksandra Gasztold  – sekretarz

3 września 2019  r. –  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

Prof. dr hab. Artur Gruszczak, Uniwersytet Jagielloński, przewodniczący komisji
Dr hab. Aleksandra Gasztold, Uniwersytet Warszawski, sekretarz
Prof. dr hab. Marian Cieślarczyk, Wojskowa Akademia Techniczna, recenzent
Prof. ucz. dr hab. Agnieszka Filipek, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, recenzent
Prof. UW dr hab. Cezary Żołędowski, Uniwersytet Warszawski, recenzent
Prof. AMW dr hab. Jarosław Teska, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, członek komisji
Prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska, Uniwersytet Warszawski, członek komisji.

3 grudnia 2019 r. –  Zmiana postanowienia Centralnej Komisji  do Spraw  Stopni i Tytułów w sprawie powołania komisji w przedmiotowym postępowaniu habilitacyjnym, w wyniku rezygnacji dwóch recenzentów, powołanie dwóch nowych recenzentów:

Dr. hab. Marcina Górnikiewicza, prof. ucz. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, recenzent

Prof. dr. hab. Ryszarda Jakubczaka, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, recenzent

22 stycznia 2020 r. – Uchwała Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego o wyznaczeniu nowego recenzenta w związku z rezygnacją jednego z recenzentów:

Dr hab. Iwona Taranowicz, prof. ucz., Uniwersytet Wrocławski

4 marca 2020 r. –  Zmiana postanowienia Centralnej Komisji  do Spraw  Stopni i Tytułów w sprawie powołania recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym:

Dr hab. Iwona Taranowicz, prof. ucz., Uniwersytet Wrocławski

Ostateczny skład komisji habilitacyjnej

Prof. dr hab. Artur Gruszczak, Uniwersytet Jagielloński, przewodniczący komisji,

Dr hab. prof. ucz. Aleksandra Gasztold, Uniwersytet Warszawski, sekretarz,

Dr hab. prof. ucz. Marcin Górnikiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, recenzent,

Prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, recenzent,

Dr hab. prof. ucz. Iwona Taranowicz, Uniwersytet Wrocławski, recenzent,

Dr hab. prof. ucz.  Jarosław Teska, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, członek komisji,

Prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska, Uniwersytet Warszawski, członek komisji.

13 lipca 2020 r.  – Posiedzenie komisji habilitacyjnej, podjęcie uchwały o przedstawieniu Radzie Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego  negatywnej opinii w sprawie wniosku o nadanie dr Ewie Zieliński stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

16 września 2020 r. – Złożenie przez habilitantkę wniosku o umorzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Osiągnięcie naukowe: „Wpływ czynników demograficzno-społecznych na kształtowanie bezpieczeństwa zdrowotnego państwa” (monografia)

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3

5 października 2020 r. – złożenie przez habilitantkę pisma  w sprawie wycofania wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

X