Kompetencje dr hab. Maciej Raś

Kompetencje – dr hab. Maciej Raś – Prodziekan ds. studenckich (KJD)

Zakres kompetencji

 1. Realizuje strategię Uniwersytetu w zakresie kształcenia.
 2. Występuje do Rektora z wnioskiem o utworzenie Rady Dydaktycznej.
 3. Wykonuje czynności określone dla Kierownika jednostki dydaktycznej w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz w innych przepisach obowiązujących na Uniwersytecie.
 4. Dba o spójność oferty dydaktycznej jednostki.
 5. Dba o jakość prowadzonego kształcenia i dobór osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.
 6. Dba we współpracy z Kierownikiem jednostki organizacyjnej (Dziekanem)  o doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich.
 1. Koordynuje prace nad przygotowywaniem programów studiów organizowanych przez jednostkę.
 2. Sprawuje merytoryczny nadzór nad studiami podyplomowymi oraz kursami organizowanymi przez jednostkę.
 3. Współdziała z Dziekanem  w zakresie zapewniania infrastruktury niezbędnej do prowadzenia dydaktyki.
 4. Monitoruje jakość obsługi administracyjnej studentów.
 5. Wykonuje inne zadania określone przez Rektora lub wynikające z przepisów obowiązujących na Uniwersytecie.
 6. Współorganizuje prace Rady Interesariuszy przy Wydziale.
X