Kompetencje inż. Maciej Pietrasiak

Kompetencje – inż. Maciej Pietrasiak – Dyrektor administracyjny

Zakres kompetencji

 1. Dyrektor administracyjny kieruje administracją Wydziału oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia.
 2. Dyrektor administracyjny wykonuje swoje funkcje przy pomocy zastępcy dyrektora administracyjnego, kierowników bezpośrednio podporządkowanych jednostek administracyjnych oraz pracowników samodzielnych.
 3. Organizuje i koordynuje pracę podległej administracji Wydziału.
 4. Wydaje instrukcje regulujące działalność administracyjną.
 5. Nadzoruje działalność jednostek administracyjnych oraz pracowników bezpośrednio podległych.
 6. Podejmuje decyzje dotyczące awansów, przenoszenia i karania pracowników administracyjnych oraz obsługi.
 7. Zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 8. Zatwierdza plany urlopów wypoczynkowych dla pracowników administracji i obsługi.
 9. Określa zakresy obowiązków podległych pracowników.
 10. Opracowuje plany zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.
 11. Podejmuje decyzje dotyczące remontów i inwestycji.
 12. Zaopatruje Wydział w niezbędny sprzęt i materiały.
 13. Podejmuje decyzje dotyczące wynajmu pomieszczeń i dzierżawy.
 14. Akceptuje zamówienia przy dokonywaniu zakupów na cele administracyjne i gospodarcze.
 15. Nadzoruje racjonalną i oszczędną gospodarkę składnikami majątkowymi, w tym również związanymi z inwestycjami i remontami.
 16. Nadzoruje należyte przechowywanie, zabezpieczenie przed pożarem i kradzieżą oraz ewidencję składników majątkowych.
X