O grupie

Podstawa formalna:

Grupa została utworzona przy Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie WNPiSM) w maju 2014 r. na mocy „Zarządzenia Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych [Prof. Stanisława Sulowskiego] z 15 maja 2014 roku w sprawie powołania Grupy Badawczej ds. Współczesnej Turcji w INP UW” (obecnie WNPiSM). W jej skład wchodzą badacze zajmujący się polityką Republiki Turcji z różnych dyscyplin w ramach nauk społecznych oraz humanistycznych, z wielu uniwersytetów w Polsce i zagranicą.

Cele:

1. Prowadzenie badań na temat współczesnej polityki tureckiej, ze szczególnym uwzględnieniem badań porównawczych dotyczących systemu politycznego i polityki zagranicznej Turcji oraz Polski/innych państw Europy Środkowej i Wschodniej, przede wszystkim Grupy Wyszehradzkiej

2. Rozwój współpracy naukowej pomiędzy naukowcami w Polsce (w dalszej perspektywie – w Europie Środkowej i Wschodniej) zajmującymi się tematyką turecką (integracja ekspertów/środowiska naukowego) oraz pomiędzy naukowcami polskimi i tureckimi

3. Rozwój współpracy z polskimi oraz tureckimi ośrodkami analitycznymi oraz organami administracji rządowej (ministerstwo spraw zagranicznych, instytucje państwowe zajmujące się kreowaniem stosunków polsko-tureckich)

4. Wspomaganie działalności naukowej polskich studentów i doktorantów zajmujących się tematyką turecką

5. Upowszechnianie wiedzy na temat Turcji w Polsce (oraz na temat Polski w Turcji)

Badania:

Główne obszary zainteresowań badawczych

Polityka wewnętrzna

Przywództwo polityczne, partie polityczne i system partyjny, system polityczny, (de-) demokratyzacja, rola religii i ideologii w życiu politycznym, polityka mniejszościowa

Turcja i Polska

Stosunki z Unią Europejską, (de-)europeizacja, Polska i Turcja jako średnie potęgi, polityka energetyczna, polityka bezpieczeństwa

Studia porównawcze

Studia porównawcze Turcja oraz Europa Środkowa i Wschodnia – głównie de-demokratyzacja i de-europeizacja.

Wybory i referenda

Znaczenie wyborów i referendów dla systemu politycznego i polityki zagranicznej Turcji.

Stosunki z Unią Europejską

Stosunki Turcji z Unią Europejską i ich przyszły kształt; relacje Turcja-UE a zróżnicowana integracja.

Polityka zagraniczna

Polityka zagraniczna Turcji – wybrane aspekty

Zadania:

 1. Przygotowywanie publikacji
 2. Organizacja konferencji i seminariów w Polsce i Turcji
 3. Udział członków Grupy Badawczej w konferencjach w Polsce i zagranicą
 4. Organizacja odczytów z udziałem czołowych politologów z Turcji
 5. Organizacja warsztatów z udziałem ekspertów ds. Turcji mających na celu wsparcie prac naukowych studentów i doktorantów
 6. Upowszechnianie wyników badań poprzez media

Uczestnicy grupy badawczej:

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW: mgr Özgür Soner, dr hab. Adam Szymański – kierownik Grupy Badawczej, dr Aleksandra Gasztold.

Pozostałe wydziały UW oraz inne ośrodki akademickie i instytucje badawcze/analityczne w Polsce: Dr Andrzej Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Dr Artur Adamczyk (Centrum Europejskie UW), Dr Karol Bieniek (Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków), Dr Joanna Bocheńska (Instytut Orientalistyki UJ), Dr hab. Danuta Chmielowska (Centrum Europejskie UW), Mgr Mateusz Chudziak (Ośrodek Studiów Wschodnich), Prof. Wojciech Forysiński (Eastern Mediterranean University, Famagusta), Dr Karol Kaczorowski (Wydział Filozofii, UJ), Dr Karol Kujawa (University of Illinois at Urbana-Champaign, The Russian, East European, and Eurasian Center), Dr Justyna Misiągiewicz (Wydział Politologiii UMCS Lublin), Dr Piotr Nykiel (Instytut Orientalistyki UJ), Dr hab. Przemysław Osiewicz (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM Poznań), Dr Kinga Smoleń (Wydział Politologii UMCS), Dr Magdalena Szkudlarek (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM Poznań), Mgr Karol Wasilewski (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych), Dr Jakub Wódka (Zakład Europeistyki ISP PAN) – zastępca kierownika Grupy Badawczej, Mgr Agata Wójcik (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN), Dr Agnieszka Zastawna-Templin (Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej, Wydział Orientalistyczny UW), Dr Konrad Zasztowt (Zakład Islamu Europejskiego, Wydział Orientalistyczny UW)

Kierownik grupy - Adam Szymański

Dr hab.; adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2004-2011 również analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM). Stypendysta Programu Start 2007 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2007 i 2008), projektu Nowoczesny Uniwersytet (2010) i programu dla wybitnych młodych naukowców-cudzoziemców Tureckiej Rady Badań Naukowych i Technologicznych – TÜBITAK (2012), jak również stypendysta lub stażysta Uniwersytetów w Ankarze (METU), Berlinie (FU), Belfaście, Bonn, Budapeszcie, Konstancji, Stambule (Uniwersytet Stambulski, Uniwersytet Koç) i Wiedniu. Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) i członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (PTSE). Członek Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych (IPSA), w tym komitetu wykonawczego Komitetu Nadawczego 03 – „Europejska unifikacja”; grup roboczych „Religia i polityka”, „Polityka Europy Południowej” i „Unia Europejska” Europejskiego Konsorcjum Badań Politycznych (ECPR) oraz Uniwersyteckiego Stowarzyszenia Współczesnych Studiów Europejskich (UACES). Członek Europejskiej Sieci Badań Ruchów Społecznych i sieci badawczej “Centryfugalna Europa: państwo, suwerenność i przyszłość integracji europejskiej”. Autor ponad 100 publikacji: książek, artykułów w periodykach polskich i zagranicznych oraz analiz i ekspertyz poświęconych problematyce integracji europejskiej, ustrojów politycznych wybranych państw i stosunków międzynarodowych.

Zainteresowania badawcze

 • Integracja europejska – rozszerzanie Unii Europejskiej; relacje Turcja – UE, europeizacja i de-europeizacja, obywatelstwo UE
 • System polityczny i polityka zagraniczna Turcji
 • Studia porównawcze – Polska i Turcja
 • Demokratyzacja i de-demokratyzacja w perspektywie porównawczej
 • Islam i kraje muzułmańskie; islam i demokracja
 • Postnarodowe formy obywatelstwa

Wybrane publikacje

Książki:

a) Autor

– „Między islamem a kemalizmem. Problem demokracji w Turcji”, Warszawa 2008

„Rozszerzanie Unii Europejskiej – współczesne uwarunkowania i perspektywy kontynuacji procesu”/”European Union Enlargement – Contemporary Determinants and Prospects for the Continuation of the Process”, Warszawa 2012 (dwujęzyczna)

– „System konstytucyjny Turcji”, Warszawa 2006

– „Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji”, Warszawa 2005

„Zmiana polityki rozszerzania Unii Europejskiej – ujęcie instytucjonalne”, Warszawa 2014

b) Redaktor naukowy

-„Turcja i Europa – wyzwania i szanse”, A. Szymański (red.), Warszawa 2011 (w tym Wprowadzenie, s. 11-19 i Zakończenie, s. 295-304)

-“Turkey and Europe – Challenges and Opportunities”, A. Szymański (ed.), revised version of the Polish book, Warsaw 2012 (Introduction, s. 11-19 and Conclusion, s. 281-290)

Artykuły/Rozdziały:

“The Austrian Governments of Schüssel, Gusenbauer and Faymann: Almost Full Continuation”, w: L. Jesień (red.), “Change and Continuity. The European Policy of Selected European Union Member States, Warsaw 2012, s. 13-54, http://www.pism.pl/publikacje/ksiazki/Change_and_Continuity

– „Austria – Prawie pełna kontynuacja”, w: L. Jesień (red.), „Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw UE”, Warszawa 2008, s. 23-58

– “Citizenship of the European Union – in the direction of the post-national model?” (z Jolantą Szymańską), w: A. Rothert (red.), “The Processes of Transnational Governance”, Warszawa 2014, s.145-165

– „De-Europeanization and De-Democratization in the EU and Its Neighbor­hood”, Yearbook of the Institute of East-Central Europe, t. 15, nr 2, 2017, s. 187-211.

– “Der islamische Fundamentalismus – stellt er eine Bedrohung für die türkische Demokratie dar?”, Zeitschrift für Türkeisudien, 1+2/2004, s. 133-147

“The Establishment of the Final Borders of Europe”, w: J. Jańczak (red.), “De-Bordering, Re-Bordering and Symbols on the European Boundaries”, Berlin 2011, s. 115-125

-“EU Conditionality: The Case of Turkey, w: Ç. Nas, R. İzci (red.), “Changing Europe and Turkey: Current Debates”, Istanbul 2010, s. 15-28 (wersja turecka: “AB Koşulluluk Mekanızması: Türkiye Orneği”, w: Ç. Nas, R. İzci (red.), “Değişen Avrupa ve Türkiye: Güncel Tartışmalar”, Istanbul 2010, s. 35-48)

– “EU Pre-accession Process of Turkey – Determinants and Prospects”, Przegląd Politologiczny/Political Science Review, 1/2015, s. 7-20.

– “EU-Turkey Pre-Accession Policy and Its Impact on Democracy and State Quality’, European Foreign Affairs Review, t. 17, nr  4/2012, s. 533-552

– “Halk Tarafından Seçilen Cumhurbaşkanı ve „Başkanlık“ Sistemi – Türkiye Örneği”, w: C. Akaş (red.), “Kritik Kavşak. Parlamenter Sistem – Başkanlık Sistemi”, Istanbul 2015, s. 111-126

– „Koncepcje alternatywne wobec członkostwa w UE – przypadek Turcji”, Sprawy Międzynarodowe, 4/2007, s. 157-175 (wersja angielska: The Polish Quarterly of International Affairs, 4/2007, s. 55-72)

– „Manipulation of Vote Choice – Impediment to Electoral Integrity in Turkey?”, Przegląd Politologiczny, nr 3, 2017, s. 103-115.

– „Obywatelstwo miejskie i jego innowacje w miastach Europy”, e-Politikon, t. 13, 2015, s. 95-124

– „Od autorytaryzmu do demokracji – ewolucja reżimu politycznego Republiki Turcji”, Społeczeństwo i Polityka, nr 2, 2009, s. 90-105

– „Państwo świeckie w Turcji – historyczna i współczesna perspektywa”, Studia Politologiczne, t.  42, 2016, s. 324-346

– „Partia Sprawiedliwości i Rozwoju w Turcji jako inspiracja dla ugrupowań politycznych w krajach arabskich – w kontekście debaty o „tureckim modelu“, w: F. Ilkowski, S. Sulowski (red.), „Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu“, Warszawa 2014, s. 85-10

– “Polish Perceptions”, w: S. Akşit, Ö. Şenyuva, Ç. Üstün (red.), “Turkey Watch. EU Member States’ Perceptions on the Turkey’s Accession to the EU”, Ankara 2010, s. 133-151

-„Polityka zagraniczna Turcji w latach 2007-2009: kontynuacja czy zmiana?”, Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 2, 2009, s. 45-80 (wersja angielska: Polish Quarterly of International Affairs, nr 2, 2009)

– “The Position of Polish Political Elites on Future EU Enlargement”, Journal of Communist Studies and Transition Politics, nr 4/2007, s. 540-560

– “Postura de Polonia frente a la ampliación de la Unión Europea”, La Musa, t. 7, 2006, s. 121-136

– „Religia jako nieoficjalne kryterium członkostwa w Unii Europejskiej – przypadek Turcji” w: A.Szymański (red.), „Turcja i Europa – wyzwania i szanse”, Warszawa 2011, s. 89-105/“Religion as Unofficial EU Membership Criterion – the Case of Turkey”, w: A.Szymański (red.), “Turkey and Europe – Challenges and Opportunities”, Warsaw 2012, s. 85-101

– “Religion Oriented Conservative Parties and Democracy: The Case of the Turkish Justice and Development Party and the Polish Law and Justice Party”,  Hemispheres. Studies on Cultures and Societies, t. 30, nr 1, March 2015, s. 55-70.

– “Role of Turkey in Change of the EU Enlargement Policy”, w: V. Ayhan, P. Osiewicz, M Kural (red.), “Turkey-Poland. 600 Years of Friendship”, Ankara 2014, s. 21-46

-„Rozszerzanie Unii Europejskiej po 2007 roku – analiza uwarunkowań procesu”, Studia Europejskie, nr 2/2012, s. 9-33

-“South Caucasus Political Issues – the EU and Turkish Perspective”, w: M. Kibaroğlu (red.), “Turkey’s Neighborhood”, Ankara 2008, s. 227-242

– „Teoretyczny i metodologiczny aspekt badań nad rozszerzeniem Unii Europejskiej”, w: A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik (red.), „Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce”, Lublin 2009, s. 307-317

-„Tурция и черноморское регионалъное сoтрудничество”,ΕВРОПА, nr 4, 2008, s. 81-106

– „Turcja a tożsamość europejska – konfrontacja dwóch wizji Europy”, w: F. Gołembski (red.) “Tożsamość europejska”, Warszawa 2005, s. 128-169

– „Turecki nacjonalizm – historia i współczesność”, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 1, 2010, s. 35-50

– “Turkey and Poland and Their Process of European Integration”, w: S. Laçiner, H. Palabıyık, K. Kujawa, V. Garayev (red.), “Turkish-Polish Relations: Past, Present and Future”, Çanakkale, Ankara 2015, s. 167-184

– “Turkey and Poland: Two different countries in the process of European integration?”, w: N. Neuwahl, H. Kabaalioğlu (red.), “European Union and Turkey: Reflections on the Prospects for Membership”, Istanbul 2006, s. 249-258

–  “Turkey’s Potential Added Value to the EU: Resolution of Regional Conflicts”, Turkish Policy Quarterly, 2009, s.125-138

– “Turkey’s Role in Resolving the Middle East Conflicts”, International Issues and Slovak Foreign Policy Affairs, nr 2, 2011, s. 71-85

– “Turkish Problems with Democracy in the Context of the EU Membership Question”, w: E. Kużelewska, D. Kloza (red.), “The Challenges of Modern Democracy and European Integration”, Warszawa-Białystok 2012, s. 157-176

– „Unia Europejska jako wspólnota terytorialna, w: K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Europeistyka. Podręcznik akademicki”,  t.2, Warszawa 2012, s. 293-382

– “What Does the EU Need to Do and What are Its Fears?” w: „Finding Common Grounds. Rediscovering The Common Narrative of Turkey and Europe”, Research Center of the SFPA, Bratislava 2009, s. 25-40

– „Wpływ położenia geopolitycznego na politykę zagraniczną Turcji”, Stosunki międzynarodowe, nr 3-4/2011, s. 179-195

– „Zarządzanie wielopoziomowe – analiza przypadku polityki rozszerzania UE”, Studia politologiczne, t. 27, 2013, s.186-206

– „Zastosowanie teorii zmiany instytucjonalnej w studiach europejskich na przykładzie polityki rozszerzania UE” w: J. Ruszkowski, L. Wojnicz (red.), „Teorie w studiach europejskich. W kierunku nowej agendy badawczej”, Warszawa-Szczecin 2012, s. 271-289

– „Zmiana prawa wyborczego na urząd prezydenta w Turcji – postęp w procesie demokratyzacji?”, Białostockie Studia Prawnicze, t. 20/A, s. 71-87

Projekty badawcze

Data realizacjiSzczegóły
I 2017 –Grant NCN nr 2016/21/B/HS5/00074, pt. „Między uczciwymi a sfałszowanymi. Wybory jako kluczowe uwarunkowanie “granicznego reżimu politycznego” – Turcja w perspektywie porównawczej” (OPUS 11, kierownik projektu, WNPISM UW)
I 2016 –Grant NCN nr 2015/17/D/HS5/00442 pt. “Zróżnicowana integracja i perspektywyakcesyjne Turcji a potencjał geopolityczny Unii Europejskiej” (SONATA 9, wykonawca projektu, ISP PAN)
XII 2011- XII 2013Grant NCN, nr 2011/01/B/HS5/03268 pt. „Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej” (OPUS 1, wykonawca projektu, WDiNP)
XI 2010-VI 2012Grant MNISW/NCN, nr N N116 0791392012, pt. „Rozszerzanie Unii Europejskiej – współczesne uwarunkowania i perspektywy kontynuacji procesu (kierownik projektu, WDiNP)
2007 – 2010Grant MNiSW, nr N N116 0666 33, pt. „Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu jego polityki” (wykonawca, WDiNP)

Fot. Marcin Gregorczyk

X