Realizacja

Etap 1 (luty-wrzesień 2017):

W pierwszym, początkowym etapie projektu podjęto szereg działań przygotowawczych.

Działania organizacyjne:

 1. Utworzono stronę internetową projektu
 2. Zorganizowano nabór na pierwszego doktoranta-stypendystę, który ma uczestniczyć w projekcie

Działania merytoryczne (służące realizacji zadań badawczych):

 1. Dopracowano konceptualizację badań – dzięki zebraniu dostępnej w Polsce literatury na temat nieprawidłowości wyborczych dopracowano siatkę pojęciową i teoretyczną badań, podchodząc w sposób krytyczny do kluczowej typologii manipulacji wyborczych autorstwa S. Birch [2012].
 2. Przystąpiono do analizy empirycznej przypadku Turcji – na podstawie zebranej, dostępnej w Polsce literatury rozpoczęto analizować zagadnienia: reżimu politycznego, systemu politycznego oraz kultury politycznej w Turcji oraz jak w te zagadnienia wpisuje się instytucja wyborów.
 3. Rozpoczęto też badanie zagadnienia nieprawidłowości wyborczych w Turcji poprzez identyfikację i zdefiniowanie najważniejszych rodzajów manipulacji wyborczych oraz rozpisanie ich według przyjętej typologii w odniesieniu do poszczególnych wyborów, tworząc swoistą bazę danych faktograficznych.
 4. Zaczęto analizować badania Electoral Integrity Project oraz raporty takich organizacji jako ODIHR pod kątem wyboru przypadków do badań porównawczych.

Rezultaty tych merytorycznych działań zostały zaprezentowane:

 1. Na konferencji „Turkey at Critical Crossroads: Dynamic Trajectories For Society, Politics and Culture”, która odbyła się w dniach 1-3 lutego 2017 r. w Lizbonie (organizator – Uniwersytet Lizboński). W jej trakcie dr hab. Adam Szymański wygłosił referat pt. Elections in Turkey. Chasing After the “Cat’, przygotowany przez niego oraz dra Jakuba Wódkę.

Więcej zob.
http://ioriente.iscsp.utl.pt/en/events/item/2904-turkey-at-critical-crossroads-dynamic-trajectories-for-society-politcs-and-culture

Prezentacja

2. Na konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych (IPSA) pt. “Democratization and Constitutional Design in Divided Societies”, która odbyła się w dniach 24-27 czerwca 2017 r. na Uniwersytecie Cypryjskim w Nikozji (organizator – komitety badawcze IPSA – RC 13, 14 i 28). W jej trakcie dr hab. Adam Szymański wygłosił referat pt. Competitiveness of Elections in Turkey – The Case of Minorities.

Więcej zob.
https://ipsacolloquium2017.wordpress.com/conference-programme/

Prezentacja

3. Na 47. konferencji UACES (University Association for Contemporary European Studies), która odbyła się w dniach 4-6 września 2017 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W jej trakcie dr hab. Adam Szymański (na zdjęciu obok w czasie wygłaszania prezentacji) wygłosił referat pt. De-democratization of Turkey and Central and Eastern Europe – The Case of Elections, przygotowany wspólnie z Drem Jakubem Wódką i Mgr Wojciechem Ufelem.

Więcej zob.

http://www.uaces.org/documents/events/programmes/krakow_research.pdf

Prezentacja

4. W artykule przygotowanym przez dra hab. Adam Szymańskiego i dra Jakuba Wódkę pt. Manipulation of the Voter – Impediment to the Electoral Integrity in Turkey?, który został przyjęty do “Przeglądu Politologicznego”, nr 3 (opublikowany w październiku 2017 – zob. więcej w Wyniki).

Etap 2 (październik 2017 – wrzesień 2018 )

Działania organizacyjne

 1. Zorganizowanie naboru na drugiego doktoranta-stypendystę, który ma uczestniczyć w projekcie

Działania merytoryczne (służące realizacji zadań badawczych):

 1. Przygotowanie listy pytań do wywiadów do przeprowadzenia w Turcji przez kierownika projektu oraz głównego wykonawcę.
 2. Dalsza analiza nieprawidłowości wyborczych w Turcji oraz rozpoczęcie analizy wyselekcjonowanych przypadków porównawczych – Europa Środkowa, Bałkany oraz Ameryka Łacińska.
 3. Udział Dr hab. Adama Szymańskiego oraz Mgra Wojciecha Ufela  w szóstym międzynarodowym seminarium Polish Political Science Yearbook pt. „The Future of Electoral Systems”, dnia 5 grudnia 2017 r. w Toruniu. Uczestnicy projektu wygłosili referat pt. Beyond vote rigging: common patterns in electoral malpractices in de-democratizing regimes, który w formie artykułu został opublikowany w PPSY, nr 4/2018 – zob.więcej w Wyniki).

Więcej zob.

Program seminarium

Prezentacja

4. Przeprowadzenie przez dra hab. Adama Szymańskiego w dniach 19-23 marca 2018 r. siedmiu wywiadów pogłębionych w Ankarze i Stambule z następującymi ekspertami:

– Prof. Ömer Gençkaya.(Marmara Üniv., Stambuł)

– Prof. Ziya Öniş (Koç Üniv., Stambuł)

– Ass. Prof. Selim Erdem Aytaç (Koç Üniv., Stambuł)

– Ass. Prof. Özge Kemahlıoğlu (Sabancı Üniv, Stambuł)

– Ass. Prof. Cenk Aygül (Atılım Univ., Ankara)

– Prof. Emre Toros (Atılım Univ., Ankara)

5. Zorganizowanie 26 czerwca 2018 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW seminarium eksperckiego z udziałem członków projektu (Mgr Amanda Dziubińska, Dr hab. Adam Szymański i Mgr Wojciech Ufel), polskich ekspertów ds. Turcji – członków ogólnopolskiej Grupy badawczej ds. współczesnej Turcji działającej przy Instytucie Nauk Politycznych UW pod kierownictwem dra hab. Adama Szymańskiego oraz ekspertów ds. państw porównywanych z Turcją. Celem seminarium było przedstawienie dotychczasowych wyników badań w ramach projektu – zagadnienia manipulacji wyborczych i ich wpływu na reżim polityczny Turcji i wybranych dotychczas przypadków porównawczych – Węgier, Serbii i Macedonii oraz dyskusja z ekspertami na ten temat. Ich cenne komentarze i pytania pozwolą na przygotowanie jeszcze lepszej końcowej publikacji.

Uczestnicy:  Dr Artur Adamczyk (Uniwersytet Warszawski), Dr Karol Bieniek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Dr Joanna Bocheńska (Uniwersytet Jagielloński), Mgr Amanda Dziubińska (Uniwersytet Warszawski), Dr Karol Kaczorowski (Uniwersytet Jagielloński), Dr Anna Solarz (Uniwersytet Warszawski), Mgr Özgür Soner (Uniwersytet Warszawski), Dr hab. Adam Szymański (Uniwersytet Warszawski), Mgr Wojciech Ufel (Uniwersytet Wrocławski), Mgr Karol Wasilewski (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych), Prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski).

Prezentacje:

Prezentacja nr 1

Prezentacja nr 2

6. Udział Dra hab. Adama Szymańskiego w 25. Światowym Kongresie Politologii w Brisbane (Australia) w dniach 21-25 lipca 2018 r.  Wygłosił on referat pt. Beyond vote rigging: common patterns in electoral malpractices in de-democratizing regimes, w którym przedstawił dotychczasowe wyniki badań w ramach projektu.

Prezentacja

Szczegóły:

Tytuł panelu: Democratization in Europe and Middle East  

Moderatorzy: Simon Adetona Akindes (Uniwersytet Wisconsin), Bartłomiej Zdaniuk (Uniwersytet Warszawski)

Dyskutanci: Nataliya Muzyka (Uniwersytet Edynburski)

Kai-Ping Huang (Narodowy Uniwersytet Tajwański)

Referaty:

Beyond vote rigging: common patterns in electoral malpractices in de-democratizing regimes – Adam Szymański (Uniwersytet Warszawski)

Poland at the Crosswords – Mechanisms of Politicizing Civic Sector – Agnieszka Bejma (Uniwersytet Warszawski)

The Electoral Reform. A Tool of Peace Consolidation in Divided Societies – Rana Abo Amra (Uniwersytet Kairski)

Will Elite Settlements Transform into Elite Convergence for Democracy to Consolidate in Tunisia? – Mohamed Nejib Gorgi (Uniwersytet La Trobe, Australia)

7. Zorganizowanie 19 września 2018 r. w ramach IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii w Lublinie panelu pt. „Manipulacje wyborcze i ich wpływ na reżimy polityczne współczesnych państw”, który miał na celu zaprezentowanie dotychczasowych wyników badań i w którym wzięli udział uczestnicy projektu.

Szczegóły poniżej:

Moderator:
Dr hab. Adam Szymański, Uniwersytet Warszawski
Paneliści:
– Dr hab. Adam Szymański, Uniwersytet Warszawski
Manipulacje wyborcze i ich wpływ na reżim polityczny – analiza przypadku Turcji – prezentacja
– Mgr Wojciech Ufel, Uniwersytet Wrocławski
Manipulacje wyborcze a proces de-demokratyzacji w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza na przykładzie Macedonii, Serbii oraz Węgier – prezentacja
– Mgr Amanda Dziubińska, Uniwersytet Warszawski
Uwarunkowania i wpływ manipulacji wyborczych na systemy polityczne krajów Ameryki Łacińskiej
– Dr Paweł Pietnoczka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zmiana ordynacji wyborczej kluczem do sukcesu obozu rządzącego podczas wyborów parlamentarnych w 2012 roku na Ukrainie
Dyskutanci:
Dr Karol Bieniek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
Dr hab. Bartłomiej Michalak, prof. nadzw., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
X