Wykonawcy

Fot. Marcin Gregorczyk

Adam Szymański - kierownik projektu

Dr hab.; adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2004-2011 również analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM). Stypendysta Programu Start 2007 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2007 i 2008), projektu Nowoczesny Uniwersytet (2010) i programu dla wybitnych młodych naukowców-cudzoziemców Tureckiej Rady Badań Naukowych i Technologicznych – TÜBITAK (2012), jak również stypendysta lub stażysta Uniwersytetów w Ankarze (METU), Berlinie (FU), Belfaście, Bonn, Budapeszcie, Konstancji, Stambule (Uniwersytet Stambulski, Uniwersytet Koç) i Wiedniu. Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) i członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (PTSE). Członek Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych (IPSA), w tym komitetu wykonawczego Komitetu Nadawczego 03 – „Europejska unifikacja”; grup roboczych „Religia i polityka”, „Polityka Europy Południowej” i „Unia Europejska” Europejskiego Konsorcjum Badań Politycznych (ECPR) oraz Uniwersyteckiego Stowarzyszenia Współczesnych Studiów Europejskich (UACES). Członek Europejskiej Sieci Badań Ruchów Społecznych i sieci badawczej “Centryfugalna Europa: państwo, suwerenność i przyszłość integracji europejskiej”. Autor ponad 100 publikacji: książek, artykułów w periodykach polskich i zagranicznych oraz analiz i ekspertyz poświęconych problematyce integracji europejskiej, ustrojów politycznych wybranych państw i stosunków międzynarodowych.

Zainteresowania badawcze

 • Integracja europejska – rozszerzanie Unii Europejskiej; relacje Turcja – UE, europeizacja i de-europeizacja, obywatelstwo UE
 • System polityczny i polityka zagraniczna Turcji
 • Studia porównawcze – Polska i Turcja
 • Demokratyzacja i de-demokratyzacja w perspektywie porównawczej
 • Islam i kraje muzułmańskie; islam i demokracja
 • Postnarodowe formy obywatelstwa

Wybrane publikacje

Książki:

a) Autor

– „Między islamem a kemalizmem. Problem demokracji w Turcji”, Warszawa 2008

Rozszerzanie Unii Europejskiej – współczesne uwarunkowania i perspektywy kontynuacji procesu”/”European Union Enlargement – Contemporary Determinants and Prospects for the Continuation of the Process”, Warszawa 2012 (dwujęzyczna)

– „System konstytucyjny Turcji”, Warszawa 2006

– „Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji”, Warszawa 2005

– „Zmiana polityki rozszerzania Unii Europejskiej – ujęcie instytucjonalne”, Warszawa 2014

b) Redaktor naukowy

– „Turcja i Europa – wyzwania i szanse”, A. Szymański (red.), Warszawa 2011 (w tym Wprowadzenie, s. 11-19 i Zakończenie, s. 295-304)

– “Turkey and Europe – Challenges and Opportunities”, A. Szymański (ed.), revised version of the Polish book, Warsaw 2012 (including Introduction, s. 11-19 and Conclusion, s. 281-290)

Artykuły/Rozdziały:

– “The Austrian Governments of Schüssel, Gusenbauer and Faymann: Almost Full Continuation”, w: L. Jesień (red.), “Change and Continuity. The European Policy of Selected European Union Member States, Warsaw 2012, s. 13-54, http://www.pism.pl/publikacje/ksiazki/Change_and_Continuity

– „Austria – Prawie pełna kontynuacja”, w: L. Jesień (red.), „Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw UE”, Warszawa 2008, s. 23-58

– “Citizenship of the European Union – in the direction of the post-national model?” (z Jolantą Szymańską), w: A. Rothert (red.), “The Processes of Transnational Governance”, Warszawa 2014, s.145-165

– “Der islamische Fundamentalismus – stellt er eine Bedrohung für die türkische Demokratie dar?”, Zeitschrift für Türkeisudien, 1+2/2004, s. 133-147

– “The Establishment of the Final Borders of Europe”, w: J. Jańczak (red.), “De-Bordering, Re-Bordering and Symbols on the European Boundaries”, Berlin 2011, s. 115-125

– “EU Conditionality: The Case of Turkey, w: Ç. Nas, R. İzci (red.), “Changing Europe and Turkey: Current Debates”, Istanbul 2010, s. 15-28 (wersja turecka: “AB Koşulluluk Mekanızması: Türkiye Orneği”, w: Ç. Nas, R. İzci (red.), “Değişen Avrupa ve Türkiye: Güncel Tartışmalar”, Istanbul 2010, s. 35-48)

– “EU Pre-accession Process of Turkey – Determinants and Prospects”, Przegląd Politologiczny/Political Science Review, 1/2015, s. 7-20.

– “EU-Turkey Pre-Accession Policy and Its Impact on Democracy and State Quality’, European Foreign Affairs Review, t. 17, nr  4/2012, s. 533-552

– “Halk Tarafından Seçilen Cumhurbaşkanı ve „Başkanlık“ Sistemi – Türkiye Örneği”, w: C. Akaş (red.), “Kritik Kavşak. Parlamenter Sistem – Başkanlık Sistemi”, Istanbul 2015, s. 111-126

– „Koncepcje alternatywne wobec członkostwa w UE – przypadek Turcji”, Sprawy Międzynarodowe, 4/2007, s. 157-175 (wersja angielska: The Polish Quarterly of International Affairs, 4/2007, s. 55-72)

– „Obywatelstwo miejskie i jego innowacje w miastach Europy”, e-Politikon, t. 13, 2015, s. 95-124

– „Od autorytaryzmu do demokracji – ewolucja reżimu politycznego Republiki Turcji”, Społeczeństwo i Polityka, nr 2, 2009, s. 90-105

– „Państwo świeckie w Turcji – historyczna i współczesna perspektywa”, Studia Politologiczne, t.  42, 2016, s. 324-346

– „Partia Sprawiedliwości i Rozwoju w Turcji jako inspiracja dla ugrupowań politycznych w krajach arabskich – w kontekście debaty o „tureckim modelu“, w: F. Ilkowski, S. Sulowski (red.), „Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu“, Warszawa 2014, s. 85-10

– “Polish Perceptions”, w: S. Akşit, Ö. Şenyuva, Ç. Üstün (red.), “Turkey Watch. EU Member States’ Perceptions on the Turkey’s Accession to the EU”, Ankara 2010, s. 133-151

-„Polityka zagraniczna Turcji w latach 2007-2009: kontynuacja czy zmiana?”, Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 2, 2009, s. 45-80 (wersja angielska: Polish Quarterly of International Affairs, nr 2, 2009)

– “The Position of Polish Political Elites on Future EU Enlargement”, Journal of Communist Studies and Transition Politics, nr 4/2007, s. 540-560

– “Postura de Polonia frente a la ampliación de la Unión Europea”, La Musa, t. 7, 2006, s. 121-136

– „Religia jako nieoficjalne kryterium członkostwa w Unii Europejskiej – przypadek Turcji” w: A.Szymański (red.), „Turcja i Europa – wyzwania i szanse”, Warszawa 2011, s. 89-105/“Religion as Unofficial EU Membership Criterion – the Case of Turkey”, w: A.Szymański (red.), “Turkey and Europe – Challenges and Opportunities”, Warsaw 2012, s. 85-101

– “Religion Oriented Conservative Parties and Democracy: The Case of the Turkish Justice and Development Party and the Polish Law and Justice Party”,  Hemispheres. Studies on Cultures and Societies, t. 30, nr 1, March 2015, s. 55-70.

– “Role of Turkey in Change of the EU Enlargement Policy”, w: V. Ayhan, P. Osiewicz, M Kural (red.), “Turkey-Poland. 600 Years of Friendship”, Ankara 2014, s. 21-46

– „Rozszerzanie Unii Europejskiej po 2007 roku – analiza uwarunkowań procesu”, Studia Europejskie, nr 2/2012, s. 9-33

– „South Caucasus Political Issues – the EU and Turkish Perspective”, w: M. Kibaroğlu (red.), “Turkey’s Neighborhood”, Ankara 2008, s. 227-242

– „Teoretyczny i metodologiczny aspekt badań nad rozszerzeniem Unii Europejskiej”, w: A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik (red.), „Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce”, Lublin 2009, s. 307-317

– „Tурция и черноморское регионалъное сoтрудничество”,ΕВРОПА, nr 4, 2008, s. 81-106

– „Turcja a tożsamość europejska – konfrontacja dwóch wizji Europy”, w: F. Gołembski (red.) “Tożsamość europejska”, Warszawa 2005, s. 128-169

– „Turecki nacjonalizm – historia i współczesność”, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 1, 2010, s. 35-50

– “Turkey and Poland and Their Process of European Integration”, w: S. Laçiner, H. Palabıyık, K. Kujawa, V. Garayev (red.), “Turkish-Polish Relations: Past, Present and Future”, Çanakkale, Ankara 2015, s. 167-184

– “Turkey and Poland: Two different countries in the process of European integration?”, w: N. Neuwahl, H. Kabaalioğlu (red.), “European Union and Turkey: Reflections on the Prospects for Membership”, Istanbul 2006, s. 249-258

– “Turkey’s Potential Added Value to the EU: Resolution of Regional Conflicts”, Turkish Policy Quarterly, 2009, s.125-138

– “Turkey’s Role in Resolving the Middle East Conflicts”, International Issues and Slovak Foreign Policy Affairs, nr 2, 2011, s. 71-85

– “Turkish Problems with Democracy in the Context of the EU Membership Question”, w: E. Kużelewska, D. Kloza (red.), “The Challenges of Modern Democracy and European Integration”, Warszawa-Białystok 2012, s. 157-176

– „Unia Europejska jako wspólnota terytorialna, w: K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Europeistyka. Podręcznik akademicki”,  t.2, Warszawa 2012, s. 293-382

– “What Does the EU Need to Do and What are Its Fears?” w: „Finding Common Grounds. Rediscovering The Common Narrative of Turkey and Europe”, Research Center of the SFPA, Bratislava 2009, s. 25-40

– „Wpływ położenia geopolitycznego na politykę zagraniczną Turcji”, Stosunki międzynarodowe, nr 3-4/2011, s. 179-195

– „Zarządzanie wielopoziomowe – analiza przypadku polityki rozszerzania UE”, Studia politologiczne, t. 27, 2013, s.186-206

– „Zastosowanie teorii zmiany instytucjonalnej w studiach europejskich na przykładzie polityki rozszerzania UE” w: J. Ruszkowski, L. Wojnicz (red.), „Teorie w studiach europejskich. W kierunku nowej agendy badawczej”, Warszawa-Szczecin 2012, s. 271-289

– „Zmiana prawa wyborczego na urząd prezydenta w Turcji – postęp w procesie demokratyzacji?”, Białostockie Studia Prawnicze, t. 20/A, s. 71-87

Projekty badawcze

I 2017 – Grant NCN nr 2016/21/B/HS5/00074, pt. „Między uczciwymi a sfałszowanymi. Wybory jako kluczowe uwarunkowanie “granicznego reżimu politycznego” – Turcja w perspektywie porównawczej” (OPUS 11, kierownik projektu, WNPISM UW)

I 2016 – Grant NCN nr 2015/17/D/HS5/00442 pt. “Zróżnicowana integracja i perspektywy akcesyjne Turcji a potencjał geopolityczny Unii Europejskiej” (SONATA 9, wykonawca projektu, ISP PAN)

XII 2011 – XII 2013 – Grant NCN, nr 2011/01/B/HS5/03268 pt. „Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej” (OPUS 1, wykonawca projektu, WDiNP)

XI 2010 – VI 2012 – Grant MNISW/NCN, nr N N116 0791392012, pt. „Rozszerzanie Unii Europejskiej – współczesne uwarunkowania i perspektywy kontynuacji procesu (kierownik projektu, WDiNP)

2007 – 2010 – Grant MNiSW, nr N N116 0666 33, pt. „Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu jego polityki” (wykonawca, WDiNP)

Kontakt

ar.szymanski@uw.edu.pl

Jakub Wódka

Jest absolwentem stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej oraz turkologii na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia licencjackie na Uniwersytecie Fontys w Holandii. W 2010 r. uzyskał stopień doktora nauk politycznych w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Europeistyki ISP PAN. Jego zainteresowania skupiają się na polityce wewnętrznej i zagranicznej Turcji.

Jest autorem m.in. monografii pt. Polityka zagraniczna Turcji. Uwarunkowania wewnętrzne oraz podmioty decyzyjne, wydanej w 2012 r. nakładem ISP PAN i Wydawnictwa Trio oraz współautorem  monografii Europeizacja partii politycznych i grup interesu w wybranych krajach Partnerstwa Wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej wydanej przez ISP PAN w 2015. Publikuje w czołowych polskich i zagranicznych periodykach naukowych, w tym w  Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Southeast European and Black Sea Studies, Futures, Turkish Policy Quarterly, Insight Turkey, Studia Polityczne, Myśl Ekonomiczna i Polityczna. Ekspert ds. Turcji w projekcie European Union in the World 2025 – Scenarios for EU relations with its neighbours and strategic partners, realizowanego w ramach Dahrendorf Forum. Kierownik grantu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pt. Zróżnicowana integracja i perspektywy akcesyjne Turcji a potencjał geopolityczny Unii Europejskiej

W roku akademickim 2017/2018, visiting scholar w Weatherhead Center for International Affairs na Uniwersyrcie Harvarda.

Kontakt

wodka@isppan.waw.pl

Wojciech Ufel

Doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie studiował politologię oraz filozofię. Jego główne zainteresowania badawcze oscylują̨ wokół teorii i filozofii polityki, w szczególności w kontekście współczesnych koncepcji demokracji radykalnej i deliberacyjnej, populizmu oraz hegemonii. Przygotowuje dysertację doktorską pt. „Deliberacja w perspektywie hermeneutycznej. Od teorii języka do praktyki politycznej” pod opieką prof. Roberta Wiszniowskiego. W ramach wyjazdów stypendialnych i badawczych przebywał na Middle East Technical University w Ankarze oraz na Uniwersytecie Karola w Pradze. Członek Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego oraz International Network for Alternative Academia, a także Kolektywu redakcyjnego, w ramach którego m.in. współredagował książkę „Polityka/polityczność. Granice dyskursu”.

Najważniejsze publikacje

  1. monografie autorskiePolitical Leadership in Deliberative Democracy, LAP – Lambert Academic Publishing, Saarbruecken 2014
  2. redakcja monografii wieloautorskichKrzysztan B., Ufel W., Zieliński M. (red.), Polityka/polityczność. Granice dyskursu, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2016.
  3. artykuły w czasopismach punktowanychThe Idea of Freedom in Postmodern Models of Radical Democracy, Journal of Education, Culture and Society , No. 1_2012, s.73-81

Problem wolności w ponowoczesnych modelach demokracji radykalnej, Ogrody Nauk i Sztuk nr 2012 (2), s. 30-38.

 1. rozdziały w monografiach wieloautorskich
  Apolityczność jako gnoza nowoczesność. Rekonstrukcja pojęcia polityczności w teorii i praktyce demokracji, w: Krzysztan B., Ufel W., Zieliński M. (red.), Polityka/polityczność. Granice dyskursu, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2016.Banning of Political Parties in European Countries from Rawlsian Perspective: Discussing Current Problems and Possible Solutions, w: M. Wichłacz (red.) Fates of Democracy: Political Developments in Central and Eastern Europe, Wrocław 2015Największy naród bez państwa. Kwestia kurdyjska w Turcji, w: J. Malczewski, M. Kaliński, P. Eckhardt (red.) Nacjonalizm: współczesne i historyczne oblicza. Kraków 2012.

Kontakt

wojciech.ufel@uwr.edu.pl

www.researchgate.net/profile/Wojciech_Ufel

wroc.academia.edu/WojtekUfel

Amanda Dziubińska

Absolwentka politologii w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, badacz w Ośrodku Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW. Odbyła staż w Instytucie Spraw Publicznych, w ramach którego zajmowała się monitoringiem wyborów samorządowych. Realizowała zagraniczne studia częściowe w Institut d’Études Politiques de Paris (SciencesPo). Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół współczesnej myśli konstytucyjnej, systemów rządów w perspektywie porównawczej oraz deformacji i zachowań wyborczych. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą sądownictwu konstytucyjnemu we Francji na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Efektem analiz powyborczych przeprowadzonych przez kierowany przez nią zespół jest artykuł: Dziubińska A., Drabarek E., Zyśk D., Gałuszko K., Ołdakowski M., Młodzi w wyborach samorządowych 2014, [w:] Itrich-Drabarek J., Borowska E., Morawski A., Przastek D. (red.), Samorząd terytorialny w Polsce – reforma czy kontynuacja?, Warszawa 2015. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, a w latach 2016 – 2017 była członkiem International Association for Political Science Students. Prowadzi warsztaty i szkolenia z wystąpień publicznych i sztuki argumentacji. Trener 1. Interdyscyplinarnego Kongresu Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA współorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zaangażowana także w prace uczelnianych zespołów ds. zapewniania jakości kształcenia.

Kontakt

amanda.dziubinska@uw.edu.pl

X