KATEDRA POLITYKI SPOŁECZNEJ I UBEZPIECZEŃ

Katedra prowadzi badania nad polityką społeczną z uwzględnieniem różnych polityk szczegółowych. Chociaż główna perspektywa badawcza Katedry osadzona jest na gruncie politologii, członkowie Katedry w swoich badaniach i analizach korzystają również – ze względu na interdyscyplinarny charakter polityki społecznej – z metod innych nauk społecznych, takich jak socjologia czy ekonomia. Do głównych przedmiotów badań Katedry należą m.in. polityka rodzinna, polityka wobec migracji, polityka wobec mniejszości narodowych i etnicznych, polityka wobec trzeciego sektora, system zabezpieczenia społecznego, w tym ubezpieczeń społecznych czy opinia publiczna i debata polityczna.

Obszary badań:

 • monitoring i ewaluacja polityk publicznych,
 • modele polityki społecznej,
 • polityka rodzinna,
 • polityka demograficzna,
 • polityka migracyjna,
 • polityka wobec mniejszości narodowych i etnicznych,
 • polityka wobec trzeciego sektora,
 • kapitał społeczny,
 • system ubezpieczeń społecznych i koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego,
 • zatrudnianie cudzoziemców,
 • polityka rynku pracy,
 • brexit a zabezpieczenie społeczne dla obywateli polskich zamieszkałych za granicą,
 • badania opinii publicznej,
 • analiza debaty publicznej, analiza dyskursu.
Wybrane publikacje:

Zainteresowania  badawcze pracowników Katedry znajdują najlepsze odzwierciedlenie w najnowszym wydaniu podręcznika pt. „Polityka Społeczna”, współredagowanego przez Grażynę Firlit-Fesnak i Jacka Męcinę (PWN 2018). Jest to najważniejszy podręcznik dot. polityki społecznej, wykorzystywany do nauczania studentów we wszystkich ośrodkach akademickich w Polsce, w których przedmiotem wykładowym jest ta dyscyplina lub jej polityki szczegółowe. Członkowie Katedry są autorami lub współautorami 12 rozdziałów tego opracowania, w tym: G. Firlit-Fesnak (3 rozdziałów i Aneksu); E. Jaroszewska (2 rozdziałów); M. Księżopolski (2 rozdziałów); E. Leś (2 rozdziałów); B. Samoraj-Charitonow (1 rozdziału); G. Uścińska (1 rozdziału); Cz. Żołędowski (2 rozdziałów).

Pozostałe ważne publikacje, mieszczące się w wyżej wymienionych nurtach badawczych to:

 • G. Uścińska, Prawo zabezpieczenia społecznego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021.
 • J. Łukaszewska-Bezulska, The Role of Social Capital in Labour-Related Migrations: the Polish Example. [w:] Journal of International Migration and Integration, 1–18. 2020.
 • C. Żołędowski, Poland in international migrations: the perspective of world systems theory,  Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, Vol. 24. No. 2, 2020 ISSN: (2084-6118), Published online: 30 Apr 2020.
 • M. Księżopolski, Dokąd zmierza polityka społeczna w wybranych krajach bardzo wysoko rozwiniętych, [w:] Polityka Społeczna, nr 7, 2019.
 • Ł. Łotocki, Kryzys imigracyjny w Europie w polskim dyskursie publicznym w latach 2015-2018, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019.
 • G. Uścińska, Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, finansowanie, organizacja, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019.
 • C. Żołędowski, Polish national minorities in post-Jagiellonian space (in:) T. H. Malloy, S. Oeter, G. Volkmer (Ed.): The promotion of national minorities by their ‘mother countries’ in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st century,  De Gruyter/Oldenbourg, Berlin-Boston 2019 (Publications of the Federal Institute for Culture and History of the Germans in Eastern Europe, Vol. 75).
 • C. Żołędowski, Pierwsza repatriacja”. Powroty i przyjazdy osiedleńcze do Polski ze Wschodu po I wojnie światowej, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, Nr 1/2017, s. 63-93.
 • G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki, P.W. Zawadzki (red.), Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania, Aspra-Jr, Warszawa 2016.
 • E. Leś, Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskim,Warszawa 2016.
 • J. Łukaszewska-Bezulska, Migracje zarobkowe a kapitał społeczny na pograniczach kulturowych na przykładzie Opolszczyzny i Podlasia, [w:] Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, z. 2 (156)/2015.
 • C. Żołędowski, Studenci zagraniczni w Polsce. Motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 • T. Żukowski, Przeżywanie śmierci Jana Pawła II i jej rocznic, [w:] T. Żukowski, (red.; współpraca P. Gierech), Wartości Polaków a dziedzictwo Jana Pawła II, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2009.
 • J. Męcina, K. Szewior, Współczesne społeczne wyzwania świata i Polski, Warszawa, 2021.
Współpraca instytucjonalna:

Pracownicy Katedry współpracują zarówno z innymi jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego (Wydziałem Ekonomii, Wydziałem Prawa i Administracji), jak i innymi uczelniami wyższymi (Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Śląskim, Katedrą Ubezpieczeń Szkoły Głównej Handlowej, Katedrą Polityk Publicznych Szkoły Głównej Handlowej). Podejmują również współpracę z instytutami naukowo-badawczymi (Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk), komitetami i towarzystwami naukowymi (Komitetem Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej), instytucjami administracji centralnej i samorządowej (Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie), a także ośrodkami badawczo-szkoleniowymi.

Współpraca ta polega m.in. na:

 • współuczestniczeniu pracowników, a niekiedy również studentów w projektach badawczych oraz wyjazdach studyjnych,
 • udziale w konferencjach organizowanych przez te podmioty,
 • recenzowaniu  publikacji, prac doktorskich i habilitacyjnych oraz monografii książkowych,
 • opiece naukowej nad stażystami z innych ośrodków naukowych,
 • sporządzaniu raportów, opinii i ekspertyz,
 • pozyskiwaniu i wymianie danych i informacji,
 • udziale w projektach wydawniczych (jak np. w monografii poświęconej stuleciu polityki społecznej w Polsce w 2018 r. przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej).
X