KATEDRA POLITYKI SPOŁECZNEJ I UBEZPIECZEŃ

Obszary badań:

 1.   Monitoring i ewaluacja polityk publicznych w sferze polityki społecznej, w tym:
 • Polityki rodzinnej i demograficznej,
 • Ubezpieczeń społecznych,
 • Migracyjnej oraz polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych,
 • Polityki wobec trzeciego sektora i gospodarki społecznej.
 • Stworzenie systemu monitorowania polityk publicznych w sferze polityki społecznej.
 1. Brexit a zabezpieczenie społeczne dla obywateli polskich zamieszkałych za granicą.
 2. Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, międzynarodowe standardy zabezpieczenia społecznego, unijne regulacje dotyczące zatrudnienia, swoboda przepływu osób.
 3. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z perspektywy polityki społecznej
 4. Migracje zagraniczne.
 5. Badania porównawcze nad politykami rodzinnymi w różnych krajach.
 6. Ewolucja modelu polityki społecznej w Polsce w okresie transformacji ustrojowych.
 7. Modele polityki społecznej w krajach bardzo wysoko rozwiniętych.
 8. Analiza stanu i dynamiki opinii publicznej w okresie transformacji ustrojowych, w szczególności w „społecznych stanach nadzwyczajnych”.
Wybrane publikacje:

Zainteresowania  badawcze pracowników Katedry znajdują najlepsze odzwierciedlenie w najnowszym wydaniu Polityki Społecznej, współredagowanym przez Grażynę Firlit-Fesnak i Jacka Męcinę (PWN,2018). Jest to najważniejszy podręcznik polityki społecznej, wykorzystywany do nauczania studentów we wszystkich ośrodkach akademickich w Polsce, w których przedmiotem wykładowym jest ta dyscyplina lub jej polityki szczegółowe. Członkowie Katedry są autorami lub współautorami 12 rozdziałów tego opracowania, w tym: G.Firlit-Fesnak 3 rozdz.+Aneks; E.Jaroszewska (2); M.Księżopolski (2); E.Leś(2); B.Samoraj-Charitonow (1); G.Uścińska (1); Cz.Żołędowski (2).

Pozostałe ważne publikacje, mieszczące się w wyżej wymienionych nurtach badawczych to:

 Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł., Zawadzki P.W. (red.), Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania, Aspra-Jr, Warszawa 2016.

 Księżopolski M, Dokąd zmierza polityka społeczna w wybranych krajach bardzo wysoko rozwiniętych, Polityka Sołeczna, nr 7,2019;

 Leś E, Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskim,Warszawa,2016;

 Łotocki Ł, Kryzys imigracyjny w Europie w polskim dyskursie publicznym w latach 2015-2018, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019;

 Łukaszewska-Bezulska J, „Migracje zarobkowe a kapitał społeczny na pograniczach kulturowych na przykładzie Opolszczyzny i Podlasia”, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, z. 2 (156)/2015;

 Uścińska, G, Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, finansowanie, organizacja, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019;

 Żołędowski Cz, Studenci zagraniczni w Polsce. Motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość*, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010;

 Żukowski T, Przeżywanie śmierci Jana Pawła II i jej rocznic , w:  Żukowski T, (red),(współpraca Gierech P), Wartości Polaków a dziedzictwo Jana Pawła II, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2009.

Współpraca instytucjonalna:

Katedra współpracuje z: Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Komitetem Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Polskim Towarzystwo Polityki Społecznej, Katedrą Ubezpieczeń SGH, Katedrą polityk publicznych SGH, innymi wydziałami w Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Ekonomii, Wydział Prawa i Administracji), Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Śląskim, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Współpraca ta polega przede wszystkim na współuczestniczeniu pracowników, a  niekiedy też studentów w projektach badawczych i innego rodzaju pracach badawczych  oraz wyjazdach studyjnych,, udziału w konferencjach naukowych organizowanych przez te podmioty, recenzowaniu  publikacji, doktoratów, prac habilitacyjnych i monografii książkowych, opieki naukowej nad stażystami z innych ośrodków naukowych,

Członkowie Katedry biorą także aktywny udział w pracach Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, oraz różnych Departamentów Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej (sporządzanie opinii i ekspertyz, pozyskiwanie i wymiana danych i informacji, udział w projektach wydawniczych) jak np. Monografii poświęconej stuleciu polityki społecznej w Polsce w 2018r.).

X