Kompetencje – dr hab. Ewa Maria Marciniak

Pełnomocnik Dziekana ds. równości

Zakres kompetencji

  1. Współpracuje z władzami Wydziału w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, kształtowania atmosfery równości i poszanowania dla różnorodności oraz dbania o równościową atmosferę w życiu codziennym Wydziału.
  2. Co roku przekazuje studentom i pracownikom na początku roku akademickiego informacje o systemie wsparcia na Wydziale oraz na Uniwersytecie oraz informacje o kursach i szkoleniach równościowych.
  3. Zbiera informacje na temat dobrych praktyk równościowych na Wydziale, informacje o badaniach oraz statystykach na ten temat i przekazuje je do głównej specjalistki ds. równouprawnienia na UW i rzecznicznki akademickiej ds. studenckich i pracowniczych.
  4. Upowszechnia dobre praktyki w zakresie równości i przeciwdziałania dyskryminacji na wydziale.
  5. Upowszechnia uniwersyteckie działania równościowe i zbliżone (np. antymobbingowe) na poziomie Wydziału.
  6. Jest „punktem” konsultacyjnym i kontaktowym w sprawach dyskryminacji na Wydziale.
  7. Współpracuje z główną specjalistką ds. równouprawnienia oraz z rzeczniczką akademicką ds. studenckich i pracowniczych (ombudsmanką).
  8. Uczestniczy w szkoleniach i uniwersyteckich sieciach kontaktów ze swoimi odpowiednikami w innych jednostkach.
X