Malinowska Izabela prof. dr hab.

Malinowska Izabela

prof. dr hab. Izabela Malinowska – magister prawa (1978),  doktor nauk humanistycznych (1986), doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2008), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego (2010), profesor tytularny w zakresie nauk społecznych (2015). Pracownik początkowo Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW od 1991 r. w Zakładzie Nauki o Państwie i Administracji Publicznej, a obecnie Katedry Nauki o Państwie i Administracji Publicznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Były wicedyrektor Instytutu Nauk Politycznych UW (1998-2005), a następnie wicedyrektor Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW (2005-2008). Była wiceprzewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UW (2002-2008), a następnie (2008-2016) członek Komisji Dyscyplinarnej dla Pracowników UW. Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej WDiNP UW w latach 2012-2016. Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia w INP UW (2008-2012) oraz członek Komisji do spraw Jakości Kształcenia w CSSTiRL UW (od 2008). W latach 2007-2009 członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. Przewodnicząca Rady Programowej Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego. Członek Komisji do spraw przewodów doktorskich w zakresie nauk o polityce publicznej (2015-2019). Członek komisji eksperckich między innymi w Najwyższej Izbie Kontroli i Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Zainteresowania badawcze

System prawa w Polsce i jego transformacja, organy ochrony prawnej w państwach europejskich i pozaeuropejskich, międzynarodowe i wewnątrzkrajowe instytucje ochrony praw człowieka, formy aktywności publicznej obywateli polskich, ochrona własności intelektualnej w Polsce.

Jednostka

Katedra Nauk o Państwie i Administracji Publicznej

3 ostatnie publikacje:

I. Malinowska i in., Encyklopedia administracji publicznej, (red.) J. Itrich – Drabarek, Warszawa, 2018.

I. Malinowska, Prawa kobiet w polskich przepisach prawnych oraz w praktyce Rzecznika Praw Obywatelskich, [w:] Kobiety w polityce. Studia i rozprawy, (red.) J. G. Otto, Warszawa, 2019, s. 199-220.

I. Malinowska, Źródła prawa w unormowaniach konstytucyjnych i ustawowych Trzeciej Rzeczypospolitej, [w:] Demokracja konstytucyjna w Polsce, (red.) T. Słomka, Warszawa, 2019, s. 64-83.

X