Tymanowski Józef prof. dr hab.

Tymanowski Józef

prof. dr hab. Józef Tymanowski – profesor nauk społecznych (2019), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, od 2011 do 2019 Kierownik Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych. Od 2013 roku redaktor naczelny „Studiów Wschodnioeuropejskich”. Przewodniczący Komisji Jakości ds. Kształcenia w Instytucie Europeistyki w okresie 2010-2013. Opiekun naukowy – Studenckie Koło Młodych Dyplomatów w latach 2012-2015. Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki 18-20 września 2014 r. Ekspert w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego przy Health and Safety in Business- od X 2016 r.  Opiekun naukowy- Studenckie Koło Współpracy Polska-Wschód- od stycznia 2017 roku. W latach 2012-2017 wygłaszał referaty i uczestniczył w konferencjach międzynarodowych m.in. w Moskwie, Kijowie, Odessie, Mińsku (Białoruś).

Zainteresowania badawcze

Przemiany systemowe w państwach poradzieckich, bezpieczeństwo europejskie, status teoretyczny nauki o polityce.

Jednostka

Katedra Studiów Wschodnich

3 ostatnie publikacje:

J. Tymanowski, J. Karwacka, J. Bryll (red.), Kazachstan i Polska. Płaszczyzny współpracy wobec wyzwań współczesnego świata, Warszawa, 2016.

J. Tymanowski, Rola i znaczenie Republiki Białoruś we współczesnej Europie, Toruń, 2017.

J. Tymanowski, Polska i Białoruś we współczesnej Europie – w 25 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, [w:] Stosunku polsko-białoruskie w 25 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, (red.) A. Daniluk, J. Hofmokl, J. Nadolska, Warszawa, 2018, s. 30-44.

X