PROCEDURA ARCHIWIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH NA WNPISM

 1. Po zatwierdzeniu przez Radę Naukową właściwego Instytutu, tematy prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) są przekazywane do Sekcji Spraw Studenckich zgodnie z obowiązującym wzorem – na początku ostatniego semestru studiów ( 17 ust. 1b Zasady studiowania) nie później niż do 30.03. br.
 2. Pracownicy Sekcji Spraw Studenckich wprowadzają do USOS niezbędne informacje na koncie studenta m.in.: tematy prac dyplomowych, kod jednostki w której powstaje praca, kod dziedziny pracy, datę zatwierdzenia tematu pracy (data posiedzenia Rady Naukowej), imię i nazwisko promotora, rodzaj dyplomu, program studiów, kod kierunku, kod Erasmusa, seminarium w ramach którego powstaje praca oraz ustawia odpowiedni  status pracy A w APD.  
 3. Student wprowadza do APD (https://apd.uw.edu.pl - login + hasło z usos) streszczenie pracy, słowa kluczowe, tytuł w języku angielskim, następnie wgrywa do APD plik z pracą w formacie pdf –  nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.   
 4. Po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w programie studiów (posiadanie ocen i zaliczeń w USOS) student składa w Sekcji Spraw Studenckich ostateczną wersję pracy dyplomowej w formie papierowej podpisanej przez promotora wraz z kompletem wymaganych dokumentów do obrony wcześniej wgraną do APD (patrz: „Aktualne wymogi, które powinna spełniać praca dyplomowa” dostępne na stronie internetowej Wydziału) – nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 5. Promotor przekazuje pracownikowi Sekcji Spraw Studenckich „wniosek/informację o składzie Komisji Egzaminacyjnej” z proponowanym składem Komisji Egzaminacyjnej (załącznik) w terminie  – nie później niż  dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 6. Sekcja Spraw Studenckich wprowadza do usos: datę złożenia pracy dyplomowej, średnią ocen ze studiów liczoną z systemu usos, uzupełnia skład Komisji Egzaminacyjnej (nazwisko recenzenta i przewodniczącego) oraz nalicza opłaty za dyplom.
 7. Promotor i recenzent wpisują w APD recenzję pracy i ją zatwierdzają – najpóźniej 3 dni przed planowanym dniem obrony. Brak recenzji w APD we wskazanym terminie skutkuje wstrzymaniem egzaminu dyplomowego do czasu uzupełnienia recenzji i ustalenia nowego terminu obrony.
 8. Promotor zatwierdza pracę do obrony, ustawia odpowiedni status w APD i tym samym kończy proces archiwizacji.
 9. Pracownik Sekcji Spraw Studenckich drukuje wymagane dokumenty do obrony oraz dwie recenzje pracy dyplomowej. Recenzje te podpisują promotor i recenzent w dniu egzaminu dyplomowego (podczas obrony). Następnie  przygotowane akta studenckie na obronę przekazywane są z Sekcji Studenckiej do odpowiedniego sekretariatu Instytutu.
 10. Pracownik sekretariatu danego instytutu wyznaczony przez Dyrektora Instytutu przekazuje akta studenckie po obronie z powrotem do Sekcji Spraw Studenckich niezwłocznie tego samego dnia po obronie lub następnego.
 11. Warunkiem terminowej obrony jest spełnienie wszelkich wymagań formalnych m.in.: posiadanie ocen w USOS, poprawnej archiwizacji pracy dyplomowej, złożenie wymaganych dokumentów oraz uregulowanie należności w usos.

ENGLISH VERSION IS AVAILABLE AT: http://wnpism.uw.edu.pl/en/for-students/defense-of-thesis/