Przyjęcia na studia równoległe na WNPiSM dokonywane są na zasadach ogólnych w ramach ustalonego limitu miejsc oraz na podstawie odrębnych porozumień z Wydziałem Prawa i Administracji UW.

Kwalifikacja na studia równoległe na zasadach ogólnych na kierunki studiów WNPiSM (zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 4 do Uchwały nr 139 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r.) z wyłączenie kierunków realizowanych w Instytucie Nauk Politycznych oraz z wyłączeniem kierunku Organizacja Rynku Pracy realizowanego w Instytucie Polityki Społecznej.

O przyjęcie - w trybie rekrutacji wewnętrznej - na studia równoległe na WNPiSM mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki:
1. ukończyli I rok studiów,
2. uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5,
3. wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych,
4. studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WNPiSM.
Student zakwalifikowany na studia równoległe podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WNPiSM z innymi wydziałami lub uczelniami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje zakwalifikowanych na studia równoległe do uzupełnienia różnic programowych (bez ponoszenia opłat) w terminie określonym przez dziekana. Termin uzupełnienia różnic programowych nie może być dłuższy niż jeden rok. W szczególnych wypadkach dziekan może ten termin przedłużyć. Niezaliczenie różnic programowych w terminie powoduje konieczność powtarzania przedmiotu.

Tryb przyjęć na studia równoległe na WNPiSM

1. Kandydat ma obowiązek zarejestrowania się w systemie IRK w wyznaczonym terminie, tj. od 5.06.-6.07.2018 r. oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacji.
2. Rekrutację na studia równoległe przeprowadza – na podstawie przedłożonych wniosków – powołana przez dziekana komisja rekrutacyjna.
3. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie studiów równoległych w drodze rekrutacji wewnętrznej - kierowany do Prodziekana ds. studenckich WNPiSM – składa się do komisji rekrutacyjnej w terminie do dnia 13 lipca 2018 r. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie będą skutkować decyzją negatywną.
4. Wniosek składa się z następujących dokumentów:
- wydrukowane z IRK podanie o przyjęcie na studia;
- zaświadczenie o średniej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów;
- zaświadczenie o rodzaju (studia jednolite magisterskie, studia I stopnia, studia II stopnia) i trybie (stacjonarny, niestacjonarny) odbywanych studiów;
- w przypadku kandydatów spoza WNPiSM – opinia dziekana macierzystego wydziału i zaświadczenie o wywiązaniu się z obowiązków wobec macierzystego wydziału; w przypadku kandydata z WNPiSM - opinia kierownika studium, w którym odbywa studia.
- w przypadku kandydatów na studia w języku angielskim - certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub inny równoważny dokument zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z późniejszymi zmianami.
5. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie wyższa od limitu miejsc, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie wysokość średniej ocen z dotychczasowego toku studiów.
6. W przypadku, gdy student składa wniosek o przyjęcie na studia równoległe na więcej niż jeden kierunek zobowiązany jest określić w podaniu swoje preferencje. W przypadku braku preferencji komisja wybiera kierunek, na który kieruje studenta.
7. Kandydat zakwalifikowany na studia równolegle na WNPiSM zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia na kontach indywidualnych w IRK wyniku rekrutacji poświadczone przez macierzystą jednostkę programy zrealizowanych dotychczas przedmiotów wraz z ich sylabusami.

Kwalifikacja na studia równoległe na podstawie porozumienia z Wydziałem Prawa i Administracji UW
1. Studenci WNPiSM podejmują studia równoległe na WPiA UW na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich od pierwszego roku studiów. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów z WNPiSM, którzy na podstawowym kierunku studiów zaliczyli pierwszy lub drugi rok studiów pierwszego stopnia. O przyjęcie na studia równoległe na WPiA UW nie mogą się starać studenci studiujący już na tym wydziale w ramach innego toku studiów. Podstawowym kryterium kwalifikacyjnym jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w toku dotychczasowych studiów. Wniosek w sprawie zakwalifikowania na studia równoległe na WPiA UW należy składać u Kierownika Sekcji Studenckiej WNPiSM UW do dnia 13 lipca 2018 roku.
Wniosek składa się z następujących dokumentów:
* umotywowane podanie o przyjęcie na studia (adres do korespondencji),
* zaświadczenie o zaliczeniu etapu studiów i średniej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów;
* opinia kierownika studium, w którym odbywa studia.
Kwalifikację na studia na WPiA UW przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana WNPiSM, zaś decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Dziekan WPiA UW.
2. Student WPiA UW zakwalifikowany na studia równolegle w WNPiSM zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyniku rekrutacji poświadczone przez macierzystą jednostkę programy zrealizowanych dotychczas przedmiotów wraz z ich sylabusami.

Terminy składania dokumentów:

 

9-13 lipca 2018 r.

Poniedziałek  14-16
Wtorek  10-12
Środa   12-14
Czwartek  12-14

Miejsce składania dokumentów:

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Gmach Audytoryjny WNPISM
wejście B, pokój 126, I piętro.