ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Jansa Keviśs-Petuško

ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Śledzia
Grudzień 17, 2020

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 28 stycznia 2021 r. o godz. 9.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy

doktorskiej w trybie zdalnym:
mgr. Jansa Keviśs-Petuško

Tytuł rozprawy: Zróżnicowane upodmiotowienie posłów do Parlamentu Europejskiego z
regionu Europy Środkowej i Wschodniej

Promotor: dr hab. Marta Witkowska
Recenzenci: dr hab. prof. ucz. Marek Żurek, US
dr hab. prof. ucz. Elżbieta Kużelewska, UwB
Dyscyplina naukowa: nauki o polityce – wg nowej klasyfikacji – nauki o polityce
i administracji

Język obrony: polski
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym
na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania
w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie
Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://wnpism.uw.edu.pl/mgr-jans-keviss-petusko/.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po
wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: doktoraty-
habilitacje.wnpism@uw.edu.pl . Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 12.00
w dniu 19 stycznia 2021 r. do godz. 12.00 w dniu 26 stycznia 2021 r.

Noticitation

Zastępca Przewodniczącej
Rady Naukowej Dyscyplin

Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie

Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Daniel Przastek

X