ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Labinota Hajdari

ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – mgr Barbary Kratiuk
31 marca, 2021
ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Judity Krasniqi
5 kwietnia, 2021

NOTIFICATION

on public defence of the doctoral dissertation

The remote online public defence of the doctoral dissertation will take place

on April 16, 2021 at 10.00 AM:
mgr. Labinot Hajdari

Title of the dissertation: Public Diplomacy of Small States: The Case of Kosovo
Dissertation supervisor(s): Prof. Jacek Wojnicki
Reviewers: Prof. Elżbieta Kużelewska, UnB
Prof. Konrad Pawłowski, UMCS
Scientific discipline: Political Science and Public Administration
Language of the defence: English
The public defence of the doctoral dissertation will be held remotely online, as defined in § 29 s. 6 of the appendix no 1 to the resolution no 481 of the Senate of the University of Warsaw on determining the procedure for awarding the doctoral degree and the degree of doktor habilitowany at the University of Warsaw (Monitor UW of 2019, item 340, as amended).The text of the dissertation and the reviews is available here:
https://wnpism.uw.edu.pl/mgr-labinot-hajdari/ .
The link to the public defence meeting will be made available after prior registration by e-mail doktoraty-habilitacje.wnpism@uw.edu.pl.
The registration of participants will be open from at 12 noon on April 6, 2021 until at 12 noon on April 12, 2021.

 

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 16 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy

doktorskiej w trybie zdalnym:
mgr. Labinota Hajdari

Tytuł rozprawy: Public Diplomacy of Small States: The Case of Kosovo
Promotor: prof. dr hab. Jacek Wojnicki
Promotor pomocniczy: dr hab. Małgorzata Mizerska-Wrotkowska
Recenzenci: prof. UwB dr hab. Elżbieta Kużelewska
dr hab. Konrad Pawłowski, UMCS
Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji
Język obrony: angielski
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie
Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.). Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://wnpism.uw.edu.pl/mgr-labinot-hajdari/.
Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji.

Zgłoszenie należy przesłać na adres: doktoraty-habilitacje.wnpism@uw.edu.pl.
Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 12.00 w dniu 6 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00 w dniu 12 kwietnia 2021 r.

X