About us

The Human Trafficking Studies Center is a research and educational institution operating within the Faculty of Political Science and International Studies at the University of Warsaw.

The aim of the Center is to meet the social needs of an independent academic center dealing with all forms of scientific, training, didactic, and information activity related to modern forms of slavery. The center organizes debates and seminars on human trafficking, including issues such as: the definition, the issue of human organ trafficking, and the lack of victims’ criminal records. The work of the Centre often results in publications on specific issues.

The establishment of the Center was closely related to the implementation of the project Trafficking in human beings – prevention and prosecution by the Department of Criminology and Criminal Policy of IPSiR UW. It included research, training for law enforcement officers, international conferences, seminars, and workshops. The result of the project was, among others, the first monograph/textbook on trafficking in human beings in Poland, published in June 2006, as well as a number of other publications. Undoubtedly, a positive effect of the project implementation was the establishment of a group of people interested in the issues of trafficking in human beings. Due to the fact that this interest turned out to be permanent, and the problem of trafficking in human beings did not stop being relevant, it became natural to create a forum for an activity for these people. Thanks to this, in 2006, the Human Trafficking Research Center of the University of Warsaw was established (at that time operating within the Department of Criminology and Criminal Policy of the IPSiR UW). The Center is the only research institution of this type in Poland and one of the few in the world.

The Center’s Team cooperates with numerous national institutions (Ministry of the Interior and Administration, Police Headquarters, Border Guard Headquarters, the National Prosecutor’s Office) and international institutions (European Union, the Council of Europe, EUROPOL, OSCE, International Labour Organization, International Organization for Migration). Thanks to the multiannual cooperation with the US Embassy in Poland, the center has established contacts with numerous universities, institutions, and non-governmental organizations involved in both research and elimination of trafficking in human beings in the USA.

A significant achievement of the Center was the creation of postgraduate studies: Criminological, victimological, and socio-cultural aspects of migration and human trafficking for officers of the operational and investigative division of the Border Guard. These studies were carried out in 2015-2016.

Our team

Team of the Center

prof. dr hab. Zbigniew Lasocik

Director of the Center

zlasocik@uw.edu.pl

dr Łukasz Wieczorek

Product Manager

lukasz.wieczorek@uw.edu.pl

Adrianna Soszka

Product Assistant

a.soszka5@uw.edu.pl

Monika Adamczyk

Coordinator of external activities of the Center

m.adamczyk34@uw.edu.pl

Przemysław Kowalski

Administrative Assistant

Volunteer

Wojciech Przybycień

Interns

Maja Adamczyk,  Jan Andrzejewski

Experts

Olga Sitarz, Ph.D., D.Sc.

olga.sitarz@us.edu.pl

Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Ph.D.

basia.iwo@wp.pl

Emilia Rekosz-Cebula, Ph.D.

emilia.rekosz@uw.edu.pl

Biały pasek oddzielający

Experts

Olga Sitarz, Ph.D., D.Sc.

olga.sitarz@us.edu.pl

Stana Buchowska, Ph.D.

stanabuchowska@gmail.com

Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Ph.D.

basia.iwo@wp.pl

Emilia Rekosz-Cebula, Ph.D.

emilia.rekosz@uw.edu.pl

Calendar

Calendar of the Human Trafficking Research Center (OBHL) at the University of Warsaw

The Human Trafficking Studies Center was established by a resolution of the Council of the WNSiR UW on December 6, 2006, at the request of prof. Zbigniew Lasocik. Next, by the resolution of the Faculty Council of On June 6, 2007, the name of the Center was changed to the Human Trafficking Research Center. The aim of the Center is to meet the social needs of an independent academic center dealing with all forms of scientific, training, didactic and information activity related to modern forms of slavery. The establishment of the Center was closely related to the implementation by the Department of Criminology and Criminal Policy of the University of Warsaw of the project Trafficking in human beings – prevention and prosecution. This project was carried out in the years 2003-2006 and was led by prof. Zbigniew Lasocik.

30 sierpnia - 3 września 2005 r

Na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się konferencja naukowa organizowana przez Europejskie Towarzystwo Kryminologiczne, EUROCRIM 2005. Wśród problemów dyskutowanych przez uczestników znalazły się zagadnienia związane z prostytucją i handlem ludźmi. Problematyce tej były poświęcone dwa panele dyskusyjne. W pierwszym referaty wygłosili: Andrea Di Nicola (Transcrime, University of Trent & Catholic University of Milan, Włochy) „Prostitution in the European Union: a comparative analysis of the policies regulating prostitution and of their impact on the trafficking in women and children for sexual exploitation”, Michał Fajst (Uniwersytet Warszawski) „Prostitutes in People`s Poland 1945-1956”, Anna Markina (University of Tartu, Estonia) „Trafficking in Women for Sexual Exploitation – The case of Estonia”, Olga Sitarz, Anna Sołtysiak-Blachnik (Uniwersytet Śląski) „Victimological and criminological picture of human trafficking and slavery”. Drugi panel prowadził dr hab. Zbigniew Lasocik, reprezentujący Zespół projektu „Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie”. W tej części konferencji znalazły się następujące referaty: Richard Kania (University of North Carolina at Pembroke, USA) „Belarusian Policy on the Sexual Traffic in Women”; Hana Preslickova (Institute of Criminology and Social Prevention, Praga, Czechy) „Trafficking in Women: The Czech Republic Perspective” i Zbigniew Lasocik (Uniwersytet Warszawski) „Human trafficking, crime and human rights violations”.

21 września 2005 r.

Zespół projektu „Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie” spotkał się z Panią Hilary Fuller Renner, asystentką ds. kulturalnych w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Podczas spotkania członkowie Zespołu przedstawili główne założenia projektu oraz szczegółowo opisali dotychczasowe i planowane przedsięwzięcia.

6 grudnia 2005 r.

W siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie odbyło się szkolenie dla sędziów i prokuratorów na temat Przestępstw dotyczących handlu ludźmi. Organizatorem szkolenia był Departament – Centrum Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości. Program szkolenia obejmował następujące prezentacje: „Wskazówki metodyczne dla prowadzących postępowanie karne w zakresie przestępstw handlu ludźmi” (Krzysztof Karsznicki, Prokuratura Krajowa), „Handel ludźmi z perspektywy przepisów Unii Europejskiej” (Marcin Wiśniewski, Uniwersytet Warszawski), „Model wsparcia/ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi” (Irena Dawid-Olczyk, Fundacja La Strada), „Sposób przesłuchania świadka – ofiary handlu ludźmi (osoby dorosłej i dziecka)” (Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska i Ewa Wach, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie).

12 grudnia 2005 r.

Zespół projektu “Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie” pod kierownictwem dra hab. Zbigniewa Lasocika zorganizował w Warszawie seminarium eksperckie pt. Handel dziećmi, nielegalna adopcja i prostytucja dziecięca. Uczestnicy wysłuchali pięciu prezentacji: „Handel dziećmi w Polsce” (Maria Kukołowicz, Fundacja Dzieci Niczyje), „Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich na temat stanu przestrzegania praw małoletnich cudzoziemców bez opieki ubiegających się o status uchodźcy” (Anna Jarzębska, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich), „Nielegalna adopcja w Polsce” (mgr Małgorzata Pomarańska-Bielecka, Uniwersytet Warszawski), „Pornografia dziecięca z perspektywy Policji” (nadkom. Andrzej Ząbczyński, Centralne Biuro Śledcze, Komenda Główna Policji) i „Implementacja do polskiego prawa Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii” (sędzia Hanna Wołąsiewicz, Ministerstwo Sprawiedliwości).

14-15 grudnia 2005 r.

W Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie odbyło się seminarium szkoleniowe dla sędziów i prokuratorów organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu Elaboration and Implementation of Anti-Trafficking Training Modules for Judges and Prosecutors in EU Member States, Accession and Candidate Countries, realizowanego przez International Center for Migration Policy Development (ICMPD). Celem seminarium była ocena jakości materiałów szkoleniowych przygotowanych w ramach projektu. Zajęcia seminaryjne obejmowały następujące zagadnienie: przestępstwo handlu ludźmi: definicja i opis zjawiska, regulacje prawne dotyczące handlu ludźmi, sytuacja psychologiczna ofiary, prawa osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym, zwalczanie handlu ludźmi, współpraca w sprawach karnych. Zajęcia poświęcone problematyce definicji handlu ludźmi i opisu zjawiska prowadził dr hab. Zbigniew Lasocik.

16 grudnia 2005 r.

Zespół projektu “Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie” pod kierownictwem dra hab. Zbigniewa Lasocika zorganizował w Warszawie seminarium eksperckie pt. Handel narządami ludzkimi – etyka, prawo i praktyka. Wstępem do prezentacji eksperckich był raport: „Polskie społeczeństwo wobec transplantacji organów: analiza wyników badań CBOS”, który przedstawił mgr Marcin Wiśniewski (Uniwersytet Warszawski). W części referatowej seminarium wystąpili: dr Filip Jasiński, (ekspert w zakresie prawa europejskiego i handlu ludźmi) przedstawił referat pt. „Handel narządami ludzkimi a prawo międzynarodowe: perspektywa europejska”, prof. dr hab. Wojciech Rowiński, (Akademia Medyczna w Warszawie) podjął próbę odpowiedzi na pytanie „Czy w Polsce możliwy jest handel narządami?”, prof. Janet Radcliffe Richards, (University College, London) postawiła podstawowe „Pytania o kwestie moralne handlu ludźmi i narządami ludzkimi”. W dyskusji udział wzięli m.in. prof. Bogdan Michałowicz (Akademia Medyczna w Warszawie), prof. Andrzej Rzepliński (Uniwersytet Warszawski, członek Komitetu Bioetycznego Rady Europy), Ewa Januszewska (Centrum Informacji Rady Europy) i Zbigniew Lasocik (Uniwersytet Warszawski).

2005 rok

Ukazał się artykuł Krzysztofa Karsznickiego pt. „Nadzór prokuratora nad postępowaniem karnym w sprawach dotyczących handlu ludźmi” (Prokuratura i Prawo 2005, nr 3, s. 38 – 47). Warto wspomnieć o dwóch innych artykułach tego autora, które ukazały się w 2003 r.: „Walka z handlem ludźmi z perspektywy Unii Europejskiej” (F. Jasiński, K. Karsznicki, Państwo i Prawo 2003, nr 8, s. 84-96) oraz „Modele rozwiązania problemu prostytucji w Holandii i Szwecji” (K. Karsznicki, Prokuratura i Prawo 2003, nr 9, s. 93-99).

Lata 2005-2007

OBHL uczestniczył w międzynarodowym projekcie: Cross-border sex-industry related crime prevention – Poland, Czech Republic and Germany (Zapobieganie przestępczości transgranicznej powiązanej z rynkiem usług seksualnych). Projekt badawczy realizowany był przez Uniwersytet w Lipsku, Uniwersytet Karola w Pradze i Uniwersytet Warszawski, a finansowany przez Unię Europejską w ramach programu AGIS. Celem projektu było zidentyfikowanie trudności i wypracowanie dobrych praktyk w dziedzinie współpracy międzynarodowej w zakresie eliminowania przestępczości transgranicznej związanej z rynkiem usług seksualnych na terenie Polski, Niemiec i Czech. W dniach 2-4 grudnia 2005 r. odbyły się w Lipsku pierwsze warsztaty, podczas których reprezentanci każdego z uniwersytetów przedstawili raport nt. handlu ludźmi w swoim państwie. Uczestnicy warsztatów określili także plan działań na przyszłe miesiące oraz opracowali projekt narzędzia badawczego. Zespół projektu ze strony Uniwersytetu Warszawskiego tworzyli: dr hab. Zbigniew Lasocik, mgr Karolina Więckiewicz, mgr Marcin Wiśniewski i mgr Małgorzata Pomarańska-Bielecka jako konsultant. Efektem tego projektu był raport skierowany do Komisji Europejskiej.

Rezultatem projektu “Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie” była m.in. pierwsza w Polsce monografia/podręcznik dotycząca handlu ludźmi pt. „Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie” (red. Z. Lasocik, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW, Warszawa 2006, ss. 630).

2006 rok

Ukazały się dwie publikacje Ośrodka: „Handel narządami ludzkimi. Etyka, prawo i praktyka” (red. Zbigniew Lasocik, Marcin Wiśniewski, Ośrodek Studiów Handlu Ludźmi UW, Warszawa 2006, ss. 136), będąca zapisem konferencji z 16 grudnia 2005 r. oraz „Raport końcowy projektu: Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie” (oprac. Z. Lasocik, K. Więckiewicz, M. Wiśniewski, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW, Warszawa 2006, ss. 78). W tym samym roku ukazały się trzy artykuły naukowe poświęcone tematyce handlu ludźmi: dwa artykuły Olgi Sitarz pt. „Wiktymologiczny obraz handlu ludźmi i niewolnictwa na tle prawa międzynarodowego i polskiego prawa karnego” (Archiwum Kryminologii 2005-2006, t. XXVIII, str. 367-374) i „Handel ludźmi – uwagi de lege lata i de lege ferenda” (w: J. Królikowska (red.), Problemy społeczne w grze politycznej. Współczesne zagrożenia społecznie – diagnoza i przeciwdziałanie Warszawa 2006, s. 235-246) oraz artykuł Barbary Namysłowskiej-Gabrysiak pt. „Analiza orzeczeń sądowych pod kątem zgodności z definicją zawartą w aktach międzynarodowych, w szczególności w Protokole z Palermo” (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2006).

2007 r.

OBHL opracował i przeprowadził pilotaż kwestionariusza usprawniającego identyfikację ofiar handlu ludźmi. Opracowany przy udziale ekspertów kwestionariusz był narzędziem diagnostycznym, które miało ułatwić funkcjonariuszom porządku prawego identyfikację potencjalnych ofiar handlu ludźmi.

1 czerwca 2007 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim dyskusję panelową pt. Prawne, etyczne i praktyczne problemy przeszczepów, czyli o odpowiedzialności państwa, o domniemaniu zgody na pobranie, o handlu narządami, o płatnym dawstwie i wielu innych kwestiach. W dyskusji udział wzięli: prof. dr hab. Eleonora Zielińska (WPiA UW), dr hab. Paweł Łuków (IF UW), prof. dr hab. med. Wojciech Rowiński (Konsultant Krajowy w dziedzinie Transplantologii Klinicznej), prof. dr hab. med. Janusz Wałaszewski (Dyrektor Poltransplantu). Moderatorem spotkania był prof. n. dr hab. Zbigniew Lasocik (Kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi). Spotkanie było również okazją do zaprezentowania ostatniej publikacji Ośrodka Studiów Handlu Ludźmi poświęconej problematyce handlu narządami ludzkimi.

11 czerwca 2007 r.

W ramach Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zorganizowało II Krajową Konferencję na temat Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. W spotkaniu udział wzięli m.in.: szefowa Reprezentacji Komisji Europejskiej w Warszawie, przedstawicielka Rzecznika Praw Dziecka, reprezentanci Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowanych w zwalczanie i przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Podczas dyskusji wypracowano rekomendacje, które stały się przedmiotem pracy Grupy Roboczej Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi przez kolejne miesiące.

18 czerwca 2007 r.

W Brukseli przedstawiciele OBHL uczestniczyli w Consultative Meeting On Trafficking in Human Beings, zorganizowanym przez Komisję Europejską – Dyrekcję Generalną Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa.

21 czerwca 2007 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim debatę pt. Definicja handlu ludźmi w polskim prawie karnym. Gościem honorowym debaty był prof. dr hab. Lech Gardocki, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. W debacie uczestniczyli również: prof. dr hab. Eleonora Zielińska (WPiA UW), prof. dr hab. Andrzej Siemaszko (Dyrektor IWS), Katarzyna Majcher (UKIE), Elżbieta Śidwa (MS). Następstwem tej debaty było memorandum w sprawie definicji handlu ludźmi w polskim prawie karnym wystosowane do Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sejmu RP i Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

9 sierpnia 2007 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim spotkanie ekspertów z Sądu Najwyższego, z Ministerstwa Sprawiedliwości, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, z Biura Rzecznika Praw Dziecka, z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Śląskiego, z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz z La Strady, poświęcone wypracowaniu definicji handlu ludźmi do kodeksu karnego. W trakcie spotkania przedyskutowana została także nowelizacja art. 203, 204 i 253 Kodeksu karnego.

24 września - 5 października 2007 r.

W Warszawie przedstawiciele OBHL uczestniczyli w OSCE Human Dimension Implementation Meeting.

2007 rok

Ukazała się kolejna publikacja przygotowana przez Zespół OBHL pt. „Handel dziećmi. Wybrane problemy” (red. Zbigniew Lasocik, Maryla Koss, Łukasz Wieczorek), Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa 2007, ss. 232. W tym samym roku został opublikowany artykuł Z. Lasocika pt. „Handel ludźmi jako przestępstwo i naruszenie praw człowieka – wyzwania dla kryminologii” (Archiwum Kryminologii 2007, T. 28, s. 233-254).

Lata 2007-2010

OBHL był zaangażowany w realizację międzynarodowego projektu badawczego: Transnational Multi-Stakeholder Action to combat trafficking in human beings for the purpose of labour exploitation. Identification and protection of victims – FREED. W ramach tego projektu, pracownicy Ośrodka uczestniczyli w dwóch inicjatywach analityczno-badawczych realizowanych wspólnie z Międzynarodową Organizacją Pracy w Genewie (Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce – sektory gospodarki podatne na wykorzystywanie ludzi do pracy przymusowej oraz struktura pomocy dla ofiar pracy przymusowej w Polsce). Celem projektu było zgromadzenie szczegółowych danych na temat pracy przymusowej we wszystkich sektorach gospodarki, a także poprawa praktycznych umiejętności inspektorów pracy w zakresie monitorowania zagrożonych sektorów gospodarki i miejsc pracy zajmowanych przez prawdopodobne ofiary handlu ludźmi. Partnerami w projekcie byli: National Agency Against Trafficking (Romania), National Labour Inspectorates in Poland and Portugal, Ministry of Labour (Italy), National Council of Economy and Labour (Italy), five Italian trade Unions, Municipality of Venice, Association On the Road (Italy), Association PARSEC (Italy).

Stycznień 2008 r.

na zlecenie HEUNI i UN.GIFT pracownicy Ośrodka zebrali informacje na temat zjawiska handlu ludźmi w Polsce oraz narodowych mechanizmów eliminowania tego przestępstwa. Zebrane dane zostały umieszczone w specjalnie przygotowanym na ten cel kwestionariuszu.

15-16 stycznia 2008 r.

W Warszawie przedstawiciele OBHL uczestniczyli w Konferencji IOM, pt. Najlepsze praktyki w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego ofiarom handlu ludźmi.

13-15 lutego 2008 r.

W Wiedniu przedstawiciele OBHL uczestniczyli w międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce handlu ludźmi – The Vienna Forum to Fight Human Trafficking. Konferencja została zorganizowana przez United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT). „Sprawozdanie z Forum walki z handlem ludźmi (Wiedeń, 13-15 II 2008)” autorstwa Maryli Koss i Łukasza Wieczorka ukazało się w czasopiśmie Państwo i Prawo 2008 nr 11, str. 136-137.

15-16 kwietnia 2008 r.

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Zespół OBHL przeprowadził szkolenie w zakresie handlu ludźmi dla nauczycieli szkół Policji i Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy tych służb. Szkolenie zostało zorganizowane wspólnie z Departamentem Polityki Migracyjnej MSWiA. Wykłady dla funkcjonariuszy wygłosili eksperci krajowi oraz międzynarodowi: doc. dr hab. Irena Rzeplińska (INP PAN, IPSiR UW), prof. dr hab. Eleonora Zielińska (WPiA UW), prof. dr hab. Andrzej Rzepliński (TK, IPSiR UW), dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak (WPiA UW), dr Danuta Wiśniewska-Cazals (Rada Europy), asesor prokuratorska Małgorzata Pomarańska-Bielecka, Astrid Ganterer (ODIHR/OSCE), Roger Plant (ILO), Nick Garlick (Europol), Heidi de Pauw (Pag-Asa).

Kwiecień-czerwiec 2008 r.

OBHL realizował projekt: Assessment of legal framework and responses of the justice system to trafficking and forced labour in Poland (Ocena regulacji prawnych oraz działania wymiaru sprawiedliwości w zakresie eliminowania pracy przymusowej i handlu ludźmi w Polsce). Efektem końcowym projektu był raport w języku angielskim i polskim, który zawierał ocenę regulacji prawnych oraz działania wymiaru sprawiedliwości w Polsce w zakresie eliminowania pracy przymusowej. Badania przeprowadzone były na zlecenie Międzynarodowej Organizacji Pracy z Genewy.

2-3 października 2008 r.

W Górze św. Anny odbyła się Konferencja pt. „Nowoczesne niewolnictwo”. W trakcie konferencji mgr Łukasz Wieczorek wygłosił dwa referaty. Pierwszy dotyczył problematyki pracy przymusowej a drugi handlu narządami. Konferencja zorganizowana została przez Centrum Szkolenia Policji z Legionowa oraz Komendę Miejską Policji ze Strzelec Opolskich.

22 października 2008 r.

W Warszawie odbyła się III Krajowa Konferencja nt. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. W trakcie konferencji przedstawiciele OBHL, Zbigniew Lasocik i Łukasz Wieczorek, przedstawili wyniki badań projektu „Ocena regulacji prawnych oraz działania wymiaru sprawiedliwości w zakresie eliminowania pracy przymusowej i handlu ludźmi w Polsce”.

27-28 marca 2009 r.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyła się Konferencja pt. „Handel ludźmi na tle regulacji krajowych i międzynarodowych prawa karnego materialnego i procesowego”. Organizatorami spotkania była: Sekcja Postępowania Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Sekcjami: Prawa Międzynarodowego Publicznego, Prawa Karnego i Prawa i Polityki Penitencjarnej. Celem Konferencji było zwiększenie świadomości nt. przestępstwa handlu ludźmi, jego skali oraz sposobów zwalczania i ścigania takich przestępstw. Poruszona została również kwestia pozycji ofiary przestępstw handlu ludźmi na tle regulacji prawnych. W projekcie wzięli udział m. in.: Stana Buchowska z Fundacji La Strada, Patrycja Cembala z krakowskiego Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, funkcjonariusze Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej i Podkarpackiego Oddziału Straży Granicznej, a także mgr Maryla Koss z Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW i mgr Łukasz Wieczorek z Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW.

6-7 maja 2009 r.

W Toruniu mgr Łukasz Wieczorek uczestniczył w Studenckim Festiwalu Praw Człowiek w Sztuce, na którym wygłosił referat pt. „Praca przymusowa jako forma handlu ludźmi”. Festiwal zorganizowany został przez Amnesty International.

14 maja 2009 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim debatę pt. Definicja handlu ludźmi i handlu dziećmi w kodeksie karnym. W debacie uczestniczyli m. in. naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Śląskiego, a także przedstawiciele z Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, MSWiA i Biura Rzecznika Praw Dziecka.

27-28 maja 2009 r.

Pracownicy OBHL uczestniczyli w Konferencji pt. „Handel ludźmi na tle regulacji krajowych i międzynarodowych prawa karnego materialnego i procesowego”, zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. W trakcie konferencji mgr Maryla Koss wygłosiła referat pt. „Prawno-instytucjonalne mechanizmy zwalczania handlu ludźmi w Unii Europejskiej”, natomiast mgr Łukasz Wieczorek przedstawił wyniki badań prowadzonych przez Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, a także omówił projekty badawcze prowadzone przez OBHL.

22 października 2009 r.

w Warszawie odbyła się IV Konferencja Krajowa nt. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Konferencja została zorganizowana przez Zespół do Spraw Handlu Ludźmi Departamentu Polityki Migracyjnej MSWiA, w ramach obchodów Europejskiego (UE) Dnia Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Uczestnikami konferencji (ok. 150 osób) byli m.in. przedstawiciele organów ścigania (prokuratura, Policja, Straż Graniczna), Państwowej Inspekcji Pracy, placówek opiekuńczo-wychowawczych i WCPR, urzędów wojewódzkich, wykładowcy szkół policyjnych i szkół SG, sędziowie, przedstawiciele środowisk akademickich oraz organizacji pozarządowych. Ośrodek Badań Handlu Ludźmi reprezentował mgr Łukasz Wieczorek.

17-18 listopada 2009 r.

Na Uniwersytecie Opolskim odbyła się Konferencja pt. „Handel ludźmi i tkankami ludzkimi”. W Konferencji udział wzięli akademicy: prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek, dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko, prof. UO, dr hab. Piotr Morciniec, prof. UO, dr Magdalena Gołowkin-Hudała (Uniwersytet Opolski), dr Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski), mgr Łukasz Wieczorek (Uniwersytet Warszawski), dr Olga Sitarz (Uniwersytet Śląski), a także przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Fundacji La Strada, Fundacja ITAKA i Fundacja Dzieci Niczyje. Przedstawiciele OBHL wygłosili referaty:dr Olga Sitarz nt. kryminologicznych i prawno-karnych aspektów handlu dziećmi, natomiast mgr Łukasz Wieczorek nt. zjawiska pracy przymusowej w Polsce.

16 grudnia 2009 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim debatę nt. interpretacji przepisów karnych ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. W debacie wzięli udział eksperci i praktycy z zakresu zwalczania handlu ludźmi oraz medycyny.

5 grudnia 2009 r.

W siedzibie HEUNI w Helsinkach odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację projektu “Trafficking for forced labour and labour exploitation from Polish perspective” (F-330). W projekt zaangażowane są trzy kraje Finlandia (HEUNI), Estonia (Uniwersytet w Tartu) i Polska (Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego). Na pierwszym spotkaniu omówione zostały m. in. podstawowe cele projektu, metodologia badań, plan badań, budżet oraz spodziewane rezultaty. Również w trakcie spotkania każdy z partnerów projektu przedstawił krótką prezentację nt. sytuacji pracy przymusowej w swoim kraju.

2009 rok

W ramach działalności OBHL ukazały się artykuły: „Surowe prawo dotyczące wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom” (J. Filipowicz, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2009, nr 5, str. 78-81) oraz „Przestępstwo handlu ludźmi w prawie międzynarodowym i krajowym” (Ł. Wieczorek, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2009 nr 9, s. 89-98).

OBHL opublikował Raport: „Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce. Sektory w gospodarce podatne na wykorzystywanie ludzi do pracy przymusowej oraz struktura pomocy dla ofiar pracy przymusowej w Polsce” (oprac. Z. Lasocik, J. Filipowicz, Ł. Wieczorek, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa 2009, ss. 62).

Rok 2010 r.

ukazała się książka Krzysztofa Karsznickiego, „Ściganie przestępstwa handlu ludźmi w Polsce” (Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa 2010, ss. 166).

Lata 2009-2010

OBHL uczestniczył w międzynarodowym projekcie: Study on trafficking for forced labour in Poland – Susceptible economic sectors and assistance structures for victims of forced labour. Jednym z celów tego projektu było dokonanie analizy sektorów w gospodarce, które są szczególnie podatne na wykorzystywanie bądź zmuszanie ludzi do pracy. Natomiast druga część badań dotyczyła oceny funkcjonowania istniejącej struktury pomocy ofiarom pracy przymusowej w Polsce. Badania realizowane były na zlecenie Departamentu ds. Praw i Równouprawnienia z Włoch oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy z Genewy.

11 marca 2010 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim I Krajowe spotkanie w sprawie eliminowania pracy przymusowej w Polsce. Spotkanie zostało zorganizowane w celu zwiększenia świadomości w zakresie potrzeby eliminowania pracy przymusowej, a także wzmocnienia współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w zapobieganie i zwalczanie tego zjawiska. Seminarium służyło dokonaniu wstępnej analizy zagrożeń związanych z handlem ludźmi do pracy przymusowej oraz oceny potencjału (prawnego, organizacyjnego, kadrowego), którym dysponują instytucje zaangażowane w eliminowanie handlu ludźmi i pracy przymusowej.

28 kwietnia 2010 r.

W Warszawie na spotkaniu zorganizowanym przez CSR, mgr Łukasz Wieczorek wygłosił referat pt. „Handel ludźmi do pracy przymusowej”.

Czerwiec 2010 r.

Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW otrzymał grant Ambasady USA na wydanie publikacji Praca przymusowa – zagrożone sektory gospodarki i pomoc ofiarom, J. Filipowicz, Z. Lasocik, Ł. Wieczorek, Warszawa, 2010, ss.128.

9 grudnia 2010 r.

W Warszawie w ramach spotkania zorganizowanego przez Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej APS mgr Emilia Rekosz-Cebula i mgr Łukasz Wieczorek wygłosili referat pt. „Handel ludźmi w Polsce – zarys problemu”.

W 2010 r.

Opublikowany został artykuł Z. Lasocika pt. „Human trafficking: a challenge for the European Union and its member states (with particular reference to Poland)” (w: Trafficking and Human Rights. European and Asia-Pacific Perspectives, Leslie Holmes (ed.), Cheltenham/Northampton 2010, Edward Elgar, s. 18–36).

17 lutego 2011 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim II Krajowe spotkanie w sprawie eliminowania pracy przymusowej w Polsce. Okazją do spotkania było podsumowanie międzynarodowego projektu badawczego pt. ”Trafficking for Forced Labour and Labour Exploitation (FLEX) – towards increased knowledge, cooperation and exchange of information in Estonia, Finland and Poland”. Spotkanie stanowiło kontynuację debaty na temat pracy przymusowej w Polsce.

9 marca 2011 r.

W Warszawie odbyła się Konferencja: „Zorganizowana przestępczość imigracyjna wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego – igrzyska olimpijskie w Londynie i Euro 2012”. Organizatorem spotkania była Ambasada Brytyjska w Warszawie i Centrum Stosunków Międzynarodowych. W czasie konferencji mgr Łukasz Wieczorek (OBHL) wygłosił referat nt. „Problemu pracy przymusowej w Polsce”.

W marcu 2011 r.

Doktorant INP PAN Łukasz Wieczorek przebywał na dwutygodniowym stypendium w siedzibie HEUNI.

31 maja 2011 r.

W Koszalinie odbyła się konferencja pt. „Handel ludźmi nie zna granic”. Organizatorami był Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i Politechnika Koszalińska. Celem konferencji było zapoznanie uczestników ze zjawiskiem handlu ludźmi, jego skalą, formami, a także z zadaniami instytucji i organizacji, które zajmują się rozpoznaniem, zwalczaniem i zapobieganiem handlowi ludźmi, ściganiem sprawców, a także wsparciem i pomocą ofiarom przestępstwa handlu ludźmi. W I części konferencji udział wzięli przedstawiciele: Departamentu Polityki Migracyjnej MSWiA, Zarządu Operacyjno – Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS. W części drugiej swoje referaty przedstawili prelegenci z Fundacji La Strada i Fundacji Dzieci Niczyje, Centralnej Placówki Koordynacyjno-Doradczej dla Ofiar Handlu Ludźmi w Hanowerze oraz Ośrodka Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego.

7 -8 czerwca 2011 r.

W Oslo odbyła się Konferencja: Forced Labour Exploitation and Counter Trafficking in the Baltic Sea Region. Okazją do spotkania było zakończenie realizacji pierwszej fazy projektu DEFLECT (Data and Education on Forced Labour Exploitation and Counter Trafficking) realizowanego przez Radę Państw Morza Bałtyckiego we współpracy m.in. z Instytutem Heuni, BASTUN, BSPC, ILO, BSLN, ITUC, IUF i IOM W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji i organizacji odpowiedzialnych za zwalczanie handlu ludźmi do pracy przymusowej i wsparcie ofiar. Ośrodek Badań Handlu Ludźmi reprezentował mgr Łukasz Wieczorek.

19 lipca 2011 r.

Kierownik OBHL wniósł petycję do Senatu RP w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie do ustawy o Straży Granicznej uprawnienia do prowadzenia postępowań dotyczących przestępstwa handlu ludźmi funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Rok 2011 r.

Ukazały się dwie publikacje OBHL: „Eliminowanie handlu ludźmi w Polsce – analiza systemu” (red. Z. Lasocik, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa 2011, ss. 188) oraz „Handel narządami. Spory wokół interpretacji przepisów karnych ustawy transplantacyjnej” (red. Z. Lasocik, E. Rekosz, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa 2011, ss. 148). W tym samym roku został opublikowany artykuł Z. Lasocika pt. „Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi” (w: Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej, Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak (red.), Poznań 2011, Wyd. Naukowe UAM, s. 129-152).

16 marca 2012 r.

W Sejmie pod patronatem Wicemarszałkini Sejmu RP Wandy Nowickiej, odbyło się wysłuchanie obywatelskie pod hasłem „System eliminowania handlu ludźmi w Polsce – czas na nową jakość” zorganizowane przez Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego. Wstępem do dyskusji była prezentacja wyników badań przeprowadzonych przez OBHL. Wśród panelistów byli: prof. Zbigniew Lasocik – kierownik OBHL, dr Krzysztof Karsznicki – prokurator Prokuratury Generalnej, dr Olga Sitarz – Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak – Wydz. Prawa i Administracji UW. Wystąpienia członków Ośrodka dotyczyły zagadnień kluczowych z punktu widzenia efektywności i funkcjonalności systemu: przepisów prawa, instytucji zaangażowanych w zwalczanie i przeciwdziałanie handlowi ludźmi, które tego dotyczą (lub dotyczyć powinny), barier w ściganiu oraz sytuacji ofiar. Prof. Zbigniew Lasocik powiedział, że funkcjonujący w Polsce system eliminowania handlu ludźmi jest niewydolny i nie spełnia wymagań, przed którymi staje obecnie społeczeństwo. Podkreślił potrzebę powołania instytucji rządowej zajmującej się handlem ludźmi, a tego typu instytucje z powodzeniem funkcjonują w Europie. Zaproponował powołanie parlamentarnego sprawozdawcy do spraw handlu ludźmi, który koordynowałby działania w tym zakresie. Propozycja ta wywołała dyskusję, w której głos zabrali m.in. posłowie Robert Biedroń i Adam Szejnfeld, przedstawiciele prokuratury, a także Piotr Mierecki, Sekretarz międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi powołanego przy MSWiA.

17 kwietnia 2012 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim I debatę ekspercką na temat zasady Niekaralności ofiar handlu ludźmi w art. 8 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar zastępującej decyzję ramową Rady 2002/269/WSiSW z 19 lipca 2002 r. W spotkaniu wzięli udział naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Śląskiego, a także przedstawiciele z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Prokuratury Generalnej i Fundacji La Strada. Celem debaty było zakreślenie obszaru analizy, dokonanie wstępnej diagnozy sytuacji oraz wskazanie ewentualnych kontrowersji związanych z niekaralnością ofiar handlu ludźmi.

28 kwietnia - 20 maja 2012 r.

Doktorant INP PAN Łukasz Wieczorek przebywał w U.S.A. w ramach International Visitor Leadership Program.

2012 - 2013 r.

OBHL uczestniczył w projekcie: ADSTRINGO. Poland and Russia – Addressing trafficking in human beings for labour exploitation through improved partnerships, enhanced diagnostics and intensified organisational approaches – projekt realizowany przez Radę Państw Morza Bałtyckiego. Celem badań było dostarczenie nowych informacji na temat luk, czynników, metod i kanałów, które ułatwiają eksploatację siły roboczej, co ostatecznie prowadzi do handlu do pracy przymusowej.

Rok 2012 r.

Ukazały się dwa artykuły Z. Lasocika: „Nowa dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie handlu ludźmi” (Państwo i Prawo 2012, Z. 12, s. 46-59) oraz „Studying Human Trafficking for Forced Labor: The Polish Experience” (Journal of Human Rights and Civil Society, Issue 5, Fall 2012, John Hopkins University, s. 99-112).

2013 - 2015 r

OBHL realizował projekt FIGAS. Filling the gaps in the system of combating human trafficking in Poland – projekt realizowany wspólnie ze Strażą Graniczną, finansowany przez Komisję Europejską (Program ISEC). Celem projektu było uzupełnienie brakujących elementów w systemie przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi w Polsce poprzez wypracowanie metodologii tworzenia długofalowej strategii zwalczania zjawiska handlu ludźmi, przygotowanie projektu powołania instytucji specjalnego sprawozdawcy do spraw handlu ludźmi, a także przeprowadzenie badań na temat: przepływu dzieci przez granice, usług pomocy domowej pod kątem zagrożenia handlem ludźmi i pracą przymusową, badania porównawcze na temat specjalnego sprawozdawcy, badania w ośrodkach detencyjnych oraz analizę materiałów operacyjnych Straży Granicznej.

4 – 7 września 2013 r.

W Budapeszcie (Węgry) odbyła się XIII Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego. Tematem Konferencji były nowe podejścia do karania i odpowiedzialności karnej w Europie w ujęciu porównawczym („Beyond punitiveness: crime and crime control in Europe in a comparative perspective”). Gospodarzami konferencji były: Wydział Prawa Uniwersytetu Eotvos Lorand (ELTE) w Budapeszcie oraz Węgierskie Towarzystwo Kryminologiczne. W konferencji wziął udział mgr Łukasz Wieczorek – pracownik OBHL, który wygłosił referat pt. „New elements of phenomenology of forced labour in Poland – recent cases”.

9 września 2013 r.

Mgr Emilia Rekosz-Cebula i mgr Łukasz Wieczorek wygłosili referat pt. „Problem rekrutacji pracowników do pracy przymusowej w Polsce (Projekt ADSTRINGO)”.

18 listopada 2013 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim debatę ekspercką pt. Wykorzystanie instytucji zakupu kontrolowanego w sprawach dotyczących handlu ludźmi. Spotkanie było okazją, aby w grupie ekspertów i praktyków podyskutować na temat prawnych, organizacyjnych i moralnych aspektów wykorzystania tego instrumentu do ścigania przestępstwa handlu ludźmi. W debacie udział wzięli m.in. Prokurator Anna Habało (Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie) i kpt. Straży Granicznej Seweryn Stopa (Zarząd Operacyjno-Śledczy KGSG).

16 grudnia 2013 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim seminarium naukowe pt. GRETA o Polsce. Spotkanie dotyczyło Raportu nt. implementacji przez Polskę postanowień Konwencji przeciwko Handlowi Ludźmi, przygotowanego przez Zespół GRETY.

Rok 2013 r.

Ukazała się publikacja „Niekaralność ofiar handlu ludźmi – wstępna diagnoza problemu” (red. Z. Lasocik, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa 2013, ss. 58) oraz artykuł Z. Lasocika pt. „O ewolucji przepisów prawa karnego dotyczących handlu ludźmi w Polsce (w: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2013, Wolters Kluwer business, s. 252-266).

24 marca 2014 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim II debatę ekspercką dotyczącą Niekaralności ofiar handlu ludźmi. Spotkanie stanowiło kontynuację rozważań na temat różnych sposobów implementacji art. 8 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar zastępującej decyzję ramową Rady 2002/269/WSiSW z 19 lipca 2002 r. W debacie wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego, eksperci z różnych instytucji publicznych i reprezentanci organizacji pozarządowych.

4-10 maja 2014 r.

Doktorant INP PAN Łukasz Wieczorek odbywał staż w Ghent University w ramach Programu Erasmus.

12 maja 2014 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim seminarium naukowe poświęcone treści i znaczeniu Krajowych Planów Działań w systemie eliminowania handlu ludźmi w Polsce. Głos w dyskusji zabrali m.in. prof. dr hab. Andrzej Kojder (WPiA UW) i prof. dr hab. Radosław Pawelec (WDiNP UW).

30 lipca 2014 r.

W Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie ekspertów i instytucji rynku pracy, organizowane w ramach projektu „Bezpieczna praca w Polsce” przez Agencję Pracy EWL we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Europejskiej Sieci Migracyjnej. Tematem spotkania była „Ocena bieżącej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa zatrudnienia i wykonywania pracy przez obywateli państw trzecich w Polsce. Rozwiązania i postulowane zmiany”. W czasie spotkania Łukasz Wieczorek (OBHL) wygłosił referat pt. „nieBezpieczna praca w Polsce”.

10 - 13 września 2014 r.

W Pradze (Czechy) odbyła się XIV Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, pt. Kryminologia w Europie: Inspiracja przez Różnorodność” („Criminology of Europe: Inspiration by Diversity”). Gospodarzami konferencji były: Wydział Prawa i Wydział Sztuki Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Czeskie Towarzystwo Kryminologiczne. Podczas pięciu sesji plenarnych i jedenastu sesji warsztatowych uczestnicy wygłosili ponad 800 referatów obejmujących tematyką przegląd podstawowych problemów współczesnej kryminologii. W konferencji wziął udział Łukasz Wieczorek – pracownik OBHL, który wygłosił referat pt. Combating human trafficking in Poland – challenges for the future”.

1 grudnia 2014 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim debatę na temat krajowego sprawozdawcy do spraw handlu ludźmi. W dyskusji nad potrzebą i możliwością utworzenia tej instytucji w Polsce udział wzięli: Piotr Mirecki (Departament Polityki Migracyjnej MSW), dr Stana Buchowska (OBHL) i Julia Muraszkiewicz (Vrije Universiteit Brussel).

12 grudnia 2014 r.

Łukasz Wieczorek – pracownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi, obronił rozprawę doktorską pt. „Praca przymusowa – zagadnienia prawne i kryminologiczne”.

Rok 2014 r.

Ukazał się Raport z realizacji projektu ADSTRINGO: „Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie” (oprac. Z. Lasocik, E. Rekosz-Cebula, Ł. Wieczorek, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa/Sztokholm 2014, ss. 91).

27 czerwca 2015 r.

W Warszawie odbyło się spotkanie eksperckie, podsumowujące projekt „Bezpieczna praca w Polsce”. W konferencji zorganizowanej przez Agencję EWL we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz Fundacją „Nasz Wybór”, zatytułowanej „Bezpieczeństwo pracy a atrakcyjność polskiego rynku dla cudzoziemców”, wzięli udział przedstawiciele instytucji rynku pracy, jak i sami migranci.

10 lutego 2015 r.

W Warszawie odbyło się spotkanie pod hasłem „Kto szyje Twoje dżinsy?” zorganizowane przez Fundację La Strada. Celem spotkania było przybliżenie problemu wykorzystywania ludzi do pracy przymusowej. Referat na ten temat wygłosił dr Łukasz Wieczorek z Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW. Następnie uczestnicy spotkania obejrzeli film dokumentalny „Chiny w kolorze blue”.

X