Department of Political Sociology and Political Marketing

plen

DEPARTMENT OF POLITICAL SOCIOLOGY AND POLITICAL MARKETING

Research areas:

 • political marketing
 • political sociology
 • political culture
 • social media
 • political communication
 • systemic transformation in Poland
 • Ownership transformations
 • sociology of local government
 • sociology of conflict and violence
 • info brokering
 • cyber threats
 • disinformation
Selected publications:

prof. dr hab. Jan Garlicki

   J. Garlicki Kultura polityczna młodzieży studenckiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991, s. 323.
   J. Garlicki, Społeczeństwo Przyszłości. Reformy systemowe i perspektywy kraju świadomości młodego pokolenia Polaków, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1995, s. 217.
   J. Garlicki, Badania przedpromocyjne i skuteczności promocji, Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, Warszawa 1996, s. 119.
   J. Garlicki, Youth and Political Changes in Contemporary World, D.W. „Elipsa”, Warsaw 1998, s. 319.
   J. Garlicki, Artur Noga-Bogomilski, Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Instytut Nauk Politycznych UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004, s. 213.
   J. Garlicki, Demokracja i integracja europejska. Studium osobistych i politycznych orientacji dwóch pokoleń Polaków, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 491.
   J. Garlicki (red.), Społeczne uwarunkowania procesu transformacji systemowej w Polsce, „Studia Politologiczne”, Dom Wydawniczy „Elipsa”, 2007, t. 11, s. 196.
   J. Garlicki (red.), Strategie i mechanizmy marketingu politycznego, „Studia Politologiczne”, Dom Wydawniczy „Elipsa”, 2010, t. 16, s. 236.
   J. Garlicki (red.), Marketing polityczny i komunikowanie polityczne. Nowe zjawiska, nowe wyzwania, „Studia Politologiczne”, Dom Wydawniczy „Elipsa”, 2012, t. 24, s. 234.
   J. Garlicki, D. Mider (red.), Elity polityczne a internauci. Studium kultury politycznej w okresie wyborów, „Studia Politologiczne”, Dom Wydawniczy „Elipsa”, 2012, t. 26, s. 354.
   B. Dobek Ostrowska, J. Garlicki (red.), Political Communication in the Era of New Technologies, Peter Lang GmbH, 2013, s. 285.

J. Garlicki, D. Mider, J. Itrich-Drabarek, Freedom of Speech and hate speech – Law and attitudes of Poles. An empirical study, “Studia Iuridica” 2023, t. 99, s. 409-427.

J. Garlicki, D. Mider, Financial Cybercrimes in Poland – In the Search of Victimization Factors, “European Research Studies Journal” 2022, Tom XXV, Zeszyt 3, s. 299-313.

J. Garlicki, Badania w nauce o polityce – nurty, metody analizy, metody badań, [w:] Z. Blok, A. Stelmach (red.), Politologia teoretyczna w Polsce, Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2023.

dr hab. Daniel Mider

   D. Mider, Polacy wobec przemocy politycznej. Studium typów postaw i ocen moralnych, Wydawnictwo „Elipsa”, Warszawa 2017, ISBN: 9788380171817, ss. 538
   D. Mider, The anatomy of violence: A study of the literature „Aggression and Violent Behavior”, 2013 r., nr 18 (6), ISSN: 1098-2337, s. 702-708
   D. Mider, Partycypacja polityczna w internecie, Dom Wydawniczy "Elipsa", Warszawa 2008.
   D. Mider, Determinants of Political Violence: A Study of the Literature, „Journal of Social Science Studies”, 2014, vol. 1, nr 2, ISSN: 2329-9150, s. 177-197
   D. Mider, Meandry przemocy politycznej: w poszukiwaniu definicji zabójstwa politycznego „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, 2015 r., vol. 9, nr 2, ISSN: 1896-8848, e-ISSN: 2450-3436
   D. Mider, Mappa Mundi ukrytego Internetu. Próba kategoryzacji kanałów komunikacji i treści „EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej”, 2015 r., nr 2 (10), ISSN: [e]2081-870X, s. 55-70

dr Robert Staniszewski

   Robert Staniszewski, Tadeusz Klementewicz, Stawka większa niż rynek. U źródeł stagnacji kapitalizmu bez granic, Artykuł recenzyjny, Studia Politologiczne, vol. 49, Warszawa 2018.
   Robert Staniszewski, Etyka zawodowa pracowników sektora bankowego – pomiędzy maksymalizacją zysków a zaufaniem publicznym, [w:] Etyka sfery publicznej, Jolanta Itrich-Drabarek (red.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2017.
   Robert Staniszewski, Legitymizacja procesu prywatyzacji – 20 lat później – oczekiwania a efekty, [w:] Legitymizacja transformacji i systemu politycznego w Polsce, J. Garlicki(red.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2014.
   Robert Staniszewski, Structure and Directions of Change in Economic Policy, Political Science Studies, vol. 31, Warsaw 2014
   Robert Staniszewski, Opinia publiczna – teoretyczny sens i zakres pojęcia, Studia Politologiczne, vol. 25, Warszawa 2012.
   Robert Staniszewski, Społeczna percepcja prywatyzacji w okresie transformacji systemowej, Studia Politologiczne, vol. 11, Warszawa 2007.

dr Bartłomiej Biskup

   B. Biskup, Pozycja i rola rzeczników rządów w Polsce po 1989 roku w dobie profesjonalizacji komunikowania politycznego, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa, 2019 – publikacja poświęcona rzecznikom rządów, bazująca na badania jakościowych
   B. Biskup, K. Scholl-Mazurek, Instytucjonalno-prawne podstawy doradztwa politycznego oraz lobbingu w polsko-niemieckim porównaniu, [w:] A. Kopka, D. Piontek, M. Minkenberg (red.), Doradztwo polityczne i lobbing w parlamentarnym procesie decyzyjnym. Polska i Niemcy w perspektywie porównawczej, Wydawnictwo ToC, Nowy Targ 2018
   B. Biskup, K. Scholl-Mazurek, Doradztwo merytoryczne (policy advice) i doradztwo strategiczne (political consulting) w procesach doradztwa politycznego w Polsce i Niemczech w ocenie parlamentarzystów. Analiza porównawcza, [w:] A. Kopka, D. Piontek, M. Minkenberg (red.), Doradztwo polityczne i lobbing w parlamentarnym procesie decyzyjnym. Polska i Niemcy w perspektywie porównawczej, Wydawnictwo ToC, Nowy Targ 2018 – dwie publikacje dotyczące polsko-niemieckiego projektu badawczego i badania polskich i niemieckich parlamentarzystów
   B. Biskup, Models of political consulting in Poland 1989-2009 in a comparative perspective, „Central European Journal of Communication”, 2011, vol. 4, No 2 (7) – pierwsza publikacja dotycząca doradztwa politycznego

dr Olgierd Annusewicz

   Studia politologiczne vol. 45 Zarządzanie wizerunkiem w polityce

Institutional cooperation:

International cooperation:
IAB Polska – Internet Industry Employers Association.

Scientific cooperation:
Jagiellonian University, Adam Mickiewicz University, European University Viadrina, Institute of Social Activity,

A research project with the University of Naples Federico II.

Scholars

Head of the Department:
prof. Jan Garlicki

Scholars:
prof. Wojciech Łukowski
Olgierd Annusewicz, Ph.D.
Bartłomiej Biskup, Ph.D.
Natalia Letki, Ph.D.
Sebastian Kozłowski, Ph.D.
Ewa Maria Marciniak, Ph.D.
Daniel Mider, Ph.D.
Jerzy Szczupaczyński, Ph.D.
Tomasz Godlewski, Ph.D.
Robert Staniszewski, Ph.D.
Dawid Walentek, Ph.D.

Contact

67 Nowy Świat Street (Room no. 210)
P: +48 22 552 02 82
E: marketing.wnpism@uw.edu.pl

Office hours
X