plen

O nas

Ośrodek Badań Handlu Ludźmi jest placówką badawczą i edukacyjną funkcjonującą w ramach Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem działania Ośrodka jest zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie funkcjonowania niezależnego ośrodka akademickiego zajmującego się prowadzeniem wszelkich form aktywności naukowej, szkoleniowej, dydaktycznej i informacyjnej związanych ze współczesnymi formami niewolnictwa. Ośrodek organizuje również debaty i seminaria dotyczące problematyki handlu ludźmi, w tym takich kwestii, jak definicja handlu ludźmi, problematyka handlu narządami ludzkimi czy niekaralność ofiar. Efektem tych spotkań są często publikacje dotyczące określonych zagadnień.

Powstanie Ośrodka było ściśle związane z realizacją przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW projektu Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie. W jego ramach odbywały się badania naukowe, szkolenia dla funkcjonariuszy organów ścigania, konferencje międzynarodowe, seminaria i warsztaty. Rezultatem Projektu była m.in. pierwsza w Polsce monografia/podręcznik dotycząca handlu ludźmi, która ukazała się w czerwcu 2006, a także szereg innych publikacji. Niewątpliwie pozytywnym efektem realizacji Projektu było powstanie Zespołu osób, które zainteresowały się problematyką handlu ludźmi. Ponieważ to zainteresowanie okazało się trwale, a problem handlu ludźmi nie przestawała być istotnym, w jakimś sensie naturalna stała się potrzeba stworzenia forum aktywności dla tych osób. Tak oto, w 2006 r. powstał Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego (funkcjonujący wówczas w ramach Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW), który jest jedyną placówką naukową tego typu w Polsce i jedną z niewielu na świecie.

Zespół Ośrodka współpracuje z licznymi instytucjami krajowymi (MSW, KGP, KGSG, Prokuratura Krajowa) oraz zagranicznymi (Unia Europejska, Rada Europy, EUROPOL, OBWE, MOP, IOM). Dzięki wieloletniej współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce ośrodek nawiązał kontakty z licznymi uniwersytetami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się zarówno badaniem jak i eliminowaniem handlu ludźmi w USA.

Znaczącym osiągnięciem Ośrodka było stworzenie studiów podyplomowych dla funkcjonariuszy pionu operacyjno-śledczego Straży Granicznej pn. Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi. Studia te były realizowane w latach 2015-2016.

Eksperci Ośrodka

dr hab. Olga Sitarz

olga.sitarz@us.edu.pl

dr Stana Buchowska

stanabuchowska@gmail.com

dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak

basia.iwo@wp.pl

dr Emilia Rekosz-Cebula

emilia.rekosz@uw.edu.pl

Nasz zespół

prof. dr hab. Zbigniew Lasocik

Kierownik Ośrodka

zlasocik@uw.edu.pl

dr Łukasz Wieczorek

Project Manager

lukasz.wieczorek@uw.edu.pl

Ewa Kijak

Koordynatorka działań zewnętrznych Ośrodka

ew.kijak@uw.edu.pl

Wolontariusze

Wojciech Przybycień

Weronika Uler

Praktykanci

Maja Adamczyk

Kontakt

Adres

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Ul. Krakowskie Przedmieście 3 (pok. 201) 00-927 Warszawa

 

Telefon

+48(22) 55 22 981

E-mail

obhl@uw.edu.pl

Kalendarium

Kalendarium Ośrodka Badań Handlu Ludźmi (OBHL) Uniwersytetu Warszawskiego

Ośrodek Studiów Handlu Ludźmi został utworzony uchwałą Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego dn. 6 grudnia 2006 r. na wniosek prof. Zbigniewa Lasocika. Natomiast uchwałą Rady Wydziału z dn. 6 czerwca 2007 r. została zmieniona nazwa Ośrodka na Ośrodek Badań Handlu Ludźmi. Celem działania Ośrodka jest zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie funkcjonowania niezależnego ośrodka akademickiego zajmującego się prowadzeniem wszelkich form aktywności naukowej, szkoleniowej, dydaktycznej i informacyjnej związanych ze współczesnymi formami niewolnictwa. Powstanie Ośrodka było ściśle związane z realizacją przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego projektu Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie. Projekt ten był realizowany w latach 2003-2006, a kierował nim prof. Zbigniew Lasocik.

14.06.2024

W piątek 14 czerwca 2024r. Kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi prof. Zbigniew Lasocik uczestniczył w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „O przemocy z perspektywy nauk penalnych” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizatorami tegorocznej konferencji byli: Zakład Kryminologii UJ, Koło Naukowe Kryminologii TBSP UJ, Koło Naukowe Prawa Karnego TBSP UJ, Koło Naukowe Kryminalistyki TBSP UJ im. prof. T. Hanauska.

 

 

Konferencja skupiła kryminologów ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, którzy także złożyli gratulacje prof. Krzysztofowi Krajewskiemu, ze okazji jego Jubileuszu. W trakcie Konferencji prof. Lasocik wygłosił referat pt. „O przemocy z zupełnie innej perspektywy”.

15-17.05.2024

W dniach 15-17 maja Kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi prof. Zbigniew Lasocik przebywał w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina), gdzie uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji w ramach Programu/Stowarzyszenia COST: Second Annual Conference of the GLITSS Action zatytułowanej THE UNSEEN AND FAR-REACHING CONSEQUENCES OF ILLICIT TRADE IN TIMES OF WAR AND BEYOND. Konferencja odbywała się na Wydziale Kryminalistyki, Kryminologii i Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Sarajewie. Spotkanie było połączone z posiedzeniem Komitetu Sterującego Akcji GLITSS oraz spotkaniem 4 Grup Roboczych (WG) powołanych w ramach akcji. 

W trakcie Konferencji prof. Lasocik prowadził także rozmowy na temat Letniej Szkoły poświęconej kwestiom nielegalnego obrotu oraz przestępczości zorganizowanej, która odbędzie się w dniach 8-12 lipca w Warszawie. Współorganizatorami Szkoły są OBHL i WNPiSM. 

Wyjaśnienia skrótów: 

COST – European Cooperation in Science and Technology

GLITSS – Globalisation, Illicit Trade, Sustainability and Security

26.04.2024

W piątek 26 kwietnia prof. Zbigniew Lasocik, Kierownik Ośrodka Badan Handlu Ludźmi był gościem Rady Młodzieży przy Prezydencie Rzeszowa. Uczniowie rzeszowskich szkół średnich poprosili prof. Z. Lasocika o wykłoszenie dwóch wykładów: na temat praw człowieka oraz na temat handlu ludźmi. Spotkanie odbyło się w Centrum Młodzieży przy ulicy Osmeckiego w Rzeszowie.

Wprawdzie pod opieką lokalnych nauczycieli, ale prawdziwymi organizatorami i gospodarzami spotkania byli uczniowie, którzy wykazali się niezwykłą sprawnością oraz doświadczenie w zakresie organizacji dużego wydarzenie publicznego.

Mimo, że poruszana problematyka była stosunkowo trudna, wykłady spotkały się z zainteresowaniem uczniów oraz były inspiracją do pytań i ciekawych komentarzy. Wykłady zostały także nagrane i będą dystrybuowane w tych szkołach, których uczniowie nie mogli wziąć udziału w spotkaniu.

17-20.04.2024

W dniach 17-20 kwietnia w Polsce przebywała oficjalna delegacja środowiska akademickiego z Gwinei. W skład delegacji wchodzili Pan dr Facinet Conte, Sekretarz Generalny/wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Gwinei oraz prof. Daniel Lamah Rektor Uniwersytetu Sonfonia w Konakry.

Organizatorem wizyty był prof. Zbigniew Lasocik, Kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi WNPiSM UW, który w ubiegłym roku gościł w Gwinei inicjując współpracę. Natomiast Goście przybyli do Polski na zaproszenie władz Uniwersytetu Warszawskiego, dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

W trakcie pobytu w Polsce Goście zostali przyjęci przez Jego Magnificencję Rektora UW prof. Alojzego Nowaka, odbyli także rozmowy robocze z Panem Rektorem prof. Zygmuntem Lalakiem oraz przedstawicielkami instytucji zajmujących się na UW współpracą międzynarodową, spotkali się z władzami Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, zapoznali się z funkcjonowaniem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UW, spotkali się z przedstawicielkami Wydziału Orientalistycznego oraz Katedry Studiów Kultur i Języków Afryki. Dzięki uprzejmości Pana prof. Andrzeja Szeptyckiego, wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Goście spotkali się z Panem Ministrem ale także odbyli rozmowy oficjalne z Kierownictwem Departamentu Współpracy Międzynarodowej.

Rozmowy przebiegały w bardzo dobrej, koleżeńskiej atmosferze i należy je uznać, za owocne. Okazało się, że potrzeby edukacyjne Gwinei są znaczące, a UW, największy Uniwersytet W Polsce może je w pewnym zakresie zaspokoić. Rzecz jasna, podjęcie jakichkolwiek długofalowych i szerokich działań, przekracza możliwości organizacyjne i finansowe Uniwersytetu, dlatego konieczne będzie  znaczące wsparcie władz państwowych, na które liczymy.

16.04.2024

Dnia 16 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Niewolnictwem Dzieci. Z tej okazji Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW Uniwersytet Warszawski zorganizował na Uniwersytecie dwa wydarzenia.

Pierwsze odbyło się na dziedzińcu Kampusu Głównego UW i polegało na zwróceniu uwagi na problem handlu ludźmi i handlu dziećmi oraz na wręczaniu soku z pomarańczy. To już w jakimś sensie nasza tradycja. A dlaczego pomarańcza? Ponieważ jest ona symbolem walki z handlem ludźmi i współczesnym niewolnictwem. Natomiast „Akcja pomarańcza” powstała kilka lat temu z inicjatywy Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW, w ten niecodzienny sposób chcemy budować świadomość ludzi na temat problemu handlu ludźmi. Zaś pomarańcza dlatego, że pomarańczowy to kolor ostrzegawczy, zwracający uwagę, inspirujący do walki o niezależność i wolność. To kolor, który daje poczucie siły i energii, a także symbolizuje przemianę.

Drugim wydarzeniem było seminarium naukowe pt. Dlaczego ciągle musimy obchodzić Światowy Dzień Walki z Niewolnictwem Dzieci? w którego trakcie troje ekspertów wygłosiło następujące referaty:

Emily Martinez Roca, Sekretarz ds. Praw Człowieka, U.S. Embassy Warsaw, referat pt.: U.S. Diplomatic efforts to monitor and combat child trafficking

nadkom. Monika Matyjewicz, Wydział do Walki z Handlem Ludźmi, Biuro Kryminalne, Komenda Główna Policji Polska Policja, referat: Modus operandi działania sprawców handlu dziećmi – studium przypadku

red. Magdalena Gwóźdź, Reporterka TVN Discovery Polska, referat: Dziecko niewolnik – ofiara ludzi czy systemu?

Seminarium zakończyła dyskusja, którą moderował dr Łukasz Wieczorek z Ośrodka Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego.

15-16.04.2024

W dniach 15-16 kwietnia Kierownik Ośrodka Badań handlu Ludźmi przebywał w Wiedniu na międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce zapobiegania handlowi ludźmi organizowanej przez Biuro OBWE. Konferencja skupiła kluczowych ekspertów, działaczy organizacji pozarządowych, krajowych i międzynarodowych oraz reprezentantów krajów członkowskich.

W trakcie konferencji prof. Z. Lasocik spotkał się m. in. z dr Kari Johnston, Specjalną Przedstawicielką OBWE ds. Handlu Ludźmi oraz z przedstawicielką Misji RP przy Biurze OBWE w Wiedniu.

Konferencji towarzyszyły interesujące wydarzenia, które były okazja do dyskusji najważniejszych kwestii związanych z praktyczną realizacją zadań państwa i społeczeństwa obywatelskiego związanych z eliminowaniem handlu ludźmi.

Konferencja dowiodła, że istnieją poważne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi OBWE w zakresie zaangażowanie w zapobieganie handlowi ludźmi i skuteczne ściganie tego przestępstwa.

12.2023
W ostatnich dniach grudnia Kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi, prof. Zbigniew Lasocik, wspólnie z Żoną Katarzyną (Marcin Bielecki, Bartosz Mrozowski, Andrzej Delendowski) zorganizowali kolejną akcję pomocy humanitarnej dla Ukrainy. W związku z zimą kluczowe były znowu piece typu „koza”, ale tym razem z przeznaczeniem dla mieszkańców i dla wojska. Wszystkie piece (oraz inne dary) zostały dostarczone na miejsce, również w okolice przyfrontowe. Wszędzie były na wagę złota, a zaspokoiły tylko mikron potrzeb.
Nawet jeśli prawdą jest to, że część pomocy finansowej trafia nie tam gdzie trzeba, nawet jeśli liderzy wojskowi popełniają jakieś błędy i nawet jeśli w relacjach politycznych nie wszystko układa się, jak należy, to na Ukrainie są ludzie, którzy marzną i są głodni. Oni potrzebują naszej pomocy.
Dziękujemy tym z Państwa, którzy udzielili wsparcia dla tej akcji i wszystkich poprzednich, w zamian oferujemy tylko wdzięczność obdarowanych.
Życzymy Państwu, aby rok 2024 był naznaczony spokojem i szlachetną troską o dobro wspólne
4-6.12.2023

W dniach 4-6 grudnia prof. Zbigniew Lasocik, Kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi
uczestniczył w wizycie partnerskiej na Université Libre de Bruxelles (ULB). W trakcie
pobytu wizytował kilka instytucji: Wydział Prawa i Kryminologii, Instytut Studiów
Europejskich i Centrum Prawa Europejskiego. Organizatorką wizyty była Dr Amy
Weatherburn z Institute for European Studies. Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy i
rozpoczęcie rozmów o podpisaniu Memorandum of Understanding, ustalenie w sprawie
projektu międzynarodowych badań dotyczących ofiar handlu ludźmi, ale przede wszystkim
rozmowy na temat udziału ULB w międzynarodowym konsorcjum przygotowującym
feasibility study powojennej pomocy dla Ukrainy.
W trakcie pobytu w Brukseli Prof. Lasocik spotkał się z:
Prof. Chiara Armeni, Director for Centre for European Law
Prof. Chloé Brière, Director of Institute for European Studies
Dr Marta Matrakova, Research Coordinator of Institute for European Studies
Prof. Vaios Koutroulis, Representative for International Relations, FLC,
Prof. Damien Scalia, Faculty of Law and Criminology
Prof. Aude Merlin, Centre sur l’Expérience de Guerre, (Centrum Badań Doświadczeń
Wojennych)
Dr Sibel Top, Fundamental Rights Research Centre, Vrij Universiteit Brussel (VUB)
Prof. Lasocik uczestniczył także w wykładzie otwartym Dr Eleanor Brooks z Uniwersytetu w
Edynburgu pt. COVID 19 & EU Health Policy, zorganizowanym przez EUqualis – Jean
Monnet Centre of Excellence. Ze względu na nowatorskie podejście do edukacji uczestniczył
także w międzynarodowym seminarium magisterskim poświęconym problematyce ekologii
współczesnego miasta. Prof. Lasocik wziął także udział w zajęciach nt. International and
European Criminal Law Course, w trakcie których wygłosił wykład na temat globalnego
wymiaru handlu ludźmi i problemów związanych ze zwalczaniem tego przestępstwa Polsce.

2.12.2023

Jak co roku, dnia 2 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa (International Day for the Abolition of Slavery), który odbywa się w rocznicę uchwalenia Konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji z 1949 roku. Jest to dzień poświęcony zarówno pamięci ofiar handlu ludźmi oraz wszelkich form współczesnego niewolnictwa, jaki i okazja do chwili refleksji nad prawami człowieka. Mimo że wspomniana Konwencja została przyjęta w 1949 r., to do dziś została ona ratyfikowana jedynie przez 82 państwa członkowskie ONZ (łączna liczba państw członkowskich ONZ to obecnie 913 państwa), a współczesne niewolnictwo jest nadal zjawiskiem dość powszechnym na świecie. Według szacunków Global Slavery Index, całkowita liczba osób zniewolonych na świecie sięga blisko 50 milionów. W tym blisko 23 mln ofiar współczesnego niewolnictwa jest wykorzystywanych w sześciu państwach, a mianowicie: Indie (11 mln), Chiny (5,8 mln), Rosja (1,9 mln), Indonezja (1,8 mln), Turcja (1,3 mln) i Stany Zjednoczone (1,1 mln). Wobec naszych cywilizacyjnych obowiązków, którymi są przede wszystkim ochrona praw podstawowych (praw człowieka) wszystkich ludzi, tak ogromne liczby powinny w każdym z nas wzbudzać niepokój, a losy osób zniewolonych powinny być motywacją do przeciwdziałania temu zjawisku oraz niesieniu pomocy ofiarom.

21.11.2023

Dnia 21 listopada br. prof. Zbigniew Lasocik oraz dr Łukasz Wieczorek z Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW przeprowadzili szkolenie dla pracowników ING Hubs Poland, pt. Human trafficking and other forms of modern slavery – nature and scale of the phenomenon. W szkoleniu wzięli udział pracownicy banku, którzy zajmują się monitorowaniem międzynarodowych transakcji finansowych (Transaction Monitoring Cluster). Bank ING jako pierwszy w Polsce uznał jak istotnym, w kontekście transakcji finansowych, jest poznanie problematyki handlu ludźmi, zgłosił chęć szkoleń dla swoich pracowników oraz doprowadził zamierzenie do szczęśliwego zakończenia. Z informacji, które uzyskaliśmy z ING wynika, że opinie o przeprowadzonym szkoleniu były bardzo pozytywne, a także, że otwierają szanse na kolejne przedsięwzięcia.

18-19.11.2023
W dniach 18-19.11. 2023 roku odbył się kolejny, już VIII zjazd w ramach Studiów Podyplomowych dla Funkcjonariuszy Straży Granicznej pt. „Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w trakcie realizacji czynności operacyjno-śledczych w obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej”. Spotkanie odbyło się w Wyższej Szkole Straży Granicznej, która powstała z przekształcenia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.
Słuchacze mieli tym razem okazję posłuchać o podmiotach współdziałających ze Strażą Graniczną także zajmujących się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, a skoro o tej mowa, nie mogło zabraknąć wykładu na temat instytucji świadka koronnego, świadka incognito oraz małego świadka koronnego. Ćwiczenia dotyczące przesłuchania świadka na odległość przy użyciu urządzeń technicznych dały przestrzeń na dyskusję na temat przepisów prawa regulujących proces pozyskiwania materiału dowodowego.
28.10.2023

W sobotę 28 października br. prof. Zbigniew Lasocik, Kierownik Ośrodka Badań handlu Ludźmi uczestniczył w programie Superwizjer, emitowanym przez TVN24. Prof. Lasocik wziął udział w dyskusji ekspertów po projekcji reportażu Magdaleny Gwóźdź pt. Dzieci na eksport, opisującego historię wychowanki placówki opiekuńczej prowadzonej przez instytucję kościelną pod Warszawą. Z reportażu wynika uzasadnione przypuszczenie, że mogła być ona ofiarą handlu ludźmi, a co najmniej potencjalną ofiarą. Zarówno film, jak i dyskusja każą sądzić, że możemy mieć do czynienia z poważnym problemem zagranicznych adopcji wychowanków domów dziecka oraz nową, bardzo wyrafinowaną, formą handlu ludźmi.

26.10.2023
W czwartek 26 października br. prof. Zbigniew Lasocik, Kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi był gościem Przedstawicielstwa Flandrii, Ambasady Belgii w Polsce. W spotkaniu uczestniczył Wysoki Przedstawiciel Flandrii w Polsce Thomas Castrel oraz Oficer ds. Politycznych Tijs Verstraete. Gościem specjalnym spotkania była Sara Indenkleef, Druga Sekretarz Ambasady Niderlandów w Polsce. Tematem spotkania były wyzwania wynikające z rosnącej skali zjawiska handlu ludźmi w Polsce i w Europie, jak również problematyka społecznych skutków wojny w Ukrainie.
18.10.2023
Wczoraj 18 października obchodziliśmy Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Z tej okazji na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowaliśmy mikro-happening polegający na wyciskaniu soku z pomarańczy, dystrybucji ulotek informacyjnych, gromadzeniu skojarzeń związanych z niewolnictwem i rozmowach z zainteresowanymi.
Wśród wielu Gości naszego „stoiska” byli także Goście Specjalni. Była to grupa dzieci z Białegostoku, które wizytowały Muzeum UW i zwiedzały nasz kampus. Spędziliśmy razem dużo czasu. Zorganizowaliśmy nawet burzę mózgów, próbując odpowiedzieć na pytanie: co młodzi ludzie mogą zrobić, żeby eliminować zjawisko handlu ludźmi? Kreatywność i zainteresowanie problematyką handlu ludźmi naszych miłych Gości mogłoby się udzielić naszym studentom.
I jedno zdanie wyjaśnienia, dlaczego wyciskaliśmy sok z pomarańczy? Bo, pomarańcza jest symbolem walki ze współczesnym niewolnictwem. Natomiast kolor pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy, ale także kolor niezależności, determinacji i energii.
Relacja z wydarzenia TU
październik 2023
W ubiegły weekend odbył się kolejny VII zjazd w ramach Studiów Podyplomowych dla Funkcjonariuszy Straży Granicznej pt. „Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w trakcie realizacji czynności operacyjno-śledczych w obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej” finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
To pierwszy zjazd po przerwie wakacyjnej. Tym razem zajęcia odbyły się na Uniwersytecie Warszawskim. Studenci zgłębiali tajniki informatyki śledczej oraz przygotowywali wykresy analizy kryminalnej. Ponadto zapoznali się z podstawami prawnymi zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz wysłuchali wykładu na temat międzynarodowych instytucji zwalczających przestępczość zorganizowaną.
Kolejny zjazd w listopadzie w Wyższej Szkole Straży Granicznej w Koszalinie.
09.10.2023

W poniedziałek 9 października br. prof. Zbigniew Lasocik, Kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW, uczestniczył w projekcji filmu Sound of Freedom w reżyserii Alejandro Monteverde. Projekcja filmu zainaugurowała program dyskusyjnego Kino WOLNOŚĆ będącego częścią inicjatywy filmowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Prof. Lasocik został poproszony o wprowadzenie do dyskusji po projekcji. Film Sound of Freedom to jeden z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych filmów dotyczących współczesnego niewolnictwa ostatnich lat i miesięcy. Ale nie o kontrowersje wokół tego filmu chodzi, ale o samo zjawisko. O tym, jak dla publiczności zgromadzonej w kinie ważna jest problematyka handlu ludźmi niech świadczy fakt, że po dwugodzinnej projekcji filmu, odbyła się jeszcze dłuższa dyskusja. Na bardzo wysokim poziomie, dodajmy.”

28-29.09.2023

W dniach 28-29 września prof. Zbigniew Lasocik, Kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW, uczestniczył w Drugim Szczycie na temat sytuacji w Ukrainie: World for Ukraine Summit, który odbywał się w Jasionce k. Rzeszowa. W trakcie kongresu prof. Lasocik uczestniczył w panelu Children’s Deportation in Focus: Responding to Human Rights Abuses and War Crimes referując problematykę handlu ludźmi oraz handlu dziećmi, a także analizując realne możliwości powrotu dzieci do Ukrainy, w tym także kwestie efektywności ewentualnych misji rozpoznawczych (fact finding mission).  

20.09.2023

W dniu 20 września 2023 r. dr Łukasz Wieczorek z Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW Uniwersytet Warszawski wziął udział w konferencji i warsztatach szkoleniowych dla koordynatorów i członków zespołów do walki z handlem ludźmi w komendach wojewódzkich Policji. Dr Wieczorek wygłosił referat pt. Ofiary handlu ludźmi w Polsce – nowe kraje pochodzenia, który dotyczył również funkcjonowania grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi i tworzonych przez nich struktur sieciowych.

Organizatorem szkolenia był Wydział do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP.

6-9.09.2023

Prof. Zbigniew Lasocik oraz dr Łukasz Wieczorek z Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW Uniwersytet Warszawski wzięli udział w dorocznej konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego (European Society of Criminology) zatytułowanej EUROCRIM 2023 – The Renaissance of European Criminology. Konferencja odbyła się w dniach 6-9 września 2023 r. we Florencji.

W trakcie kongresu prof. Lasocik wygłosił referat pt. „Sens of security of Ukrainian war victims in Poland”. Natomiast dr Wieczorek referat zatytułowany „Victims of human trafficking in Poland – new countries of origin”. Jednocześnie dr. Wieczorek przewodniczył panelowi poświęconemu ofiarom handlu ludźmi.

02.08.2023
Serdecznie zapraszamy do wysłuchania podcastu Pana Przemka Górczyka, którego gościem był Pan Profesor Zbigniew Lasocik, Kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW. Rozmowa dotyczyła istotnych kwestii związanych z handlem ludźmi właśnie, ale także z pracą przymusową i współczesnym niewolnictwem.
Podczas słuchania warto zastanowić się, co możemy zrobić, aby te problemy zaczęły żyć takim życiem, jakie wynika z ich rangi i globalnej skali. Warto zdać sobie sprawę, że nawet drobne działania każdego z nas mogą mieć wpływ na walkę z tymi zjawiskami, a przede wszystkim na podniesienie świadomości społecznej na ich temat.
Chcielibyśmy się również dowiedzieć, czy są jeszcze jakieś aspekty dotyczące handlu ludźmi, o których chcieliby Państwo usłyszeć? Państwa opinie i perspektywy są niezwykle cenne, dlatego zachęcamy Państwa do dzielenia się nimi. Rozmawiajmy o tym.
Dlaczego o handlu ludźmi się nie słyszy: https://youtu.be/mSdqt888CUc
30.07.2023

Dnia 30 lipca 2023 roku odbyły się obchody Światowego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi. Zespół Ośrodka Badań Handlu Ludźmi zorganizował akcję informacyjną mającą na celu podniesienie świadomości na temat zjawiska handlu ludźmi i szeroko rozumianego współczesnego niewolnictwa. Akcja skierowana była do przechodniów na ulicach Warszawy. Naszymi działaniami objęliśmy obszar Centrum, Starego Miasta, Pragi oraz Piaseczna.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zainteresowanym naszymi działaniami oraz tym, którzy zdecydowali się na wspólne zdjęcia z Członkami Zespołu!

30.07.2023

Dzień 30 lipca został ustanowiony Światowym Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi w 2013 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Corocznie święto odbywa się pod innym hasłem przewodnim, a w tym roku brzmi ono: „Dotrzyj do każdej ofiary handlu ludźmi, nie zostawiaj nikogo w tyle”. Handel ludźmi nazywany również współczesnym niewolnictwem może przybierać formę wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, handlu narządami, nielegalnej adopcji, zmuszania do żebractwa lub przymusowego małżeństwa. Według najnowszych szacunków Global Slavery Index (GSI) liczba ofiar różnych form współczesnego niewolnictwa na świecie wynosi 50 milionów. Najtrudniejsza sytuacja jest w krajach Azji i Bliskiego Wschodu. Ale także kraje rozwinięte, jak np. kraje UE, takie jak Polska, również borykają się z tym problemem. GSI szacuje, że liczba ofiar w Polsce w 2023 roku przekroczyła 200.000 co stanowi znaczący wzrost od ostatnich szacunków, które w 2020 roku oscylowały wokół 128.000. Jednocześnie, według oficjalnych danych polskiej Policji w 2022 roku w Polsce zostało zidentyfikowanych 141 ofiar handlu ludźmi. To pokazuje, że w przypadku Polski hasło tegorocznej kampanii jest szczególnie aktualne!

W polskich przepisach definicję handlu ludźmi można znaleźć w kodeksie karnym pod artykułem 115 paragraf nr 22. Natomiast przestępstwo handlu ludźmi zostało spenalizowane w art. 189a k.k. W myśl tych przepisów handel ludźmi jest zbrodnią, czyli czynem zagrożonym karą pozbawienia wolności od lat 3. Ponadto, polski ustawodawca przewiduje w październiku 2023 roku nowelizację zwiększającą maksymalny wymiar kary z lat 15 na 20. Z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu karalne jest również przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa, co stanowi rzadkość. Handel ludźmi jest przestępstwem przeciwko wolności, rażąco naruszającym godność i prawa człowieka. Jednocześnie, ze względu na bardzo złożony charakter, jest to czyn niezmiernie trudny do wykrycia i udowodnienia.

A dlaczego POMARAŃCZA?
Akcja promowania POMARAŃCZA jako symbolu walki z handlem ludźmi i współczesnym niewolnictwem powstała z inicjatywy Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW w 2020 roku a jej celem było zwiększenie świadomości na temat tego zjawiska. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy, inspirujący do walki o niezależność i wolność. Jest wezwaniem do zwrócenia uwagi. Budzi uczucie siły i energii a także symbolizuje przemianę.

24-25.06.2023

W dniach 24-25.06. 2023 roku odbył się kolejny VI zjazd w ramach Studiów Podyplomowych dla Funkcjonariuszy Straży Granicznej pt. „Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w trakcie realizacji czynności operacyjno-śledczych w obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej”. To ostatni zjazd przed przerwą wakacyjną. Studenci, tym razem w Centralnym Ośrodku Straży Granicznej w Koszalinie, zapoznawali się z tematyką ochrony funkcjonariuszy przed OSINT-em oraz korelacji danych i rekurencyjnym poszerzaniem zbioru informacji na temat członków zorganizowanych grup przestępczych. Poznawali tajniki rozmowy operacyjnej, budowali prowokacje pozwalające poszerzać wiedzę na temat celu. Do zobaczenia w październiku.

13.06.2023

W dniu 13.06.2023 roku w Warszawie odbyło się seminarium pt. „Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi do celów handlu ludźmi w celu wykorzystywania do pracy” zorganizowane przez Radę Europy.
Punktem wyjścia wystąpień panelistów były: „Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi do celów do pracy przymusowej” Zalecenie CM/Rec(2022)21 przyjęte przez Komitet Ministrów 27 września 2022 r. – https://rm.coe.int/booklet-preventing-and-combating-trafficking-in-human-beings-for-the-p/1680ab6bdc oraz „Evaluation Report POLAND” autorstwa GRETA.
Prelegenci reprezentowali m.in. Radę Europy, świat nauki, rząd, różne organizacje. Jednym z panelistów był Profesor Zbigniew Lasocik (Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski).

6-7.06.2023

W dniach 6-7 czerwca 2023 r. dr Łukasz Wieczorek z Ośrodka Badań Handlu Ludźmi przebywał w Rydze (Łotwa), gdzie uczestniczył w konferencji pt. „Investigating and Prosecuting Cases of Human Trafficking for Sexual Exploitation”, zorganizowananej przez European Institute for Crime Prevention and Control, Ministerstwo Spraw Wewnętrzych Republiki Łotwy oraz Uniwersytet w Tartu (Estonia), w ramach projektu – Enhanced Law Enforcement Cooperation and Training on Trafficking in Human Beings – #ELECT THB, (https://heuni.fi/-/elect_thb#911636d0).

W trakcie konferencji dr Wieczorek wygłosił referat pt. „Identification of trafficked persons among asylum seekers in Poland”, w którym odwołał się do przeprowadzonych przez siebie siebie badań dotyczących cudzoziemców, którzy w latach 2012-2020 ubiegali się o nadanie statusu uchodźcy lub udzielenie ochrony międzynarodowej, a jednocześnie zostali zidentyfikowani, jako ofiary handlu ludźmi.

24.05.2023
24 maja 2023 roku ukazała się nowa publikacja Profesora Zbigniewa Lasocika
Zbigniew Lasocik, Defining Forced Labour: A Real Challenge for the World in the Twenty-First Century. In: 21st Century Slavery – The Various Forms of Human Enslavement in Today’s World [Dr. Oluwatoyin Olatundun Ilesanmi – Ed.]. London 2023, IntechOpen.
DOI: 10.5772/intechopen.109996
24.05.2023

Szanowni Państwo,

W imieniu Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW uprzejmie informuję, że ukazał się najnowszy raport nt. stanu zagrożeń handlem ludźmi na świecie (Global Slavery Index – GSI). Z załączonej notatki oraz z mapy wynika, że najtrudniejsza sytuacja jest w krajach Azji i Bliskiego Wschodu. Co nie znaczy, że my możemy spać spokojnie. Przeciwnie. W przypadku Polski sytuacja jest dramatycznie zła. Według szacunków GSI liczba ofiar różnych form niewolnictwa w Polsce przekroczyła 200.000 (znaczący wzrost od ostatnich szacunków!!).

Czas się obudzić i dostrzec problem – dotyczy to nie tylko rządzących.
prof. Zbigniew Lasocik
Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW

The Global Slavery Index 2023 launched today – bringing together the world’s most comprehensive datasets on modern slavery to produce estimates on the prevalence of modern slavery, vulnerability of populations, and what governments are doing to combat it, across 160 countries. According to this research, the 10 countries with the highest prevalence of modern slavery are North Korea, Eritrea, Mauritania, Saudi Arabia, Türkiye, Tajikistan, United Arab Emirates, Russia, Afghanistan, and Kuwait. Collectively, these countries account for nearly two in every three people living in modern slavery and over half the world’s population. These countries share some political, social, and economic characteristics, including limited protections for civil liberties and human rights. Notably, six are G20 nations: India, China, Russia, Indonesia, Türkiye, and the US.

20-21.05.2023

Za nami kolejny piąty już zjazd Studiów Podyplomowych dla Funkcjonariuszy Straży Granicznej pt. „Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w trakcie realizacji czynności operacyjno-śledczych w obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej”. Tym razem zajęcia odbywały się w Warszawie w dniach 20-21 maja 2023 roku i były to: 1. Profilowanie kryminalne nieznanego sprawcy przestępstwa”, które prowadził dr Bogdan Lech; 2. „OSINT – biały wywiad, zaawansowane pozyskiwanie szczegółowych informacji na temat członków zorganizowanych grup przestępczych” – w tajniki OSINT wprowadzał Słuchaczy Wojciech Pilszak; 3. „Korelacja danych i rekurencyjne poszerzanie zbioru informacji na temat członków zorganizowanych grup przestępczych” – kpt Straży Granicznej Dawid Michalak; 4. „Budowanie prowokacji pozwalających na poszerzenie wiedzy na temat celu” – płk Straży Granicznej Seweryn Stopa EUROPOL. Dużo emocji wzbudzały ćwiczenia – rozpoznawanie sprawcy, odnajdywanie informacji w Internetach. Potwierdziliśmy sobie, jak ważna jest współpraca, wymiana wiedzy, doświadczeń i informacji. Dziękujemy Prowadzącym za bardzo ciekawe wykłady oraz ćwiczenia. Dziękujemy Słuchaczom za zaangażowanie!

17.05.2023

W środę 17 maja 2023 r. w ramach seminarium doktorskiego prof. Zbigniewa Lasocika, Pani mgr Kamila Grabowska-Derlatka wygłosiła referat pt. „Yakuza i jej subkulturowość, czyli o pochwale odmienności”. Referentka jest doktorantką Uniwersytetu SWPS, ukończyła filozofię na UW oraz na UJ, jest absolwentką porównawczych studiów cywilizacji, a także Laureatką Diamentowego Grantu.

11.05.2023

11 maja 2023 na Universita Di Pavia odbyła się konferencja – „Undocumented Migrants – The Quest For Rights, Better, Legal Protection And Security”. Jednym z panelistów był Pan Profesor Zbigniew Lasocik. Reprezentując Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW wygłosił wykład pt. „Undocumented Migrants as Victims of Human Trafficking”.

Program wydarzenia dostępny TUTAJ.

25.04 - 04.05.2023

Kierownik Ośrodka w Teksasie USA

W dniach 25-29 kwietnia 2023 r. Kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi, prof. Zbigniew Lasocik przebywał z wizytą partnerską w Sam Houston State University, College of Criminal Justice, w Huntsville, Teksas, USA (Program IDUB UW). Celem wizyty było uzgodnienie porozumienia o współpracy. W trakcie pobytu prof. Lasocik odbył cztery spotkania oficjalne:

  • Prof. Phillip Lyons – Dziekan College of Criminal Justice
  • Prof. Nadav Morag – Dyrektor Department of Security Studies
  • Prof. Magdalena Denham – Dyrektor Studiów Klinicznych College of Criminal Justice
  • Pan Douglas Dretke – Dyrektor The Criminal Justice Center’s Correctional Management Institute of Texas.

Kierownik Ośrodka w Nowym Jorku

W dniach 1-4 maja 2023 Kierownik Ośrodka Badań handlu Ludźmi, prof. Zbigniew Lasocik przebywałem z wizytą partnerską John Jay College of Criminal Justice, Nowy Jork, USA (Program IDUB UW).

Celem wizyty było uzgodnienie porozumienia o współpracy. W trakcie pobytu prof. Lasocik odbył cztery spotkania oficjalne, w tym trzy z przedstawicielami Uczelni:

  • Prof. Hung-En Sund – Dyrektor International Research Partnerships Program
  • Prof. Maki Haberfeld – Dyrektor Department of Law, Police Science and Criminal Justice Administration
  • Prof. Maria Kiriakova – Kierownik program Collection Development and Research z Joh Jay College Library.
  • Prof. Lasocik spotkał się także z Panią Beate Andrees – Dyrektorem Biura ILO (MOP) przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, to spotkanie dotyczyło współpracy Ośrodka i ILO w kwestii badania problematyki pracy przymusowej w Polsce.
27 kwietnia 2023
Szanowni! Z ogromną przyjemnością i dumą informujemy, że w dniu 27.04.2023 roku na Sam Houston State University, College of Criminal Justice miał miejsce wykład Pana Profesora Lasocika pt. „Russian invasion of Ukraine: crime prevention and security issues in transborder displacement”.
24 kwietnia 2023
24 kwietnia 2023 roku podczas wykładu Pana Profesora Lasocika – „Handel Ludźmi i jego zwalczanie w Stanach Zjednoczonych” gościem specjalnym była Pani Emily Martinez Roca, Commissioner for Human Rights z Ambasady USA. Podczas swojej prelekcji przybliżyła studentom działanie systemu w ramach, którego Stany Zjednoczone walczą z handlem ludźmi. Mówiła m.in. o The 3 Ps – Prosecution, Protection, Prevention, o współpracy państwa z organizacjami ngo oraz o The President’s Interagency Task Force – Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons.
23-24 kwietnia 2023
W dniach 23-24.04. odbył się kolejny – czwarty zjazd Studiów Podyplomowych dla Funkcjonariuszy Straży Granicznej pt. „Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w trakcie realizacji czynności operacyjno-śledczych w obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej”.
Tym razem w Centralnym Ośrodku Straży Granicznej w Koszalinie słuchacze uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Panią Urszulę Cur – psychologa praktyka – „Psychologia ofiar przestępstw” i „Psychologia sprawcy przestępstwa” oraz Panią dr. Agnieszkę Gutkowską – „Sprawcy przestępstw – aspekty społeczno-kulturowe”. Słuchacze m.in. profilowali nieznanych sprawców przestępstw oraz omawiali społeczno-kulturowe kwestie dotyczące ofiar i sprawców przestępstw. Była nauka, ale także chwila na spacer nad polskim morzem.
25-26 marca 2023
W dniach 25.03.-26.03. odbył się III zjazd Studiów Podyplomowych nt. zwalczania przestępczości zorganizowanej i transgranicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Tym razem funkcjonariusze uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez prof. Zbigniewa Lasocika, dr. Agnieszkę Gutkowską, dr. Łukasza Wieczorka, Monikę Szulecką oraz Urszulę Cur. Tematyka była jak zawsze zróżnicowana – handel ludźmi, nielegalna migracja, sprawcy przestępstw – aspekty społeczno-kulturowe oraz psychologia sprawców przestępstw. Kolejny zjazd w kwietniu w COSSG w Koszalinie.
13 marca 2023

Goście z Teksasu w Ośrodku Badań Handlu Ludźmi

W poniedziałek 13 marca 2023 gośćmi Ośrodka Badań Handlu Ludźmi WNPiSM byli: prof. Helen Rodriguez, prof. Michael Rodriguez i prof. Jason MacGregor z Baylor University w Teksasie, USA oraz Allison Byrd, Strategy Director organizacji Unbound Now Europe. Goście, niezależnie od przedmiotu zainteresowań zawodowych, są zaangażowani w problematykę zwalczania handlu ludźmi, także poprzez współpracę z organizacją pozarządową Unbound Now (Teksas), zajmującej się zwalczaniem współczesnego niewolnictwa. Organizatorem wizyty była Fundacja Czas Wolności z siedzibą w Warszawie, a gościom towarzyszyła Prezes Fundacji Pani Agata Witkowska.

Celem wizyty było nawiązanie kontaktu między Baylor University oraz Ośrodkiem Badań Handlu Ludźmi UW. W trakcie spotkania Gościa zapoznali się z aktywnością Ośrodka, poszerzyli zasób informacji o problemach handlu ludźmi w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wsparcia dla ofiar tego przestępstwa. Uczestnicy przedyskutowali także aktualną sytuację na granicy polsko-ukraińskiej w związku agresją rosyjską.

11-12 marca 2023

W dniach 11-12 marca w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej (COSSG) w Koszalinie odbył się II zjazd Studiów Podyplomowych nt. zwalczania przestępczości zorganizowanej i transgranicznej dla funkcjonariuszy tej formacji. Tym razem uwagę słuchaczy skupiliśmy na następujących problemach: uwarunkowania przestępczości zorganizowanej, charakterystyka zagranicznych grup przestępczych, kompleks zagadnień związanych ze zwalczaniem produkcji narkotyków i obrotu środkami odurzającymi, formy przestępstw gospodarczych i sposoby ich zwalczania oraz zagadnienia „prania brudnych pieniędzy” i sposoby kontrolowania przepływów finansowych.  Wykładowcami byli praktycy reprezentujący organy ścigania oraz Ministerstwo Finansów ale także osoby reprezentujące środowisko naukowe. Słuchacze wysoko ocenili kompetencje merytoryczne i dydaktyczne osób prowadzących zajęcia. Perfekcyjna organizacja zajęć (także potwierdzana wysoką oceną słuchaczy) była wspólnym dziełem Ośrodka Badań Handlu Ludźmi oraz COSSG.

Kolejny zjazd za dwa tygodnie w Warszawie.

25-26 lutego 2023

„WIEDZA TO MOC”

W dniach 25-26 lutego 2023 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczysta Inauguracja Studiów Podyplomowych: Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w trakcie realizacji czynności operacyjno-śledczych w obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej, finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Studia powstały dzięki wspólnym staraniom Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie oraz Ośrodka Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorem Studiów jest natomiast Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Gośćmi uroczystości byli m. in. Ambasador Austrii Jego Ekscelencja Andreas Stadler, Pani Olga Kuczaba z Ambasady Filipin w Polsce, Pan Piero Marraffa – Police  Attaché  Ambasady Włoch w Polsce, płk Piotr Rosłaniec – Dyrektor Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, płk dr Piotr Boćko – Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, Pani prof. Katarzyna Laskowska z Uniwersytetu w Białymstoku, mł. insp. Jarosław Kończyk – z Komendy Głównej Policji, i wiele innych osób. Honory gospodarza pełnił Pan prof. Maciej Raś – Prodziekan WNPiSM ds. studenckich.

W wystąpieniu okolicznościowym profesor Zbigniew Lasocik podkreślił rolę wiedzy w życiu społecznym – „wiedza to moc, ale wiedza to także postęp” – mówił.  Zwrócił także uwagę na potrzebę „przestrzegania praw człowieka i najwyższych standardów etycznych w pracy służb mundurowych. Funkcjonariusz może stosować przymus, ale jego działanie nie może być podszyte agresją”. Za I. Newtonem przypomniał, że ucząc się „stajemy na ramionach olbrzymów, ale nie po to, żeby się pysznić, ale żeby widzieć dalej i rozumieć lepiej”.

Mocno wybrzmiały także słowa płk SG dr Piotra Boćko, który z satysfakcją odnotował, że  „nauka otwiera się na służby mundurowe, dzięki czemu następuje transfer wiedzy i doświadczenia.” Uznał to za bardzo korzystną tendencję.

Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Livia Wagner, ekspertka Global Initiative Against Transnational Organized Crime w Wiedniu.

Odbyły się także pierwsze regularne zajęcia. Przed nami kolejne zjazdy, kolejne wykłady, warsztaty, seminaria i symulacje – na przemian, na UW w Warszawie i w Centralnym Ośrodku Straży Granicznej w Koszalinie. Zapowiada się interesująca edukacyjna przygoda.

październik 2022

W numerze 8/2022 Polityki Społecznej ukazał się artykuł Profesora Zbigniewa Lasocika na temat nowego spojrzenia na problem pracy przymusowej

6 czerwca 2022

W  dniu 6 czerwca 2022 r. Gościem Ośrodka Badań Handlu Ludźmi był Pan Benjamin
Coburn, sekretarz Ambasady Stanów Zjednoczonych ds. praw człowieka. Z wykładu Gościa
studenci, dla których zorganizowaliśmy to spotkanie, mogli dowiedzieć się jak powstaje

Trafficking in Persons Report (TIP) – monumentalne opracowanie o zasięgu globalnym,
dotyczące handlu ludźmi, przygotowywane przez Departament Stanu USA. Jednym z
elementów tego wyjątkowego Raportu jest ranking państw świata sporządzony w oparciu o
kryterium zaangażowania rządów w eliminowania współczesnego niewolnictwa. Wykładowca
odniósł się także do sytuacja Polski, która od 2019 roku, po naszej degradacji, znajduje się
wśród krajów drugiej kategorii (Tier 2). Jak zawsze wykład zakończyły ciekawe pytania i
komentarze studentów. Dziękujemy Prelegentowi za przybycie, a studentom za obecność.

5 maja 2022

Dnia 5 maja 2022 roku miało miejsce seminarium naukowe poświęcone omówieniu wyników badań,
które Zespół Ośrodka przeprowadził w ostatnich tygodniach. Ideą przewodnią badań była diagnoza
systemu recepcji kobiet z Ukrainy w Polsce. Sprawa budzi kontrowersje, bo z jednej strony miał
miejsce wyjątkowy zryw społeczeństwa obywatelskiego na rzecz uciekinierów wojennych, a z drugiej
dość powszechne jest przekonanie o indolencji państwa. Zaprezentowane w trakcie spotkania wyniki
dociekań naszego Zespołu stały się kanwą dyskusji na ten temat, ale także na temat słabości
spontanicznie tworzonego systemu. Wśród uczestników seminarium byli przedstawiciele Staży
Granicznej, Policji i Państwowej Inspekcji Pracy, a także wolontariusze pracujący na rzecz ukraińskich
kobiet, przedstawicielki organizacji pozarządowych, studenci oraz naukowcy. Nie zabrakło również
ekspertów współpracujących z Ośrodkiem od dawna oraz tych, z których poznaliśmy w trakcie
omawianych badań. Dyskusja była niezwykle ożywiona i inspirująca. Uczestnicy spotkania osiągnęli
wysoki poziom zgodności stanowisk w kilku ważnych kwestiach, choć nie we wszystkich. Szczegóły
dotyczące wyników badań zostaną przedstawione w raporcie. Poziom dyskusji oraz waga spraw, o
których była mowa sprawiają, że rozważamy sporządzenie memorandum, które zostanie
przedstawione kluczowym instytucjom państwowym oraz władzom lokalnym zaangażowanym w
budowanie systemu opieki nad ofiarami wojny. Dziękując Gościom za przyjęcie naszego zaproszenia
żywimy nadzieję, że będą kolejne podobne spotkania, zarówno w kontekście trudnej sytuacji Ukrainy
jak i w innych sprawach związanych z problematyką handlu ludźmi w Polsce.

marzec 2022

W marcu 2022 Zespół Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski wspólnie ze
studentami Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW prowadził akcję
informacyjną na przejściach granicznych z Ukrainą. Celem akcji było uwrażliwienie uchodźców z
Ukrainy na ryzyko stania się ofiarą  przestępstwa, w tym handlu ludźmi. Do naszej akcji dołączył UN
Global Compact Network Poland. Dystrybucja ulotek na przejściach granicznych zwróciła naszą
uwagę na funkcjonowanie systemy recepcji kobiet Ukraińskich w Polsce. Dlatego w marcu kwietniu
2022 r. pracownicy Ośrodka przeprowadzili łącznie 54 pogłębione wywiady z przedstawicielami
różnych grup zawodowych i służb, obecnych na przejściach granicznych i w przygranicznych punktach
recepcyjnych.

9 – 10 marca 2022
W dniach 9-10.03 nasi pracownicy wzięli udział w spotkaniu zorganizowany przez La Strada
International, Council of the Baltic Sea States, Trilateral Research, Sociotech for Good pt. “Using data
to better understand and address human trafficking”. W trakcie dwudniowego spotkania zostały
omówione takie kwestie jak m.in. data research, problemy ze zbieraniem danych i ich
przekazywaniem, potrzeba wymiany doświadczeń pomiędzy międzynarodowymi podmiotami
zaangażowanymi w zwalczanie handlu ludźmi.

wrzesień 2021 – grudzień 2021

Prof. Winterdyk był profesorem wizytującym w ramach Programu ZIP Zintegrowanych
Działań na rzecz Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego „Włączanie badaczy z zagranicy w
dydaktykę UW”. Przebywał na Uniwersytecie Warszawskim od 24.09.2021 r. do 22 grudnia
2021 r. Kluczową formą aktywności prof. Winterdyka w Polsce były zajęcia dydaktyczne
poświęcone problematyce sprawiedliwości naprawczej: ,,Restorative Justice – Political and
Security Aspects.”
W trakcie swojego pobytu Profesor John Winterdyk przeprowadził 22 listopada 2021 r.
wykład otwarty pt.: „Is national security threatened by juvenile delinquency? A call for a
paradigm shift – bridging theory with practice” , a także 6 grudnia 2021 zajęcia seminaryjne
dla doktorantów pt.: „Getting Published in the Social Sciences: Practical consideration.”

Wrzesień 2021

Prof. Zbigniewa Lasocik napisał artykuł pt.: “Poles’ Social Awareness of Trafficking in
Human Beings”, który ukazał się w pakistańskim czasopiśmie Pakistan Journal of
Criminology, Vol.13, No.3.

9 czerwca 2021

9 czerwca 2021 miała miejsce międzynarodowa konferencja online pt.: “(CBSS), Competence
building, assistance provision and prevention of trafficking in human beings for labour
exploitation – Addressing trafficking in human beings from a wider perspective.”
Zorganizowana przez Council of the Baltic Sea States.

29 kwietnia 2021

Dr Łukasz Wieczorek wygłosił wykład pt.: “Handel ludźmi – aspekty kryminogenne dla
Kryminologicznego Koła Naukowego im. Stanisława Batawii WPiA UW.”

Rok 2021

W Nr XLIII/1 Archiwum Kryminologii ukazał się artykuł “Forced labour and child
exploitation: Challenges, Perspective, and Social Context”, red. Z. Lasocik, J. Winterdykt, M.
Van der Watt.

16 kwietnia 2021

Pracownicy Ośrodka Badań Handlu Ludźmi uczestniczyli w online-owym spotkaniu:
“International Expert Round Table, Making Identification&Justice Safe and Accessible for
Victims in Digital, post-COVID Times.”

Rok 2021

W czasopiśmie Studia Iuridica Lublinensia ukazał się artykuł prof. Zbigniewa Lasocika pt.:
“Protection of the Child Victims of Human Trafficking in the United States.”

Rok 2021

W Studies in European Affairs, Volume 25, Number 1 ukazał się artykuł prof. Zbigniewa
Lasocika pt.: “Defining and Regulating Prostitution from the Polish and European
Perspective.”

Rok 2021

W Księdze Jubileuszowej Profesor Małgorzaty Król-Bogomilskiej – Interdyscyplinarność w
nauce najciekawsze rzeczy dzieją się na styku różnych dziedzin, ukazał się artykuł prof.
Zbigniew Lasocik pt.: “Przegląd ustawodawstwa USA na temat handlu ludźmi.”

Rok 2020

W Księdze Jubileuszowej prof. Mirosława Wyrzykowskiego – Wokół Kryzysu
Praworządności, Demokracji i Praw Człowieka (red. A. Bodnar, A. Ploszka ), ukazał się
artykuł prof. Zbigniewa Lasocika pt.: „Bezpieczna przystań” dla ofiar handlu ludźmi w
Kolorado”.

Rok 2020

W tomie jubileuszowym Zmierzyć i zrozumieć przestępczość, ofiarowanym Profesor Beacie
Gruszczyńskiej (red. M. Niełaczna, P. Ostaszewski, A. Rzepliński), ukazał się artykuł prof.
Zbigniewa Lasocika pt.: Szacowanie liczby ofiar handlu ludźmi na świecie.

Rok 2020

W Luxemburgu ukazała się praca zbiorowa pt.: “Study on reviewing the functioning of
Member States’ National and Transnational Referral Mechanisms.“

Rok 2020

W Archiwum Kryminologii ukazał się artykuł: “Legal and social implications of sexual
services other than prostitution“ autorstwa prof. Zbigniewa Lasocika i Dr Łukasza
Wieczorka.

13 stycznia 2020

13 stycznia miał miejsce wykład otwarty dla społeczności WNPiSM UW wygłoszony przez
dr Amy Weatherburn z Vrije University w Brukseli pt.: “What is labour exploitation? Belgian
and British experience.”

14 stycznia 2020

14 stycznia odbyło się spotkanie eksperckie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele NGO’s,
MSWiA, Policji, etc. Referat wprowadzający wygłosiła dr Amy Weatherburn.

16 listopada 2020

Dr Łukasz Wieczorek wygłosił wykład pt.: “Handel ludźmi – współczesne niewolnictwo“ dla
Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA w Warszawie.

Lata 2019 - 2020

Ośrodek wspólnie z firmą ECORYS oraz International Centre for Migration Policy
Development (ICMPD) na zlecenie Komisji Europejskiej realizował projekt badawczy pt.:
“Study on Reviewing the Functioning of Member States’ National and Transnational Referral
Mechanisms”, finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Rok 2019

Prof. Zbigniew Lasocik opracował hasła: Bonded Labor, ECPAT International, Online Child
Abuse dla encyklopedii – Global Crime. An Encyclopedia of Cyber: Theft, Weapons Sales,
and other Illegal Activities, Philip L. Reichel (ed).

Rok 2019

W księdze Jubileuszowej Profesor Ireny Rzeplińskiej – “Po co nam kryminologia?“ (red. W.
Klaus in.), ukazał się artykuł dr Łukasza Wieczorka pt.: “Nowe instrumenty eliminowania
ryzyka pracy przymusowej w Australii w myśl ustawodawstwa Modern Slavery Act” z 2018
roku oraz artykuł prof. Zbigniewa Lasocika pt.: “O definiowaniu i regulowaniu pracy
seksualnej z perspektywy europejskiej.”

26 - 27 listopada 2019

Odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Council of the Baltic Sea
States (CBSS), pt.: “Towards maximised effectiveness and unified practical cooperation in
the fight against human trafficking.”

19 października 2019

W tym dniu miało miejsce spotkanie eksperckie European Crime Prevention Network
(EUCPN) dot. handlu ludźmi pt.: “How to prevent that unaccompanied minors go missing?”,
w trakcie, którego dr Łukasz Wieczorek wygłosił referat pt.: “Overview about Human
Trafficking Studies Center and Research findings of the recent research projects.”

18 – 21 września 2019

W Belgii odbyła się coroczna konferencja “European Society of Criminology – Eurocrime”,
na której dr Łukasz Wieczorek wygłosił referat pt.: “Sex work phenomenon in Poland – recent
studies – recent cases.”

25 czerwca 2019

Pracownicy Ośrodka Badań Handlu Ludźmi uczestniczyli w międzynarodowej konferencji
zorganizowanej przez European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) w Brukseli.
Tematem konferencji było: From wrongs to rights – Ending severe labour exploitation.

Rok 2019

W XLI tomie Archiwum Kryminologii pojawił się artykuł prof. Zbigniewa Lasocika pt.:
“Więźniowie szczególnie chronieni – prawo i praktyka, czyli o społecznych skutkach decyzji
politycznej.”

Rok 2019

W LIV tomie czasopisma Nowa Kodyfikacja Prawa ukazał się artykuł prof. Zbigniewa
Lasocika i Anny Męzik pt.: “Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur w oczach
funkcjonariuszy Służby Więziennej.”

13 grudnia 2018

Vrije Universiteit Brussel zorganizował konferencję podsumowującą projekt DESIrE, pt.:
“Demand in the context of human trafficking: Final Conference”. Pracownicy Ośrodka Badań
Handlu Ludźmi wygłosili w trakcie spotkania referat.

5 – 6 grudnia 2018

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Departament Analiz i Polityki Migracyjnej)
zorganizowało II Regionalną Konferencję na temat zwalczania przestępstw związanych z
handlem ludźmi i pracą przymusową.

16 listopada 2018

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna zorganizowała sympozjum pt.: Oferta pracy
czy handel ludźmi. W trakcie sympozjum dr Łukasz Wieczorek wygłosił referat.

26 października 2018

Na Uniwersytecie Uppsala w Szwecji odbyło się spotkanie eksperckie w ramach projektu
DESIrE, w trakcie którego pracownicy Ośrodka Badań Handlu Ludźmi wygłosili referat.

23 – 26 października 2018

W tych dniach odbyło się szkolenie dla koordynatorów i członków Zespołów do Walki z
Handlem Ludźmi w Komendach Wojewódzkich Policji, zorganizowane przez Biuro
Kryminalne Komendy Głównej Policji. W trakcie spotkania Dr Łukasz Wieczorek wygłosił
swój referat.

19 czerwca 2018

Tego dnia w mieście Zagreb na Chorwacji odbyło się spotkanie eksperckie w ramach projektu
DESIrE, w trakcie którego pracownicy Ośrodka Badań Handlu Ludźmi wygłosili swój referat.

Lata 2018 - 2020

Project “FLOW. Flows of illicit funds and victims of human trafficking: uncovering the
complexities“ – projekt realizowany przez Europejski Instytut Zapobiegania Przestępczości
HEUNI w Helsinkach. W ramach tego projektu dokonaliśmy tłumaczenia dwóch
dokumentów, dotyczących zwalczania pracy przymusowej.

19 czerwca 2018

Tego dnia w mieście Zagreb na Chorwacji odbyło się spotkanie eksperckie w ramach projektu
DESIrE, w trakcie którego pracownicy Ośrodka Badań Handlu Ludźmi wygłosili swój referat.

14 maja 2018

Podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Konteksty efektywności
profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Kapitał i deficyt pedagogiki wsparcia
społecznego. Od wykluczenia do integracji. Pracownicy Ośrodka Badań Handlu Ludźmi
wygłosili referat.

Rok 2018

W Niemieckiej książce: “Der rechtliche Umgang mit Menschenhandel zum Zweck sexueller
Ausbeutung in Europe” (red. Rita Haverkamp, Lena Vogeler ) pojawił się rozdział o Polsce
napisany przez prof. Zbigniewa Lasocika.

17 października 2017

Na Uniwersytecie Tilburg w Holandii miało miejsce spotkanie eksperckie w ramach projektu
DESIrE.

Lata 2017 – 2019

DESIrE Demand for Sexual Exploitation in Europe – projekt realizowany wspólnie z Vrije
Universiteit Brussel, Tilburg University, Uppsala University i organizacją pozarządową
FLIGHT ( Program ISFP). Głównym celem projektu DESIrE jest lepsze zrozumienie wpływu
rozwiązań prawnych i instytucjonalnych dotyczących prostytucji na zmniejszenie zjawiska
handlu ludźmi. Równie ważne jest także zdobycie wiedzy, która pozwoli na przeciwdziałanie
handlowi ludźmi poprzez oddziaływanie na popyt.

Rok 2017

Ukazała się publikacja pt.: “Handel Ludźmi i praca przymusowa. Najważniejsze przepisy
prawa krajowego i międzynarodowego”, Z. Lasocik, M. Tarnowska, (2017).

Rok 2017

W książce Z problematyki wiktymologii, (red) L. Mazowiecka, W.Klaus, A. Tarwacka ukazał
się artykuł prof. Zbigniewa Lasocika pt.: “Sytuacja ofiar handlu ludźmi i pracy przymusowej
w Wielkiej Brytanii w świetle nowej regulacji prawnej.”

Rok 2017

W książce Przestępczość cudzoziemców Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne,
(red. W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska ) pojawił się artykuł prof. Zbigniewa Lasocika
pt.: “Reakcja polityczna i prawna wobec handlu ludźmi w Polsce oraz w wybranych krajach
Unii Europejskiej.”

Rok 2017

W książce Przestępczość cudzoziemców Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne,
(red. W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska ) pojawił się artykuł prof. Zbigniewa Lasocika
pt.: “Reakcja polityczna i prawna wobec handlu ludźmi w Polsce oraz w wybranych krajach
Unii Europejskiej.”

Rok 2017

Ukazała się publikacja pod redakcją prof. Zbigniewa Lasocika i dr Łukasza Wieczorka pt.:
“Tworzenie nowej jakości w systemie eliminowania handlu ludźmi w Polsce – raport z
badań.”

Rok 2017

W XXXIX tomie Archiwum Kryminologii ukazał się artykuł prof. Zbigniewa Lasocika pt.
“Kryminologia rynku pracy.”

Rok 2017

Ukazała się publikacja dr Łukasza Wieczorka pt.: “Praca przymusowa – zagadnienia prawne
i kryminologiczne.”

Rok 2016

Ukazała się publikacja pod redakcją prof. Zbigniewa Lasocika i dr Łukasza Wieczorka pt.: “Tworzenie nowej jakości w systemie eliminowania handlu ludźmi w Polsce – raport z badań.

27 czerwca 2015 r.

W Warszawie odbyło się spotkanie eksperckie, podsumowujące projekt „Bezpieczna praca w Polsce”. W konferencji zorganizowanej przez Agencję EWL we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz Fundacją „Nasz Wybór”, zatytułowanej „Bezpieczeństwo pracy a atrakcyjność polskiego rynku dla cudzoziemców”, wzięli udział przedstawiciele instytucji rynku pracy, jak i sami migranci.

10 lutego 2015 r.

W Warszawie odbyło się spotkanie pod hasłem „Kto szyje Twoje dżinsy?” zorganizowane przez Fundację La Strada. Celem spotkania było przybliżenie problemu wykorzystywania ludzi do pracy przymusowej. Referat na ten temat wygłosił dr Łukasz Wieczorek z Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW. Następnie uczestnicy spotkania obejrzeli film dokumentalny „Chiny w kolorze blue”.

Rok 2014 r.

Ukazał się Raport z realizacji projektu ADSTRINGO: „Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie” (oprac. Z. Lasocik, E. Rekosz-Cebula, Ł. Wieczorek, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa/Sztokholm 2014, ss. 91).

12 grudnia 2014 r.

Łukasz Wieczorek – pracownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi, obronił rozprawę doktorską pt. „Praca przymusowa – zagadnienia prawne i kryminologiczne”.

1 grudnia 2014 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim debatę na temat krajowego sprawozdawcy do spraw handlu ludźmi. W dyskusji nad potrzebą i możliwością utworzenia tej instytucji w Polsce udział wzięli: Piotr Mirecki (Departament Polityki Migracyjnej MSW), dr Stana Buchowska (OBHL) i Julia Muraszkiewicz (Vrije Universiteit Brussel).

10 - 13 września 2014 r.

W Pradze (Czechy) odbyła się XIV Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, pt. Kryminologia w Europie: Inspiracja przez Różnorodność” („Criminology of Europe: Inspiration by Diversity”). Gospodarzami konferencji były: Wydział Prawa i Wydział Sztuki Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Czeskie Towarzystwo Kryminologiczne. Podczas pięciu sesji plenarnych i jedenastu sesji warsztatowych uczestnicy wygłosili ponad 800 referatów obejmujących tematyką przegląd podstawowych problemów współczesnej kryminologii. W konferencji wziął udział Łukasz Wieczorek – pracownik OBHL, który wygłosił referat pt. Combating human trafficking in Poland – challenges for the future”.

30 lipca 2014 r.

W Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie ekspertów i instytucji rynku pracy, organizowane w ramach projektu „Bezpieczna praca w Polsce” przez Agencję Pracy EWL we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Europejskiej Sieci Migracyjnej. Tematem spotkania była „Ocena bieżącej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa zatrudnienia i wykonywania pracy przez obywateli państw trzecich w Polsce. Rozwiązania i postulowane zmiany”. W czasie spotkania Łukasz Wieczorek (OBHL) wygłosił referat pt. „nieBezpieczna praca w Polsce”.

12 maja 2014 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim seminarium naukowe poświęcone treści i znaczeniu Krajowych Planów Działań w systemie eliminowania handlu ludźmi w Polsce. Głos w dyskusji zabrali m.in. prof. dr hab. Andrzej Kojder (WPiA UW) i prof. dr hab. Radosław Pawelec (WDiNP UW).

4-10 maja 2014 r.

Doktorant INP PAN Łukasz Wieczorek odbywał staż w Ghent University w ramach Programu Erasmus.

24 marca 2014 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim II debatę ekspercką dotyczącą Niekaralności ofiar handlu ludźmi. Spotkanie stanowiło kontynuację rozważań na temat różnych sposobów implementacji art. 8 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar zastępującej decyzję ramową Rady 2002/269/WSiSW z 19 lipca 2002 r. W debacie wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego, eksperci z różnych instytucji publicznych i reprezentanci organizacji pozarządowych.

Rok 2013 r.

Ukazała się publikacja „Niekaralność ofiar handlu ludźmi – wstępna diagnoza problemu” (red. Z. Lasocik, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa 2013, ss. 58) oraz artykuł Z. Lasocika pt. „O ewolucji przepisów prawa karnego dotyczących handlu ludźmi w Polsce (w: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2013, Wolters Kluwer business, s. 252-266).

16 grudnia 2013 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim seminarium naukowe pt. GRETA o Polsce. Spotkanie dotyczyło Raportu nt. implementacji przez Polskę postanowień Konwencji przeciwko Handlowi Ludźmi, przygotowanego przez Zespół GRETY.

18 listopada 2013 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim debatę ekspercką pt. Wykorzystanie instytucji zakupu kontrolowanego w sprawach dotyczących handlu ludźmi. Spotkanie było okazją, aby w grupie ekspertów i praktyków podyskutować na temat prawnych, organizacyjnych i moralnych aspektów wykorzystania tego instrumentu do ścigania przestępstwa handlu ludźmi. W debacie udział wzięli m.in. Prokurator Anna Habało (Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie) i kpt. Straży Granicznej Seweryn Stopa (Zarząd Operacyjno-Śledczy KGSG).

9 września 2013 r.

Mgr Emilia Rekosz-Cebula i mgr Łukasz Wieczorek wygłosili referat pt. „Problem rekrutacji pracowników do pracy przymusowej w Polsce (Projekt ADSTRINGO)”.

4 – 7 września 2013 r.

W Budapeszcie (Węgry) odbyła się XIII Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego. Tematem Konferencji były nowe podejścia do karania i odpowiedzialności karnej w Europie w ujęciu porównawczym („Beyond punitiveness: crime and crime control in Europe in a comparative perspective”). Gospodarzami konferencji były: Wydział Prawa Uniwersytetu Eotvos Lorand (ELTE) w Budapeszcie oraz Węgierskie Towarzystwo Kryminologiczne. W konferencji wziął udział mgr Łukasz Wieczorek – pracownik OBHL, który wygłosił referat pt. „New elements of phenomenology of forced labour in Poland – recent cases”.

2013 - 2015 r

OBHL realizował projekt FIGAS. Filling the gaps in the system of combating human trafficking in Poland – projekt realizowany wspólnie ze Strażą Graniczną, finansowany przez Komisję Europejską (Program ISEC). Celem projektu było uzupełnienie brakujących elementów w systemie przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi w Polsce poprzez wypracowanie metodologii tworzenia długofalowej strategii zwalczania zjawiska handlu ludźmi, przygotowanie projektu powołania instytucji specjalnego sprawozdawcy do spraw handlu ludźmi, a także przeprowadzenie badań na temat: przepływu dzieci przez granice, usług pomocy domowej pod kątem zagrożenia handlem ludźmi i pracą przymusową, badania porównawcze na temat specjalnego sprawozdawcy, badania w ośrodkach detencyjnych oraz analizę materiałów operacyjnych Straży Granicznej.

Rok 2012 r.

Ukazały się dwa artykuły Z. Lasocika: „Nowa dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie handlu ludźmi” (Państwo i Prawo 2012, Z. 12, s. 46-59) oraz „Studying Human Trafficking for Forced Labor: The Polish Experience” (Journal of Human Rights and Civil Society, Issue 5, Fall 2012, John Hopkins University, s. 99-112).

2012 - 2013 r.

OBHL uczestniczył w projekcie: ADSTRINGO. Poland and Russia – Addressing trafficking in human beings for labour exploitation through improved partnerships, enhanced diagnostics and intensified organisational approaches – projekt realizowany przez Radę Państw Morza Bałtyckiego. Celem badań było dostarczenie nowych informacji na temat luk, czynników, metod i kanałów, które ułatwiają eksploatację siły roboczej, co ostatecznie prowadzi do handlu do pracy przymusowej.

28 kwietnia - 20 maja 2012 r.

Doktorant INP PAN Łukasz Wieczorek przebywał w U.S.A. w ramach International Visitor Leadership Program.

17 kwietnia 2012 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim I debatę ekspercką na temat zasady Niekaralności ofiar handlu ludźmi w art. 8 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar zastępującej decyzję ramową Rady 2002/269/WSiSW z 19 lipca 2002 r. W spotkaniu wzięli udział naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Śląskiego, a także przedstawiciele z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Prokuratury Generalnej i Fundacji La Strada. Celem debaty było zakreślenie obszaru analizy, dokonanie wstępnej diagnozy sytuacji oraz wskazanie ewentualnych kontrowersji związanych z niekaralnością ofiar handlu ludźmi.

16 marca 2012 r.

W Sejmie pod patronatem Wicemarszałkini Sejmu RP Wandy Nowickiej, odbyło się wysłuchanie obywatelskie pod hasłem „System eliminowania handlu ludźmi w Polsce – czas na nową jakość” zorganizowane przez Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego. Wstępem do dyskusji była prezentacja wyników badań przeprowadzonych przez OBHL. Wśród panelistów byli: prof. Zbigniew Lasocik – kierownik OBHL, dr Krzysztof Karsznicki – prokurator Prokuratury Generalnej, dr Olga Sitarz – Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak – Wydz. Prawa i Administracji UW. Wystąpienia członków Ośrodka dotyczyły zagadnień kluczowych z punktu widzenia efektywności i funkcjonalności systemu: przepisów prawa, instytucji zaangażowanych w zwalczanie i przeciwdziałanie handlowi ludźmi, które tego dotyczą (lub dotyczyć powinny), barier w ściganiu oraz sytuacji ofiar. Prof. Zbigniew Lasocik powiedział, że funkcjonujący w Polsce system eliminowania handlu ludźmi jest niewydolny i nie spełnia wymagań, przed którymi staje obecnie społeczeństwo. Podkreślił potrzebę powołania instytucji rządowej zajmującej się handlem ludźmi, a tego typu instytucje z powodzeniem funkcjonują w Europie. Zaproponował powołanie parlamentarnego sprawozdawcy do spraw handlu ludźmi, który koordynowałby działania w tym zakresie. Propozycja ta wywołała dyskusję, w której głos zabrali m.in. posłowie Robert Biedroń i Adam Szejnfeld, przedstawiciele prokuratury, a także Piotr Mierecki, Sekretarz międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi powołanego przy MSWiA.

Rok 2011 r.

Ukazały się dwie publikacje OBHL: „Eliminowanie handlu ludźmi w Polsce – analiza systemu” (red. Z. Lasocik, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa 2011, ss. 188) oraz „Handel narządami. Spory wokół interpretacji przepisów karnych ustawy transplantacyjnej” (red. Z. Lasocik, E. Rekosz, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa 2011, ss. 148). W tym samym roku został opublikowany artykuł Z. Lasocika pt. „Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi” (w: Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej, Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak (red.), Poznań 2011, Wyd. Naukowe UAM, s. 129-152).

19 lipca 2011 r.

Kierownik OBHL wniósł petycję do Senatu RP w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie do ustawy o Straży Granicznej uprawnienia do prowadzenia postępowań dotyczących przestępstwa handlu ludźmi funkcjonariuszom Straży Granicznej.

7 -8 czerwca 2011 r.

W Oslo odbyła się Konferencja: Forced Labour Exploitation and Counter Trafficking in the Baltic Sea Region. Okazją do spotkania było zakończenie realizacji pierwszej fazy projektu DEFLECT (Data and Education on Forced Labour Exploitation and Counter Trafficking) realizowanego przez Radę Państw Morza Bałtyckiego we współpracy m.in. z Instytutem Heuni, BASTUN, BSPC, ILO, BSLN, ITUC, IUF i IOM W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji i organizacji odpowiedzialnych za zwalczanie handlu ludźmi do pracy przymusowej i wsparcie ofiar. Ośrodek Badań Handlu Ludźmi reprezentował mgr Łukasz Wieczorek.

31 maja 2011 r.

W Koszalinie odbyła się konferencja pt. „Handel ludźmi nie zna granic”. Organizatorami był Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i Politechnika Koszalińska. Celem konferencji było zapoznanie uczestników ze zjawiskiem handlu ludźmi, jego skalą, formami, a także z zadaniami instytucji i organizacji, które zajmują się rozpoznaniem, zwalczaniem i zapobieganiem handlowi ludźmi, ściganiem sprawców, a także wsparciem i pomocą ofiarom przestępstwa handlu ludźmi. W I części konferencji udział wzięli przedstawiciele: Departamentu Polityki Migracyjnej MSWiA, Zarządu Operacyjno – Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS. W części drugiej swoje referaty przedstawili prelegenci z Fundacji La Strada i Fundacji Dzieci Niczyje, Centralnej Placówki Koordynacyjno-Doradczej dla Ofiar Handlu Ludźmi w Hanowerze oraz Ośrodka Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego.

W marcu 2011 r.

Doktorant INP PAN Łukasz Wieczorek przebywał na dwutygodniowym stypendium w siedzibie HEUNI.

9 marca 2011 r.

W Warszawie odbyła się Konferencja: „Zorganizowana przestępczość imigracyjna wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego – igrzyska olimpijskie w Londynie i Euro 2012”. Organizatorem spotkania była Ambasada Brytyjska w Warszawie i Centrum Stosunków Międzynarodowych. W czasie konferencji mgr Łukasz Wieczorek (OBHL) wygłosił referat nt. „Problemu pracy przymusowej w Polsce”.

17 lutego 2011 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim II Krajowe spotkanie w sprawie eliminowania pracy przymusowej w Polsce. Okazją do spotkania było podsumowanie międzynarodowego projektu badawczego pt. ”Trafficking for Forced Labour and Labour Exploitation (FLEX) – towards increased knowledge, cooperation and exchange of information in Estonia, Finland and Poland”. Spotkanie stanowiło kontynuację debaty na temat pracy przymusowej w Polsce.

W 2010 r.

Opublikowany został artykuł Z. Lasocika pt. „Human trafficking: a challenge for the European Union and its member states (with particular reference to Poland)” (w: Trafficking and Human Rights. European and Asia-Pacific Perspectives, Leslie Holmes (ed.), Cheltenham/Northampton 2010, Edward Elgar, s. 18–36).

9 grudnia 2010 r.

W Warszawie w ramach spotkania zorganizowanego przez Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej APS mgr Emilia Rekosz-Cebula i mgr Łukasz Wieczorek wygłosili referat pt. „Handel ludźmi w Polsce – zarys problemu”.

Czerwiec 2010 r.

Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW otrzymał grant Ambasady USA na wydanie publikacji Praca przymusowa – zagrożone sektory gospodarki i pomoc ofiarom, J. Filipowicz, Z. Lasocik, Ł. Wieczorek, Warszawa, 2010, ss.128.

28 kwietnia 2010 r.

W Warszawie na spotkaniu zorganizowanym przez CSR, mgr Łukasz Wieczorek wygłosił referat pt. „Handel ludźmi do pracy przymusowej”.

11 marca 2010 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim I Krajowe spotkanie w sprawie eliminowania pracy przymusowej w Polsce. Spotkanie zostało zorganizowane w celu zwiększenia świadomości w zakresie potrzeby eliminowania pracy przymusowej, a także wzmocnienia współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w zapobieganie i zwalczanie tego zjawiska. Seminarium służyło dokonaniu wstępnej analizy zagrożeń związanych z handlem ludźmi do pracy przymusowej oraz oceny potencjału (prawnego, organizacyjnego, kadrowego), którym dysponują instytucje zaangażowane w eliminowanie handlu ludźmi i pracy przymusowej.

Lata 2009-2010

OBHL uczestniczył w międzynarodowym projekcie: Study on trafficking for forced labour in Poland – Susceptible economic sectors and assistance structures for victims of forced labour. Jednym z celów tego projektu było dokonanie analizy sektorów w gospodarce, które są szczególnie podatne na wykorzystywanie bądź zmuszanie ludzi do pracy. Natomiast druga część badań dotyczyła oceny funkcjonowania istniejącej struktury pomocy ofiarom pracy przymusowej w Polsce. Badania realizowane były na zlecenie Departamentu ds. Praw i Równouprawnienia z Włoch oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy z Genewy.

Rok 2010 r.

ukazała się książka Krzysztofa Karsznickiego, „Ściganie przestępstwa handlu ludźmi w Polsce” (Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa 2010, ss. 166).

2009 rok

W ramach działalności OBHL ukazały się artykuły: „Surowe prawo dotyczące wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom” (J. Filipowicz, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2009, nr 5, str. 78-81) oraz „Przestępstwo handlu ludźmi w prawie międzynarodowym i krajowym” (Ł. Wieczorek, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2009 nr 9, s. 89-98).

OBHL opublikował Raport: „Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce. Sektory w gospodarce podatne na wykorzystywanie ludzi do pracy przymusowej oraz struktura pomocy dla ofiar pracy przymusowej w Polsce” (oprac. Z. Lasocik, J. Filipowicz, Ł. Wieczorek, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa 2009, ss. 62).

5 grudnia 2009 r.

W siedzibie HEUNI w Helsinkach odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację projektu “Trafficking for forced labour and labour exploitation from Polish perspective” (F-330). W projekt zaangażowane są trzy kraje Finlandia (HEUNI), Estonia (Uniwersytet w Tartu) i Polska (Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego). Na pierwszym spotkaniu omówione zostały m. in. podstawowe cele projektu, metodologia badań, plan badań, budżet oraz spodziewane rezultaty. Również w trakcie spotkania każdy z partnerów projektu przedstawił krótką prezentację nt. sytuacji pracy przymusowej w swoim kraju.

16 grudnia 2009 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim debatę nt. interpretacji przepisów karnych ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. W debacie wzięli udział eksperci i praktycy z zakresu zwalczania handlu ludźmi oraz medycyny.

17-18 listopada 2009 r.

Na Uniwersytecie Opolskim odbyła się Konferencja pt. „Handel ludźmi i tkankami ludzkimi”. W Konferencji udział wzięli akademicy: prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek, dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko, prof. UO, dr hab. Piotr Morciniec, prof. UO, dr Magdalena Gołowkin-Hudała (Uniwersytet Opolski), dr Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski), mgr Łukasz Wieczorek (Uniwersytet Warszawski), dr Olga Sitarz (Uniwersytet Śląski), a także przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Fundacji La Strada, Fundacja ITAKA i Fundacja Dzieci Niczyje. Przedstawiciele OBHL wygłosili referaty:dr Olga Sitarz nt. kryminologicznych i prawno-karnych aspektów handlu dziećmi, natomiast mgr Łukasz Wieczorek nt. zjawiska pracy przymusowej w Polsce.

22 października 2009 r.

w Warszawie odbyła się IV Konferencja Krajowa nt. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Konferencja została zorganizowana przez Zespół do Spraw Handlu Ludźmi Departamentu Polityki Migracyjnej MSWiA, w ramach obchodów Europejskiego (UE) Dnia Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Uczestnikami konferencji (ok. 150 osób) byli m.in. przedstawiciele organów ścigania (prokuratura, Policja, Straż Graniczna), Państwowej Inspekcji Pracy, placówek opiekuńczo-wychowawczych i WCPR, urzędów wojewódzkich, wykładowcy szkół policyjnych i szkół SG, sędziowie, przedstawiciele środowisk akademickich oraz organizacji pozarządowych. Ośrodek Badań Handlu Ludźmi reprezentował mgr Łukasz Wieczorek.

27-28 maja 2009 r.

Pracownicy OBHL uczestniczyli w Konferencji pt. „Handel ludźmi na tle regulacji krajowych i międzynarodowych prawa karnego materialnego i procesowego”, zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. W trakcie konferencji mgr Maryla Koss wygłosiła referat pt. „Prawno-instytucjonalne mechanizmy zwalczania handlu ludźmi w Unii Europejskiej”, natomiast mgr Łukasz Wieczorek przedstawił wyniki badań prowadzonych przez Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, a także omówił projekty badawcze prowadzone przez OBHL.

14 maja 2009 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim debatę pt. Definicja handlu ludźmi i handlu dziećmi w kodeksie karnym. W debacie uczestniczyli m. in. naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Śląskiego, a także przedstawiciele z Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, MSWiA i Biura Rzecznika Praw Dziecka.

6-7 maja 2009 r.

W Toruniu mgr Łukasz Wieczorek uczestniczył w Studenckim Festiwalu Praw Człowiek w Sztuce, na którym wygłosił referat pt. „Praca przymusowa jako forma handlu ludźmi”. Festiwal zorganizowany został przez Amnesty International.

27-28 marca 2009 r.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyła się Konferencja pt. „Handel ludźmi na tle regulacji krajowych i międzynarodowych prawa karnego materialnego i procesowego”. Organizatorami spotkania była: Sekcja Postępowania Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Sekcjami: Prawa Międzynarodowego Publicznego, Prawa Karnego i Prawa i Polityki Penitencjarnej. Celem Konferencji było zwiększenie świadomości nt. przestępstwa handlu ludźmi, jego skali oraz sposobów zwalczania i ścigania takich przestępstw. Poruszona została również kwestia pozycji ofiary przestępstw handlu ludźmi na tle regulacji prawnych. W projekcie wzięli udział m. in.: Stana Buchowska z Fundacji La Strada, Patrycja Cembala z krakowskiego Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, funkcjonariusze Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej i Podkarpackiego Oddziału Straży Granicznej, a także mgr Maryla Koss z Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW i mgr Łukasz Wieczorek z Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW.

22 października 2008 r.

W Warszawie odbyła się III Krajowa Konferencja nt. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. W trakcie konferencji przedstawiciele OBHL, Zbigniew Lasocik i Łukasz Wieczorek, przedstawili wyniki badań projektu „Ocena regulacji prawnych oraz działania wymiaru sprawiedliwości w zakresie eliminowania pracy przymusowej i handlu ludźmi w Polsce”.

2-3 października 2008 r.

W Górze św. Anny odbyła się Konferencja pt. „Nowoczesne niewolnictwo”. W trakcie konferencji mgr Łukasz Wieczorek wygłosił dwa referaty. Pierwszy dotyczył problematyki pracy przymusowej a drugi handlu narządami. Konferencja zorganizowana została przez Centrum Szkolenia Policji z Legionowa oraz Komendę Miejską Policji ze Strzelec Opolskich.

Kwiecień-czerwiec 2008 r.

OBHL realizował projekt: Assessment of legal framework and responses of the justice system to trafficking and forced labour in Poland (Ocena regulacji prawnych oraz działania wymiaru sprawiedliwości w zakresie eliminowania pracy przymusowej i handlu ludźmi w Polsce). Efektem końcowym projektu był raport w języku angielskim i polskim, który zawierał ocenę regulacji prawnych oraz działania wymiaru sprawiedliwości w Polsce w zakresie eliminowania pracy przymusowej. Badania przeprowadzone były na zlecenie Międzynarodowej Organizacji Pracy z Genewy.

15-16 kwietnia 2008 r.

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Zespół OBHL przeprowadził szkolenie w zakresie handlu ludźmi dla nauczycieli szkół Policji i Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy tych służb. Szkolenie zostało zorganizowane wspólnie z Departamentem Polityki Migracyjnej MSWiA. Wykłady dla funkcjonariuszy wygłosili eksperci krajowi oraz międzynarodowi: doc. dr hab. Irena Rzeplińska (INP PAN, IPSiR UW), prof. dr hab. Eleonora Zielińska (WPiA UW), prof. dr hab. Andrzej Rzepliński (TK, IPSiR UW), dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak (WPiA UW), dr Danuta Wiśniewska-Cazals (Rada Europy), asesor prokuratorska Małgorzata Pomarańska-Bielecka, Astrid Ganterer (ODIHR/OSCE), Roger Plant (ILO), Nick Garlick (Europol), Heidi de Pauw (Pag-Asa).

13-15 lutego 2008 r.

W Wiedniu przedstawiciele OBHL uczestniczyli w międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce handlu ludźmi – The Vienna Forum to Fight Human Trafficking. Konferencja została zorganizowana przez United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT). „Sprawozdanie z Forum walki z handlem ludźmi (Wiedeń, 13-15 II 2008)” autorstwa Maryli Koss i Łukasza Wieczorka ukazało się w czasopiśmie Państwo i Prawo 2008 nr 11, str. 136-137.

15-16 stycznia 2008 r.

W Warszawie przedstawiciele OBHL uczestniczyli w Konferencji IOM, pt. Najlepsze praktyki w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego ofiarom handlu ludźmi.

Stycznień 2008 r.

na zlecenie HEUNI i UN.GIFT pracownicy Ośrodka zebrali informacje na temat zjawiska handlu ludźmi w Polsce oraz narodowych mechanizmów eliminowania tego przestępstwa. Zebrane dane zostały umieszczone w specjalnie przygotowanym na ten cel kwestionariuszu.

Lata 2007-2010

OBHL był zaangażowany w realizację międzynarodowego projektu badawczego: Transnational Multi-Stakeholder Action to combat trafficking in human beings for the purpose of labour exploitation. Identification and protection of victims – FREED. W ramach tego projektu, pracownicy Ośrodka uczestniczyli w dwóch inicjatywach analityczno-badawczych realizowanych wspólnie z Międzynarodową Organizacją Pracy w Genewie (Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce – sektory gospodarki podatne na wykorzystywanie ludzi do pracy przymusowej oraz struktura pomocy dla ofiar pracy przymusowej w Polsce). Celem projektu było zgromadzenie szczegółowych danych na temat pracy przymusowej we wszystkich sektorach gospodarki, a także poprawa praktycznych umiejętności inspektorów pracy w zakresie monitorowania zagrożonych sektorów gospodarki i miejsc pracy zajmowanych przez prawdopodobne ofiary handlu ludźmi. Partnerami w projekcie byli: National Agency Against Trafficking (Romania), National Labour Inspectorates in Poland and Portugal, Ministry of Labour (Italy), National Council of Economy and Labour (Italy), five Italian trade Unions, Municipality of Venice, Association On the Road (Italy), Association PARSEC (Italy).

2007 rok

Ukazała się kolejna publikacja przygotowana przez Zespół OBHL pt. „Handel dziećmi. Wybrane problemy” (red. Zbigniew Lasocik, Maryla Koss, Łukasz Wieczorek), Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa 2007, ss. 232. W tym samym roku został opublikowany artykuł Z. Lasocika pt. „Handel ludźmi jako przestępstwo i naruszenie praw człowieka – wyzwania dla kryminologii” (Archiwum Kryminologii 2007, T. 28, s. 233-254).

24 września - 5 października 2007 r.

W Warszawie przedstawiciele OBHL uczestniczyli w OSCE Human Dimension Implementation Meeting.

9 sierpnia 2007 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim spotkanie ekspertów z Sądu Najwyższego, z Ministerstwa Sprawiedliwości, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, z Biura Rzecznika Praw Dziecka, z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Śląskiego, z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz z La Strady, poświęcone wypracowaniu definicji handlu ludźmi do kodeksu karnego. W trakcie spotkania przedyskutowana została także nowelizacja art. 203, 204 i 253 Kodeksu karnego.

21 czerwca 2007 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim debatę pt. Definicja handlu ludźmi w polskim prawie karnym. Gościem honorowym debaty był prof. dr hab. Lech Gardocki, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. W debacie uczestniczyli również: prof. dr hab. Eleonora Zielińska (WPiA UW), prof. dr hab. Andrzej Siemaszko (Dyrektor IWS), Katarzyna Majcher (UKIE), Elżbieta Śidwa (MS). Następstwem tej debaty było memorandum w sprawie definicji handlu ludźmi w polskim prawie karnym wystosowane do Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sejmu RP i Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

18 czerwca 2007 r.

W Brukseli przedstawiciele OBHL uczestniczyli w Consultative Meeting On Trafficking in Human Beings, zorganizowanym przez Komisję Europejską – Dyrekcję Generalną Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa.

11 czerwca 2007 r.

W ramach Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zorganizowało II Krajową Konferencję na temat Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. W spotkaniu udział wzięli m.in.: szefowa Reprezentacji Komisji Europejskiej w Warszawie, przedstawicielka Rzecznika Praw Dziecka, reprezentanci Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowanych w zwalczanie i przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Podczas dyskusji wypracowano rekomendacje, które stały się przedmiotem pracy Grupy Roboczej Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi przez kolejne miesiące.

1 czerwca 2007 r.

OBHL zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim dyskusję panelową pt. Prawne, etyczne i praktyczne problemy przeszczepów, czyli o odpowiedzialności państwa, o domniemaniu zgody na pobranie, o handlu narządami, o płatnym dawstwie i wielu innych kwestiach. W dyskusji udział wzięli: prof. dr hab. Eleonora Zielińska (WPiA UW), dr hab. Paweł Łuków (IF UW), prof. dr hab. med. Wojciech Rowiński (Konsultant Krajowy w dziedzinie Transplantologii Klinicznej), prof. dr hab. med. Janusz Wałaszewski (Dyrektor Poltransplantu). Moderatorem spotkania był prof. n. dr hab. Zbigniew Lasocik (Kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi). Spotkanie było również okazją do zaprezentowania ostatniej publikacji Ośrodka Studiów Handlu Ludźmi poświęconej problematyce handlu narządami ludzkimi.

2007 r.

OBHL opracował i przeprowadził pilotaż kwestionariusza usprawniającego identyfikację ofiar handlu ludźmi. Opracowany przy udziale ekspertów kwestionariusz był narzędziem diagnostycznym, które miało ułatwić funkcjonariuszom porządku prawego identyfikację potencjalnych ofiar handlu ludźmi.

2006 rok

Ukazały się dwie publikacje Ośrodka: „Handel narządami ludzkimi. Etyka, prawo i praktyka” (red. Zbigniew Lasocik, Marcin Wiśniewski, Ośrodek Studiów Handlu Ludźmi UW, Warszawa 2006, ss. 136), będąca zapisem konferencji z 16 grudnia 2005 r. oraz „Raport końcowy projektu: Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie” (oprac. Z. Lasocik, K. Więckiewicz, M. Wiśniewski, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW, Warszawa 2006, ss. 78). W tym samym roku ukazały się trzy artykuły naukowe poświęcone tematyce handlu ludźmi: dwa artykuły Olgi Sitarz pt. „Wiktymologiczny obraz handlu ludźmi i niewolnictwa na tle prawa międzynarodowego i polskiego prawa karnego” (Archiwum Kryminologii 2005-2006, t. XXVIII, str. 367-374) i „Handel ludźmi – uwagi de lege lata i de lege ferenda” (w: J. Królikowska (red.), Problemy społeczne w grze politycznej. Współczesne zagrożenia społecznie – diagnoza i przeciwdziałanie Warszawa 2006, s. 235-246) oraz artykuł Barbary Namysłowskiej-Gabrysiak pt. „Analiza orzeczeń sądowych pod kątem zgodności z definicją zawartą w aktach międzynarodowych, w szczególności w Protokole z Palermo” (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2006).

Lata 2005-2007

OBHL uczestniczył w międzynarodowym projekcie: Cross-border sex-industry related crime prevention – Poland, Czech Republic and Germany (Zapobieganie przestępczości transgranicznej powiązanej z rynkiem usług seksualnych). Projekt badawczy realizowany był przez Uniwersytet w Lipsku, Uniwersytet Karola w Pradze i Uniwersytet Warszawski, a finansowany przez Unię Europejską w ramach programu AGIS. Celem projektu było zidentyfikowanie trudności i wypracowanie dobrych praktyk w dziedzinie współpracy międzynarodowej w zakresie eliminowania przestępczości transgranicznej związanej z rynkiem usług seksualnych na terenie Polski, Niemiec i Czech. W dniach 2-4 grudnia 2005 r. odbyły się w Lipsku pierwsze warsztaty, podczas których reprezentanci każdego z uniwersytetów przedstawili raport nt. handlu ludźmi w swoim państwie. Uczestnicy warsztatów określili także plan działań na przyszłe miesiące oraz opracowali projekt narzędzia badawczego. Zespół projektu ze strony Uniwersytetu Warszawskiego tworzyli: dr hab. Zbigniew Lasocik, mgr Karolina Więckiewicz, mgr Marcin Wiśniewski i mgr Małgorzata Pomarańska-Bielecka jako konsultant. Efektem tego projektu był raport skierowany do Komisji Europejskiej.

Rezultatem projektu „Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie” była m.in. pierwsza w Polsce monografia/podręcznik dotycząca handlu ludźmi pt. „Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie” (red. Z. Lasocik, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW, Warszawa 2006, ss. 630).

2005 rok

Ukazał się artykuł Krzysztofa Karsznickiego pt. „Nadzór prokuratora nad postępowaniem karnym w sprawach dotyczących handlu ludźmi” (Prokuratura i Prawo 2005, nr 3, s. 38 – 47). Warto wspomnieć o dwóch innych artykułach tego autora, które ukazały się w 2003 r.: „Walka z handlem ludźmi z perspektywy Unii Europejskiej” (F. Jasiński, K. Karsznicki, Państwo i Prawo 2003, nr 8, s. 84-96) oraz „Modele rozwiązania problemu prostytucji w Holandii i Szwecji” (K. Karsznicki, Prokuratura i Prawo 2003, nr 9, s. 93-99).

16 grudnia 2005 r.

Zespół projektu „Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie” pod kierownictwem dra hab. Zbigniewa Lasocika zorganizował w Warszawie seminarium eksperckie pt. Handel narządami ludzkimi – etyka, prawo i praktyka. Wstępem do prezentacji eksperckich był raport: „Polskie społeczeństwo wobec transplantacji organów: analiza wyników badań CBOS”, który przedstawił mgr Marcin Wiśniewski (Uniwersytet Warszawski). W części referatowej seminarium wystąpili: dr Filip Jasiński, (ekspert w zakresie prawa europejskiego i handlu ludźmi) przedstawił referat pt. „Handel narządami ludzkimi a prawo międzynarodowe: perspektywa europejska”, prof. dr hab. Wojciech Rowiński, (Akademia Medyczna w Warszawie) podjął próbę odpowiedzi na pytanie „Czy w Polsce możliwy jest handel narządami?”, prof. Janet Radcliffe Richards, (University College, London) postawiła podstawowe „Pytania o kwestie moralne handlu ludźmi i narządami ludzkimi”. W dyskusji udział wzięli m.in. prof. Bogdan Michałowicz (Akademia Medyczna w Warszawie), prof. Andrzej Rzepliński (Uniwersytet Warszawski, członek Komitetu Bioetycznego Rady Europy), Ewa Januszewska (Centrum Informacji Rady Europy) i Zbigniew Lasocik (Uniwersytet Warszawski).

14-15 grudnia 2005 r.

W Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie odbyło się seminarium szkoleniowe dla sędziów i prokuratorów organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu Elaboration and Implementation of Anti-Trafficking Training Modules for Judges and Prosecutors in EU Member States, Accession and Candidate Countries, realizowanego przez International Center for Migration Policy Development (ICMPD). Celem seminarium była ocena jakości materiałów szkoleniowych przygotowanych w ramach projektu. Zajęcia seminaryjne obejmowały następujące zagadnienie: przestępstwo handlu ludźmi: definicja i opis zjawiska, regulacje prawne dotyczące handlu ludźmi, sytuacja psychologiczna ofiary, prawa osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym, zwalczanie handlu ludźmi, współpraca w sprawach karnych. Zajęcia poświęcone problematyce definicji handlu ludźmi i opisu zjawiska prowadził dr hab. Zbigniew Lasocik.

12 grudnia 2005 r.

Zespół projektu „Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie” pod kierownictwem dra hab. Zbigniewa Lasocika zorganizował w Warszawie seminarium eksperckie pt. Handel dziećmi, nielegalna adopcja i prostytucja dziecięca. Uczestnicy wysłuchali pięciu prezentacji: „Handel dziećmi w Polsce” (Maria Kukołowicz, Fundacja Dzieci Niczyje), „Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich na temat stanu przestrzegania praw małoletnich cudzoziemców bez opieki ubiegających się o status uchodźcy” (Anna Jarzębska, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich), „Nielegalna adopcja w Polsce” (mgr Małgorzata Pomarańska-Bielecka, Uniwersytet Warszawski), „Pornografia dziecięca z perspektywy Policji” (nadkom. Andrzej Ząbczyński, Centralne Biuro Śledcze, Komenda Główna Policji) i „Implementacja do polskiego prawa Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii” (sędzia Hanna Wołąsiewicz, Ministerstwo Sprawiedliwości).

6 grudnia 2005 r.

W siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie odbyło się szkolenie dla sędziów i prokuratorów na temat Przestępstw dotyczących handlu ludźmi. Organizatorem szkolenia był Departament – Centrum Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości. Program szkolenia obejmował następujące prezentacje: „Wskazówki metodyczne dla prowadzących postępowanie karne w zakresie przestępstw handlu ludźmi” (Krzysztof Karsznicki, Prokuratura Krajowa), „Handel ludźmi z perspektywy przepisów Unii Europejskiej” (Marcin Wiśniewski, Uniwersytet Warszawski), „Model wsparcia/ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi” (Irena Dawid-Olczyk, Fundacja La Strada), „Sposób przesłuchania świadka – ofiary handlu ludźmi (osoby dorosłej i dziecka)” (Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska i Ewa Wach, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie).

21 września 2005 r.

Zespół projektu „Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie” spotkał się z Panią Hilary Fuller Renner, asystentką ds. kulturalnych w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Podczas spotkania członkowie Zespołu przedstawili główne założenia projektu oraz szczegółowo opisali dotychczasowe i planowane przedsięwzięcia.

30 sierpnia - 3 września 2005 r

Na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się konferencja naukowa organizowana przez Europejskie Towarzystwo Kryminologiczne, EUROCRIM 2005. Wśród problemów dyskutowanych przez uczestników znalazły się zagadnienia związane z prostytucją i handlem ludźmi. Problematyce tej były poświęcone dwa panele dyskusyjne. W pierwszym referaty wygłosili: Andrea Di Nicola (Transcrime, University of Trent & Catholic University of Milan, Włochy) „Prostitution in the European Union: a comparative analysis of the policies regulating prostitution and of their impact on the trafficking in women and children for sexual exploitation”, Michał Fajst (Uniwersytet Warszawski) „Prostitutes in People`s Poland 1945-1956”, Anna Markina (University of Tartu, Estonia) „Trafficking in Women for Sexual Exploitation – The case of Estonia”, Olga Sitarz, Anna Sołtysiak-Blachnik (Uniwersytet Śląski) „Victimological and criminological picture of human trafficking and slavery”. Drugi panel prowadził dr hab. Zbigniew Lasocik, reprezentujący Zespół projektu „Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie”. W tej części konferencji znalazły się następujące referaty: Richard Kania (University of North Carolina at Pembroke, USA) „Belarusian Policy on the Sexual Traffic in Women”; Hana Preslickova (Institute of Criminology and Social Prevention, Praga, Czechy) „Trafficking in Women: The Czech Republic Perspective” i Zbigniew Lasocik (Uniwersytet Warszawski) „Human trafficking, crime and human rights violations”.

X