plen

Monographs, articles and book publications

 • Monographs, articles and book publications

  1. Lasoscik Zbigniew, Poles’ Social Awareness of Trafficking in Human Beings, Pakistan Journal of Criminology, Vol.13, No.3, Jul-Sep 2021 (1-36
  2. Lasocik Zbginiew, Protection of the Child Victims of Human Trafficking in the United States, Studia Iuridica Lublinensia vol. XXX, 5, 2021, s. 347-374 DOI: 10.17951/sil.2021.30.5.347-374
  3. Lasocik Zbigniew, Forced labour – well-hidden mechanisms of dependence and enslavement (Praca przymusowa – ukryte mechanizmy zależności i zniewolenia), Archiwum Kryminologii (Archives of Criminology) 2021, 43(1), p. 271-294. DOI 10.7420/AK2021.05
  4. Lasocik Zbigniew, Is research on forced labour at an ‘early stage’? Introduction to the special issue  (Czy badania nad pracą przymusową są rzeczywiście na „wczesnym etapie”? Wprowadzenie do numeru tematycznego), Archiwum Kryminologii (Archives of Criminology) 2021, 43(1), p. 7-18. DOI 10.7420/AK2021.10
  5. Lasocik Zbigniew, Forced labour and child exploitation: Challenges, Perspective, and Social Context, Special Issue (Guest Editors: Zbigniew Lasocik, John Winterdyk, Marcel Van der Watt), Archiwum Kryminologii 2021, T. XLIII, N  1 (Archives of Criminology 2021, Volume XLIII, No 1).
  6. Lasocik Zbigniew, Przegląd ustawodawstwa USA na temat handlu ludźmi, [w] Interdyscyplinarność – w nauce najciekawsze rzeczy dzieją się na styku różnych dziedzin. Księga Jubileuszowa Profesor Małgorzaty Król-Bogomilskiej, Warszawa 2021, C.H. Beck, s. 103-113.
  7. Lasocik Zbigniew, Defining and Regulating Prostitution from the Polish and European Perspective, Studies in European Affairs  2021, Volume 25, Number 1, s. 103-125 DOI: 10.33067/SE.1.2021.5
  8. Lasocik Zbigniew, Wieczorek Łukasz, Legal and social implications of sexual services other than prostitution, Archiwum Kryminologii 2020, T. XLII, NR 2, s. 133–174. DOI 10.7420/AK2020U
  9. Lasocik Zbigniew, „Bezpieczna przystań” dla ofiar handlu ludźmi w Kolorado, [w] Wokół Kryzysu Praworządności, Demokracji i Praw Człowieka, Księga Jubileuszowa Profesora Mirosława Wyrzykowskiego, red. A. Bodnar, A. Ploszka, Warszawa 2020, Wolters Kluwer, s. 493-507.
  10. Lasocik Zbigniew, Szacowanie liczby ofiar handlu ludźmi na świecie, [w] Zmierzyć i zrozumieć przestępczość. Tom jubileuszowy ofiarowany Profesor Beacie Gruszczyńskiej, M. Niełaczna, P. Ostaszewski, A. Rzepliński (red.), Warszawa 2020, Wyd. UW, s. 324-341.
  11. Lasocik Zbigniew, Study on reviewing the functioning of Member States’ National and Transnational Referral Mechanisms, praca zbiorowa, Luxembourg 2020, Publications Office of the European Union, s. 128. Print doi:10.2837/24454  PDF doi:10.2837/697914
  12. Wieczorek Łukasz, Nowe instrumenty eliminowania ryzyka pracy przymusowej w Australii w myśl ustawodawstwa Modern Slavery Act z 2018 roku, [w:] Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej (red. W. Klaus in.), Wydawnictwo INP PAN, Warszawa 2019.
  13. Lasocik Zbigniew, A. Męzik, Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur w oczach funkcjonariuszy Służby Więziennej, NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO,  Tom LIV, AUWr., nr 3969, Wrocław 2019.  DOI.org/10.19195/2084-5065.54.5
  14. Lasocik Zbigniew, Więźniowie szczególnie chronieni – prawo i praktyka, czyli o społecznych skutkach decyzji politycznej, Archiwum Kryminologii, 2019, T. XLI, NR 2, s. 81–152. DOI 10.7420/AK2019O
  15. Lasocik Zbigniew, O definiowaniu i regulowaniu pracy seksualnej z perspektywy europejskiej, [w:] Po co nam kryminologia? Księga Pamiątkowa profesor Ireny Rzeplińskiej, red. W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst, P. Wiktorska, K. Buczkowski, Warszawa 2019, Wydawnictwo INP PAN, s. 151-171. DOI 105281/ZENODO.3379308
  16. Lasocik Zbigniew, Response for Human Trafficking in Poland in a Nutshell. In: Winterdyk J., Jones J. (eds) The Palgrave International Handbook of Human Trafficking 2019. Palgrave Macmillan, Cham. Print + eBook ISBN  978-3-319-63059-5
  17. Lasocik Zbigniew, UK Modern Slavery Act (2015) [in:] Global Crime. An Encyclopedia of Cyber Theft, Weapons Sales, and other  Illegal Activities, Philip L. Reichel (ed), Vol. 1-2,  Santa Barbara, Denver 2019, ABC-CLIO. ISBN: 978-1-4408-6017-1
  18. Lasocik Zbigniew, Online Child Abuse [in:] Global Crime. An Encyclopedia of Cyber Theft, Weapons Sales, and other  Illegal Activities, Philip L. Reichel (ed), Vol. 1-2,  Santa Barbara, Denver 2019, ABC-CLIO. ISBN: 978-1-4408-6017-1
  19. Lasocik Zbigniew, ECPAT International [in:] Global Crime. An Encyclopedia of Cyber Theft, Weapons Sales, and other  Illegal Activities, Philip L. Reichel (ed), Vol. 1-2,  Santa Barbara, Denver 2019, ABC-CLIO. ISBN: 978-1-4408-6016-4
  20. Lasocik Zbigniew, Bonded Labor, [in:] Global Crime. An Encyclopedia of Cyber Theft, Weapons Sales, and other  Illegal Activities, Philip L. Reichel (ed), Vol. 1-2,  Santa Barbara, Denver 2019, ABC-CLIO. ISBN: 978-1-4408-6016-4
  21. Wieczorek Łukasz, Nowe instrumenty eliminowania ryzyka pracy przymusowej w Australii w myśl ustawodawstwa Modern Slavery Act z 2018 roku, [w:] Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej (red. W. Klaus in.), Wydawnictwo INP PAN, Warszawa 2019
  22. Lascoik Zbigniew, A new concept of criminology for the labour market, The Legal Studies Quarterly, 2018, No. 3 (215), The Institute of Law Studies, Polish Academy of Science, p. 61-88  DOI 10.5281/zenodo.2544982
  23. Lasocik Zbigniew, Poland, [w:] Der rechtliche Umgang mit Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung in Europe, Rita Haverkamp, Lena Vogeler (red.), Berlin 2018, LIT VERLAG, s. 217-248. ISBN-10: 9783643139689
  24. Wieczorek Łukasz, Praca przymusowa – zagadnienia prawne i kryminologiczne, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2017.
  25. Lasocik Zbigniew, Maria Tarnowska, Handel ludźmi i praca przymusowa. Najważniejsze przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2017.
  26. Lasocik Zbigniew, Reakcja polityczna i prawna wobec handlu ludźmi w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej, [w:] Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Warszawa 2017, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 403-426.
  27. Lasocik Zbigniew, Sytuacja ofiar handlu ludźmi i pracy przymusowej w Wielkiej Brytanii w świetle nowej regulacji prawnej, [w:] Z problematyki wiktymologii, L. Mazowiecka, W. Klaus, A. Tarwacka (red.), Warszawa 2017, Wolters Kluwer, s. 209-228.
  28. Lasocik Zbigniew, Wieczorek Łukasz (red.), Tworzenie nowej jakości w eliminowaniu handlu ludźmi w Polsce – raport z badań, Lasocik Zbigniew, Wieczorek Łukasz, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016.
  1. Lasocik Zbigniew, Badania nad środkami zmniejszenia popytu w celu zwalczania handlu ludźmi dla celów pracy przymusowej poprzez zaangażowanie sektora prywatnego, Warszawa 2016, Rada Europy, s. 31.
  2. Lasocik Zbigniew, Study on reduction measures to combat trafficking in human beings for the purpose of labour exploitation through engagement of the private sector, Project PL15 – Schengen Cooperation and Combating Cross-border and Organized Crime, including Trafficking and Itinerant Criminal Groups, Norway Grants Financial Mechanism 2009-2014,  Strasbourg 2016, Council of Europe, p. 32.
  3. Lasocik Zbigniew, Jeszcze o definiowaniu handlu ludźmi, Prawo wobec problemów społecznych, Księga Jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, Warszawa 2016, Wyd. C.H. Beck, s. 229-244.
  1. Buchowska Stana (red.), Kryminologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi – wybrane problemy, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016.
  2. Lasocik Zbigniew, Boćko Piotr, Buchowska Stana, Rekosz-Cebula Emilia, Rosińska Anna, Szmulew-Ziółkowska Agnieszka, Wieczorek Łukasz, Filling the Gap in the System of Combating Human Trafficking in Poland – Research Report, Human Trafficking Studies Center University of Warsaw, Warsaw 2015.
  3. Lasocik Zbigniew (red.), Niekaralność ofiar handlu ludźmi – nowe perspektywy, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015.
  4. Lasocik Zbigniew, Rekosz-Cebula Emilia, Wieczorek Łukasz, Human Trafficking for Forced Labour in Poland – Effective prevention and Diagnostics of Mechanisms, Human Trafficking Studies Center University of Warsaw 2014.
  5. Lasocik Zbigniew, Rekosz-Cebula Emilia, Wieczorek Łukasz, Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Warszawa/Sztokholm 2014.
  6. Lasocik Zbigniew, Buchowska Stana, Rosińska Anna, Wieczorek Łukasz, Country Strategy Report: Modern Slavery Landscape in Poland 2014, Human Trafficking Studies Center University of Warsaw 2014 (nie publikowane).
  7. Lasocik Zbigniew, Human Trafficking in Poland – Evolution of the Devil, Criminal Justice and Law Enforcement Annual. Global Perspectives, Larry E. Sullivan (ed.), New York 2014, AMS PRESS, INC, s. 223-275.
  1. L. Sorrentino, A. Jokinen, Wytyczne dotyczące zapobiegania nadużyciom w rekrutacji, wyzyskowi i handlowi pracownikami migrującymi w regionie Morza Bałtyckiego, Z. Lasocik (red. wersji polskiej), Sztokholm 2014, Rada Państw Morza Bałtyckiego.
  2. Wytyczne dotyczące zapobiegania nadużyciom w rekrutacji, wyzyskowi i handlowi pracownikami migrującymi w regionie Morza Bałtyckiego. SKRÓT, Z. Lasocik (red.), Sztokholm  2014, Rada Państw Morza Bałtyckiego.
  3. Lasocik Zbigniew, Handel ludźmi, Niewolnictwo, hasła encyklopedyczne [w:] Socjologia prawa. Główne problemy i postacie, A. Kojder, Z. Cywiński (red.), Warszawa 2014, Wydawnictwo UW.
  1. Lasocik Zbigniew (red.), Niekaralność ofiar handlu ludźmi – wstępna diagnoza systemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013.
  2. Lasocik Zbigniew, O ewolucji przepisów prawa karnego dotyczących handlu ludźmi w Polsce, w: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2013, Wolters Kluwer business, s. 252-266.
  3. Lasocik Zbigniew, Rekosz Emilia (red.), Handel narządami. Spory wokół interpretacji przepisów karnych ustawy transplantacyjnej, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011.
  4. Lasocik Zbigniew (red.), Eliminowanie handlu ludźmi w Polsce – analiza systemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011.
  5. Trafficking for Forced Labour and Labour Exploitation in Finland, Poland and Estonia, A. Jokinen, N. Ollus, K. Aroma (eds.), European Institute for Crime Prevention and Control – HEUNI, Helsinki 2011.
  6. Lasocik Zbigniew, Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, [w:] Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej, Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak (red.), Poznań 2011, Wyd. Naukowe UAM, s. 129-152.
  7. Filipowicz Joanna, Lasocik Zbigniew, Wieczorek Łukasz, Praca przymusowa – zagrożone sektory gospodarki i pomoc ofiarom, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.
  8. Filipowicz Joanna, Lasocik Zbigniew, Wieczorek Łukasz, Susceptible Economic Sectors and Assistance Structures for Victims of Forced Labour, Human Trafficking Studies Center University of Warsaw, Warsaw 2010.
  9. Lasocik Zbigniew, Human trafficking: a challenge for the European Union and its member states (with particular reference to Poland), w: Trafficking and Human Rights. European and Asia-Pacific Perspectives, Leslie Holmes (ed.), Cheltenham/Northampton 2010, Edward Elgar, s. 18 – 36.
  10. Lasocik Zbigniew, Wieczorek Łukasz, Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce – raport z badań, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010 (nie publikowane).
  11. Karsznicki Krzysztof, Ściganie przestępstwa handlu ludźmi w Polsce, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.
  12. Lasocik Zbigniew, Koss Maryla, Wieczorek Łukasz (red.), Handel dziećmi. Wybrane problemy, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007,
  13. Lasocik Zbigniew, Wiśniewski Marcin (red.), Handel narządami ludzkimi. Etyka, prawo, praktyka, Ośrodek Studiów Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006,
  14. Lasocik Zbigniew (red.), Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, Ośrodek Badań Praw Człowieka Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.
 • News:

  Prof. Zbigniew Lasocik, commissioned by the Office of the Ombudsman, prepared an expert opinion on the situation of LGBT people in prisons, with particular emphasis on the situation of transgender people. The study was created because of the signals received by the Ombudsman about the emerging irregularities in the treatment of these people and in solving their difficult social and health problems.

  At the request of the Council of the Baltic Sea States, prof. Zbigniew Lasocik prepared an expert opinion on the low effectiveness of the system of prosecuting the crime of forced labor in Poland. The study was created as part of the international research initiative CAPE “Competence building, Assistance provision and Prosecution of labor Exploitation cases in the Baltic Sea Region”.

 • Articles

  1. Wieczorek Łukasz, Kryminologiczne aspekty pracy przymusowej w Polsce, Archiwum Kryminologii, tom XXXIX, Warszawa 2017, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 71-115.
  2. Lasocik Zbigniew, Review of Domestic Minor Sex: Beyond Victims and Villains, Journal of Human Trafficking 2017, online: 10.02.2017 r.
  1. Current problems of Human Trafficking in Poland, Trafficking in Human Beings. Learning from Asian and European Experience, Singapore 2014, Konrad Adenauer Stiftung.
  1. Lasocik Zbigniew, Kryminologia rynku pracy, Archiwum Kryminologii, tom XXXIX, Warszawa 2012, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 27-69.
  1. Lasocik Zbigniew, Studying Human Trafficking for Forced Labor: The Polish Experience, Journal of Human Rights and Civil Society, Issue 5, Fall 2012, John Hopkins University, s. 99-112.
  2. Lasocik Zbigniew, Nowa dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie handlu ludźmi, Państwo i Prawo 2012, Zeszyt 12 (802), s. 46-59.
  3. Lasocik Zbigniew, Prawne podstawy zwalczanie handlu ludźmi w Stanach Zjednoczonych, Ius Novum 2008, nr 1, s. 24 – 43.
  4. Lasocik Zbigniew, Handel ludźmi jako przestępstwo i naruszenie praw człowieka – wyzwania dla kryminologii, Archiwum Kryminologii, tom XXVIII, Warszawa 2007, INP PAN, s. 233 – 254.
  5. Lasocik Zbigniew, Handel ludźmi – aspekty społeczne i prawne, Studia Socjologiczne nr 4/2007, s. 31-58.
X