Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego

plen

KATEDRA SOCJOLOGII POLITYKI I MARKETINGU POLITYCZNEGO

Obszary badań:

 • Komunikowanie polityczne.
 • Kampanie wyborcze.
 • Cyberzagrożenia instytucji państwa.
 • Eksperymentalne metodologie w naukach społecznych.
 • Kapitał społeczny i wspólnotowość w społecznościach lokalnych.
 • Kryptowaluty i technologia blockchain.
 • Kulturowe i polityczne aspekty mobilności społecznej i przestrzennej.
 • Manipulacja informacją polityczną/ środowiskiem informacyjnym w Internecie. Dewiacje społeczne w Internecie.
 • Metodologia badań nad przestępczością.
 • Nowe perspektywy metodologii badań i analiz politologicznych.
 • Obrót gospodarczy w Polsce. Transformacja systemu gospodarczego w Polsce. Gospodarka rynkowa a demokracja.
 • Opinia publiczna – teoretyczne oraz praktyczne znaczenie zjawiska.
 • Porównawcze badania empiryczne w tym badania polityki wobec uchodźców w Europie.
 • Socjologia konfliktu i przemocy.
Wybrane publikacje:

prof. dr hab. Jan Garlicki

   J. Garlicki Kultura polityczna młodzieży studenckiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991, s. 323.
   J. Garlicki, Społeczeństwo Przyszłości. Reformy systemowe i perspektywy kraju świadomości młodego pokolenia Polaków, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1995, s. 217.
   J. Garlicki, Badania przedpromocyjne i skuteczności promocji, Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, Warszawa 1996, s. 119.
   J. Garlicki, Youth and Political Changes in Contemporary World, D.W. „Elipsa”, Warsaw 1998, s. 319.
   J. Garlicki, Artur Noga-Bogomilski, Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Instytut Nauk Politycznych UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004, s. 213.
   J. Garlicki, Demokracja i integracja europejska. Studium osobistych i politycznych orientacji dwóch pokoleń Polaków, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 491.
   J. Garlicki (red.), Społeczne uwarunkowania procesu transformacji systemowej w Polsce, „Studia Politologiczne”, Dom Wydawniczy „Elipsa”, 2007, t. 11, s. 196.
   J. Garlicki (red.), Strategie i mechanizmy marketingu politycznego, „Studia Politologiczne”, Dom Wydawniczy „Elipsa”, 2010, t. 16, s. 236.
   J. Garlicki (red.), Marketing polityczny i komunikowanie polityczne. Nowe zjawiska, nowe wyzwania, „Studia Politologiczne”, Dom Wydawniczy „Elipsa”, 2012, t. 24, s. 234.
   J. Garlicki, D. Mider (red.), Elity polityczne a internauci. Studium kultury politycznej w okresie wyborów, „Studia Politologiczne”, Dom Wydawniczy „Elipsa”, 2012, t. 26, s. 354.
   B. Dobek Ostrowska, J. Garlicki (red.), Political Communication in the Era of New Technologies, Peter Lang GmbH, 2013, s. 285.

   J. Garlicki, Komunikowanie polityczne i publiczne a marketing polityczny, [w:] Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, (red.) A. Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk, Warszawa – Rzeszów, 2017, s. 93-101.

   J. Garlicki, Kultura polityczna, [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych Tom 1 część 1. Teoria, instytucje, procesy. Zagadnienia podstawowe, (red.) S. Sulowski, K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa, 2018, s. 195-215.

  D. Mider, J. Garlicki, W. Mincewicz, The Internet Data Collection with the Google Hacking Tool–White, Grey or Black Open-Source Intelligence?, “Internal Security Review 20/19”, nr 20 (11) 2019, s. 280-300.

  J. Garlicki,  Kapitał partycypacji politycznej w polskim społeczeństwie, [w:] Wokół holistycznej interpretacji polityki, pod red. Filip Pierzchalski, Marcin Tobiasz, Jacek Ziółkowski, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2020, s. 193-222.

J. Garlicki, D. Mider, J. Itrich-Drabarek, Freedom of Speech and hate speech – Law and attitudes of Poles. An empirical study, „Studia Iuridica” 2023, t. 99, s. 409-427.

J. Garlicki, D. Mider, Financial Cybercrimes in Poland – In the Search of Victimization Factors, „European Research Studies Journal” 2022, Tom XXV, Zeszyt 3, s. 299-313.

J. Garlicki, Badania w nauce o polityce – nurty, metody analizy, metody badań, [w:] Z. Blok, A. Stelmach (red.), Politologia teoretyczna w Polsce, Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2023.

Jan Garlicki, Political Participation Capital, Peter Lang Verlag GmbH, Berlin – Frankfurt, (w druku, planowane wydanie 2021), s. 172.

dr hab. Daniel Mider

   D. Mider, Polacy wobec przemocy politycznej. Studium typów postaw i ocen moralnych, Wydawnictwo „Elipsa”, Warszawa 2017, ISBN: 9788380171817, ss. 538
   D. Mider, The anatomy of violence: A study of the literature „Aggression and Violent Behavior”, 2013 r., nr 18 (6), ISSN: 1098-2337, s. 702-708
   D. Mider, Partycypacja polityczna w internecie, Dom Wydawniczy "Elipsa", Warszawa 2008.
   D. Mider, Determinants of Political Violence: A Study of the Literature, „Journal of Social Science Studies”, 2014, vol. 1, nr 2, ISSN: 2329-9150, s. 177-197
   D. Mider, Meandry przemocy politycznej: w poszukiwaniu definicji zabójstwa politycznego „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, 2015 r., vol. 9, nr 2, ISSN: 1896-8848, e-ISSN: 2450-3436
   D. Mider, Mappa Mundi ukrytego Internetu. Próba kategoryzacji kanałów komunikacji i treści „EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej”, 2015 r., nr 2 (10), ISSN: [e]2081-870X, s. 55-70

D. Mider, Garlicki J., Mincewicz W., The Internet Data Collection with the Google Hacking Tool–White, Grey or Black Open-Source Intelligence?, “Internal Security Review 20/19”, nr 20 (11) 2019, s. 280-300.

D. Mider, Polacy wobec przemocy politycznej: studium typów postaw i ocen moralnych, Warszawa, 2017.

D. Mider , Potencjał delegitymizacji systemu politycznego w społeczeństwie polskim, “Historia i Polityka”, 2016 nr 15, s. 21-53.

mgr Wojciech Mincewicz

Mincewicz W., Blockchain technology and national security – the ability to implement a block chain in the area of national security „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”, nr 2(6) 2020, s. 114-129.

Mincewicz W., Metadane – cichy zabójca prywatności „Studia Politologiczne”, vol. 54, 2019, s. 230-257.

Mincewicz W., Wysłuchanie publiczne w Polsce jako instytucja partycypacji politycznej Partycypacja polityczna, M. Marczewska-Rytko, D. Maj (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, s. 429-446.

dr hab. Natalia Letki

 Letki, N. & Górecki, MA. (2020). „Social norms moderate the effect of tax system on tax evasion: Evidence from a large scale survey experiment.” Journal of Business Ethics, on-line first.

 Letki, N. & Steen, T. (2020). “Social-psychological context moderates incentives to co-produce: Evidence from a large-scale survey experiment on park upkeep in an urban setting.” Public Administration Review, on-line first.

 Letki, N., & Kukołowicz, P. (2020). “Are minorities free riders? Applying the social resistance framework to public goods production in Central‐Eastern Europe”, European Journal of Political Research, 59(1), 137-159.

dr hab. Wojciech Łukowski, prof UW

Łukowski W., Nauki o polityce w Polsce – zależność od szlaku i syndrom spóźnionego przybysza w:  S. Sulowski (red.), Nauki o polityce 2.0. Kontrowersje i konfrontacje, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2018, s. 201-220.

Łukowski W., Globalizacja, lokalność, migracje [w:]  M. Lesińska, M. Okólski (red.), 25 wykładów o migracjach, Wydawnictwo Scholar,  Warszawa 2018, s. 128-141.

dr hab. Ewa Marciniak

Marciniak E., Wybory 2015. Charakterystyka psycho- i socjodemograficzna elektoratów głównych partii politycznych, Warszawa 2019,  redakcja naukowa, Elipsa.

Studia politologiczne vol. 55 /2020, Władza i wybory. Między wyborem a monopolem, pod red. E. Marciniak. B. Kaczmarek, M. Karwat.

dr Robert Staniszewski

   Robert Staniszewski, Tadeusz Klementewicz, Stawka większa niż rynek. U źródeł stagnacji kapitalizmu bez granic, Artykuł recenzyjny, Studia Politologiczne, vol. 49, Warszawa 2018.
   Robert Staniszewski, Etyka zawodowa pracowników sektora bankowego – pomiędzy maksymalizacją zysków a zaufaniem publicznym, [w:] Etyka sfery publicznej, Jolanta Itrich-Drabarek (red.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2017.
   Robert Staniszewski, Legitymizacja procesu prywatyzacji – 20 lat później – oczekiwania a efekty, [w:] Legitymizacja transformacji i systemu politycznego w Polsce, J. Garlicki(red.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2014.
   Robert Staniszewski, Structure and Directions of Change in Economic Policy, Political Science Studies, vol. 31, Warsaw 2014
   Robert Staniszewski, Opinia publiczna – teoretyczny sens i zakres pojęcia, Studia Politologiczne, vol. 25, Warszawa 2012.
   Robert Staniszewski, Społeczna percepcja prywatyzacji w okresie transformacji systemowej, Studia Politologiczne, vol. 11, Warszawa 2007.

R. Staniszewski, Legitymizacja procesu prywatyzacji – 20 lat później – oczekiwania a efekty, [w:] Legitymizacja transformacji i systemu politycznego w Polsce, J. Garlicki (red.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2014.

R. Staniszewski, Opinia publiczna – teoretyczny sens i zakres pojęcia, Studia Politologiczne, vol. 25, Warszawa 2012.

R. Staniszewski, Polska gospodarka na kwarantannie – analiza wskaźników ekonomicznych, społecznych oraz rozwiązań formalno-prawnych dotyczących przeciwdziałania koronawirusowi COVID-19, [w:] Polityka i społeczeństwo 4(18) / 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020, s. 27-47.

dr Bartłomiej Biskup

   B. Biskup, Pozycja i rola rzeczników rządów w Polsce po 1989 roku w dobie profesjonalizacji komunikowania politycznego, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa, 2019 – publikacja poświęcona rzecznikom rządów, bazująca na badania jakościowych
   B. Biskup, K. Scholl-Mazurek, Instytucjonalno-prawne podstawy doradztwa politycznego oraz lobbingu w polsko-niemieckim porównaniu, [w:] A. Kopka, D. Piontek, M. Minkenberg (red.), Doradztwo polityczne i lobbing w parlamentarnym procesie decyzyjnym. Polska i Niemcy w perspektywie porównawczej, Wydawnictwo ToC, Nowy Targ 2018
   B. Biskup, K. Scholl-Mazurek, Doradztwo merytoryczne (policy advice) i doradztwo strategiczne (political consulting) w procesach doradztwa politycznego w Polsce i Niemczech w ocenie parlamentarzystów. Analiza porównawcza, [w:] A. Kopka, D. Piontek, M. Minkenberg (red.), Doradztwo polityczne i lobbing w parlamentarnym procesie decyzyjnym. Polska i Niemcy w perspektywie porównawczej, Wydawnictwo ToC, Nowy Targ 2018 – dwie publikacje dotyczące polsko-niemieckiego projektu badawczego i badania polskich i niemieckich parlamentarzystów
   B. Biskup, Models of political consulting in Poland 1989-2009 in a comparative perspective, „Central European Journal of Communication”, 2011, vol. 4, No 2 (7) – pierwsza publikacja dotycząca doradztwa politycznego
 Biskup B., Pozycja i rola rzeczników rządów w Polsce po 1989 roku w dobie profesjonalizacji komunikowania politycznego (2019), Elipsa

dr Dawid Walentek

Walentek Dawid, Joris Broere, Matteo Cinelli, Mark M. Dekker & Jonas M. B. Haslbeck (2021) Success of economic sanctions threats: coercion, information and commitment, International Interactions, DOI: 10.1080/03050629.2021.1860034.

dr Olgierd Annusewicz

   Studia politologiczne vol. 45 Zarządzanie wizerunkiem w polityce

Współpraca instytucjonalna:

Współpraca międzynarodowa:
IAB Polska – Związek Pracodawców Branży Internetowej.

Współpraca naukowa:
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Europejski Viadrina, Instytut Aktywności Społecznej,

Granty i projekty badawcze

 • Grant NCN Opus17, 2019/33/B/HS6/00841 Wyceniając politykę wobec uchodźców od 1 grudnia 2020.
 • Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza Uniwersytet Warszawski.
 • Narodowe Centrum Nauki (UMO-2019/35/N/HS5/02222.) Postawy polityczne użytkowników kryptowalut w Polsce
 • Projekt badawczy z University of Naples Federico II.
 • Grant NCN Sonatina-5 Umowa nr UMO-2021/40/C/HS6/00150 pt. Fragmentacja organizacji kobiecych i sprawowanie władzy politycznej przez kobiety na świecie w latach 1999-2020
 • Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”,„Jesteś jednym z nas: zaufanie i wzajemność między członkami grupy własnej i obcej w kontekście kryzysu migracyjnego”

Pracownicy

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Jan Garlicki

Pracownicy:

dr hab. Wojciech Łukowski, prof. ucz.
dr hab. Natalia Garner, prof. ucz.
dr hab. Olgierd Annusewicz
dr hab. Bartłomiej Biskup
dr hab. Sebastian Kozłowski
dr hab. Ewa Maria Marciniak
dr hab. Daniel Mider
dr hab. Jerzy Szczupaczyński
dr Tomasz Godlewski
dr Olga Lavrinenko
dr Robert Staniszewski
dr Dawid Walentek
dr Karol Zajdowski

Doktoranci:
prof. dr hab. Jan Garlicki
Michał Langner

dr hab. Daniel Mider
mgr   Marcin Żółtowski
dr hab. Bartlomiej Biskup
mgr Rafał Bieryłodr hab. Krzysztof Tomaszewski
mgr Grzegorz Rzeźnik
dr hab. Michał Brzeziński
 mgr Amelia Tomalska

Kontakt

ul. Nowy Świat 67 (p. 210)
T: +48 22 552 02 82
E: marketing.wnpism@uw.edu.pl

Dyżury pracowników
X