plen

OBHL DESIrE

OBHL Badania Figas

 • Projekt DESIrE

  Demand for Sexual Exploitation in Europe – DESIrE

  Eksploatacja seksualna w Europie z perspektywy popytu

  Opis
  Projekt DESIrE  jest międzynarodowym przedsięwzięciem badawczym, którego przedmiotem jest zbadanie możliwości oddziaływania na popyt na usługi seksualne jako jedną z możliwych form prewencji handlu ludźmi w celach seksualnych. W projekcie oprócz Polski (Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego), biorą udział partnerzy z Belgii (Vrije Universiteit Brussel), Holandii (Tilburg University), Szwecji (Uppsala University) i Chorwacji (organizacja pozarządowa FLIGHT). W związku z tym, że każde z tych państw reprezentuje odmienne podejście do prostytucji (od legalizacji usług seksualnych w Holandii do kryminalizacji klientów i osób świadczących usługi seksualne w Chorwacji), możliwe będzie porównanie różnych rozwiązań prawnych
  i instytucjonalnych dotyczących prostytucji i ich związku z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi w celach seksualnych. Analiza porównawcza pozwoli na ewaluację i ocenę skuteczności dotychczas stosowanych rozwiązań, które w powiązaniu z wynikami planowanych badań umożliwi stworzenie rekomendacji dotyczących zmniejszenia ryzyka handlu ludźmi w celach seksualnych poprzez oddziaływanie na popyt. Różnorodność stosowanych technik badawczych oraz wielość źródeł danych ma zapewnić możliwość uzyskania innowacyjnych propozycji wpływania na popyt, co jest jednym z kluczowych zagadnień w ramach europejskiej polityki przeciwdziałania handlowi ludźmi.

 • Cele projektu

  Głównym celem projektu DESIrE jest lepsze zrozumienie wpływu rozwiązań prawnych i instytucjonalnych dotyczących prostytucji na zmniejszenie zjawiska handlu ludźmi. Równie ważne jest także zdobycie wiedzy, która pozwoli na przeciwdziałanie handlowi ludźmi poprzez oddziaływanie na popyt.

 • Zakładane rezultaty projektu

  Najważniejszym zadaniem i planowanym efektem projektu jest przygotowanie zbioru innowacyjnych rekomendacji (wykraczających paza rozwiązania prawne i instytucjonalne) dotyczących możliwości zmniejszania ryzyka handlu ludźmi w celach seksualnych poprzez oddziaływanie na popyt. Rekomendacje, będące praktycznym zastosowaniem zdobytej wiedzy i uzyskanych wyników badań, będą skierowane do wszystkich państw Unii Europejskiej niezależnie od przyjętych w tych państwach podejść do zjawiska prostytucji oraz systemów przeciwdziałania handlowi ludźmi.

 • OBHL Badania Figas

  Filling the gaps in the system of combating human trafficking
  in Poland (FIGAS)

  Tworzenie nowej jakości w systemie eliminowania handlu ludźmi w Polsce

   Raport z badań dostępny w księgarni motyleksiazkowe.pl

 • Cele projektu

  Projekt badawczy ma na celu uzupełnienie brakujących elementów w systemie przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi w Polsce.

   Cele szczegółowe:

  • wypracowanie metodologii tworzenia długofalowej strategii zwalczania zjawiska handlu ludźmi,
  • przygotowanie projektu powołania instytucji specjalnego sprawozdawcy do spraw handlu ludźmi,
  • przeprowadzenie badań, w tym: przepływ dzieci przez granice, usługi pomocy domowej, badania porównawcze na temat specjalnego sprawozdawcy, badania w ośrodkach detencyjnych oraz analiza materiałów operacyjnych Straży Granicznej.

  Czas trwania projektu: 27 miesięcy, od stycznia 2013 r. do kwietnia 2015 r.

 • Zakładane rezultaty projektu

  Zakładane rezultaty projektu

  Wyniki uzyskane w badaniach empirycznych posłużą do udoskonalenia systemu przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi w Polsce, poprzez:

  • uzupełnienie wiedzy na temat handlu ludźmi i pracy przymusowej,
  • przygotowanie materiałów szkoleniowych dla Straży Granicznej,
  • model długookresowej strategii walki z handlem ludźmi,
  • wypracowanie metodologii badania przepływu dzieci przez granice i usług pomocy domowej pod kątem zagrożenia handlem ludźmi i pracą przymusową.
 • Partnerzy projektu

  Projekt jest realizowany przez Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego (OBHL) we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej (COSSG) w Koszalinie.

  Przedstawiciele OBHL: prof. Zbigniew Lasocik, dr Stana Buchowska, dr Łukasz Wieczorek, mgr Emilia Rekosz-Cebula, mgr Anna Rosińska,

  Przedstawiciele COSSG w Koszalinie: ppłk. Agnieszka Szmulew-Ziółkowska i ppłk. dr Piotr Boćko

Badania Adstringo

 • OBHL Badania Figas

  ADSTRINGO Poland and Russia – Addressing trafficking in human beings for labour exploitation through improved partnerships, enhanced diagnostics and intensified organisational approaches

   Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie

  Raport z polskiej części badań dostępny jest na stronie Rady Państw Morza Bałtyckiego (wersja anglojęzyczna i polskojęzyczna)

  “ADSTRINGO Poland and Russia – Addressing trafficking in human beings for labour exploitation through improved partnerships, enhanced diagnostics and intensified organisational approaches” is a transnational project that focuses on trafficking for forced labour and labour exploitation in Poland and the Russian Federation.

 • Cele projektu

  • To prevent trafficking for forced labour through enhanced national and regional partnerships and through improved understanding of the mechanisms that facilitate exploitation of labour within Poland and the Russian Federation.

   Activities of the project

  • Two national and six regional meetings will be organised in each country to establish a dialogue among key labour actors at the national level.
  • A focused research component will look into the recruitment practices and roles of recruitment agencies and employers in the exploitation of labour, which facilitates trafficking.
  • The findings of the project will feed into the development of a set of concrete guidelines for employers, recruitment agencies and other actors for the prevention of trafficking for forced labour and labour exploitation.
  • The project findings will be presented at the international high-level conference during the Lithuanian EU Presidency in 2013 to enhance discussion between actors in the Baltic Sea Region.
 • Partnerzy i fundatorzy projektu

  Participating countries

  • Poland and the Russian Federation. A parallel ADSTRINGO project is implemented with a funding from the European Commission in Estonia, Finland, Denmark, Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, Poland, Norway, and Sweden from which synergies will be drawn.

   Coordinator of the project

  • The Council of the Baltic Sea States, Task Force against Trafficking in Human Beings (CBSS TF-THB).

  Duration and funding

  • July 2012 ­- June 2014
  • Donor: The Swedish Institute

  Modern Slavery Landscape in Poland 2014

Projekt FLEX

 • Projekt FLEX

  Trafficking for Forced Labour and Labour Exploitation (FLEX) – towards increased knowledge, cooperation and exchange of information in Estonia, Finland and Poland

   Projekt Trafficking for Forced Labour and Labour Exploitation (FLEX) – towards increased knowledge, cooperation and exchange of information in Estonia, Finland and Poland był realizowany przez European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI) z Helsinek, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW oraz Uniwersytet z Tartu w latach 2009-2011. Został finansowany ze środków Programu Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2009 Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa.

 • Cele i raport z projektu

  Celem projektu FLEX było przede wszystkim stworzenie modelu badań problemu pracy przymusowej. Ponadto założeniem projektu było wskazanie jak wzmacniać współpracę i wymianę informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w eliminowanie handlu ludźmi i pracy przymusowej w tych trzech krajach. Ta część projektu była realizowana poprzez krajowe i międzynarodowe spotkania ekspertów.

  Poza tym w ramach projektu FLEX staraliśmy się opisać zjawisko pracy przymusowej w jego warstwie fenomenologicznej, a także zbadać w jaki sposób wyspecjalizowane instytucje radzą sobie z eliminowaniem handlu ludźmi do pracy przymusowej w Polsce. Efektem tej części projektu FLEX jest publikacja Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce – raport z badań, autorstwa prof. n. dr. hab. Zbigniewa Lasocika oraz Łukasza Wieczorka. Publikacja została wydana w języku polskim i w języku angielskim. Publikację można zakupić za pośrednictwem księgarni motyleksiazkowe.pl

X