plen

Tryby i terminy egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2023/2024

Egzaminy dyplomowe przeprowadza się w trybie stacjonarnym.

Na uzasadniony wniosek promotora/promotorki pracy dyplomowej Kierownik Jednostki Dydaktycznej (dalej: KJD) może zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego wyjątkowo w trybie zdalnym. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w takim trybie określa Zarządzenie nr 120 Rektora UW z dnia 7 września 2020 r.  o ogłoszeniu tekstu jednolitego zarządzenia nr 120 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym.

Ustalając indywidualne terminy obron należy pamiętać o tzw. „okienku serwisowym” w każdą środę w godzinach 14:00 – 23:59, podczas którego mogą występować przerwy w dostępie do m.in. następujących systemów i aplikacji: USOS, USOSweb, USOSadm Java, Archiwum Prac Dyplomowych (dalej: APD). W związku z powyższym oraz instrukcją przeprowadzania egzaminów dyplomowych (plik zamieszczony na stronie w sekcji „Pliki do pobrania”) i wskazaniem Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji obrony prac dyplomowych nie mogą odbywać się w środy po godzinie 14:00.

Egzaminy dyplomowe w r.a. 2023/2024 będą przeprowadzane w okresie do 26.07.2024 r. oraz od 02.09.2024 r. (w miesiącu sierpniu organizacja egzaminów dyplomowych nie będzie możliwa ze względu na okres urlopowy pracowników naukowych i administracji).

Promotor/promotorka pracy dyplomowej składa tj. przesyła drogą elektroniczną do sekcji studenckiej danego kierunku studiów wypełniony „Wniosek o powołanie komisji dla przeprowadzenia egzaminu dyplomowego” lub „Wniosek o powołanie komisji dla przeprowadzenia zdalnego egzaminu dyplomowego wraz z uzasadnieniem dla przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym”. Złożenie ww. wniosku przez promotora/promotorkę powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Wniosek zawiera m.in. planowany termin egzaminu dyplomowego oraz proponowany skład komisji. Wniosek przekazywany jest drogą służbową do Kierownika Jednostki Dydaktycznej w celu jego zatwierdzenia i podpisania, ponieważ komisję egzaminu dyplomowego powołuje KJD. Po powołaniu komisji egzaminu dyplomowego przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej pracownik danej sekcji studenckiej powiadamia studenta/studentkę oraz kierującego/ą pracą dyplomową o możliwości złożenia pracy dyplomowej tj. wgrania jej do systemu Archiwum Prac Dyplomowych w postaci pliku w formacie PDF. Student/studentka powinien złożyć pracę w Archiwum Prac Dyplomowych nie później niż dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

Regulaminowy/planowy termin ukończenia studiów to 30.09.2024 r. Termin ten może być wyjątkowo zmieniony w wymienionych niżej przypadkach.

Zgodnie z § 47 ust. 2 Regulaminu Studiów UW:

na wniosek studenta lub na wniosek kierującego pracą dyplomową Kierownik Jednostki Dydaktycznej może przedłużyć okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż o trzy miesiące, z wyłączeniem okresu urlopu, od planowego terminu ukończenia studiów, w przypadku:

1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej opinią BON wydaną na podstawie dokumentacji medycznej studenta;

2) niemożności przygotowania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta lub kierującego pracą dyplomową.

Dodatkowo § 47 ust. 3 Regulaminu Studiów UW wskazuje, że zmiana kierującego pracą dyplomową (wynikająca z przyczyn leżących po stronie promotora, które mogłyby wpłynąć na istotne opóźnienie  złożenia pracy) w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed planowym terminem ukończenia studiów stanowi podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy na zasadach określonych w cytowanym wyżej § 47 ust. 2 Regulaminu Studiów UW.

Egzamin dyplomowy odbywa się w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia pracy dyplomowej, przy czym nie później niż w dniu poprzedzającym planowy termin ukończenia studiów (§ 48 ust. 2 Regulaminu Studiów UW).

Wznowienia w roku akademickim 2023/2024 na ostatni etap studiów w trybie § 13 ust. 5 Regulaminu Studiów UW tj. w ciągu dwóch lat od uzyskania absolutorium – skreślenia listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej:

-termin złożenia podania o ww. wznowienie — najpóźniej do 01.07.2024 r. Wymagane jest dołączenie do podania informacji/oświadczenia od promotora/promotorki dot. zgody na przyjęcie i realizację w trybie indywidualnym ostatniego cyklu seminarium, stanie zaawansowania pracy, a tym samym możliwości/perspektywy/szansy uzyskania zaliczenia ostatniego semestru seminarium, złożenia pracy dyplomowej i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w regulaminowym terminie tj. maksymalnie do 29.09.2024 r. lub w przedłużonym terminie (§ 47 ust. 2, § 47 ust. 3 oraz  § 48 ust. 2 Regulamin Studiów UW);

 

-podania dot. wznowienia, które wpłyną na wydział po 01.07.2024 r. będą rozpatrywane jako wznowienie na kolejny rok akademicki tj. r.a. 2024/2025.

Antyplagiat

Pliki do pobrania

Tekst ujednolicony w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania:

I stopień profil praktyczny

I stopień profil ogólnoakademicki

II stopień

Egzamin dyplomowy 

 1. Egzamin dyplomowy przeprowadza się w trybie stacjonarnym.
 2. Podczas egzaminu dyplomowego (stacjonarnego lub zdalnego) przewodniczący/przewodnicząca komisji egzaminu dyplomowego sporządza protokół egzaminu w postaci elektronicznej w APD, a członkowie komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy niezwłocznie zatwierdzają go w APD – co jest równoważne podpisaniu protokołu.
 3. Na uzasadniony wniosek promotora/promotorki pracy dyplomowej KJD może zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego wyjątkowo w trybie zdalnym. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w takim trybie określa Zarządzenie nr 120 Rektora UW z 05.06.2020 r. w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym z późn. zm. Promotor/promotorka składa tj. przesyła drogą elektroniczną do sekcji studenckiej wypełniony „Wniosek o powołanie komisji dla przeprowadzenia zdalnego egzaminu dyplomowego wraz z uzasadnieniem dla przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym”. Wniosek przekazywany jest drogą służbową do KJD w celu jego zatwierdzenia i podpisania.
 1. Warunki techniczne organizacji egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym określa załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 05.06.2020 r. z późn. zm.
 1. Egzamin dyplomowy zdalny może być przeprowadzony za pomocą następujących narzędzi informatycznych, które zapewnią możliwość kontroli przebiegu egzaminu (UWAGA: przepis dotyczący konieczności rejestracji przebiegu egzaminu w postaci nagrania obrazu i dźwięku oraz jego przechowywania przez okres miesiąca od dnia egzaminu został uchylony):
 • narzędzia Google Meet dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”;
 • „Microsoft Teams”;
 • „Zoom”.
 1. Egzamin dyplomowy na wszystkich kierunkach studiów administrowanych przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jest egzaminem ustnym.
 1. Komisja egzaminu dyplomowego składa się z trzech osób tj.: przewodniczącego/przewodniczącej, kierującego/ej pracą, recenzenta/recenzentki.
 2. Przewodniczącym/ą komisji oraz recenzentem/recenzentką może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora.
 3. W trakcie egzaminu dyplomowego członkowie komisji zadają studentowi/studentce
  co najmniej trzy pytania, z czego co najmniej dwa dotyczą toku studiów, a jedno pracy dyplomowej.
 1. Posiedzenie komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy składa się z trzech części: egzaminu dyplomowego, części tajnej (bez udziału studenta/studentki) i ogłoszenia wyniku. W trakcie części tajnej posiedzenia członkowie Komisji egzaminacyjnej omawiają przebieg egzaminu i decydują o jego ocenie.

Załączniki – szczegółowe instrukcje/wzory (Pliki do pobrania – w kolumnie z lewej strony):

 1. Wniosek o powołanie komisji dla przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
 2. Wniosek o powołanie komisji dla przeprowadzenia zdalnego egzaminu dyplomowego wraz z uzasadnieniem dla przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym
 3. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej (dot. egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w obu trybach tj. stacjonarnie lub zdalnie)
 4. Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla studentów
 5. Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla kierującego pracą i recenzentów
 6. Protokół z egzaminu dyplomowego w APD – instrukcja dla Kierowników Jednostek Dydaktycznych, przewodniczących i pozostałych członków komisji egzaminów dyplomowych
 7. Protokół z egzaminu dyplomowego w APD – instrukcja dla pracowników dziekanatu
 8. Przygotowanie protokołu, karty pracy dyplomowej i recenzji do teczki studenta – instrukcja dla pracowników dziekanatów

Terminy składania prac dyplomowych

Student/studentka składa pracę dyplomową tj. wgrywa ją do Archiwum Prac Dyplomowych w postaci pliku w formacie PDF nie później niż dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego (§ 47 ust.1 Regulaminu Studiów UW oraz § 5 ust. 2 Zarządzenia nr 120 Rektora UW z 05.06.2020 r. w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym z późn. zm.).

Pracy dyplomowej nie składa się w formie drukowanej i oprawionej/zbindowanej.

Linki do podstaw prawnych:

UCHWAŁA NR 441 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim z dnia 19 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 120 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym z dnia 5 czerwca 2020 r.

 

Utajnienie pracy dyplomowej/ recenzji

Na wniosek kierującego pracą dyplomową lub studenta (formularz wniosku do pobrania w sekcji “Pliki do pobrania”) praca dyplomowa, a także jej recenzje mogą zostać utajnione ze względu na przedmiot pracy objęty tajemnicą prawnie chronioną, bądź gdy informacje zawarte w pracy podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych. Wniosek ten rozpatrywany jest przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej. W zależności od zakwalifikowania pracy dyplomowej oraz przyznanej ochrony i jej zakresu dana praca dyplomowa może np.: nie podlegać obowiązkowi badania w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (dalej JSA), może nie być umieszczona w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych, jej recenzje mogą zostać objęte wyłączeniem jawności.

Komunikat Kierownika Jednostki Dydaktycznej w sprawie procedury składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych w roku akademickim 2023/2024

Podstawa prawna:

ZARZĄDZENIE NR 112 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2021r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 223 ze zm.)

ZARZĄDZENIE NR 120 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym (Monitor UW z 2020 r. poz. 255 ze zm.)

UCHWAŁA NR 14 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych
i dyplomowych z naruszeniem prawa na Uniwersytecie Warszawskim

Uchwały Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania
nr: 32/2020, 34/2020, 37/2020, 38/2020,39/2020, 40/2020, 41/2020, 31/2021, 47/2021

Określa się następujące etapy składania pracy dyplomowej i przygotowania dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu dyplomowego:

 1. Kierujący/a pracą dyplomową/promotor/ka: podczas współpracy z seminarzystą/seminarzystką może korzystać z badania pracy dyplomowej w dostępnych systemach antyplagiatowych np.: plagiat.pl, OSA – Otwartym Systemie Antyplagiatowym. Wszystkie prace dyplomowe przed egzaminem dyplomowym podlegają obowiązkowemu sprawdzeniu z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Wszelkie instrukcje dotyczące ww. systemów antyplagiatowych zamieszczono na stronie w sekcji „Antyplagiat”.
 1. W przypadku wystąpienia (na jakimkolwiek etapie) podejrzenia dokonania plagiatu kierujący/a pracą dyplomową powinien przeprowadzić rozmowę wyjaśniającą z autorem/autorką pracy. Na podstawie rozmowy oraz raportu z badania pracy w systemie antyplagiatowym kierujący/a pracą akceptuje ją albo podtrzymuje podejrzenie dokonania plagiatu i informuje o tym niezwłocznie Kierownika Jednostki Dydaktycznej. Recenzent pracy dyplomowej także może zgłosić kierującemu/cej pracą dyplomową oraz KJD podejrzenie dokonania plagiatu. Dalsze postępowanie w takim przypadku regulowane jest przepisami Uchwały nr 14 Uniwersyteckiej Rady ds. kształcenia z dnia 13.07.2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na Uniwersytecie Warszawskim.
 1. Kierujący/a pracą dyplomowąskłada tj. przesyła drogą elektroniczną do sekcji studenckiej danego/właściwego kierunku studiów wypełniony „Wniosek o powołanie komisji dla przeprowadzenia egzaminu dyplomowego” lub „Wniosek o powołanie komisji dla przeprowadzenia zdalnego egzaminu dyplomowego wraz z uzasadnieniem dla przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym”, który dotyczy danego studenta/studentki (formularze ww. wniosków są dostępne na stronie w sekcji „Pliki do pobrania”). Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej wraz z propozycją jej składu kierujący/a pracą dyplomową składa nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Wniosek przekazywany jest drogą służbową do KJD w celu jego zatwierdzenia i podpisania.
 1. Pracownik sekcji studenckiej po otrzymaniu drogą elektroniczną od kierującego/ej pracą dyplomową „Wniosku o powołanie komisji dla przeprowadzenia egzaminu dyplomowego” lub „Wniosku o powołanie komisji dla przeprowadzenia zdalnego egzaminu dyplomowego wraz z uzasadnieniem dla przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym” podejmuje następujące działania:
 • sprawdza czy student/studentka uzyskał/a zaliczenia ze wszystkich przedmiotów objętych programem i planem studiów tj. rozlicza studenta/studentkę z wymagań etapowych w systemie USOS;
 • sprawdza, czy temat pracy dyplomowej zawarty we wniosku został zatwierdzony przez Radę Dydaktyczną Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • przekazuje wniosek o powołanie komisji dla przeprowadzenia egzaminu dyplomowego drogą służbową do KJD w celu jego zatwierdzenia i podpisania, a po jego zatwierdzaniu przez KJD wprowadza do systemu USOS wszelkie wymagane dane oraz powiadamia studenta/studentkę i promotora/promotorkę pracy dyplomowej o możliwości złożenia pracy tj. wgrania jej do systemu APD w postaci pliku w formacie PDF;
 • aktywuje w systemie USOSweb elektroniczną obiegówkę tzw. e-obiegówkę;
 • w przypadku stwierdzenia (na jakimkolwiek etapie przygotowania dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu dyplomowego) braków formalnych uniemożliwiających przeprowadzanie zaplanowanego egzaminu dyplomowego np.: braku wpisu ocen/zaliczeń w USOS, braku zatwierdzonego tematu pracy dyplomowej, zmiany tematu pracy dyplomowej, braku rozliczenia e-obiegówki z biblioteką/bibliotekami, Szkołą Języków Obcych UW, Studium WF i Sportu UW, braku uregulowania płatności należnych uczelni pracownik sekcji studenckiej powiadamia mailowo o tym fakcie studenta/studentkę, a także kierującego/ą pracą oraz pozostałych członków komisji egzaminu dyplomowego;
 • zamykając proces przygotowania dokumentacji przed zaplanowanym egzaminem dyplomowym pracownik sekcji studenckiej powiadamia mailowo studenta/studentkę oraz całą komisję egzaminu dyplomowego o dopełnieniu wszystkich formalności pozwalających na przeprowadzenie tego egzaminu;
 • dla studentów, którzy rozpoczęli studia w r.a. 2018/2019 lub wcześniej będą przygotowane komplety dokumentów potwierdzające ukończenie studiów tj. dyplom i suplement wraz z dwoma odpisami dyplomu w j. polskim i dwoma odpisami suplementu w j. polskim. Na wniosek studenta/studentki jeden odpis dyplomu lub jeden odpis suplementu może być wydany w j. obcym. Student/studentka może także wnioskować o odpłatne wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy. Osoby przyjęte na studia w r.a. 2018/2019 lub wcześniej zobowiązane są do dokonania opłaty za wydanie ww. dokumentów. Opłaty te wskazane są w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.09.2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. poz. 1554, z późn.zm.);
 • dla studentów, którzy rozpoczęli naukę począwszy od r.a. 2019/2020 będą przygotowane komplety dokumentów potwierdzające ukończenie studiów tj. dyplom i suplement wraz z dwoma odpisami dyplomu w j. polskim i dwoma odpisami suplementu w j. polskim. Na wniosek studenta/studentki jeden odpis dyplomu lub jeden odpis suplementu może być wydany w j. obcym. Wskazany wyżej komplet dokumentów będzie bezpłatny dla osób, które rozpoczęły studia począwszy od r.a. 2019/2020, przy czym za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu w j. obcym (na wniosek studenta/studentki) uczelnia będzie pobierać opłatę zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.09.2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, z późn.zm.).
 1. Student/studentka po otrzymaniu informacji z sekcji studenckiej, że może składać pracę dyplomową tj. wgrywać ją do APD w postaci pliku w formacie PDF uzupełnia w tym systemie informacje na temat pracy dyplomowej i wszelkie inne wymagane dane, zatwierdza oświadczenia, wgrywa pracę dyplomową – postępuje zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie w sekcji „Pliki do pobrania”.
 1. Oświadczenia autora/autorki pracy oraz kierującego/ej pracą dyplomową zatwierdzane w APD zastępują oświadczenia umieszczane dotychczas na drugiej stronie pracy dyplomowej składanej w formie drukowanej. Oświadczeń tych nie umieszcza się już zatem w treści pracy dyplomowej składanej w formie elektronicznej w APD.

 

 1. Student/studentka składa pracę dyplomową tj. wgrywa ją do APD w postaci pliku w formacie PDF nie później niż dwa tygodnie przed wyznaczonym egzaminem dyplomowym.

 

 1. Pracy dyplomowej nie składa się w formie drukowanej i oprawionej/zbindowanej.
 2. Nazwa wgrywanego do APD pliku z pracą dyplomową może być dowolna.

 

 1. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu przez studenta/studentkę w APD wymaganych danych, oświadczeń i pracy dyplomowej, kierujący/a pracą sprawdza je i zleca badanie pracy w JSA. Następnie kierujący/a pracą dyplomową realizuje w APD kolejne kroki w danej kolejności tj.: akceptuje wynik raportu z JSA, zatwierdza oświadczenie kierującego/cej pracą. Wypełnienie w podanej kolejności ww. kroków umożliwia kierującemu/cej pracą oraz recenzentowi/recenzentce wpisanie recenzji. Kierujący/a pracą dyplomową wykonuje ww. czynności zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie w sekcjach: „Antyplagiat” oraz „Pliki do pobrania”.
 1. Recenzje oraz oceny z pracy dyplomowej muszą zostać wprowadzone i zatwierdzone (co jest równoznaczne podpisaniu) w systemie APD przez kierującego/ą pracą i recenzenta/recenzentkę nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. Brak recenzji pracy oznacza brak możliwości przeprowadzenia egzaminu dyplomowego i konieczność wyznaczenia nowego terminu dla egzaminu.
 1. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu recenzji oraz ocen z pracy dyplomowej pracownik sekcji studenckiej sprawdza wprowadzone do sytemu USOS dane i wykonuje dalsze czynności w USOS zgodnie z instrukcjami (są one zamieszczone na stronie w sekcji „Pliki do pobrania”).
Biały pasek oddzielający
X