Stowarzyszenie Absolwentów Nauk Politycznych UW

plen

Stowarzyszenie Absolwentów Nauk Politycznych

Jest Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, był Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, jest tysiące absolwentów tych wydziałów i wreszcie, od kwietnia 2018 roku, jest Stowarzyszenie Absolwentów Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uznaliśmy, że czas najwyższy zrobić coś dobrego dla siebie, dla politologów dawnych i obecnych pokoleń, dla naszego Wydziału, jeżeli nadal mamy do niego sentyment. Uznaliśmy, że po udanych obchodach jubileuszu 50-lecia, a zwłaszcza po szampańskiej zabawie na Balu Absolwenta, warto pójść za ciosem i zarejestrować Stowarzyszenie, którego celem będzie m.in. odbudowanie więzi koleżeńskich politologów, organizacja spotkań i dyskusji, a jeśli to konieczne – wspieranie się w trudnych sytuacjach życiowych. Od czasu powstania Stowarzyszenia zorganizowaliśmy seminaria, spotkania z naukowcami i przedstawicielami polityki, gdzie w kameralnej i koleżeńskiej atmosferze można było zadać prelegentom nurtujące nas pytania. Ponadto dwukrotnie udało nam się wspólnie bawić na grudniowych spotkaniach przedświątecznych. Członkowie Stowarzyszenia mają również możliwość uczestnictwa w innych wydarzeniach organizowanych przez WNPISM UW.

Kontakt     sanp@uw.edu.pl 

10.12.2022: SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE SANP UW 2022

Radosne i wyjątkowo liczne spotkanie absolwentów, przyjaciół i sympatyków naszego Stowarzyszenia i Wydziału. Więcej zdjęć z tego spotkania: https://photos.app.goo.gl/4y8mq8C23EDgGCrH6

17.09.2022: POŻEGNANIE LATA SANP UW 2022

W tak zacnym, radosnym gronie, a nie wszyscy uczestnicy spotkania są na tym zdjęciu, pożegnaliśmy lato 2022 roku.

21.05.2022 MAJÓWKA W PAŁACU KAZIMIERZOWSKIM

Spotkanie wielu pokoleń absolwentów naszego Wydziału, po raz pierwszy z osobami towarzyszącymi. Dzięki temu impreza była nie tylko wspominkowa, ale rodzinnie serdeczna i radosna. I pyszna, dzięki poczęstunkowi, przygotowanemu przez zawsze niezawodnych panów Krzysztofa i Dominika Szymańskich.

01.02.2021

Stowarzyszenie Absolwentów Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w 2020 roku rozpoczęło realizację projektu Stworzenie uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej w ramach Programu Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości i finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Realizacja Projektu pozwoliła znacznie rozszerzyć zakres działalności statutowej Stowarzyszenia, przy aktywnym udziale jego członków oraz pracowników naukowych i administracyjnych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Organizowane są m.in. seminaria, w których prelegentami są specjaliści z zakresu przestępczości – zarówno teoretycy, jak i praktycy, aktywnie zaangażowani w przedsięwzięcia, służące jej przeciwdziałaniu i zwalczaniu. Ponadto tematy kolejnych wydarzeń dobierane są w porozumieniu z członkami Stowarzyszenia. W ankietach ewaluacyjnych dotychczasowe wydarzenia zostały wysoko ocenione, a uczestnicy realnie podnieśli swój poziom wiedzy.  Badania prowadzone w ramach projektu rozpowszechniane są przy pomocy różnych kanałów komunikacji. Z raportami mogą się Państwo zapoznać na stronie Badania dla bezpieczeństwa .

Stowarzyszenie jest apolityczne, otwarte na wszystkich absolwentów. W Statucie zapisaliśmy, że jego celem jest:

 1. Integracja środowiska absolwentów Wydziału oraz budowa więzów solidarności koleżeńskiej i zawodowej pomiędzy Członkami Stowarzyszenia.
 2. Edukacja i propagowanie nauk politycznych jako dyscypliny naukowej i atrakcyjnego kierunku studiów.
 3. Dbałość o dobre imię absolwentów Wydziału.
 4. Kultywowanie tradycji i wartości związanych z Wydziałem.
 5. Działalność na rzecz rozwoju zawodowego Członków Stowarzyszenia.
 6. Wspieranie absolwentów Wydziału, w tym również wzajemna pomoc w sytuacjach życiowych i zawodowych.
 7. Promocja Wydziału.
 8. Współdziałanie i współpraca z ośrodkami politologicznymi w kraju i za granicą.
 9. Współdziałanie i współpraca z Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych oraz innymi towarzystwami naukowymi i stowarzyszeniami o podobnym charakterze.
 10. Współpraca z ośrodkami masowej informacji.
 11. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Wydziału w środowiskach opiniotwórczych.
 12. Upowszechnianie wiedzy politologicznej.
 13. Propagowanie kultury politologicznej.
 14. Organizowanie atrakcyjnych form życia koleżeńskiego i towarzyskiego absolwentów Wydziału.
 15. Działalność nakierowana na integrację środowiska absolwentów Wydziału, w tym prowadzenie klubu, wydawnictw, spotkań.
 16. Utrzymywanie więzi z Wydziałem.

Powyższe cele będziemy realizowali poprzez:

1) Organizowanie okresowych spotkań Członków Stowarzyszenia.

2) Rozwijanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej, w tym organizacja grup zainteresowań, spotkań z wybitnymi osobistościami — także spoza środowiska absolwentów.

3) Propagowanie wzorców osobowych i zachowań, jakie powinny charakteryzować postawę zawodową i moralną absolwentów.

4) Organizowanie spotkań z absolwentami, także tymi, którzy są politykami, studentami i pracownikami naukowymi Wydziału.

5) Wydawanie albumu — katalogu absolwentów oraz innych materiałów informacyjnych na temat absolwentów i Wydziału w każdej formie, w tym także elektronicznej.

6) Wydawanie oświadczeń publicznych w sprawach ważnych dla środowiska absolwentów Wydziału.

7) Ochronę interesów Członków Stowarzyszenia, włącznie ze świadczeniem im materialnej pomocy, w miarę możliwości Stowarzyszenia, w uzasadnionych przypadkach.

8) Fundowanie stypendiów.

9) Prowadzenie działalności gospodarczej wspomagającej realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

10) Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

Dokumenty do pobrania

Konto bankowe SANP

Bank BGŻBNP:

59 1750 0012 0000 0000 4089 4338

Składka członkowska wynosi 10 złotych miesięcznie. Akceptowane są również płatności kwartalne oraz roczne.

Władze Stowarzyszenia

X