Katedra Systemów Politycznych

plen

KATEDRA SYSTEMÓW POLITYCZNYCH

Obszary badań:

  • transformacja ustrojowa,
  • demokratyzacja,
  • autorytarne i demokratyczne systemy polityczne,
  • konstytucjonalizm,
  • partie i systemy partyjne,
  • wybory i referenda,
  • judykatura,
  • badaniach poświęconych partiom i systemom partyjnym w Polsce i innych krajach,
  • badania dotyczące analizy różnych systemów politycznych w perspektywie porównawczej, np. badania brytyjskiego systemu politycznego
  • przywództwo polityczne.

Katedra Systemów Politycznych podejmuje analizy funkcjonowania systemów politycznych współczesnych państw. Szczególne miejsce zajmują kwestie procesów transformacyjnych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej oraz zachodzących procesów demokratyzacyjnych. Innym ważnym elementem badań prowadzonych w Katedrze są kwestie konstytucyjne, funkcjonowania partii i systemów partyjnych oraz związane z powyższym zagadnienia wyborów i innych form demokracji bezpośredniej (w tym referendów). Analizy pracowników Katedry odnoszą się również do ustroju organów ochrony prawnej w Polsce i innych państw współczesnych. 

Przedmiotem badań pracowników Katedry są następujące kwestie:

Prof. dr hab. Jacek Wojnicki – System polityczny państw Europy Środkowej i Bałkanów

Prof. dr hab. Joachim Osiński – System polityczny Skandynawii

Dr hab. Justyna Miecznikowska – System polityczny Niemiec i Austrii

Dr hab. Adam Szymański –  System polityczny Turcji i UE, (de-)demokratyzacja w perspektywie porównawczej, nieprawidłowości wyborcze oraz (de)europeizacja systemów politycznych

Dr hab. Jacek Zaleśny – Systemy polityczne państw Europy Wschodniej i organy ochrony prawnej

Dr hab. Tomasz Słomka – System polityczny Polski i Włoch

Dr Małgorzata Kaczorowska – System polityczny Wielkiej Brytanii; partie i systemy partyjne

Dr Dominika Mikucka – Wójtowicz – System polityczny Państw postjugosławiańskich; partie i systemy partyjne

Dr Izolda Bokszczanin – Gołaś – System polityczny Włoch i Francji

Dr Jarosław Szczepański – System polityczny Stanów Zjednoczonych

Dr Michał Mistygacz- System polityczny Polski; organy ochrony prawnej

Dr Anna Materska-Sosnowska – System polityczny Polski; partie i systemy partyjne 

Wybrane publikacje: 

   Jacek Wojnicki – Trudna droga do demokracji. Europa Środkowo-Wschodnia po 1989 roku, Warszawa 2002; Kształtowanie wielopartyjnych systemów partyjnych (Bułgaria, Czechy, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) 1989-2004, Pułtusk 2004; Proces instytucjonalizacji przemian ustrojowych w państwach postjugosłowiańskich, Pułtusk 2007; Decentralizacja władzy publicznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Analiza politologiczno-ustrojowa, Warszawa 2014 

   Joachim Osiński – Parlament i rząd w Królestwie Norwegii, Warszawa 1994; Prezydent w państwach współczesnych: modernizacja instytucji, [redakcja naukowa], Warszawa 2009; Państwo w warunkach globalnego kryzysu ekonomicznego: przyczynek do teorii państwa, Warszawa 2017

   Justyna Miecznikowska – Chadecja niemiecka wobec integracji europejskiej w latach 1949-1998, Warszawa 2007; Politycy europejscy XXI wieku, [redakcja naukowa], Toruń 2013; Europeizacja partii i systemu partyjnego Austrii, Warszawa 2018

   Adam Szymański – Między islamem a kemalizmem: problem demokracji w Turcji, Warszawa 2008; Zmiana polityki rozszerzania Unii Europejskiej: ujęcie instytucjonalne, Warszawa 2014; System konstytucyjny Turcji, Warszawa 2006;

   Jacek Zaleśny – Конституционная юстиция в странах Восточной Европы:  проблемы теории и практики (red.), НОРМА Москва, 2019; Duma Państwowa a Rząd w Federacji Rosyjskiej: studium z zakresu prawa konstytucyjnego, Warszawa 2015; Organy pomocy prawnej, [współautor], Warszawa 2009; Odpowiedzialność konstytucyjna w prawie polskim okresu transformacji ustrojowej, Toruń 2004; S

   Tomasz Słomka – Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku: ujęcie porównawcze, Warszawa 2005; Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989-2011 na tle polskich tradycji ustrojowych XIX i XX wieku; [współautor] Warszawa 2012; Demokracja konstytucyjna w Polsce (red. nauk.) Warszawa 2019

   Małgorzata Kaczorowska – Ewolucja, dewolucja, emergencja w systemach politycznych, [współautor] Warszawa 2007; Era Blaira i Browna: wybrane problemy polityczne rządów Partii Pracy w Zjednoczonym Królestwie 1997-2010, [współautor]  Warszawa 2010; Kobiety a demokracja wewnątrzpartyjna w polskich partiach politycznych. Wzbierająca fala czy jej zapowiedź? [w:] J. G. Otto (red.), Kobiety w polityce. Szkice i rozprawy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019; Ożywienie Szkockiej Partii Narodowej po przegranym referendum niepodległościowym w Szkocji, [w:] A. Pacześniak (red. nauk.), Anatomia porażki wyborczej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018

   Dominika Mikucka-Wójtowicz – Demokratyczna transformacja w Serbii i Chorwacji w latach 1990-2010, Kraków 2014; Transformacja ustroju politycznego wybranych państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej: podręcznik akademicki, [współautor] Kraków 2015

   Izolda Bokszczanin – Gołaś – Referendum w państwach Europy, [współautor] Warszawa 2003; Reforma instytucji politycznych Republiki Włoskiej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Warszawa 2004; Rządy w państwach Europy. Tom 1, Warszawa 2003; tom 2 Warszawa 2005 [współautor]; Hybrydyzacja demokracji lokalnej  w państwach Europy Południowej (Francja, Hiszpania, Włochy), Warszawa 2019

   Jarosław Szczepański – Wstęp do nauki o polityce, Warszawa 2018; Trójkąt ideologiczny. Ku nowemu modelowi spektrum politycznego, Warszawa 2017; Władza ustawodawcza i wykonawcza w Skonfederowanych Stanach Ameryki: (wybrane zagadnienia), Warszawa 2011

   Michał Mistygacz – Rząd w procesie ustawodawczym w Polsce, Warszawa 2012; Ustrój prokuratury w Polsce: tradycja i współczesność, Warszawa 2013

   Anna Materska-Sosnowska – Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej – dostosowanie syndykatu władzy do zasad demokracji parlamentarnej, Warszawa 2006

   J. Osiński, Prezydencjalizm skandynawski. Finlandia i Islandia. Studium ustrojowe, Warszawa 2020.

   T. Słomka (red.), Demokracja konstytucyjna w Polsce, Warszawa 2019.

   D. Mikucka-Wójtowicz, J. Wojnicki, How and Why Have Domestic Parties Learned from Abroad? The Europeanisation of Communist Successor Parties in Selected Post-Yugoslav Countries, “Problems of Post-Communism” 2021, vol. 68, nr 1, s. 27–41.

   D. Mikucka-Wójtowicz, The Chameleon Nature of Populist Parties. How Recurring Populism is Luring ‘the People’ of Serbia and Croatia, “Europe-Asia Studies”, 2019 nr 3, s. 450-479.

   E. Bujwid-Kurek, D. Mikucka-Wójtowicz, Transformacja ustroju politycznego wybranych państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Podręcznik akademicki, Wyd. Libron, Kraków 2015.

Współpraca instytucjonalna:

– współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie

– sporządzanie ekspertyz dla Narodowego Instytut Samorządu Terytorialnego 

– udział w Radzie Naukowej Centrum Naukowo – Badawczego Uniwersytetu Łódzkiego – Bałkany na przełomie XX i XXI wieku

– uczestnictwo w Radzie Naukowej Stowarzyszenia Instytut Aktywności Społecznej

– współpraca z Fundacją im. Stefana Batorego w Warszawie  

 – uczestnictwo w grupie Badawczej Brytyjskich Studiów Społeczno-Politycznych Britannia 

– uczestnictwo w Polsko-Hiszpańskiej Sieci Naukowej (Polish-Spanish Political Science Research Network)

– uczestnictwo w Międzyinstytutowej Pracowni Studiów Szwajcarskich, na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

– uczestnictwo w „Pracowni Politologicznej Studiów nad Niemcami” („Zentrum für Deutschlandstudien”) oraz Pracowni „Płeć i Polityka” w UW 

– udział w pracach komitetu badawczego 13 „Demokratyzacja w perspektywie porównawczej”

– udział w  grupie roboczej „Religia i polityka”, „Polityka Europy Południowej” i „Unia Europejska” Europejskiego Konsorcjum Badań Politycznych (ECPR)

– współpraca z Akademickim Towarzystwem Współczesnych Studiów Europejskich (UACES)

– współpraca z Think-tanki – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
– współpraca w charakterze eksperta –  Komisja Europejska – Research Executive Agency – ocena wniosków grantowych

– udział w sieci „Team Europe” przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce

NAGRODY

Dr Dominika Mikucka-Wójtowicz za artykuł w „Europe-Asia Studies” otrzymała w 2020 roku wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. Profesora Michała Cezarego Rostworowskiego na pracę z dyscypliny nauki o polityce i administracji, organizowanym przez krakowski oddział PTNP: http://ptnp.nauka.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/10/2020-rozstrzygni%C4%99cie-konkursu-1.pdf

X