Katedra Systemów Politycznych

KATEDRA SYSTEMÓW POLITYCZNYCH

Obszary badań:

  • transformacja ustrojowa,
  • demokratyzacja,
  • autorytarne i demokratyczne systemy polityczne,
  • konstytucjonalizm,
  • partie i systemy partyjne,
  • wybory i referenda,
  • judykatura,
  • badaniach poświęconych partiom i systemom partyjnym w Polsce i innych krajach,
  • badania dotyczące analizy różnych systemów politycznych w perspektywie porównawczej, np. badania brytyjskiego systemu politycznego
  • przywództwo polityczne.

Katedra Systemów Politycznych podejmuje analizy funkcjonowania systemów politycznych współczesnych państw. Szczególne miejsce zajmują kwestie procesów transformacyjnych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej oraz zachodzących procesów demokratyzacyjnych. Innym ważnym elementem badań prowadzonych w Katedrze są kwestie konstytucyjne, funkcjonowania partii i systemów partyjnych oraz związane z powyższym zagadnienia wyborów i innych form demokracji bezpośredniej (w tym referendów). Analizy pracowników Katedry odnoszą się również do ustroju organów ochrony prawnej w Polsce i innych państw współczesnych. 

Przedmiotem badań pracowników Katedry są następujące kwestie:

Prof. dr hab. Jacek Wojnicki – System polityczny państw Europy Środkowej i Bałkanów

Prof. dr hab. Joachim Osiński – System polityczny Skandynawii

Dr hab. Justyna Miecznikowska – System polityczny Niemiec i Austrii

Dr hab. Adam Szymański –  System polityczny Turcji i UE, (de-)demokratyzacja w perspektywie porównawczej, nieprawidłowości wyborcze oraz (de)europeizacja systemów politycznych

Dr hab. Jacek Zaleśny – Systemy polityczne państw Europy Wschodniej i organy ochrony prawnej

Dr hab. Tomasz Słomka – System polityczny Polski i Włoch

Dr Małgorzata Kaczorowska – System polityczny Wielkiej Brytanii; partie i systemy partyjne

Dr Dominika Mikucka – Wójtowicz – System polityczny Państw postjugosławiańskich; partie i systemy partyjne

Dr Izolda Bokszczanin – Gołaś – System polityczny Włoch i Francji

Dr Jarosław Szczepański – System polityczny Stanów Zjednoczonych

Dr Michał Mistygacz- System polityczny Polski; organy ochrony prawnej

Dr Anna Materska-Sosnowska – System polityczny Polski; partie i systemy partyjne 

Wybrane publikacje: 

   Jacek Wojnicki – Trudna droga do demokracji. Europa Środkowo-Wschodnia po 1989 roku, Warszawa 2002; Kształtowanie wielopartyjnych systemów partyjnych (Bułgaria, Czechy, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) 1989-2004, Pułtusk 2004; Proces instytucjonalizacji przemian ustrojowych w państwach postjugosłowiańskich, Pułtusk 2007; Decentralizacja władzy publicznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Analiza politologiczno-ustrojowa, Warszawa 2014 

   Joachim Osiński – Parlament i rząd w Królestwie Norwegii, Warszawa 1994; Prezydent w państwach współczesnych: modernizacja instytucji, [redakcja naukowa], Warszawa 2009; Państwo w warunkach globalnego kryzysu ekonomicznego: przyczynek do teorii państwa, Warszawa 2017

   Justyna Miecznikowska – Chadecja niemiecka wobec integracji europejskiej w latach 1949-1998, Warszawa 2007; Politycy europejscy XXI wieku, [redakcja naukowa], Toruń 2013; Europeizacja partii i systemu partyjnego Austrii, Warszawa 2018

   Adam Szymański – Między islamem a kemalizmem: problem demokracji w Turcji, Warszawa 2008; Zmiana polityki rozszerzania Unii Europejskiej: ujęcie instytucjonalne, Warszawa 2014; System konstytucyjny Turcji, Warszawa 2006;

   Jacek Zaleśny – Конституционная юстиция в странах Восточной Европы:  проблемы теории и практики (red.), НОРМА Москва, 2019; Duma Państwowa a Rząd w Federacji Rosyjskiej: studium z zakresu prawa konstytucyjnego, Warszawa 2015; Organy pomocy prawnej, [współautor], Warszawa 2009; Odpowiedzialność konstytucyjna w prawie polskim okresu transformacji ustrojowej, Toruń 2004; S

   Tomasz Słomka – Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku: ujęcie porównawcze, Warszawa 2005; Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989-2011 na tle polskich tradycji ustrojowych XIX i XX wieku; [współautor] Warszawa 2012; Demokracja konstytucyjna w Polsce (red. nauk.) Warszawa 2019

   Małgorzata Kaczorowska – Ewolucja, dewolucja, emergencja w systemach politycznych, [współautor] Warszawa 2007; Era Blaira i Browna: wybrane problemy polityczne rządów Partii Pracy w Zjednoczonym Królestwie 1997-2010, [współautor]  Warszawa 2010; Kobiety a demokracja wewnątrzpartyjna w polskich partiach politycznych. Wzbierająca fala czy jej zapowiedź? [w:] J. G. Otto (red.), Kobiety w polityce. Szkice i rozprawy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019; Ożywienie Szkockiej Partii Narodowej po przegranym referendum niepodległościowym w Szkocji, [w:] A. Pacześniak (red. nauk.), Anatomia porażki wyborczej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018

   Dominika Mikucka-Wójtowicz – Demokratyczna transformacja w Serbii i Chorwacji w latach 1990-2010, Kraków 2014; Transformacja ustroju politycznego wybranych państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej: podręcznik akademicki, [współautor] Kraków 2015

   Izolda Bokszczanin – Gołaś – Referendum w państwach Europy, [współautor] Warszawa 2003; Reforma instytucji politycznych Republiki Włoskiej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Warszawa 2004; Rządy w państwach Europy. Tom 1, Warszawa 2003; tom 2 Warszawa 2005 [współautor]; Hybrydyzacja demokracji lokalnej  w państwach Europy Południowej (Francja, Hiszpania, Włochy), Warszawa 2019

   Jarosław Szczepański – Wstęp do nauki o polityce, Warszawa 2018; Trójkąt ideologiczny. Ku nowemu modelowi spektrum politycznego, Warszawa 2017; Władza ustawodawcza i wykonawcza w Skonfederowanych Stanach Ameryki: (wybrane zagadnienia), Warszawa 2011

   Michał Mistygacz – Rząd w procesie ustawodawczym w Polsce, Warszawa 2012; Ustrój prokuratury w Polsce: tradycja i współczesność, Warszawa 2013

   Anna Materska-Sosnowska – Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej – dostosowanie syndykatu władzy do zasad demokracji parlamentarnej, Warszawa 2006

   J. Osiński, Prezydencjalizm skandynawski. Finlandia i Islandia. Studium ustrojowe, Warszawa 2020.

   T. Słomka (red.), Demokracja konstytucyjna w Polsce, Warszawa 2019.

   D. Mikucka-Wójtowicz, J. Wojnicki, How and Why Have Domestic Parties Learned from Abroad? The Europeanisation of Communist Successor Parties in Selected Post-Yugoslav Countries, “Problems of Post-Communism” 2021, vol. 68, nr 1, s. 27–41.

   D. Mikucka-Wójtowicz, The Chameleon Nature of Populist Parties. How Recurring Populism is Luring ‘the People’ of Serbia and Croatia, “Europe-Asia Studies”, 2019 nr 3, s. 450-479.

   E. Bujwid-Kurek, D. Mikucka-Wójtowicz, Transformacja ustroju politycznego wybranych państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Podręcznik akademicki, Wyd. Libron, Kraków 2015.

Współpraca instytucjonalna:

– współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie

– sporządzanie ekspertyz dla Narodowego Instytut Samorządu Terytorialnego 

– udział w Radzie Naukowej Centrum Naukowo – Badawczego Uniwersytetu Łódzkiego – Bałkany na przełomie XX i XXI wieku

– uczestnictwo w Radzie Naukowej Stowarzyszenia Instytut Aktywności Społecznej

– współpraca z Fundacją im. Stefana Batorego w Warszawie  

 – uczestnictwo w grupie Badawczej Brytyjskich Studiów Społeczno-Politycznych Britannia 

– uczestnictwo w Polsko-Hiszpańskiej Sieci Naukowej (Polish-Spanish Political Science Research Network)

– uczestnictwo w Międzyinstytutowej Pracowni Studiów Szwajcarskich, na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

– uczestnictwo w „Pracowni Politologicznej Studiów nad Niemcami” („Zentrum für Deutschlandstudien”) oraz Pracowni „Płeć i Polityka” w UW 

– udział w pracach komitetu badawczego 13 “Demokratyzacja w perspektywie porównawczej”

– udział w  grupie roboczej „Religia i polityka”, „Polityka Europy Południowej” i „Unia Europejska” Europejskiego Konsorcjum Badań Politycznych (ECPR)

– współpraca z Akademickim Towarzystwem Współczesnych Studiów Europejskich (UACES)

– współpraca z Think-tanki – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
– współpraca w charakterze eksperta –  Komisja Europejska – Research Executive Agency – ocena wniosków grantowych

– udział w sieci “Team Europe” przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce

NAGRODY

Dr Dominika Mikucka-Wójtowicz za artykuł w “Europe-Asia Studies” otrzymała w 2020 roku wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. Profesora Michała Cezarego Rostworowskiego na pracę z dyscypliny nauki o polityce i administracji, organizowanym przez krakowski oddział PTNP: http://ptnp.nauka.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/10/2020-rozstrzygni%C4%99cie-konkursu-1.pdf

Kontakt

ul. Nowy Świat 67 (p. 206,207)
T: +48 22 552 02 82
E: systempolityczny.wnpism@uw.edu.pl

Dyżury pracowników

Doktoranci

Prof. dr hab. Adam Szymański
Tomasz Żornaczuk
Sarwan Hasan
Ahmet Furkan Cihangiroğlu
Batuhan Tümer

Prof. dr hab. Jacek Wojnicki
Viktoriia Sovpenchuk

Dr hab. Łukasz Zamęcki
Mohamed Faslan
Ranj Tofik

X