Teatr i Polityka

Futbol i polityka

Celem Koła jest:
– prowadzenie badań nad związkami futbolu i polityki oraz upowszechnianie ich wyników
– promowanie idei prowadzenia badań nad związkami futbolu i polityki
– wszelka działalność naukowa, oświatowa, kulturalna i sportowa związana z problematyką futbolu

Facebook – https://www.facebook.com/AOAtena/
E-mail: kontakt@pracowniakompetencji.plpatryk@pracowniakompetencji.pl

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest organizacją zrzeszającą studentów kształcących się głównie w dyscyplinach na styku prawa, ekonomii i polityki nastawionych na rozwój w zakresie dyplomacji, polityki międzynarodowej, stosunków gospodarczych i organizacji międzynarodowych. Wśród nas są aktywiści społeczni, przyszli analitycy, dyplomaci, politycy, stratedzy czy biznesmeni, nastawieni na działalność dla dobra społeczeństwa w duchu pluralizmu i otwartości.

Skupiając ponad 150 aktywnych członków i absolwentów Koła oraz społeczność ponad tysiąca osób uczęszczających w naszych inicjatywach, tworzymy przestrzeń do wymiany idei, pomysłów, szerzenia wiedzy i sieci kontaktów oraz własnego rozwoju. Wielu spośród naszych członków oraz sympatyków zdobywało już doświadczenia w międzynarodowym środowisku, w tym w strukturach Unii Europejskiej, a także w ministerstwach, placówkach dyplomatycznych, fundacjach czy światowych korporacjach.

Jako najaktywniejsze Koło Naukowe na uczelni, realizując nasze przedsięwzięcia, współpracujemy z ponad 100 podmiotami, w tym: 70+ placówkami dyplomatycznymi krajów wszystkich kontynentów, 3+ agendami rządowymi, 20+ organizacjami pozarządowymi, 15+ najlepszymi uczelniami z Polski i Europy oraz 5+ czołowymi firmami.

Opiekun naukowy: dr. hab. Dorota Heidrich (UW)
Kontakt:
http://facebook.com/sknsz

My Dla Europy to grupa młodych i aktywnych studentów, których celem jest umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, poszerzanie wiedzy w zakresie spraw europejskich i merytoryczna dyskusja na tematy związane z naszą Europą. Działamy na WNPiSM UW i pełnimy rolę studenckiego think-tanku.

Zorganizowane wydarzenia: Cykliczne wydarzenia #Euromonth na temat wybranego państwa z regionu Europy. Akcja Studenci Solidarni z Białorusią. Akcja #TymRazemGłosuje, w ramach wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Obszary zainteresowań: Unia Europejska, Europa, kultura i społeczeństwo państw europejskich.

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Roman Kuźniar

Facebook – My Dla Europy

Mail – mydlaeuropy@gmail.com

Nazwa kołaMłodzi o polityce
Opiekun naukowyDr hab. Tomasz Słomka
Zarząd Koła:

Prezes

Wiceprezesi

Sekretarz

Skarbnik

 

Adam August Michalik

Agnieszka Homańska, Julia Smogorzewska

Maciej Sobieraj

Karolina Jaworska

Informacja
o kole
Młodzi o polityce to oddolna inicjatywa studentów Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW mająca na celu konfrontację osób o różnych światopoglądach oraz podniesienie jakości debaty publicznej. Organizujemy wydarzenia, seminaria jak i wydajemy kwartalnik „Młodzi o polityce”.

 

Obszary zainteresowańNauki o polityce i administracji, stosunki międzynarodowe, nauki o bezpieczeństwie i innych pokrewnych nauk społecznych oraz bieżące wydarzenia polityczne w Polsce i na świecie.

 

Zorganizowane wydarzenia„Wspólnie o polityce – 20 lat PO i PiS”; publikacje 2 numerów kwartalnika Młodzi o polityce.
Warunki członkostwa/Jak przystąpić do koła?Członkiem koła może zostać każdy student Uniwersytetu Warszawskiego, który uzasadni zainteresowanie realizacją jej celów. Nabycie członkostwa Koła następuje wskutek uchwały Zarządu akceptującej pisemną deklarację członkowską kandydata.
Kontakt
(www, mail, FB)
mlodziopolityceredakcja@gmail.com

 

Profil na FB: Młodzi o polityce

 

 

W roku 2008 w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego otworzony został nowy kierunek – Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Okazało się, że stanowimy zgraną grupę studentów głodnych nowych doświadczeń i wiedzy. Wraz ze studentami Nauk Politycznych postanowiliśmy wprowadzić w życie pewien projekt. Było nim założenie koła naukowego, które pozwoliłoby nam na rozwój naszych zainteresowań w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Nasze marzenie częściowo spełniło się w marcu 2009 roku. Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostało oficjalnie zarejestrowane.

Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest kołem neutralnym i wolnym światopoglądowo, nieprzywiązanym do żadnej opcji politycznej. Każdy, kto będzie chciał się przyłączyć, znajdzie tutaj swoje miejsce. Szanujemy siebie nawzajem i wysłuchujemy każdej opinii, bez względu na to czy jest pozytywna, czy negatywna. Chcemy aktywnie uczestniczyć w życiu uniwersyteckim i mocno zaakcentować w nim swoją obecność.

Strona internetowa: www: sknbwuw.cba.pl
e-mail: kolonaukowebw@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/sknbw/

Koło Naukowe Administracji Publicznej powstało w 2012 r. Naszym głównym celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu administracji publicznej oraz proponowanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie instytucji publicznych.

Naszym zainteresowaniem jest szeroko rozumiana administracja publiczna (m.in. e-administracja, wybory samorządowe, reformy służby cywilnej, służba publiczna w UE, administracja a osoby niepełnosprawne, kształcenie urzędników, modernizacja administracji oraz patologie w służbie publicznej).

Strona internetowa:  http://knap.uw.edu.pl/
E-mail: knap@kn.uw.edu.pl, justyna.wisniewska@uw.edu.pl
Facebook: https://www.facebook.com/knapkn

KN “Ars Politica” to największe, najstarsze i najprężniej działające politologiczne Koło Naukowe na Uniwersytecie Warszawskim.

ISM MUN Club is a students’ initiative of a Model United Nations club that is designed for students who would want to participate in MUN conferences. The club requires students to actively participate and engage in the meetings by representing a certain country, and to discuss and debate fruitfully on global issues. ISM MUN Club is also designed to prepare and train prospects delegates to become a delegation and represent University of  Warsaw in varies conferences.

Students who participate in the weekly meetings will extend their knowledge further, practice their public speaking skills, understand the flow of the debate in MUN, as well as improve their English skills.

Email: ismmunuw@gmail.com
FB page: facebook.com/ISMMUNUW

Lobbing

Koło Naukowe „Lobbing” zostało założone w grudniu 2014 r. Zrzesza studentów i doktorantów, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę na temat lobbingu oraz rozwijać się naukowo. Zajmujemy się szerokim zakresem problemów związanych z działalnością lobbingową pod kątem politycznym, mniej prawnym.

Kontakt:

E-mail: lobbing.kn@uw.edu.pl

Koło Wschodnie UW zostało założone w 2003 r. przez studentów ISM UW. Podstawowym celem było wspierane studentów w poszerzaniu ich wiedzy na temat regionu byłego ZSRR, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, polskiej polityki wschodniej oraz roli państw wschodnich w ładzie międzynarodowym.

Koło Wschodnie UW w swojej działalności skupia się na szeroko pojętym Wschodzie. Zajmujemy się zarówno państwami położonymi na wschód od Polski, jak i państwami Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Interesuje nas sytuacja wewnętrzna w tych państwach oraz relacje między nimi.

Natalia Makulska – adres e-mail: natamak@op.pl
Facebook – https://www.facebook.com/KoloWschodnieUW/

Koło Euroatlantyckie UW zajmuje się szeroko pojętą tematyką obszaru Europy i Ameryki Północnej w kontekście politycznym, gospodarczym i społecznym. Opiekunem Koła jest prof. UW dr hab. Robert Kupiecki. Podstawowymi formami naszej aktywności są panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, udział w konferencjach naukowych oraz wydawanie Biuletynu Euroatlantyckiego.

Członkostwo w Kole Euroatlantyckim stanowi szczególną okazję do poszerzania swojej wiedzy na temat obszaru euroatlantyckiego, a także rozwijania kompetencji badawczych wśród osób podzielających te zainteresowania. Współpracujemy z organizacjami o podobnym profilu tematycznym, takimi jak The Bridge Foundation, Stowarzyszenie Euroatlantyckie, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych czy inne studenckie koła naukowe.

FB: https://www.facebook.com/KoloEuroatlantyckieUW/

E-mail: euroatlantyckie@gmail.com

X