Nagroda im Jana Baszkiewicza

pl

Nagroda imienia profesora Jana Baszkiewicza

Nagroda im Profesora Jana Baszkiewicza przyznawana jest zgodnie z wolą Profesora Jana Baszkiewicza, dzięki zasobom, które pozostawił do dyspozycji jej wykonawcom. Nagroda służyć powinna utrwaleniu pamięci o wielkim dziele i dokonaniach Profesora, wybitnego prawnika, historyka i politologa, jednego z najznakomitszych polskich uczonych. Zgodnie z wolą Profesora i poglądami, którym dawał wyraz w ciągu całego swojego życia ma ona też przyczynić się do utrwalenia uniwersyteckiej tradycji, zgodnie z którą wyrastające ponad przeciętność dokonania powinny zostać, dzięki wyróżnieniom, zauważone, zachowane w pamięci i służyć wszystkim za wzór i przykład.

Skład Kapituły:

dr hab. Daniel Przastek – przewodniczący kapituły, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

prof. dr hab. Stanisław Filipowicz

prof. dr hab. Wojciech Jakubowski

prof. dr hab. Mirosław Karwat

dr hab. Marek Madej, prof. ucz.

prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Bartłomiej Zdaniuk

prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

prof. dr hab. Tomasz Żyro

Dziedzictwo i dorobek naukowy

 • Autorstwo monografii

   

  1. BASZKIEWICZ JAN, Materiały do nauki historii Polski. Cz. 1, Historia Polski od epoki wspólnoty pierwotnej do końca rozdrobnienia feudalnego (do 1320 roku), Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej. Główny Zarząd Polityczny. 1953, s. 83.
  2. BASZKIEWICZ JAN, Materiały do nauki historii Polski. Cz. 2A, Polska w okresie monarchii stanowej i               formowania się feudalno-pańszczyźnianej wielonarodowościowej Rzeczypospolitej szlacheckiej. Stenogram wykładów Jana Baszkiewicza. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1953, s. 53.
  3. BASZKIEWICZ JAN, Leśnodorski Bogusław, Materiały do nauki historii Polski:Stenogramy wykładów Jana Baszkiewicza i Bogusława Leśnodorskiego wygłoszonych na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu przy Domu Wojska Polskiego w Warszawie. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1953, s. 154.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Materiały do nauki historii Polski. Cz. 2, Polska w okresie monarchii stanowej i formowania się feudalno-pańszczyźnianej wielonarodowościowej Rzeczypospolitej szlacheckiej (1320-1569 r.), Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej. Główny Zarząd Polityczny, 1953, s. 66.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Materiały do nauki historii Polski. Cz. 3, Polska w okresie wytwarzania się oligarchii  magnackiej i dalszej ekspansji na wschód oraz rozkład feudalnej Rzeczypospolitej 1569-1764, (wyd. 3 popr. uzup.), Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1954, s. 52.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku, Warszawa: Książka i Wiedza 1954, s. 485.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Historia doktryn politycznych i prawnych, Cz. 1: Starożytność i średniowiecze (maszyn. pow.), Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1963, s. 406.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Historia doktryn politycznych i prawnych, Cz. 2: Czasy nowożytne 1500-1800, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1965, s. 416.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Młodość uniwersytetu, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1963, s. 177.
  2. BASZKIEWICZ JAN, Państwo suwerenne w feudalnej doktrynie politycznej do początków XIV wieku, Warszawa: Książka i Wiedza, 1964, s. 697.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Historia doktryn polityczno-prawnych do końca XVII wieku, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 292.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Polska czasów Łokietka, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1968, s. 199.
  2. BASZKIEWICZ JAN, Myśl polityczna wieków średnich, Warszawa: Wiedza Powszechna 1970, s. 253.
  3. BASZKIEWICZ JAN, Franciszek Ryszka, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970, s. 445. BASZKIEWICZ JAN, Historia Francji, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974, s. 807.
  4. BASZKIEWICZ JAN, Powszechna historia państwa i prawa, T. 1: Starożytność i wieki średnie, Katowice: Uniwersytet Śląski, 1974, s. 252.
  5. BASZKIEWICZ JAN, Maksymilian Robespierre, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich- Wydawnictwo, 1976, s. 301.
  6. BASZKIEWICZ JAN, Danton, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. s. 373.
  7. BASZKIEWICZ JAN, Historia Francji, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978, s. 833.
  8. BASZKIEWICZ JAN [et al.], Historia filozofii średniowiecznej pod red. Jana Legowicza, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, s. 553. – ISBN 83-01-02580-8.
  9. BASZKIEWICZ JAN, Danton, (wyd. 2), Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980, s. 380. – ISBN 83-06-00343-8
  10. BASZKIEWICZ JAN, Wolność, równość, własność: rewolucje burżuazyjne, Warszawa: Czytelnik, 1981, -s. 282. – ISBN 83-07-00199-4.
  11. BASZKIEWICZ JAN, Stefan Meller, Rewolucja francuska 1789-1794, społeczeństwo obywatelskie, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983, s. 522. – ISBN 83-06-00848-0.
  12. BASZKIEWICZ JAN, Richelieu, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984, s. 429. – ISBN 83-06-01128-7.
  13. BASZKIEWICZ JAN, Ludwik XVI, (wyd. 2 uzup. i popr.), Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985, s. 297. – ISBN 83-04-01205-7.
  14. BASZKIEWICZ JAN, Francuzi 1789-1794. Studium świadomości rewolucyjnej, Warszawa: Książka i Wiedza, 1989, s. 303. – ISBN 83-05-11929-7.
  15. BASZKIEWICZ JAN, Maksymilian Robespierre, (wyd. 2, popr.), Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich- Wydawnictwo,  1989, s. 320. – ISBN 83-04-03084-5.
  16. BASZKIEWICZ JAN, Danton, (wyd. 3), Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990, s. 380. – ISBN 83-06-00343-8.
  17. BASZKIEWICZ JAN, Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat: mitologia i rzeczywistość rewolucji francuskiej, Warszawa:  Państwowy Instytut Wydawniczy , 1993, s. 430.
  18. BASZKIEWICZ JAN, [et al.] Czy historia może się cofnąć?, Kraków: Secesja, 1993, s. 169. – ISBN 83-86077-00-X
  19. BASZKIEWICZ JAN, Historia Francji, (wyd. 3 uzup. i popr.), Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995, s. 733. – ISBN 83-11-08393-2.
  20. BASZKIEWICZ JAN, Richelieu, (wyd. 2), Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1995, s. 429. – ISBN 83-06-02439-7
  21. BASZKIEWICZ JAN, Henryk IV Wielki, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1995, s. 366. – ISBN 83-06-02423-0.
  22. BASZKIEWICZ JAN, Francja, Warszawa: Trio 1997, s. 225.- ISBN 83-85660-49-6.
  23. BASZKIEWICZ JAN, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk: Arche, 1998, s. 364. – ISBN 83-87570-10-9.
  24. BASZKIEWICZ JAN, Myśl polityczna wieków średnich, [wyd. 2], Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1998, s. 288. – ISBN 83-86138-03-3.
  25. BASZKIEWICZ JAN, Historia Francji, (wyd. 4) Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999, s. 672.- 83-04-04397-1.
  26. BASZKIEWICZ JAN, Władza. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999, s. 185. – ISBN – 83-04-04478-X.
  27. BASZKIEWICZ JAN, Powszechna historia ustrojów państwowych, (wyd. 2 rozsz.), Gdańsk: Arche, 2002, s. 399. – ISBN 83-88445-30-8.
  28. BASZKIEWICZ JAN, Francja nowożytna: szkice z historii wieków XVII – XX, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2002, s. 360. – ISBN 83-88445-30-8.
  29. BASZKIEWICZ JAN [et al.], Społeczeństwo i polityka: podstawy nauk politycznych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2002, s. 1062. – ISBN 83-88766-33-3.
  30. BASZKIEWICZ JAN, Anatomia bonapartyzmu, Gdańsk: Arche, 2003, s. 304. – ISBN 83-89356-03-1.
  31. BASZKIEWICZ JAN, Macht, Warszawa: Elipsa, 2003, s. 228. – ISBN 83-7151-563-4.
  32. BASZKIEWICZ JAN, O niektórych filozoficznych i praktycznych dylematach praw człowieka, Bydgoszcz: Wers, 2003, s. 35. – ISBN 83-913903-6-5. Toż [w:] BASZKIEWICZ JAN, Państwo Rewolucja Kultura polityczna, [oprac.] Henryk Olszewski, Poznań Rozprawy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. T. 3, s. 487-503.
  33. BASZKIEWICZ JAN, Francja w Europie, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2006, s. 190.
  34. BASZKIEWICZ JAN, Historia Francji, (wyd. 6) Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2008, s. 722.
  35. BASZKIEWICZ JAN, Odnowienie Królestwa Polskiego 1295-1320, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2008, 188. – ISBN 978-83-7177-542-0.
  36. BASZKIEWICZ JAN, Państwo, rewolucja kultura polityczna, [oprac.] Henryk Olszewski, Rozprawy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa  im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie t. 3, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, s. 869. – ISBN 978-83-7177-541-3.
  37. BASZKIEWICZ JAN, Myśl polityczna wieków średnich, wyd. 3, Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2009, s. 287. – ISBN 978-83-7177-602-1.
  38. BASZKIEWICZ JAN, New man, new nation, new world. The French Revolution in Myth and Reality, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012, s. 296. – ISBN 78-3-631-61576-8.
 • Redakcja monografii

  1. Markow Walter, Albert Soboul, Wielka Rewolucja Francuzów 1789, (tł. z niem.), red. nauk. Jan
   Baszkiewicz, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984, s. 383. ISBN 83-04-01503-X.
  2. Historia, prawo, polityka, red. nauk. Jan Baszkiewicz, Artur Bodnar, Stanisław Gebethner,Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s. 337.- ISBN 83-01-09746-9 .
 • Rozdziały

   

  1. BASZKIEWICZ JAN, Charakterystyka procesu dziejowego,  [w:] Historia Polski, T. 1, Cz. 1. Warszawa, 1958, s. 270-281.
  2. BASZKIEWICZ JAN, Główne zagadnienia okresu w literaturze historycznej [w: ] Historia Polski, T. 1, cz. 1, Warszawa, 1958, s. 260-269.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Myśl polityczna. [w:] Dziejów Polski blaski i cienie (oprac. Marian Turski),  Warszawa, 1968, s. 177-213.
  2. BASZKIEWICZ JAN, Niccolo Machiavelli – jakobin XVI wieku,  [w: ] Niccolo Machiavelli . Paradoksy losów doktryny,  Warszawa, 1973,  s. 83-103.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Rola Piastów w procesie zjednoczenia państwowego Polski do roku 1320 , [w: ] Piastowie w dziejach Polski. Zbiór artykułów z okazji trzechsetnej rocznicy wygaśnięcia dynastii Piastów, (pod red. Romana Hecka),  Wrocław, 1975, s. 49-68. [Toż w :] BASZKIEWICZ JAN, Państwo Rewolucja Kultura polityczna, [oprac.] Henryk Olszewski, Poznań Rozprawy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. T. 3, s. 345-369.
  2. BASZKIEWICZ JAN, Wstęp, [w:] Tocqueville Alexis de. O demokracji w Ameryce,  Warszawa, 1976, [5]-[21].
  3. BASZKIEWICZ JAN, Wstęp, [w:] Marks Karol,  Walki klasowe we Francji 1848-1850,  Warszawa, 1979, s. 5-28.
  4. BASZKIEWICZ JAN, Średniowieczna myśl polityczno-społeczna, [w:]. Historia filozofii średniowiecznej,
  1. BASZKIEWICZ JAN, Wstęp. [w: ] Engels Fryderyk,  Wojna chłopska w Niemczech,  Warszawa, 1981,  5-27.
  2. BASZKIEWICZ JAN, Cztery szanse Ludwika XVI 1774-1789, [w:] Francja – Polska XVIII XIX w. Studia z dziejów kultury i polityki poświęcone Profesorowi Andrzejowi Zahorskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa, 1983. s. 25-33.
  3. BASZKIEWICZ JAN, Wstęp. [w: ] Tocqueville Alexis de,  Wspomnienia (tł. z franc. Aleksander Wit Labuda), wstępem opatrzył Jan Baszkiewicz,  Wrocław, 1987, s. 3-36.
  4. BASZKIEWICZ JAN, Wstęp. [w:] Ludwik Filip, Pamiętniki z czasów Wielkiej Rewolucji , oprac. Wiktor Dłuski, Warszawa, 1988,  s. 5-18.
  5. BASZKIEWICZ JAN, Absolutyzm francuski 1715-1789, [w:] Europa i świat w epoce oświeconego absolutyzmu, pod red. Jacka Staszewskiego, Warszawa, 1991, s. 352-388.
  6. BASZKIEWICZ JAN, Wstęp. [w:] Wolter (Voltaire),  Pamiętniki,  Warszawa, 1994 5-11.
  7. BASZKIEWICZ JAN, O cenzurze i wolności prasy. Kilka uwag historyka osiemnastego wieku , [w:] Pięciolecie transformacji mediów (1989-1994),  Warszawa, 1995,  s. 32-35.
  8. BASZKIEWICZ JAN, U źródeł  demokracji parlamentarnej , [w:] Parlament, prawo, ludzie: studia ofiarowane  profesorowi  Juliuszowi  Bardachowi  w  sześćdziesięciolecie  pracy  twórczej ,  [red. Katarzyna Iwanicka, Maria Skowronek, Kazimierz  Stembrowicz], Warszawa, 1996,  s.  55-61. [Toż w :] BASZKIEWICZ JAN, Państwo Rewolucja Kultura polityczna, [oprac.] Henryk Olszewski, Poznań, 2009.Rozprawy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. T. 3, s. 445-454.
  9. BASZKIEWICZ JAN, O kilku dylematach konstytucyjnych w świetle historii, [w:] Konstytucja RP, oczekiwania i nadzieje, pod red. nauk Tadeusza Bodio, Wojciecha Jakubowskiego. Warszawa, 1997, s. 43-59.Materiały z Konferencji Naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 14-15 listopad 1996.
  10. BASZKIEWICZ JAN: Uczone akademie i rewolucja, [w:] Kultura szlachecka – kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa, 1997, s. 451-455.
  11. BASZKIEWICZ JAN, Restauracja 1814-1830. Socjologia klęski , [w: ] Idee a urządzanie świata społecznego. Księga jubileuszowa dla Jerzego Szackiego,  Warszawa, 1999,  s. 34-42. Toż [w: ] BASZKIEWICZ JAN, Państwo Rewolucja Kultura polityczna, [oprac.] Henryk Olszewski, Poznań, 2009. Rozprawy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. T. 3, s. 455-466.
  12. BASZKIEWICZ Jan, Konstanty Grzybowski, historyk idei, [w:] Konstanty Grzybowski, Myśliciel sceptyczny. Red. Wiesław KOZUB-CIEMBRONIEWICZ. Kraków, 2000,  s. 221-226.
  13. BASZKIEWICZ JAN, Filozoficzne i praktyczne dylematy praw człowieka [w: ] Meandry tradycji – zakręty ponowoczesności,  [wykłady otwarte wygłoszone w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie], Rzeszów, 2002,  s. 49-62.
  14. BASZKIEWICZ JAN, Struktura społeczna,  [ w: ] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa, 2002, s. 126-145.
  15. BASZKIEWICZ JAN, Państwo i naród w Europie na przełomie XVIII i XIX wieku,  [w: ] Cywilizacja europejska: wykłady i eseje,  Warszawa 2004,  s. 221-230; [Toż w:] Cywilizacja europejska: wykłady i eseje,  wyd. 2 rozszerz. Warszawa, 2005, s. 237-246.
  16. BASZKIEWICZ Jan: Le républicanisme, [w:] Z Dziejów kultury prawnej. Studia ofiarowane profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin. Kom. red. Anna Rosner, Roman Sobotka, Marek Wąsowicz, (przewod.), Andrzej B. Zakrzewski, Warszawa, 2004, s. 257-265.
  17. BASZKIEWICZ JAN, Przyczynek do historii konceptu,  suwerenność rozumu, [w:] Reguły i działania. Księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Goćkowskiego. Pułtusk, [2005],  s. 293-298.
  18. BASZKIEWICZ JAN, Dylematy konstytucyjne państw  ,  [ w: ] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych,  Red. Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski, Warszawa, 2007, s. 258-269.
  19. BASZKIEWICZ JAN, Guillaume Budé jako pionier integralnego absolutyzmu , [w: ] Dylematy Historii i polityki. Księga dedykowana Profesor Annie Magierskiej,  Warszawa, 2008,  s. 111-117.
  20. BASZKIEWICZ JAN [et al.], Dylematy epoki konstytucyjnej , [w: ] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Teoria,  instytucje,  procesy. Cz. 2,  Polityczna organizacja społeczeństwa, Warszawa, 2018,  s. 95-114.
 • Artykuły

  1. BASZKIEWICZ JAN, Jan Jończyk,  Stanisław Russocki, Dyskusja nad 1 tomem Zarysu historii państwa i prawa polskiego ,  Czasopismo Prawno-Historyczne, 1954,   6 z. 12,  s. 422-443.  – ISSN 0070-2471.
  2.   BASZKIEWICZ JAN,  Michał Staszków, W sprawie wstępów historycznych w podręcznikach prawniczych ,  Państwo i Prawo 1955, R. 10, z. 7/8,  s. 182-198. – ISSN 0031-0980.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Uwagi o uniwersalizmie i koncepcji suwerenności państwowej w feudalnej teorii politycznej (do pocz. XIV w.) , Czasopismo Prawno-Historyczne, 1956,   8,  s. 9-62. – ISSN 0070-2471.
  2. Biskupski Kazimierz, Stare po nowemu (Procesy rehabilitacyjne) . JAN BASZKIEWICZ, Cui prodest? Czyli w odpowiedzi Kazimierzowi Biskupskiemu , Prawo i Życie, 1957,  nr 2,   2. – ISSN 1425-3690.
  3. BASZKIEWICZ JAN, Dominium mundi w poglądach politycznych Bartolusa , Czasopismo Prawno-Historyczne, 1958, t. 10, z. 2, s. 133-174. – ISSN 0070-2471.
  4. BASZKIEWICZ JAN, Omnia sunt principis. O własności i jurysdykcji w koncepcji politycznej glosatorów i postglosatorów XII-XIV wieku , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego,  Prawo,  seria A, Nauki Społeczne,  1961,   34,  z. 8,  s. 55-75.
  5. BASZKIEWICZ JAN, Jeszcze o feudalnej doktrynie państwa suwerennego , Czasopismo Prawno-Historyczne, 1966,   10, z. 1,  s. 237-242. – ISSN 0070-2471.
  6. BASZKIEWICZ JAN, W kwestii przemian techniki rządzenia od XII do początków XIV stulecia , Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Prawnicze , 1969 (5),   1, z. 1,  s. 13-47.
  7. BASZKIEWICZ JAN, Pokój powszechny i pokój państwowy w doktrynie włoskiej XIV w. , Acta Universitatis Wratislaviensis  Prawo,  1970,   32,  nr 125, s. 23-30.
  8. BASZKIEWICZ JAN, The Progress of Social Engineering in the Late Middle Ages (12th to 14th centuries)”, The Polish Sociological Bulletin 1971,  nr 1,   46-60. – ISSN 0032-2997.
  9. BASZKIEWICZ JAN, Lekcja historii. Odbudowa Królestwa , Odra 1971,  nr 2,   72-78.
  10. BASZKIEWICZ JAN, Andrzej Wójtowicz, Z zagadnień ideologii ustawodawczej wieków średnich, Czasopismo Prawno-Historyczne, 1974,   26,  z. 1,   s. 21-34. – ISSN 0070-2471.
  11. BASZKIEWICZ JAN, O modernizacji studiów prawniczych i administracyjnych , Państwo i Prawo, 1975,   4,  s. 28-37. – ISSN 0031-0980.
  12. BASZKIEWICZ JAN, Z zagadnień nowożytnej koncepcji prawa oporu , Czasopismo Prawno-Historyczne, 1975,   27,  z. 2,  s. 175-186. – ISSN 0070-2471.
  13. BASZKIEWICZ JAN, Władysław Łokietek. Początek królów polskich , Kultura, 1976,  nr 36,   14,  s. 6.
  14. BASZKIEWICZ JAN, La révolution française aux yeux des révolutionnaires (tł. z pol. Aleksander Wołowski),  Acta Poloniae Historica,  1978,   37,  s. 71-93. ISSN 0001-6829.
  15. BASZKIEWICZ JAN, Z problematyki terroru rewolucyjnego 1789-1795 (Francja) , Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Politycznych UW, 1979,  nr 6,   83-99.
  16. BASZKIEWICZ JAN, Ciągłość i zmiana w kulturze politycznej okresu rewolucji: przykład rewolucji francuskiej , Studia Iuridica Silesiana. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 34.  1980,   7,  s. 11-24. [Toż w :] BASZKIEWICZ JAN, Państwo Rewolucja Kultura polityczna, [oprac.] Henryk Olszewski, Poznań, 2009. Rozprawy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. T. 3. s. 683-697.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Kilka notatek z lektury Marksa , Odra, 1983,  nr 11,   11-19.
  2. BASZKIEWICZ JAN, Władza państwowa i klasa panująca w teorii Karola Marksa , Państwo i Prawo, 1983, R. 38, z. 9,   3-15. ISSN 0031-0980.  [Toż w :] BASZKIEWICZ JAN, Państwo Rewolucja Kultura polityczna, [oprac.] Henryk Olszewski, Poznań, 2009. Rozprawy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. T. 3, s. 371-388.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Nauki społeczne w Polsce. Wprowadzenie , Edukacja Polityczna, 1985, vol. 6/7,   226-261.
  2. Forum jubileuszowe (40-lecie Problemów)”,  [wypowiedzi]. JAN BASZKIEWICZ (et al.), Problemy, 1985, nr 11,   3-16.
  3. BASZKIEWICZ JAN., O rządzących i rządzonych , przepr. Andrzej Wieluński,  Człowiek i Światopogląd, 1987,  nr 3,  s. 124-137.
  4. BASZKIEWICZ JAN, Teatr polityki , Odra, 1988,  nr 7/8,   17-24.
  5. BASZKIEWICZ JAN, 1789: dylematy moralne Rewolucji , Odra, 1989,  nr 7/8,   11-16.
  6. Łagowski Bronisław, Zniszczenie i pustka (Wielka Rewolucja Francuska) . Polemika JAN BASZKIEWICZ, Czy naprawdę tylko zniszczenie , Zdanie, 1989, nr 6,   18-25.
  7. BASZKIEWICZ JAN, Prawa człowieka i obywatela: deklaracja i gwarancje (W dwóchsetlecie Rewolucji Francuskiej) , Państwo i Prawo, 1989,   7,  s. 3-12. – ISSN 0031-0980.
  28.   BASZKIEWICZ JAN, Trzy wymiary czasu w świadomości historycznej francuskich rewolucjonistów ,  Archiwum Historii Myśli Politycznej, 1991,  t. 1,  s. 5-12. ISSN 1230-2023

  29.   BASZKIEWICZ JAN, La Constitution du 3 Mai 1797; entre la tradition et l’avenir ,  Droit Polonais Contemporain,  1992,  nr 1/4,  s. 5-14. – ISSN 0070-7325 .

  1. BASZKIEWICZ JAN, W poszukiwaniu nowego człowieka  (XVII-wieczne koncepcje zmiany mentalności w wyniku rewolucji) ,  Odra, 1993,  nr 9,   6-12.
  2. Szatan dzisiaj , (ankieta),  wypowiedź Jana Baszkiewicza (et al.),  Fronda, 1994,   2,nr 1,  s. 63-86.
  3. BASZKIEWICZ JAN, Henryk IV: absolutyzm barokowy , Barok: historia,  literatura,  sztuka,  1995,  nr 1,   25-42. – ISSN 1232-3233.
  4. BASZKIEWICZ JAN, Kazimierz Opałek (1918-1995), Nauka, 1996,  nr 2,   250-252. – ISSN 1231-8515.
  34.   BASZKIEWICZ JAN, Franciszek Ryszka (1924-1998),  Nauka, 1998,  nr 3,  s. 269-272. – ISSN 1231-8515.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Franciszek Ryszka (1924-1998) , Państwo i Prawo ,1998, R. 53 nr 6,   86-88. – ISSN 0031-0980.
  2. BASZKIEWICZ JAN, Rewolucja: kilka uwag o zmienności pojęcia, Zagadnienia Naukoznawstwa, 1998,   34,  z. 1,  s. 3-12. – ISSN  0044-1619.
  3. BASZKIEWICZ JAN, Francja w świecie XX w., Dzieje Najnowsze, 1999,   31,  nr 3,  s. 5-17. Toż [w:] BASZKIEWICZ JAN, Państwo Rewolucja Kultura polityczna, [oprac.] Henryk Olszewski, Poznań, 2009. Rozprawy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. T. 3, s. 467-486.
  4. BASZKIEWICZ JAN, Fenomen Państwa i Prawa ,  Państwo i Prawo,  2001,   55,  z. 6,  s. 9-16. – ISSN 0031-0980.
  5. BASZKIEWICZ JAN [et al.], Ewolucja, rewolucja,  rozkład: czym jest i czym powinien być etos inteligencki w dzisiejszej Polsce?: (ankieta  Krytyki Politycznej ) ,  Krytyka Polityczna,  2002,  nr 1,   16-35. – ISSN 1644-0919.
  6. BASZKIEWICZ JAN, Mowa dhc UWr profesora Jana Baszkiewicza, Przegląd Uniwersytecki, 2003 nr 11, s. 22-24.
  7. BASZKIEWICZ JAN, Triumf liberalizmu? [głos w dyskusji] , Problemy Polityki Społecznej,  2004,  nr 6,   40-42. – ISSN 1640-1808.
  8. BASZKIEWICZ JAN, O powołaniu czasów Rewolucji i Napoleona do kodyfikacji , Czasopismo Prawno- Historyczne,  2005,   57,  z. 2,  s. 11-17. – ISSN 0070-2471. (200 LAT kodyfikacji napoleońskich. Materiały sesji naukowej w Krakowie.)
  9. BASZKIEWICZ JAN, Juliusz Bardach (1914-2010) [wspomnienie],  Państwo i Prawo,  2010,  t .65,   4,  s. 107-109.- ISSN 0031-0980.
  10. BASZKIEWICZ Jan, Olszewski Henryk, ,,O kształtowaniu się idei ustaw zasadniczych i drogach do polskiej Konstytucji marcowej z 1921 r., Themis Polska Nova, 2011, s. 45-54. [dostęp online, 12.01.2021] https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/tpn/Themis2011_1.pdf .
  11. Baszkiewicz Jan, O cenzurze i wolności prasy. Kilka uwag historyka XVIII wieku, Themis Polska Nova, 2011, nr 1, s. 232-235. [dostęp online, 12.01.2021] https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/tpn/Themis2011_1.pdf .
  12. BASZKIEWICZ JAN, Czym jest dla mnie biblioteka, Rocznik Biblioteki Narodowej, 1994, t. 27/28, s. 15-20. – ISSN 0083-726 .
 • Recenzje

  1. The American and European Revolutions, 1776-1848, Iowa City 1980. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Acta Poloniae Historica 1982, t. 46, s. 203, 208.
  2. Andreew Michaił, Angełow Dymităr, Istorija nabăłgarskata dărżawa i prawo, (wyd. 2I), Sofija 1959. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Państwo i Prawo, 1960, z. 6, s. 1014-1016.
  3. Annales UMCS 1959, Sectio., Ius. V. 6. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Państwo i Prawo, 1960, z. 10, s. 632-634.
  4. Baranowski Bohdan, Sprawy obyczajowe w sądownictwie wiejskim w Polsce wieku XVII i XVIII, Łódź 1955. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Kwartalnik Historyczny, 1956, t. 63, nr 1, s. 178-186.
  5. Baszkiewicz, Jan , De Gaulle mon père. T. 1-2 – recenzja, (Warszawa , 1999). [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Przegląd, 2004, nr 32, s. 46-48.
  6. Bojm Leon, Mongolska Republika Ludowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Prawo, seria A, 1956, nr 3, . [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Państwo i Prawo, 1957, z. 2, s. 391-393.
  7. Foustka Radim N., Štat-jeho vznik, podstate i vyvoj, Praha 1954. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Państwo i Prawo 1954, z.9, s. 362-368.
  8. Grajewska Irena, Komuna Paryska 1871, (wyd. 3), Warszawa 1976. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Acta Poloniae Historica, 1978, t. 38, s. 83-99.
  9. Grzybowski Konstanty, BASZKIEWICZ JAN, Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV w. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Studia nad Historią Państwa i Prawa; seria 2, t. 1. 1954, s. 485.
  10. Grzybowski Stanisław, Poglądy społeczne publicystów hugenockich 1559-1598, Wrocław 1964. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Czasopismo Prawno-Historyczne, 1965, t. 17, z. 2, s. 308-311.
  11. Historia państwa i prawa Polski do roku 1795, Cz. 1: Juliusz Bardach, Historia państwa i prawa Polski do połowy XV wieku; Cz. 2: Zdzisław Kaczmarczyk, Bogusław Łeśnodorski, Historia państwa i prawa Polski od połowy XV w. do roku 1795, Warszawa 1957. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, New Bearings on Legal History, Polish Prespectives 1958, nr 5, s. 83-84. [Toż w: Perspectives Polonaises].
  12. Kirfel Hans Joachim, Weltherrschaftside und Bündnispolitic, Bonn 1959. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Kwartalnik Historyczny, 1960, nr 1, s. 189-196.
  13. Kolasa Jan, Prawa narodów w szkołach polskich wieku Oświecenia, Warszawa 1954. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Czasopismo Prawno-Historyczne, 1956, t. 7, z. 2, s. 363-370.
  14. Koranyi Karol, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa, t. 2, cz. 1. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Państwo i Prawo, 1964, z. 10, s. 575-576.
  15. Krakowski Stefan, Kościół a państwo do początków XIV wieku, Warszawa 1950. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Czasopismo Prawno-Historyczne, 1953, t. 5, s. 276-281.
  16. Kürbisówna Brygida, Studia nad Kroniką Wielkopolską, Poznań 1952. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Czasopismo Prawno-Historyczne, 1954, t. 6, nr 1, s. 377-384.
  17. Labirynt praw i obyczajów, Warszawa 1999. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Przegląd, 2001, nr 37, s. 46-47.
  18. Labuda Gerard, Uwagi o zjednoczeniu państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku , Kwartalnik Historyczny 1955, nr 3, r. 62, s. 125-149. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Kilka uwag w kwestii polskiego procesu zjednoczeniowego na przełomie XIII i XIV wieku , Kwartalnik Historyczny, 1955, nr 6, r. 62, s. 52-67.
  19. Mochi Onory Sergio, Fonti canonistiche dell’idea moderna della Stato. Imperium spirituale iurisdictio divisa sovranita, Milano 1951. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, O kanonistycznych źródłach nowożytnej teorii państwa, Czasopismo Prawno-Historyczne, 1957 t. 9, z. 2, s. 267-298.
  20. Pasuto Vladimir T., Očerki po istorii galicko-volynskoy Rusi, Moskva 1950. [Rec. ] Jan Baszkiewicz , Czasopismo Prawno-Historyczne, 1952, t. 4, s. 481-487.
  21. Piekarczyk Stanisław, Studia z dziejów miast polskich w XIII-XIV w. Rola miast w walce o zjednoczenie ziem polskich i we wcześniejszym okresie monarchii stanowej do 1370 roku, Warszawa 1955. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Przegląd historyczny, 1956, z. 2, s. 400-417.
  22. Prawo – Społeczeństwo – Jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Warszawa [Rec. ] Jan Baszkiewicz , Państwo i Prawo, 2003, R. 58, nr 6, s. 105.
  23. Prélat Marcel, Histoire des idées politiques, Paris 1959. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Państwo i Prawo, 1959, z. 10, s. 663-666.
  24. Riesenberg Peter N., Inalienability of Sovereignty in Medieval Political Thought, New York 1956. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Czasopismo Prawno-Historyczne, 1958, t. 10, z. 2,. 423-434.
  25. Roman Stanisław, Przywileje nieszawskie, Wrocław 1957. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Państwo i Prawo, 1958, z. 5/6, s. 908-911.
  26. Russocki Stanisław, Protoparlamentaryzm Czech do poczatków XV wieku, Warszawa 1973. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Kwartalnik Historyczny, 1974, nr 3, s. 655-658.
  27. Sczaniecki Michał, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1968, t. 1. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Czasopismo Prawno-Historyczne, 1969, t. 21, z. 1, s. 197-203.
  28. Sieradzki Józef, Polska wieku XIV, Warszawa 1959. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Polska czasów Kazimierza Wielkiego, Kwartalnik Historyczny, 1960, nr 1, s. 169-177.
  29. Silnicki Tadeusz, Biskup Nankier, Warszawa 1953. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Kwartalnik Historyczny, 1954, R. 61, nr 4, s. 264-270.
  30. Stemplowski Ryszard, Zależność i wyzwanie Argentyny wobec rywalizacji mocarstw anglosaskich i III Rzeszy, Warszawa 1975. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Kwartalnik Historyczny , 1976, nr 2, s. 449-453.
  31. StulecieWydziałuPrawai Administracji Szkoły Głównej Warszawskiej, red. J. Bardach, Warszawa, 1964, [Rec.] Jan Baszkiewicz, Państwo i Prawo, 1965 s. 639-640.
  32. Thietmar von Merseburg, Kronika, (tł. Marian Zygmunt Jedlicki), Poznań 1953. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Kwartalnik Historyczny, 1954, t. 61, nr 1, s. 240-245.
  33. Villey Michel, Leçons d’histoire de la philosophie du droit, Paris 1957. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Państwo i Prawo, 1959, z. 12, s. 1068-1077.
  34. Voisé Waldemar, Początki nowożytnych nauk społecznych, Warszawa 1962. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Czasopismo Prawno-Historyczne, 1964, z. 1, s. 381-386.
  35. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego 1956, z. 2, 3-4, Prawo, seria A. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Państwo i Prawo, 1958, z. 12, s. 1057-1062.
 • Artykuły, wywiady w czasopismach popularno-naukowych

  1957
  1. Jan Baszkiewicz, Bastylia wciąż do zdobycia, wywiad przeprowadził Stanisław Zawiśliński,
  Polityka, 1957, nr 6, s. 82-83.
  1983
  2. Ten wspaniały Robespierre, wywiad [z Janem Baszkiewiczem nt filmu Danton, Andrzeja Wajdy] przeprowadził Krzysztof Kreutzinger, Film, 1983 nr 15, s. 3-5.
  3. W co wierzył Robespierre, wywiad z Janem Baszkiewiczem, Kino, 1983, nr 1, s. 2-7.
  1984
  4. Więcej światła, wywiad [z Janem Baszkiewiczem nt historii w filmie] przeprowadził Krzysztof Kreutzinger, Film, 1984, nr 50, s. 3-5.
  1986
  5. Jestem starym jakobinem, wywiad z prof. J. Baszkiewczem, rozm. B.Łagowski, J.R.Nowak, W.Rydzewski, [w:] Trzech na jednego, T. 2, pod red. Edwarda Chudzińskiego. Warszawa, 1986, s. 337-390.
  1988
  6. W historii nie ma zdarzeń niejednoznacznych, wywiad z Janem Baszkiewiczem nt historii i polityki w filmie przeprowadził Krzysztof Kreutzinger, Film, 1988, nr 2 s. 4-5, 18-19.
  1989
  7. Szturmowanie Bastylii, Rozmowa z Janem Baszkiewiczem, rozm. Ludwik Krasucki, Jacek Raciborski, Nowe Drogi, 1989 s. 135-143.
  8. O rewolucji, terrorze i utopii, [rozm. z Janem Baszkiewiczem, Agnieszka Jarzębowska], Perspektywy, 1989 [nr ] s. 15.
  1996
  9. Baszkiewicz Jan, A król się zastawi , Prawo i Życie 1996, nr 10, s. 42.
  10. Baszkiewicz Jan, Absolutyzm i praworządność , Prawo i Życie 1996, nr 4, s. 41.
  11. Baszkiewicz Jan, Czas Francuzów Prawo i Życie 1996, nr 15, s. 36.
  12. Baszkiewicz Jan, Despotyzm limitowany Prawo i Życie 1996, nr 6, s. 40.
  13. Baszkiewicz Jan, Do trzech razy republika , Prawo i Życie 1996, nr 22, s. 37
  14. Baszkiewicz Jan, Formacje kanapowe , Prawo i Życie 1996, nr 21, s. 36.
  15. Baszkiewicz Jan, Katastrofa absolutyzmu , Prawo i Życie 1996, nr 3, s. 41.
  16. Baszkiewicz Jan, Łupienie podatkami Prawo i Życie 1966, nr 7, s. 43.
  17. Baszkiewicz Jan, Mieszczańska dorożka , Prawo i Życie 1996, nr 13, s. 37
  18. Baszkiewicz Jan, Nad pięknym liberalnym Wiedniem Prawo i Życie 1966, nr 19, s. 34.
  19. Baszkiewicz Jan, Okruchy demokracji Prawo i Życie 1996, nr 41, s. 14.
  20. Baszkiewicz Jan, Opozycja mameluków Prawo i Życie 1996, nr 16, s. 36.
  21. Baszkiewicz Jan, Osobliwe kompromisy absolutyzmu , Prawo i Życie 1996, nr17/18, s. 52.
  22. Baszkiewicz Jan, Osobliwości absolutyzmu , (Prawo i Życie 1996, nr 5, s. 39..
  23. Baszkiewicz Jan, Państwo stanu wyjątkowego , Prawo i Życie 1996, nr 45, s. 27
  24. Baszkiewicz Jan, Paryskie mieszkanko Pana Boga , Prawo i Życie 1996, nr 24, s. 37
  25. Baszkiewicz Jan, Plebiscyty Napoleona B. Prawo i Życie 1996, nr 14, s. 36.
  26. Baszkiewicz Jan, Prawo na sprzedaż , Prawo i Życie 1996, nr 2, s. 41
  27. Baszkiewicz Jan, Prorewolucyjne konwulsje, Prawo i Życie 1996, nr 12, s. 32.
  28. Baszkiewicz Jan, Rząd a parlament, Prawo i Życie 1996, nr 11, s. 36.
  29. Baszkiewicz Jan, Scenariusze totalitaryzmu Prawo i Życie 1996, nr 42, s. 14.
  30. Baszkiewicz Jan, Schizofreniczne widzenie Prawo i Życie 1996, nr 47, s. 14.
  31. Baszkiewicz Jan, Siła indoktrynacji , Prawo i Życie 1996, nr 46, s. 14.
  32. Baszkiewicz Jan, Słabeusze i despoci , Prawo i Życie 1996, nr 1, s. 42.
  33. Baszkiewicz Jan, Szkoła Bismarcka , Cz. 28, Prawo i Życie 1996, nr 20, s. 36.
  34. Baszkiewicz Jan, Trzecia Republika, Trzecia Rzeczpospolita: szanse demokratycznej stabilizacji, Odra 1996, nr 5, s. 10-17.
  35. Baszkiewicz Jan, Umowa społeczna , Prawo i Życie 1996, nr 9, s. 35.
  36. Baszkiewicz Jan, We władzy nowej arystokracji , Prawo i Życie 1996, nr 48, s. 14.
  37. Baszkiewicz Jan, Wywrotowa Marsylianka, Prawo i Życie 1996, nr 23, s. 37

  1998
  38. Baszkiewicz Jan, 1948 [Tysiąc osiemset czterdziesty ósmy]: Rewolucja niedoceniona,
  Wiadomości Kulturalne, 1998, nr 13, s. 1,4.
  39. Baszkiewicz Jan, Ponownie nawiązać zerwany łańcuch czasu Przegląd Tygodniowy 1998,
  nr 9, s. 20.
  40. Baszkiewicz Jan, Kościelna rządza władzy: Jan Baszkiewicz o papalizmie , Dziś: przegląd
  społeczny 1998, nr 12, s. 74-81.
  1999
  41. Jan Baszkiewicz, Są jeszcze Bastylie do zdobycia , rozmowę przeprowadził Krzysztof Lubczyński, Dziś: przegląd społeczny 1999, nr 7, s. 63-68.
  2000
  42. Baszkiewicz Jan, Świat w XX stuleciu (w:) Polityka 2000, nr 1, s. 10-12.
  43. Jan Baszkiewicz, Władza lubi mity , rozmowę przeprowadził Robert Walenciak , Przegląd,
  2000, nr 9, s. 3,5.
  2004
  44. Jan Baszkiewicz, Prorocy i tępi zamordyści , rozmowę przeprowadził Robert Walenciak ,
  Przegląd, Warszawa 2004, nr 7, s. 8-10.

 • Recenzje książek Profesora Jana Baszkiewicza (układ alfabetyczny)

  1. BASZKIEWICZ JAN, Anatomia bonapartyzmu, Gdańsk 2003.
   [Rec. ] Jarosław Czubaty , Nowe Książki, 2004, nr 5, s. 66-67.
   [Rec.] Janusz Goćkowski – Historyka: studia metodologiczne, 2005.
   [Rec. ] Monika Hamanowa , Acta Poloniae Historica, 2004, vol. 90, s. 180-182.
  2. BASZKIEWICZ JAN, Francja nowożytna, szkice z historii wieków XVII-XX , Poznań 2002.
   [Rec. ] Jarosław Czubaty , Nowe Książki 2003, nr 2, s. 39-40.
   [Rec.] Janusz Goćkowski, – Historyka: studia metodologiczne, 2003.
  3. BASZKIEWICZ JAN, Francja, Warszawa 1997. [Rec. ] Izabella Rusinowa , Przegląd Humanistyczny 1998, nr 3, s. 172-177.
  4. BASZKIEWICZ JAN, Henryk IV Wielki, Warszawa 1996. [Rec. ] Izabella Rusinowa , Nowe Książki, 1999, nr 2, s. 27-28.
  5. BASZKIEWICZ JAN, Historia Francji, Wrocław 1974. [Rec.] Nowe Książki ,1974 nr 23, s. 46, 74.
  6. BASZKIEWICZ JAN, Ryszka Franciszek, Historia doktryn politycznych i prawnych ,  Warszawa 1973.
   [Rec.] Jerzy R. Lesiński, Przegląd Humanistyczny, 1974, T. 18, nr 6, s. 167-168..
   [Rec.] W. Kozub, Studia Historyczne, 1976, T. 19, nr 3, s. 474-475.
  7. BASZKIEWICZ JAN, Ludwik XVI, Wrocław, 1983, 1985.
   [Rec.] Małgorzata Karpińska, Przegląd Historyczny, 1984, T. 75, nr 2, s. 368-369.
   [Rec.] Bauer, Wiadomości Historyczne, 1986, T. 29, nr 5 , s. 474-476.
   Acta Poloniae Historica 1986 T. 54, s. 245-246.
  8. BASZKIEWICZ JAN, Młodość uniwersytetu, Warszawa 1997. [Rec. ] Tadeusz Bieńkowski , Rozprawy z dziejów oświaty, 2000, T. 39, s. 147-148.
  9. BASZKIEWICZ JAN, Młodość uniwersytetu, Warszawa 1963. [Rec.] M Frankowska, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 1964.
  10. BASZKIEWICZ JAN, Odnowienie Królestwa Polskiego 1295-1320, Poznań 2008. [Rec. ] Tomasz Jurek, Roczniki Historyczne, 2008, R. 74, s. 255-258.
  11. BASZKIEWICZ JAN, Państwo, rewolucja, kultura polityczna, Poznań 2009. [Rec. ] Krystyna Chojnicka, Czasopismo Prawno-Historyczne, 2010, t. 62, z. 1, s. 443-447.
  12. BASZKIEWICZ JAN, Państwo, rewolucja, kultura polityczna, Poznań 2009. [Rec. ] Jerzy J. Wiatr , Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych 2010, nr 1, s. 122-124.
  13. BASZKIEWICZ JAN, Państwo suwerenne w feudalnej doktrynie politycznej do początków XIV wieku ,[La souveraineté d’État dans la théorie politique médiévale jusqu’au début du XIVe siѐcle], Warszawa 1964, [Rec. ] Stanisław Russocki, Acta Poloniae Historica, 1966, t. 13, s. 120-121.
  14. BASZKIEWICZ JAN, Polska czasów Łokietka, Warszawa, 1968, [Rec.] Jasiński K. , Kwartalnik Historyczny, 1969 nr 3.
  15. BASZKIEWICZ JAN, Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku, Warszawa 1954
   [Rec.] H. Łowmiański, – Czasopismo Prawno-Historyczne, 1955, T. 7 nr 2, s. 335-342..
  16. BASZKIEWICZ JAN, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 1998.
   [Rec. ] Henryk Olszewski , Czasopismo Prawno-Historyczne, 1999, z. 1/2, s. 446-450.
   [Rec. ] Katarzyna Sójka-Zielińska , Państwo i Prawo, 1999, z. 11, s. 78-83.
   [Rec. ] Władysław T. Kulesza , Przegląd Sejmowy 1999, z. 2, s. 103-112.
  17. BASZKIEWICZ JAN, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2001. [Rec. ] Michał Śliwa, Świat i Polityka, 2002, nr 1/2, s. 187-190.
  18. BASZKIEWICZ JAN, Meller Stefan, Rewolucja francuska 1789-1794. Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983. [Rec.] Małgorzata Karpińska – Przegląd Historyczny, 1984, T. 75, nr 2, s. 372-373.
  19. BASZKIEWICZ JAN, Władza, Wrocław 1999.
   [Rec. ] Janusz Tazbir , Polityka, 1999, nr 48, s.76.
   [Rec. ] Wojciech Łukowski , Nowe Książki, 2000, nr 3, s. 24.
   [Rec.] Bronisław Gołębiowski, Kultura i Społeczeństwo, 2000 t. 44, nr 1. s. 266.
  20. BASZKIEWICZ JAN, Wolność-Równość-Własność. Rewolucje burżuazyjne, Warszawa 1981,
   [Rec.] Stanisław Salmonowicz, Jan Baszkiewicz, Rewolty ludowe, rewolucje burżuazyjne, reformy odgórne: uwagi o trudnościach klasyfikacji, Czasopismo Prawno-Historyczne, 1983, T. 35, nr 1 s. 249-259.
   [Rec.] Marek Sobolewski, Wyjątki obalają regułę, Tygodnik Powszechny, 1982 nr 36.
  1. Cetwiński, M. Kilka uwag o monografii Jana Baszkiewicza na tle czasów w których powstała, Czasopismo Prawno-Historyczne, 2005, t. 57, z. 1, s. 129-134. Konferencja z okazji 50-lecia ukazania się książki Jana Baszkiewicza Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku. Poznań 26 listopada 2004 r. [Organizatorzy: ] Instytut Historii UAM, redakcja Czasopisma Prawno-Historycznego.
  2. Historia, idee, polityka. Księga dedykowana Profesorowi Janowi Baszkiewiczowi, Warszawa 1995. [Rec. ] Marek Wąsowicz, Państwo i Prawo, 1996, nr 11, s. 83-84.
  3. Jana Baszkiewicza Powstanie zjednoczonego państwa polskiego a nauka historii prawa pierwszej połowy lat pięćdziesiątych XX wieku, [Rec. ] Henryk Olszewski, Czasopismo Prawno-Historyczne, 2005, t. 57, z. 1, s. 135-145. Konferencja z okazji 50-lecia ukazania się książki Jana Baszkiewicza Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku. Poznań 26 listopada 2004 r Instytut Historii UAM, Czasopismo Prawno-Historyczne.
  4. Jana Baszkiewicza Powstanie zjednoczonego państwa polskiego z perspektywy półwiecza,[Rec. ] Tomasz Jurek, Czasopismo Prawno-Historyczne, 2005, t. 57, z. 1, s. 147-170. Konferencja z okazji 50-lecia ukazania się książki Jana Baszkiewicza Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku. Poznań 26 listopada 2004 r Instytut Historii UAM, Czasopismo Prawno-Historyczne.
  5. Nowacki B., Zjednoczenie państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku w badaniach do początku lat pięćdziesiątych XX wieku, Czasopismo Prawno-Historyczne, 2005, t. 57, z. 1, s. 113-128. Konferencja z okazji 50-lecia ukazania się książki Jana Baszkiewicza Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku. Poznań 26 listopada 2004 r Instytut Historii UAM, Czasopismo Prawno-Historyczne.
  6. Sójka-Zielińska Katarzyna, Nowe spojrzenie na dzieje państwowości (na marginesie podręczników J. Baszkiewicza i S. Grodziskiego), Państwo i Prawo, 1999, R.54, nr 11, s. 78-83.
 • Publikacje z informacjami biograficznymi o Profesorze Janie Baszkiewiczu

  1. Banaszkiewicz Mikołaj, Profesor Jan Baszkiewicz (3 stycznia 1930 – 27 stycznia 2011), Politeja, 2011, nr 1 (15), s. 21-47. [dostęp online, 07.01.2021] https://www.jstor.org/stable/24919490?seq=14#metadata_info_tab_contents .
  2. Cetwiński Marek, Kilka uwag o monografii Jana Baszkiewicz na tle czasów, w których powstała, Czasopismo Prawno-Historyczne, 2005, t. 57, z. 1, s. 129-134. ISSN 0070-2471.
  1. Chojnicka Krystyna: Jan Baszkiewicz 1930-2011. Czasopismo Prawno-Historyczne, 2011, t. 63, z. 2 s. 461-463.
  2. Doktorat honoris causa dla Profesora Jana Baszkiewicza, Laudacja, Annales UMCS, Sectio K: Politologia, 2008, vol. 15, nr 2, s. 225-230.
  3. Filipowicz Stanisław, Wspomnienie o Profesorze Janie Baszkiewiczu (1930-2011), [w:] Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego, pod red. Stanisława Sulowskiego, Warszawa 2011, Studia Politologiczne, 2011, vol. 20, s. 11-16.
  4. Filipowicz Stanisław, Uniwersytet Jana Baszkiewicza, Czasopismo-Prawno-Historyczne, 2012, t. 64, z. 1, s. 195-199.
  5. Górski Jacek, Doktorat honoris causa UJ dla Profesora Jana Baszkiewicza, pl 2008, [dostęp online , 07.01.2021] https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/doktorat-honoris-causa-uj-dla-prof-jana-baszkiewicza,170509.html .
  6. Historia, idee, polityka : księga dedykowana profesorowi Janowi Baszkiewiczowi,[kom. red. Franciszek Ryszka et al.], Warszawa: Scholar, 1995, s. 481.
  7. Jaskólski Michał , Baszkiewicz Jan Michał. [w:] Słownik historii doktryn politycznych. t. 6, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. s. 618-623.
  8. Jonca Karol, Doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego dla Profesora Jana Baszkiewicza, Wrocław 14.XI.2003 , – sprawozdanie, Państwo i Prawo, 2004, nr 1, s. 111.
  9. Jonca Karol, Jan Baszkiewicz – iuris doctor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Czasopismo Prawno-Historyczne, 2004, t. 56, z. 1, s. 397-398. ISSN 0070-2471
  10. Jonca Karol, Laudacja wygłoszona na cześć Profesora Jana Baszkiewicza podczas nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Przegląd Uniwersytecki, 2003, nr 11 s. 20-22.
  11. Kaute Wojciech, W poszukiwaniu dobrego życia : u filozoficznych podstaw głównych orientacji Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Janowi Baszkiewiczowi, Katowice 2012, s. 261.
  12. Koredczuk Józef, Wrocławski okres w życiu Jana Baszkiewicza , Białystok, 2015. [Toż w:] Miscellanea Historico-Iuridica, 2015, t. 14, z. 1, s. 269-285
  13. Lityński Adam, Wspomnienia historyków prawa. Wspomnienie Adama Lityńskiego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 2015, t. 67, z. 1 s. 357-389. ISSN 0070-2471.
  14. Maciejewski M. , O Jana Baszkiewicza badaniach nad prawem, państwem, historią i polityką, [w: ] Prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim, pod red. M. Marszała i J. Przygodzkiego, Wrocław 2012.
  15. Majchrowski Jacek, Laudacja ku czci prof. dr hab. Jana Baszkiewicza, Państwo i Społeczeństwo: półrocznik Krakowskiej Wyższej Szkoły im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. R. 8, nr 2, s. 213-217.
  16. Odznaczenie Profesora Jana Baszkiewicza , Państwo i Prawo 2003, nr 1, s. 114.
  17. Odznaczenia z okazji 50-lecia Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Prezydenckim, 9 grudnia 2002, Prezydent.pl, [dostęp online, 12.01.2021] https://www.prezydent.pl/archiwalne-aktualnosci/rok-2002/art,721,odznaczenia-z-okazji-50-lecia-polskiej-akademii-nauk-w-palacu-prezydenckim.html .
  18. Olszewski Henryk, Jan Baszkiewicz., [w:] Ludzie Uniwersytetu w mojej pamięci, Poznań, 2015. s. 27-41.
  19. Olszewski Henryk, Jan Baszkiewicz (1930-2011), Nauka, 2011, nr 1, 177-182.
  20. Olszewski Henryk, Jan Baszkiewicz (1930-2011), Państwo i Prawo, 2011, R. 66, z. 5, s. 93-97.
  21. Olszewski Henryk, Profesor Jan Baszkiewicz członkiem Polskiej Akademii Nauk, Czasopismo Prawno-Historyczne, 1987 t. 39, s. 238.
  22. Olszewski Henryk, Zasztowt Leszek, Jan Baszkiewicz (1930-2011), Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 2011, t. 74 s. 49-54.
  23. Olszewski Henryk, Jana Baszkiewicza badania nad władzą, społeczeństwem i kulturą polityczną, [w:] BASZKIEWICZ JAN, Państwo, Rewolucja, Kultura polityczna, [oprac.] Henryk Olszewski, Poznań 2009, s. 5-17. Rozprawy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie .
  24. Olszewski Henryk, Konferencja naukowa: „Profesor Jan Baszkiewicz – człowiek Uniwersytetu”. Czasopismo Prawno-Historyczne, 2012 ; t. 64, nr 1 s. 311.
  25. Olszówka Marcin, Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej pamięci Profesora Jana Baszkiewicza 30.VI.2011, Ius Novum 2011, nr 3, s. 177-181.
  26. Profesor Jan Baszkiewicz doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 25 czerwca 2008, s. 60.
  27. Sadowski Mirosław, Jan Baszkiewicz – historyk doktryn politycznych i prawnych, [w:] Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, pod red. Marka Maciejewskiego, Macieja Marszała, Mirosława Sadowskiego, Wrocław 2014. E-book, [dostęp online, 08.01.2021], https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/45036 .
  28. Samsonowicz Henryk, Jan Baszkiewicz (3 January 1930 – 27 January 2011) , Acta Poloniae Historica, 2011, vol. 104, s. 229-231. ISSN 0001-6829.
  29. Senkowska-Gluck Monika, Les récentes recherches polonaises sur la Révolution française et l’époque napoléonienne, Acta Poloniae Historica, 1989, t. 59 nr s. 157-172, [online, dostęp: 04.01.2021, https://rcin.org.pl/dlibra/publication/48541/edition/30486/content ] . ISSN 0001-6829.
  30. Szymoszek Edward, Szkoła glosatorów w polskiej literaturze historycznoprawnej : poglądy Jana Baszkiewicza , Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 2004 nr 288, s. 167-190.
  31. Tomasz Jurek, Jana Baszkiewicza Powstanie zjednoczonego państwa polskiego  z perspektywy półwiecza, Czasopismo Prawno-Historyczne, 2005, t. 57, z. 1, s. 147-170. ISSN 0070-2471.
  32. Uroczystość odnowienia doktoratu profesora Jana Baszkiewicza, Uniwersytet Warszawski, 26 stycznia 2005 r., [oprac. Biuro Informacji i Promocji UW ; zdjęcia Marcin Kluczek].[Warszawa] 2005, s. 51.
  33. Zdaniuk Bartłomiej, Uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Jana Baszkiewicza, członka rzeczywistego PAN, w 50 lat po jego uzyskaniu Warszawa 26.I.2005 , Państwo i Prawo, 2005, nr 4., s. 106-107.
  34. [Zakrzewski Andrzej], Jan Baszkiewicz, Sylwetka, [+foto] Nowe Książki, 1974, nr 23, okładka.
 • Promotor prac doktorskich

  1. Brytyjska Partia Konserwatywna wobec problemu integracji europejskiej: Europa w lustrze eurosceptycyzmu, [aut.] Leszek Jesień, Warszawa, 1995.
  2. Doktryna polityczna brytyjskiej Partii Pracy – 1945-1979. Teoria i praktyka politycznego działania, [aut.] Jan Zielonka, Warszawa, 1981.
  3. Geneza i istota eurokomunizmu: Współczesna myśl polityczna komunistów włoskich, francuskich i hiszpańskich, [aut.] Jacek Piłatkowski, Warszawa, 1985.
  4. Historiozofia w koncepcji politycznej generała de Gaulle’a, [aut.] Elżbieta Dominik, Warszawa, 1999.
  5. Idea demokracji we współczesnej myśli politycznej Stanów Zjednoczonych, [aut.] Włodzimierz Sochacki, Warszawa, 1979.
  6. Idea narodu w polskim socjalizmie utopijnym do 1948 r., [aut.] Stanisław Filipowicz, Warszawa, 1978.
  7. Konserwatywna myśl polityczna w Królestwie Polskim 1864 – 1914 , [aut.] Henryk Garnuszewski, Warszawa, 1980.
  8. Myślenie utopijne amerykańskiej tradycji i współczesności społeczno-politycznej, [aut.] Tomasz Żyro, Warszawa, 1985.
  9. Organizacja i działalność organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania karnego w polskich formacjach wojskowych na terytorium Rosji w latach 1917-1920, [aut.] Jerzy Nazarewicz, Katowice, 1972.
  10. Partia Zielonych w demokracji parlamentarnej Republiki Federalnej Niemiec, [aut.] Marek Czarny, Warszawa, 1990.
  11. Przyszła Europa Zjednoczenie Europy w idealistycznej myśli politycznej czasów nowożytnych, [aut.] Ryszard Bobrowski, Warszawa 1988.
  12. Przywódca polityczny we współczesnym państwie kapitalistycznym (przykład Ch. de Gaulle’a), [aut.] Elżbieta Sękowska-Grodzicka, Warszawa 1988.
  13. Rebelia czy rewolucja – kontestacja lat sześćdziesiątych na Zachodzie i jej interpretacje, [aut.] Tomasz Rafał Wiśniewski, Warszawa, 1996.
  14. Rola religii we współczesnej amerykańskiej myśli konserwatywnej, [aut.] Ładysław Piasecki, Warszawa, 1994.
  15. Rozwój organów szlacheckiego samorządu gospodarczego w Małopolsce do roku 1717, s. 294, aut. Adam Lityński, Katowice, 1969. [doktorat wydany później jako Szlachecki samorząd gospodarczy w Małopolsce w latach 1606—1717, za co Autor otrzymał nagrodę ministra.]
  16. Sądy polowe w III powstaniu Śląskim, [aut.] Józef Musioł, Katowice, 1976.
  17. Słowacka ideologia narodowa na przełomie: L’udovid Štŭr (1834-1856), 1971, [aut.] Józef Ciągwa, Katowice, 1971.
  18. Teoria „azjatyckiej” formacji społecznej: Interpretacja badań i polemik, [aut.] Jarosław Bratkiewicz, Warszawa 1986.
  19. Utopia: społeczeństwo idealne a problem realizacji, [aut.] Irena Pańków, Warszawa, 1985.
  20. Włoska Partia Komunistyczna w systemie politycznym Włoch w latach 1943-1954, [aut.] Adam Wiśniewski, Warszawa, 1979.
  21. Współczesne koncepcje rewolucji w myśli społeczno-politycznej krajów Trzeciego Świata , [aut.] Krzysztof Karolczak, Warszawa, 1987.
  22. Wymiar sprawiedliwości w Legionach Polskich i Polskim Korpusie Posiłkowym w latach 1914-1918, [aut.] Michał Herman, Katowice, 1973.
 • Materiały konferencyjne

  1. BASZKIEWICZ JAN, Stosunek społeczeństwa polskiego do zjednoczenia państwa polskiego w XIII-XIV w., [w: ] Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich, [Otwock 1951-1952], t. 1,Warszawa 1953,  s. 426-430.
  2. BASZKIEWICZ JAN, Wojciech Bartel,  Władysław Rostocki,  Wacław Zienkiewicz,  Elementy burżuazyjno- demokratyczne w ustroju powstania kościuszkowskiego ,  [w:] Zagadnienia prawne Konstytucji PRL. Materiały Sesji Naukowej PAN, T. 2, Warszawa, 1953,  s. 419-448.
  3. BASZKIEWICZ JAN ,  Dyskusja i podsumowanie,  [w: ] Zagadnienia prawne Konstytucji PRL. Materiały Sesji Naukowej PAN  T. 2, Warszawa 1953, s. 449-459.
  4. BASZKIEWICZ JAN, W sprawie dalszego pogłębiania problematyki XIII-XIV wieku, [w: ] Konferencja Śląskiego Instytutu Historii PANWrocław 28 VI – 1 VII 1953. Przemówienia, referaty, dyskusje, Wrocław 1954,  T. 1,  s. 117-119.
  5. BASZKIEWICZ JAN, Prawo rzymskie i prawo kanoniczne w kulturze politycznej Polski XII i XIV wieku, [w:]  Historia kultury średniowiecznej w Polsce. IX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Warszawie, 13-15 września 1963. Referaty i dyskusja, Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne 1964, T. 2., 43-51.
  6. BASZKIEWICZ JAN, treści ideowe kultury, głos w dyskusji, [w: ] Historia kultury średniowiecznej w Polsce. IX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Warszawie, 13-15 września 1963. Referaty i dyskusja, Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne 1964, T. 2., s. 133-139.
  7. BASZKIEWICZ JAN [Red.], Nauka i społeczeństwo: sesja naukowa we Wrocławiu 22-23 listopada 1965: sekcja nauk społecznych i ekonomicznych,  [oprac. JAN BASZKIEWICZ et al. ; pod red. Mariana Jakóbca], Wrocław 1965,  s. 23.
  8. BASZKIEWICZ JAN, La notion de la loi en Pologne avant 1795. [w:] Rapports polonais présentés au VIIe Congrѐs International de Droit Comparé, Varsovie 1966.
  9. BASZKIEWICZ JAN, Wójtowicz Andrzej, Z zagadnień ideologii ustawodawczej średniowiecza, [w:] Konferencja historyków prawa: Wiec – rada – sejm – parlament. Referaty i tezy,  Polskie Towarzystwo Historyczne,  Komisja Prawno-Historyczna,  Kołobrzeg 1972,  s. 66.
  10. BASZKIEWICZ JAN, Nowy Świat bez Ancien Regime’u, [w:] Pamiętnik XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, [Łódź, 7-10 września 1989 roku]. Red. S. Meller, Toruń, 1990.
  11. BASZKIEWICZ JAN, La conscience historique des révolutionnaires français, [w:] La storia della storiografia europea sulla revoluzione francese. Relazioni Congresso Associazione degli Storici Europei maggio 1989, Roma, 1990, s. 407.
  12. BASZKIEWICZ JAN [et al.], La constitution du 3 mai 1791: entre la tradition et l’avenir [w:] La COSTITUZIONE Polacca del 3 maggio 1791 e il costituzionalismo europeo del XVIII secolo. Atti del colloquio italo-polacco 1991 a cura di Jolanta ŻURAWSKA, Napoli: Istituto Universitario Orientale] 1995, s. 31-41.
  13. BASZKIEWICZ Jan: Wprowadzenie w problematykę konferencji, [w:] Prawo natury w doktrynach polityczno-prawnych Europy. Red. nauk. Maria Zmierczak. Poznań 2006, [Gniezno, 8-11.09.2005 r.], s. 9-21. 20th International Congress of Historical Sciences: 3-9 July 2005, University of South Wales, Sydney, Australia, red. nauk. Jan Baszkiewicz [et al.], Warszawa 2005, s. 279.
 • Redakcja czasopisma naukowego

  • Przewodniczący rady redakcyjnej czasopisma : Studia Politologiczne, w latach 1996-2010, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, ISSN 1640-8888.
  • Przewodniczący rady redakcyjnej czasopisma: Acta Poloniae Historica, w latach 1988-2008, Polska Akademia Nauk, Instytut Historii, Warszawa, ISSN 001-6829.
Jan Baszkiewicz

Przemowa profesora J.Baszkiewicza z okazji Doktoratu Honoris Causa Uniwersytetu Wrocławskiego

Oprac. Ewa Busse-Turczyńska, Marzena Kapisz, Małgorzata Blaszke

Źródła: Bibliografia Narodowa (Biblioteka Narodowa), BazHum, Skorowidze czasopism Czasopismo Prawno-Historyczne, Kwartalnik Historyczny, Państwo i Prawo, katalogi centralne: BN, VIAF, NUKAT, KARO, materiały prywatne Prof. Jana Baszkiewicza

Biały pasek oddzielający
X