Nagroda im Jana Baszkiewicza

Nagroda imienia profesora Jana Baszkiewicza

Nagroda im Profesora Jana Baszkiewicza przyznawana jest zgodnie z wolą Profesora Jana Baszkiewicza, dzięki zasobom, które pozostawił do dyspozycji jej wykonawcom. Nagroda służyć powinna utrwaleniu pamięci o wielkim dziele i dokonaniach Profesora, wybitnego prawnika, historyka i politologa, jednego z najznakomitszych polskich uczonych. Zgodnie z wolą Profesora i poglądami, którym dawał wyraz w ciągu całego swojego życia ma ona też przyczynić się do utrwalenia uniwersyteckiej tradycji, zgodnie z którą wyrastające ponad przeciętność dokonania powinny zostać, dzięki wyróżnieniom, zauważone, zachowane w pamięci i służyć wszystkim za wzór i przykład.

Skład Kapituły:

dr hab. Daniel Przastek – przewodniczący kapituły, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

prof. dr hab. Stanisław Filipowicz

prof. dr hab. Wojciech Jakubowski

prof. dr hab. Mirosław Karwat

prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Bartłomiej Zdaniuk

prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

prof. dr hab. Tomasz Żyro

Dziedzictwo i dorobek naukowy

 • Autorstwo monografii

   

  1. BASZKIEWICZ JAN, Materiały do nauki historii Polski. Cz. 1, Historia Polski od epoki wspólnoty pierwotnej do końca rozdrobnienia feudalnego (do 1320 roku), Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej. Główny Zarząd Polityczny. 1953, s. 83.
  2. BASZKIEWICZ JAN, Materiały do nauki historii Polski. Cz. 2A, Polska w okresie monarchii stanowej i               formowania się feudalno-pańszczyźnianej wielonarodowościowej Rzeczypospolitej szlacheckiej. Stenogram wykładów Jana Baszkiewicza. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1953, s. 53.
  3. BASZKIEWICZ JAN, Leśnodorski Bogusław, Materiały do nauki historii Polski:Stenogramy wykładów Jana Baszkiewicza i Bogusława Leśnodorskiego wygłoszonych na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu przy Domu Wojska Polskiego w Warszawie. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1953, s. 154.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Materiały do nauki historii Polski. Cz. 2, Polska w okresie monarchii stanowej i formowania się feudalno-pańszczyźnianej wielonarodowościowej Rzeczypospolitej szlacheckiej (1320-1569 r.), Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej. Główny Zarząd Polityczny, 1953, s. 66.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Materiały do nauki historii Polski. Cz. 3, Polska w okresie wytwarzania się oligarchii  magnackiej i dalszej ekspansji na wschód oraz rozkład feudalnej Rzeczypospolitej 1569-1764, (wyd. 3 popr. uzup.), Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1954, s. 52.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku, Warszawa: Książka i Wiedza 1954, s. 485.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Historia doktryn politycznych i prawnych, Cz. 1: Starożytność i średniowiecze (maszyn. pow.), Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1963, s. 406.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Historia doktryn politycznych i prawnych, Cz. 2: Czasy nowożytne 1500-1800, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1965, s. 416.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Młodość uniwersytetu, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1963, s. 177.
  2. BASZKIEWICZ JAN, Państwo suwerenne w feudalnej doktrynie politycznej do początków XIV wieku, Warszawa: Książka i Wiedza, 1964, s. 697.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Historia doktryn polityczno-prawnych do końca XVII wieku, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 292.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Polska czasów Łokietka, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1968, s. 199.
  2. BASZKIEWICZ JAN, Myśl polityczna wieków średnich, Warszawa: Wiedza Powszechna 1970, s. 253.
  3. BASZKIEWICZ JAN, Franciszek Ryszka, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970, s. 445. BASZKIEWICZ JAN, Historia Francji, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974, s. 807.
  4. BASZKIEWICZ JAN, Powszechna historia państwa i prawa, T. 1: Starożytność i wieki średnie, Katowice: Uniwersytet Śląski, 1974, s. 252.
  5. BASZKIEWICZ JAN, Maksymilian Robespierre, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich- Wydawnictwo, 1976, s. 301.
  6. BASZKIEWICZ JAN, Danton, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. s. 373.
  7. BASZKIEWICZ JAN, Historia Francji, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978, s. 833.
  8. BASZKIEWICZ JAN [et al.], Historia filozofii średniowiecznej pod red. Jana Legowicza, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, s. 553. – ISBN 83-01-02580-8.
  9. BASZKIEWICZ JAN, Danton, (wyd. 2), Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980, s. 380. – ISBN 83-06-00343-8
  10. BASZKIEWICZ JAN, Wolność, równość, własność: rewolucje burżuazyjne, Warszawa: Czytelnik, 1981, -s. 282. – ISBN 83-07-00199-4.
  11. BASZKIEWICZ JAN, Stefan Meller, Rewolucja francuska 1789-1794, społeczeństwo obywatelskie, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983, s. 522. – ISBN 83-06-00848-0.
  12. BASZKIEWICZ JAN, Richelieu, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984, s. 429. – ISBN 83-06-01128-7.
  13. BASZKIEWICZ JAN, Ludwik XVI, (wyd. 2 uzup. i popr.), Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985, s. 297. – ISBN 83-04-01205-7.
  14. BASZKIEWICZ JAN, Francuzi 1789-1794. Studium świadomości rewolucyjnej, Warszawa: Książka i Wiedza, 1989, s. 303. – ISBN 83-05-11929-7.
  15. BASZKIEWICZ JAN, Maksymilian Robespierre, (wyd. 2, popr.), Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich- Wydawnictwo,  1989, s. 320. – ISBN 83-04-03084-5.
  16. BASZKIEWICZ JAN, Danton, (wyd. 3), Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990, s. 380. – ISBN 83-06-00343-8.
  17. BASZKIEWICZ JAN, Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat: mitologia i rzeczywistość rewolucji francuskiej, Warszawa:  Państwowy Instytut Wydawniczy , 1993, s. 430.
  18. BASZKIEWICZ JAN, [et al.] Czy historia może się cofnąć?, Kraków: Secesja, 1993, s. 169. – ISBN 83-86077-00-X
  19. BASZKIEWICZ JAN, Historia Francji, (wyd. 3 uzup. i popr.), Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995, s. 733. – ISBN 83-11-08393-2.
  20. BASZKIEWICZ JAN, Richelieu, (wyd. 2), Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1995, s. 429. – ISBN 83-06-02439-7
  21. BASZKIEWICZ JAN, Henryk IV Wielki, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1995, s. 366. – ISBN 83-06-02423-0.
  22. BASZKIEWICZ JAN, Francja, Warszawa: Trio 1997, s. 225.- ISBN 83-85660-49-6.
  23. BASZKIEWICZ JAN, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk: Arche, 1998, s. 364. – ISBN 83-87570-10-9.
  24. BASZKIEWICZ JAN, Myśl polityczna wieków średnich, [wyd. 2], Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1998, s. 288. – ISBN 83-86138-03-3.
  25. BASZKIEWICZ JAN, Historia Francji, (wyd. 4) Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999, s. 672.- 83-04-04397-1.
  26. BASZKIEWICZ JAN, Władza. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999, s. 185. – ISBN – 83-04-04478-X.
  27. BASZKIEWICZ JAN, Powszechna historia ustrojów państwowych, (wyd. 2 rozsz.), Gdańsk: Arche, 2002, s. 399. – ISBN 83-88445-30-8.
  28. BASZKIEWICZ JAN, Francja nowożytna: szkice z historii wieków XVII – XX, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2002, s. 360. – ISBN 83-88445-30-8.
  29. BASZKIEWICZ JAN [et al.], Społeczeństwo i polityka: podstawy nauk politycznych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2002, s. 1062. – ISBN 83-88766-33-3.
  30. BASZKIEWICZ JAN, Anatomia bonapartyzmu, Gdańsk: Arche, 2003, s. 304. – ISBN 83-89356-03-1.
  31. BASZKIEWICZ JAN, Macht, Warszawa: Elipsa, 2003, s. 228. – ISBN 83-7151-563-4.
  32. BASZKIEWICZ JAN, O niektórych filozoficznych i praktycznych dylematach praw człowieka, Bydgoszcz: Wers, 2003, s. 35. – ISBN 83-913903-6-5. Toż [w:] BASZKIEWICZ JAN, Państwo Rewolucja Kultura polityczna, [oprac.] Henryk Olszewski, Poznań Rozprawy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. T. 3, s. 487-503.
  33. BASZKIEWICZ JAN, Francja w Europie, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2006, s. 190.
  34. BASZKIEWICZ JAN, Historia Francji, (wyd. 6) Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2008, s. 722.
  35. BASZKIEWICZ JAN, Odnowienie Królestwa Polskiego 1295-1320, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2008, 188. – ISBN 978-83-7177-542-0.
  36. BASZKIEWICZ JAN, Państwo, rewolucja kultura polityczna, [oprac.] Henryk Olszewski, Rozprawy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa  im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie t. 3, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, s. 869. – ISBN 978-83-7177-541-3.
  37. BASZKIEWICZ JAN, Myśl polityczna wieków średnich, wyd. 3, Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2009, s. 287. – ISBN 978-83-7177-602-1.
  38. BASZKIEWICZ JAN, New man, new nation, new world. The French Revolution in Myth and Reality, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012, s. 296. – ISBN 78-3-631-61576-8.
 • Redakcja monografii

  1. Markow Walter, Albert Soboul, Wielka Rewolucja Francuzów 1789, (tł. z niem.), red. nauk. Jan
   Baszkiewicz, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984, s. 383. ISBN 83-04-01503-X.
  2. Historia, prawo, polityka, red. nauk. Jan Baszkiewicz, Artur Bodnar, Stanisław Gebethner,Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s. 337.- ISBN 83-01-09746-9 .
 • Rozdziały

   

  1. BASZKIEWICZ JAN, Charakterystyka procesu dziejowego,  [w:] Historia Polski, T. 1, Cz. 1. Warszawa, 1958, s. 270-281.
  2. BASZKIEWICZ JAN, Główne zagadnienia okresu w literaturze historycznej [w: ] Historia Polski, T. 1, cz. 1, Warszawa, 1958, s. 260-269.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Myśl polityczna. [w:] Dziejów Polski blaski i cienie (oprac. Marian Turski),  Warszawa, 1968, s. 177-213.
  2. BASZKIEWICZ JAN, Niccolo Machiavelli – jakobin XVI wieku,  [w: ] Niccolo Machiavelli . Paradoksy losów doktryny,  Warszawa, 1973,  s. 83-103.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Rola Piastów w procesie zjednoczenia państwowego Polski do roku 1320 , [w: ] Piastowie w dziejach Polski. Zbiór artykułów z okazji trzechsetnej rocznicy wygaśnięcia dynastii Piastów, (pod red. Romana Hecka),  Wrocław, 1975, s. 49-68. [Toż w :] BASZKIEWICZ JAN, Państwo Rewolucja Kultura polityczna, [oprac.] Henryk Olszewski, Poznań Rozprawy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. T. 3, s. 345-369.
  2. BASZKIEWICZ JAN, Wstęp, [w:] Tocqueville Alexis de. O demokracji w Ameryce,  Warszawa, 1976, [5]-[21].
  3. BASZKIEWICZ JAN, Wstęp, [w:] Marks Karol,  Walki klasowe we Francji 1848-1850,  Warszawa, 1979, s. 5-28.
  4. BASZKIEWICZ JAN, Średniowieczna myśl polityczno-społeczna, [w:]. Historia filozofii średniowiecznej,
  1. BASZKIEWICZ JAN, Wstęp. [w: ] Engels Fryderyk,  Wojna chłopska w Niemczech,  Warszawa, 1981,  5-27.
  2. BASZKIEWICZ JAN, Cztery szanse Ludwika XVI 1774-1789, [w:] Francja – Polska XVIII XIX w. Studia z dziejów kultury i polityki poświęcone Profesorowi Andrzejowi Zahorskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa, 1983. s. 25-33.
  3. BASZKIEWICZ JAN, Wstęp. [w: ] Tocqueville Alexis de,  Wspomnienia (tł. z franc. Aleksander Wit Labuda), wstępem opatrzył Jan Baszkiewicz,  Wrocław, 1987, s. 3-36.
  4. BASZKIEWICZ JAN, Wstęp. [w:] Ludwik Filip, Pamiętniki z czasów Wielkiej Rewolucji , oprac. Wiktor Dłuski, Warszawa, 1988,  s. 5-18.
  5. BASZKIEWICZ JAN, Absolutyzm francuski 1715-1789, [w:] Europa i świat w epoce oświeconego absolutyzmu, pod red. Jacka Staszewskiego, Warszawa, 1991, s. 352-388.
  6. BASZKIEWICZ JAN, Wstęp. [w:] Wolter (Voltaire),  Pamiętniki,  Warszawa, 1994 5-11.
  7. BASZKIEWICZ JAN, O cenzurze i wolności prasy. Kilka uwag historyka osiemnastego wieku , [w:] Pięciolecie transformacji mediów (1989-1994),  Warszawa, 1995,  s. 32-35.
  8. BASZKIEWICZ JAN, U źródeł  demokracji parlamentarnej , [w:] Parlament, prawo, ludzie: studia ofiarowane  profesorowi  Juliuszowi  Bardachowi  w  sześćdziesięciolecie  pracy  twórczej ,  [red. Katarzyna Iwanicka, Maria Skowronek, Kazimierz  Stembrowicz], Warszawa, 1996,  s.  55-61. [Toż w :] BASZKIEWICZ JAN, Państwo Rewolucja Kultura polityczna, [oprac.] Henryk Olszewski, Poznań, 2009.Rozprawy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. T. 3, s. 445-454.
  9. BASZKIEWICZ JAN, O kilku dylematach konstytucyjnych w świetle historii, [w:] Konstytucja RP, oczekiwania i nadzieje, pod red. nauk Tadeusza Bodio, Wojciecha Jakubowskiego. Warszawa, 1997, s. 43-59.Materiały z Konferencji Naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 14-15 listopad 1996.
  10. BASZKIEWICZ JAN: Uczone akademie i rewolucja, [w:] Kultura szlachecka – kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa, 1997, s. 451-455.
  11. BASZKIEWICZ JAN, Restauracja 1814-1830. Socjologia klęski , [w: ] Idee a urządzanie świata społecznego. Księga jubileuszowa dla Jerzego Szackiego,  Warszawa, 1999,  s. 34-42. Toż [w: ] BASZKIEWICZ JAN, Państwo Rewolucja Kultura polityczna, [oprac.] Henryk Olszewski, Poznań, 2009. Rozprawy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. T. 3, s. 455-466.
  12. BASZKIEWICZ Jan, Konstanty Grzybowski, historyk idei, [w:] Konstanty Grzybowski, Myśliciel sceptyczny. Red. Wiesław KOZUB-CIEMBRONIEWICZ. Kraków, 2000,  s. 221-226.
  13. BASZKIEWICZ JAN, Filozoficzne i praktyczne dylematy praw człowieka [w: ] Meandry tradycji – zakręty ponowoczesności,  [wykłady otwarte wygłoszone w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie], Rzeszów, 2002,  s. 49-62.
  14. BASZKIEWICZ JAN, Struktura społeczna,  [ w: ] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa, 2002, s. 126-145.
  15. BASZKIEWICZ JAN, Państwo i naród w Europie na przełomie XVIII i XIX wieku,  [w: ] Cywilizacja europejska: wykłady i eseje,  Warszawa 2004,  s. 221-230; [Toż w:] Cywilizacja europejska: wykłady i eseje,  wyd. 2 rozszerz. Warszawa, 2005, s. 237-246.
  16. BASZKIEWICZ Jan: Le républicanisme, [w:] Z Dziejów kultury prawnej. Studia ofiarowane profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin. Kom. red. Anna Rosner, Roman Sobotka, Marek Wąsowicz, (przewod.), Andrzej B. Zakrzewski, Warszawa, 2004, s. 257-265.
  17. BASZKIEWICZ JAN, Przyczynek do historii konceptu,  suwerenność rozumu, [w:] Reguły i działania. Księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Goćkowskiego. Pułtusk, [2005],  s. 293-298.
  18. BASZKIEWICZ JAN, Dylematy konstytucyjne państw  ,  [ w: ] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych,  Red. Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski, Warszawa, 2007, s. 258-269.
  19. BASZKIEWICZ JAN, Guillaume Budé jako pionier integralnego absolutyzmu , [w: ] Dylematy Historii i polityki. Księga dedykowana Profesor Annie Magierskiej,  Warszawa, 2008,  s. 111-117.
  20. BASZKIEWICZ JAN [et al.], Dylematy epoki konstytucyjnej , [w: ] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Teoria,  instytucje,  procesy. Cz. 2,  Polityczna organizacja społeczeństwa, Warszawa, 2018,  s. 95-114.
 • Artykuły

  1. BASZKIEWICZ JAN, Jan Jończyk,  Stanisław Russocki, Dyskusja nad 1 tomem Zarysu historii państwa i prawa polskiego ,  Czasopismo Prawno-Historyczne, 1954,   6 z. 12,  s. 422-443.  – ISSN 0070-2471.
  2.   BASZKIEWICZ JAN,  Michał Staszków, W sprawie wstępów historycznych w podręcznikach prawniczych ,  Państwo i Prawo 1955, R. 10, z. 7/8,  s. 182-198. – ISSN 0031-0980.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Uwagi o uniwersalizmie i koncepcji suwerenności państwowej w feudalnej teorii politycznej (do pocz. XIV w.) , Czasopismo Prawno-Historyczne, 1956,   8,  s. 9-62. – ISSN 0070-2471.
  2. Biskupski Kazimierz, Stare po nowemu (Procesy rehabilitacyjne) . JAN BASZKIEWICZ, Cui prodest? Czyli w odpowiedzi Kazimierzowi Biskupskiemu , Prawo i Życie, 1957,  nr 2,   2. – ISSN 1425-3690.
  3. BASZKIEWICZ JAN, Dominium mundi w poglądach politycznych Bartolusa , Czasopismo Prawno-Historyczne, 1958, t. 10, z. 2, s. 133-174. – ISSN 0070-2471.
  4. BASZKIEWICZ JAN, Omnia sunt principis. O własności i jurysdykcji w koncepcji politycznej glosatorów i postglosatorów XII-XIV wieku , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego,  Prawo,  seria A, Nauki Społeczne,  1961,   34,  z. 8,  s. 55-75.
  5. BASZKIEWICZ JAN, Jeszcze o feudalnej doktrynie państwa suwerennego , Czasopismo Prawno-Historyczne, 1966,   10, z. 1,  s. 237-242. – ISSN 0070-2471.
  6. BASZKIEWICZ JAN, W kwestii przemian techniki rządzenia od XII do początków XIV stulecia , Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Prawnicze , 1969 (5),   1, z. 1,  s. 13-47.
  7. BASZKIEWICZ JAN, Pokój powszechny i pokój państwowy w doktrynie włoskiej XIV w. , Acta Universitatis Wratislaviensis  Prawo,  1970,   32,  nr 125, s. 23-30.
  8. BASZKIEWICZ JAN, The Progress of Social Engineering in the Late Middle Ages (12th to 14th centuries)”, The Polish Sociological Bulletin 1971,  nr 1,   46-60. – ISSN 0032-2997.
  9. BASZKIEWICZ JAN, Lekcja historii. Odbudowa Królestwa , Odra 1971,  nr 2,   72-78.
  10. BASZKIEWICZ JAN, Andrzej Wójtowicz, Z zagadnień ideologii ustawodawczej wieków średnich, Czasopismo Prawno-Historyczne, 1974,   26,  z. 1,   s. 21-34. – ISSN 0070-2471.
  11. BASZKIEWICZ JAN, O modernizacji studiów prawniczych i administracyjnych , Państwo i Prawo, 1975,   4,  s. 28-37. – ISSN 0031-0980.
  12. BASZKIEWICZ JAN, Z zagadnień nowożytnej koncepcji prawa oporu , Czasopismo Prawno-Historyczne, 1975,   27,  z. 2,  s. 175-186. – ISSN 0070-2471.
  13. BASZKIEWICZ JAN, Władysław Łokietek. Początek królów polskich , Kultura, 1976,  nr 36,   14,  s. 6.
  14. BASZKIEWICZ JAN, La révolution française aux yeux des révolutionnaires (tł. z pol. Aleksander Wołowski),  Acta Poloniae Historica,  1978,   37,  s. 71-93. ISSN 0001-6829.
  15. BASZKIEWICZ JAN, Z problematyki terroru rewolucyjnego 1789-1795 (Francja) , Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Politycznych UW, 1979,  nr 6,   83-99.
  16. BASZKIEWICZ JAN, Ciągłość i zmiana w kulturze politycznej okresu rewolucji: przykład rewolucji francuskiej , Studia Iuridica Silesiana. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 34.  1980,   7,  s. 11-24. [Toż w :] BASZKIEWICZ JAN, Państwo Rewolucja Kultura polityczna, [oprac.] Henryk Olszewski, Poznań, 2009. Rozprawy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. T. 3. s. 683-697.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Kilka notatek z lektury Marksa , Odra, 1983,  nr 11,   11-19.
  2. BASZKIEWICZ JAN, Władza państwowa i klasa panująca w teorii Karola Marksa , Państwo i Prawo, 1983, R. 38, z. 9,   3-15. ISSN 0031-0980.  [Toż w :] BASZKIEWICZ JAN, Państwo Rewolucja Kultura polityczna, [oprac.] Henryk Olszewski, Poznań, 2009. Rozprawy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. T. 3, s. 371-388.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Nauki społeczne w Polsce. Wprowadzenie , Edukacja Polityczna, 1985, vol. 6/7,   226-261.
  2. Forum jubileuszowe (40-lecie Problemów)”,  [wypowiedzi]. JAN BASZKIEWICZ (et al.), Problemy, 1985, nr 11,   3-16.
  3. BASZKIEWICZ JAN., O rządzących i rządzonych , przepr. Andrzej Wieluński,  Człowiek i Światopogląd, 1987,  nr 3,  s. 124-137.
  4. BASZKIEWICZ JAN, Teatr polityki , Odra, 1988,  nr 7/8,   17-24.
  5. BASZKIEWICZ JAN, 1789: dylematy moralne Rewolucji , Odra, 1989,  nr 7/8,   11-16.
  6. Łagowski Bronisław, Zniszczenie i pustka (Wielka Rewolucja Francuska) . Polemika JAN BASZKIEWICZ, Czy naprawdę tylko zniszczenie , Zdanie, 1989, nr 6,   18-25.
  7. BASZKIEWICZ JAN, Prawa człowieka i obywatela: deklaracja i gwarancje (W dwóchsetlecie Rewolucji Francuskiej) , Państwo i Prawo, 1989,   7,  s. 3-12. – ISSN 0031-0980.
  28.   BASZKIEWICZ JAN, Trzy wymiary czasu w świadomości historycznej francuskich rewolucjonistów ,  Archiwum Historii Myśli Politycznej, 1991,  t. 1,  s. 5-12. ISSN 1230-2023

  29.   BASZKIEWICZ JAN, La Constitution du 3 Mai 1797; entre la tradition et l’avenir ,  Droit Polonais Contemporain,  1992,  nr 1/4,  s. 5-14. – ISSN 0070-7325 .

  1. BASZKIEWICZ JAN, W poszukiwaniu nowego człowieka  (XVII-wieczne koncepcje zmiany mentalności w wyniku rewolucji) ,  Odra, 1993,  nr 9,   6-12.
  2. Szatan dzisiaj , (ankieta),  wypowiedź Jana Baszkiewicza (et al.),  Fronda, 1994,   2,nr 1,  s. 63-86.
  3. BASZKIEWICZ JAN, Henryk IV: absolutyzm barokowy , Barok: historia,  literatura,  sztuka,  1995,  nr 1,   25-42. – ISSN 1232-3233.
  4. BASZKIEWICZ JAN, Kazimierz Opałek (1918-1995), Nauka, 1996,  nr 2,   250-252. – ISSN 1231-8515.
  34.   BASZKIEWICZ JAN, Franciszek Ryszka (1924-1998),  Nauka, 1998,  nr 3,  s. 269-272. – ISSN 1231-8515.
  1. BASZKIEWICZ JAN, Franciszek Ryszka (1924-1998) , Państwo i Prawo ,1998, R. 53 nr 6,   86-88. – ISSN 0031-0980.
  2. BASZKIEWICZ JAN, Rewolucja: kilka uwag o zmienności pojęcia, Zagadnienia Naukoznawstwa, 1998,   34,  z. 1,  s. 3-12. – ISSN  0044-1619.
  3. BASZKIEWICZ JAN, Francja w świecie XX w., Dzieje Najnowsze, 1999,   31,  nr 3,  s. 5-17. Toż [w:] BASZKIEWICZ JAN, Państwo Rewolucja Kultura polityczna, [oprac.] Henryk Olszewski, Poznań, 2009. Rozprawy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. T. 3, s. 467-486.
  4. BASZKIEWICZ JAN, Fenomen Państwa i Prawa ,  Państwo i Prawo,  2001,   55,  z. 6,  s. 9-16. – ISSN 0031-0980.
  5. BASZKIEWICZ JAN [et al.], Ewolucja, rewolucja,  rozkład: czym jest i czym powinien być etos inteligencki w dzisiejszej Polsce?: (ankieta  Krytyki Politycznej ) ,  Krytyka Polityczna,  2002,  nr 1,   16-35. – ISSN 1644-0919.
  6. BASZKIEWICZ JAN, Mowa dhc UWr profesora Jana Baszkiewicza, Przegląd Uniwersytecki, 2003 nr 11, s. 22-24.
  7. BASZKIEWICZ JAN, Triumf liberalizmu? [głos w dyskusji] , Problemy Polityki Społecznej,  2004,  nr 6,   40-42. – ISSN 1640-1808.
  8. BASZKIEWICZ JAN, O powołaniu czasów Rewolucji i Napoleona do kodyfikacji , Czasopismo Prawno- Historyczne,  2005,   57,  z. 2,  s. 11-17. – ISSN 0070-2471. (200 LAT kodyfikacji napoleońskich. Materiały sesji naukowej w Krakowie.)
  9. BASZKIEWICZ JAN, Juliusz Bardach (1914-2010) [wspomnienie],  Państwo i Prawo,  2010,  t .65,   4,  s. 107-109.- ISSN 0031-0980.
  10. BASZKIEWICZ Jan, Olszewski Henryk, ,,O kształtowaniu się idei ustaw zasadniczych i drogach do polskiej Konstytucji marcowej z 1921 r., Themis Polska Nova, 2011, s. 45-54. [dostęp online, 12.01.2021] https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/tpn/Themis2011_1.pdf .
  11. Baszkiewicz Jan, O cenzurze i wolności prasy. Kilka uwag historyka XVIII wieku, Themis Polska Nova, 2011, nr 1, s. 232-235. [dostęp online, 12.01.2021] https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/tpn/Themis2011_1.pdf .
  12. BASZKIEWICZ JAN, Czym jest dla mnie biblioteka, Rocznik Biblioteki Narodowej, 1994, t. 27/28, s. 15-20. – ISSN 0083-726 .
 • Recenzje

  1. The American and European Revolutions, 1776-1848, Iowa City 1980. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Acta Poloniae Historica 1982, t. 46, s. 203, 208.
  2. Andreew Michaił, Angełow Dymităr, Istorija nabăłgarskata dărżawa i prawo, (wyd. 2I), Sofija 1959. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Państwo i Prawo, 1960, z. 6, s. 1014-1016.
  3. Annales UMCS 1959, Sectio., Ius. V. 6. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Państwo i Prawo, 1960, z. 10, s. 632-634.
  4. Baranowski Bohdan, Sprawy obyczajowe w sądownictwie wiejskim w Polsce wieku XVII i XVIII, Łódź 1955. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Kwartalnik Historyczny, 1956, t. 63, nr 1, s. 178-186.
  5. Baszkiewicz, Jan , De Gaulle mon père. T. 1-2 – recenzja, (Warszawa , 1999). [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Przegląd, 2004, nr 32, s. 46-48.
  6. Bojm Leon, Mongolska Republika Ludowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Prawo, seria A, 1956, nr 3, . [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Państwo i Prawo, 1957, z. 2, s. 391-393.
  7. Foustka Radim N., Štat-jeho vznik, podstate i vyvoj, Praha 1954. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Państwo i Prawo 1954, z.9, s. 362-368.
  8. Grajewska Irena, Komuna Paryska 1871, (wyd. 3), Warszawa 1976. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Acta Poloniae Historica, 1978, t. 38, s. 83-99.
  9. Grzybowski Konstanty, BASZKIEWICZ JAN, Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV w. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Studia nad Historią Państwa i Prawa; seria 2, t. 1. 1954, s. 485.
  10. Grzybowski Stanisław, Poglądy społeczne publicystów hugenockich 1559-1598, Wrocław 1964. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Czasopismo Prawno-Historyczne, 1965, t. 17, z. 2, s. 308-311.
  11. Historia państwa i prawa Polski do roku 1795, Cz. 1: Juliusz Bardach, Historia państwa i prawa Polski do połowy XV wieku; Cz. 2: Zdzisław Kaczmarczyk, Bogusław Łeśnodorski, Historia państwa i prawa Polski od połowy XV w. do roku 1795, Warszawa 1957. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, New Bearings on Legal History, Polish Prespectives 1958, nr 5, s. 83-84. [Toż w: Perspectives Polonaises].
  12. Kirfel Hans Joachim, Weltherrschaftside und Bündnispolitic, Bonn 1959. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Kwartalnik Historyczny, 1960, nr 1, s. 189-196.
  13. Kolasa Jan, Prawa narodów w szkołach polskich wieku Oświecenia, Warszawa 1954. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Czasopismo Prawno-Historyczne, 1956, t. 7, z. 2, s. 363-370.
  14. Koranyi Karol, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa, t. 2, cz. 1. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Państwo i Prawo, 1964, z. 10, s. 575-576.
  15. Krakowski Stefan, Kościół a państwo do początków XIV wieku, Warszawa 1950. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Czasopismo Prawno-Historyczne, 1953, t. 5, s. 276-281.
  16. Kürbisówna Brygida, Studia nad Kroniką Wielkopolską, Poznań 1952. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Czasopismo Prawno-Historyczne, 1954, t. 6, nr 1, s. 377-384.
  17. Labirynt praw i obyczajów, Warszawa 1999. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Przegląd, 2001, nr 37, s. 46-47.
  18. Labuda Gerard, Uwagi o zjednoczeniu państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku , Kwartalnik Historyczny 1955, nr 3, r. 62, s. 125-149. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Kilka uwag w kwestii polskiego procesu zjednoczeniowego na przełomie XIII i XIV wieku , Kwartalnik Historyczny, 1955, nr 6, r. 62, s. 52-67.
  19. Mochi Onory Sergio, Fonti canonistiche dell’idea moderna della Stato. Imperium spirituale iurisdictio divisa sovranita, Milano 1951. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, O kanonistycznych źródłach nowożytnej teorii państwa, Czasopismo Prawno-Historyczne, 1957 t. 9, z. 2, s. 267-298.
  20. Pasuto Vladimir T., Očerki po istorii galicko-volynskoy Rusi, Moskva 1950. [Rec. ] Jan Baszkiewicz , Czasopismo Prawno-Historyczne, 1952, t. 4, s. 481-487.
  21. Piekarczyk Stanisław, Studia z dziejów miast polskich w XIII-XIV w. Rola miast w walce o zjednoczenie ziem polskich i we wcześniejszym okresie monarchii stanowej do 1370 roku, Warszawa 1955. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Przegląd historyczny, 1956, z. 2, s. 400-417.
  22. Prawo – Społeczeństwo – Jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Warszawa [Rec. ] Jan Baszkiewicz , Państwo i Prawo, 2003, R. 58, nr 6, s. 105.
  23. Prélat Marcel, Histoire des idées politiques, Paris 1959. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Państwo i Prawo, 1959, z. 10, s. 663-666.
  24. Riesenberg Peter N., Inalienability of Sovereignty in Medieval Political Thought, New York 1956. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Czasopismo Prawno-Historyczne, 1958, t. 10, z. 2,. 423-434.
  25. Roman Stanisław, Przywileje nieszawskie, Wrocław 1957. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Państwo i Prawo, 1958, z. 5/6, s. 908-911.
  26. Russocki Stanisław, Protoparlamentaryzm Czech do poczatków XV wieku, Warszawa 1973. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Kwartalnik Historyczny, 1974, nr 3, s. 655-658.
  27. Sczaniecki Michał, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1968, t. 1. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Czasopismo Prawno-Historyczne, 1969, t. 21, z. 1, s. 197-203.
  28. Sieradzki Józef, Polska wieku XIV, Warszawa 1959. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Polska czasów Kazimierza Wielkiego, Kwartalnik Historyczny, 1960, nr 1, s. 169-177.
  29. Silnicki Tadeusz, Biskup Nankier, Warszawa 1953. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Kwartalnik Historyczny, 1954, R. 61, nr 4, s. 264-270.
  30. Stemplowski Ryszard, Zależność i wyzwanie Argentyny wobec rywalizacji mocarstw anglosaskich i III Rzeszy, Warszawa 1975. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Kwartalnik Historyczny , 1976, nr 2, s. 449-453.
  31. StulecieWydziałuPrawai Administracji Szkoły Głównej Warszawskiej, red. J. Bardach, Warszawa, 1964, [Rec.] Jan Baszkiewicz, Państwo i Prawo, 1965 s. 639-640.
  32. Thietmar von Merseburg, Kronika, (tł. Marian Zygmunt Jedlicki), Poznań 1953. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Kwartalnik Historyczny, 1954, t. 61, nr 1, s. 240-245.
  33. Villey Michel, Leçons d’histoire de la philosophie du droit, Paris 1957. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Państwo i Prawo, 1959, z. 12, s. 1068-1077.
  34. Voisé Waldemar, Początki nowożytnych nauk społecznych, Warszawa 1962. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Czasopismo Prawno-Historyczne, 1964, z. 1, s. 381-386.
  35. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego 1956, z. 2, 3-4, Prawo, seria A. [Rec. ] Jan Baszkiewicz, Państwo i Prawo, 1958, z. 12, s. 1057-1062.
 • Artykuły, wywiady w czasopismach popularno-naukowych

  1957
  1. Jan Baszkiewicz, Bastylia wciąż do zdobycia, wywiad przeprowadził Stanisław Zawiśliński,
  Polityka, 1957, nr 6, s. 82-83.
  1983
  2. Ten wspaniały Robespierre, wywiad [z Janem Baszkiewiczem nt filmu Danton, Andrzeja Wajdy] przeprowadził Krzysztof Kreutzinger, Film, 1983 nr 15, s. 3-5.
  3. W co wierzył Robespierre, wywiad z Janem Baszkiewiczem, Kino, 1983, nr 1, s. 2-7.
  1984
  4. Więcej światła, wywiad [z Janem Baszkiewiczem nt historii w filmie] przeprowadził Krzysztof Kreutzinger, Film, 1984, nr 50, s. 3-5.
  1986
  5. Jestem starym jakobinem, wywiad z prof. J. Baszkiewczem, rozm. B.Łagowski, J.R.Nowak, W.Rydzewski, [w:] Trzech na jednego, T. 2, pod red. Edwarda Chudzińskiego. Warszawa, 1986, s. 337-390.
  1988
  6. W historii nie ma zdarzeń niejednoznacznych, wywiad z Janem Baszkiewiczem nt historii i polityki w filmie przeprowadził Krzysztof Kreutzinger, Film, 1988, nr 2 s. 4-5, 18-19.
  1989
  7. Szturmowanie Bastylii, Rozmowa z Janem Baszkiewiczem, rozm. Ludwik Krasucki, Jacek Raciborski, Nowe Drogi, 1989 s. 135-143.
  8. O rewolucji, terrorze i utopii, [rozm. z Janem Baszkiewiczem, Agnieszka Jarzębowska], Perspektywy, 1989 [nr ] s. 15.
  1996
  9. Baszkiewicz Jan, A król się zastawi , Prawo i Życie 1996, nr 10, s. 42.
  10. Baszkiewicz Jan, Absolutyzm i praworządność , Prawo i Życie 1996, nr 4, s. 41.
  11. Baszkiewicz Jan, Czas Francuzów Prawo i Życie 1996, nr 15, s. 36.
  12. Baszkiewicz Jan, Despotyzm limitowany Prawo i Życie 1996, nr 6, s. 40.
  13. Baszkiewicz Jan, Do trzech razy republika , Prawo i Życie 1996, nr 22, s. 37
  14. Baszkiewicz Jan, Formacje kanapowe , Prawo i Życie 1996, nr 21, s. 36.
  15. Baszkiewicz Jan, Katastrofa absolutyzmu , Prawo i Życie 1996, nr 3, s. 41.
  16. Baszkiewicz Jan, Łupienie podatkami Prawo i Życie 1966, nr 7, s. 43.
  17. Baszkiewicz Jan, Mieszczańska dorożka , Prawo i Życie 1996, nr 13, s. 37
  18. Baszkiewicz Jan, Nad pięknym liberalnym Wiedniem Prawo i Życie 1966, nr 19, s. 34.
  19. Baszkiewicz Jan, Okruchy demokracji Prawo i Życie 1996, nr 41, s. 14.
  20. Baszkiewicz Jan, Opozycja mameluków Prawo i Życie 1996, nr 16, s. 36.
  21. Baszkiewicz Jan, Osobliwe kompromisy absolutyzmu , Prawo i Życie 1996, nr17/18, s. 52.
  22. Baszkiewicz Jan, Osobliwości absolutyzmu , (Prawo i Życie 1996, nr 5, s. 39..
  23. Baszkiewicz Jan, Państwo stanu wyjątkowego , Prawo i Życie 1996, nr 45, s. 27
  24. Baszkiewicz Jan, Paryskie mieszkanko Pana Boga , Prawo i Życie 1996, nr 24, s. 37
  25. Baszkiewicz Jan, Plebiscyty Napoleona B. Prawo i Życie 1996, nr 14, s. 36.
  26. Baszkiewicz Jan, Prawo na sprzedaż , Prawo i Życie 1996, nr 2, s. 41
  27. Baszkiewicz Jan, Prorewolucyjne konwulsje, Prawo i Życie 1996, nr 12, s. 32.
  28. Baszkiewicz Jan, Rząd a parlament, Prawo i Życie 1996, nr 11, s. 36.
  29. Baszkiewicz Jan, Scenariusze totalitaryzmu Prawo i Życie 1996, nr 42, s. 14.
  30. Baszkiewicz Jan, Schizofreniczne widzenie Prawo i Życie 1996, nr 47, s. 14.
  31. Baszkiewicz Jan, Siła indoktrynacji , Prawo i Życie 1996, nr 46, s. 14.
  32. Baszkiewicz Jan, Słabeusze i despoci , Prawo i Życie 1996, nr 1, s. 42.
  33. Baszkiewicz Jan, Szkoła Bismarcka , Cz. 28, Prawo i Życie 1996, nr 20, s. 36.
  34. Baszkiewicz Jan, Trzecia Republika, Trzecia Rzeczpospolita: szanse demokratycznej stabilizacji, Odra 1996, nr 5, s. 10-17.
  35. Baszkiewicz Jan, Umowa społeczna , Prawo i Życie 1996, nr 9, s. 35.
  36. Baszkiewicz Jan, We władzy nowej arystokracji , Prawo i Życie 1996, nr 48, s. 14.
  37. Baszkiewicz Jan, Wywrotowa Marsylianka, Prawo i Życie 1996, nr 23, s. 37

  1998
  38. Baszkiewicz Jan, 1948 [Tysiąc osiemset czterdziesty ósmy]: Rewolucja niedoceniona,
  Wiadomości Kulturalne, 1998, nr 13, s. 1,4.
  39. Baszkiewicz Jan, Ponownie nawiązać zerwany łańcuch czasu Przegląd Tygodniowy 1998,
  nr 9, s. 20.
  40. Baszkiewicz Jan, Kościelna rządza władzy: Jan Baszkiewicz o papalizmie , Dziś: przegląd
  społeczny 1998, nr 12, s. 74-81.
  1999
  41. Jan Baszkiewicz, Są jeszcze Bastylie do zdobycia , rozmowę przeprowadził Krzysztof Lubczyński, Dziś: przegląd społeczny 1999, nr 7, s. 63-68.
  2000
  42. Baszkiewicz Jan, Świat w XX stuleciu (w:) Polityka 2000, nr 1, s. 10-12.
  43. Jan Baszkiewicz, Władza lubi mity , rozmowę przeprowadził Robert Walenciak , Przegląd,
  2000, nr 9, s. 3,5.
  2004
  44. Jan Baszkiewicz, Prorocy i tępi zamordyści , rozmowę przeprowadził Robert Walenciak ,
  Przegląd, Warszawa 2004, nr 7, s. 8-10.

 • Recenzje książek Profesora Jana Baszkiewicza (układ alfabetyczny)

  1. BASZKIEWICZ JAN, Anatomia bonapartyzmu, Gdańsk 2003.
   [Rec. ] Jarosław Czubaty , Nowe Książki, 2004, nr 5, s. 66-67.
   [Rec.] Janusz Goćkowski – Historyka: studia metodologiczne, 2005.
   [Rec. ] Monika Hamanowa , Acta Poloniae Historica, 2004, vol. 90, s. 180-182.
  2. BASZKIEWICZ JAN, Francja nowożytna, szkice z historii wieków XVII-XX , Poznań 2002.
   [Rec. ] Jarosław Czubaty , Nowe Książki 2003, nr 2, s. 39-40.
   [Rec.] Janusz Goćkowski, – Historyka: studia metodologiczne, 2003.
  3. BASZKIEWICZ JAN, Francja, Warszawa 1997. [Rec. ] Izabella Rusinowa , Przegląd Humanistyczny 1998, nr 3, s. 172-177.
  4. BASZKIEWICZ JAN, Henryk IV Wielki, Warszawa 1996. [Rec. ] Izabella Rusinowa , Nowe Książki, 1999, nr 2, s. 27-28.
  5. BASZKIEWICZ JAN, Historia Francji, Wrocław 1974. [Rec.] Nowe Książki ,1974 nr 23, s. 46, 74.
  6. BASZKIEWICZ JAN, Ryszka Franciszek, Historia doktryn politycznych i prawnych ,  Warszawa 1973.
   [Rec.] Jerzy R. Lesiński, Przegląd Humanistyczny, 1974, T. 18, nr 6, s. 167-168..
   [Rec.] W. Kozub, Studia Historyczne, 1976, T. 19, nr 3, s. 474-475.
  7. BASZKIEWICZ JAN, Ludwik XVI, Wrocław, 1983, 1985.
   [Rec.] Małgorzata Karpińska, Przegląd Historyczny, 1984, T. 75, nr 2, s. 368-369.
   [Rec.] Bauer, Wiadomości Historyczne, 1986, T. 29, nr 5 , s. 474-476.
   Acta Poloniae Historica 1986 T. 54, s. 245-246.
  8. BASZKIEWICZ JAN, Młodość uniwersytetu, Warszawa 1997. [Rec. ] Tadeusz Bieńkowski , Rozprawy z dziejów oświaty, 2000, T. 39, s. 147-148.
  9. BASZKIEWICZ JAN, Młodość uniwersytetu, Warszawa 1963. [Rec.] M Frankowska, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 1964.
  10. BASZKIEWICZ JAN, Odnowienie Królestwa Polskiego 1295-1320, Poznań 2008. [Rec. ] Tomasz Jurek, Roczniki Historyczne, 2008, R. 74, s. 255-258.
  11. BASZKIEWICZ JAN, Państwo, rewolucja, kultura polityczna, Poznań 2009. [Rec. ] Krystyna Chojnicka, Czasopismo Prawno-Historyczne, 2010, t. 62, z. 1, s. 443-447.
  12. BASZKIEWICZ JAN, Państwo, rewolucja, kultura polityczna, Poznań 2009. [Rec. ] Jerzy J. Wiatr , Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych 2010, nr 1, s. 122-124.
  13. BASZKIEWICZ JAN, Państwo suwerenne w feudalnej doktrynie politycznej do początków XIV wieku ,[La souveraineté d’État dans la théorie politique médiévale jusqu’au début du XIVe siѐcle], Warszawa 1964, [Rec. ] Stanisław Russocki, Acta Poloniae Historica, 1966, t. 13, s. 120-121.
  14. BASZKIEWICZ JAN, Polska czasów Łokietka, Warszawa, 1968, [Rec.] Jasiński K. , Kwartalnik Historyczny, 1969 nr 3.
  15. BASZKIEWICZ JAN, Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku, Warszawa 1954
   [Rec.] H. Łowmiański, – Czasopismo Prawno-Historyczne, 1955, T. 7 nr 2, s. 335-342..
  16. BASZKIEWICZ JAN, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 1998.
   [Rec. ] Henryk Olszewski , Czasopismo Prawno-Historyczne, 1999, z. 1/2, s. 446-450.
   [Rec. ] Katarzyna Sójka-Zielińska , Państwo i Prawo, 1999, z. 11, s. 78-83.
   [Rec. ] Władysław T. Kulesza , Przegląd Sejmowy 1999, z. 2, s. 103-112.
  17. BASZKIEWICZ JAN, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2001. [Rec. ] Michał Śliwa, Świat i Polityka, 2002, nr 1/2, s. 187-190.
  18. BASZKIEWICZ JAN, Meller Stefan, Rewolucja francuska 1789-1794. Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983. [Rec.] Małgorzata Karpińska – Przegląd Historyczny, 1984, T. 75, nr 2, s. 372-373.
  19. BASZKIEWICZ JAN, Władza, Wrocław 1999.
   [Rec. ] Janusz Tazbir , Polityka, 1999, nr 48, s.76.
   [Rec. ] Wojciech Łukowski , Nowe Książki, 2000, nr 3, s. 24.
   [Rec.] Bronisław Gołębiowski, Kultura i Społeczeństwo, 2000 t. 44, nr 1. s. 266.
  20. BASZKIEWICZ JAN, Wolność-Równość-Własność. Rewolucje burżuazyjne, Warszawa 1981,
   [Rec.] Stanisław Salmonowicz, Jan Baszkiewicz, Rewolty ludowe, rewolucje burżuazyjne, reformy odgórne: uwagi o trudnościach klasyfikacji, Czasopismo Prawno-Historyczne, 1983, T. 35, nr 1 s. 249-259.
   [Rec.] Marek Sobolewski, Wyjątki obalają regułę, Tygodnik Powszechny, 1982 nr 36.
  1. Cetwiński, M. Kilka uwag o monografii Jana Baszkiewicza na tle czasów w których powstała, Czasopismo Prawno-Historyczne, 2005, t. 57, z. 1, s. 129-134. Konferencja z okazji 50-lecia ukazania się książki Jana Baszkiewicza Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku. Poznań 26 listopada 2004 r. [Organizatorzy: ] Instytut Historii UAM, redakcja Czasopisma Prawno-Historycznego.
  2. Historia, idee, polityka. Księga dedykowana Profesorowi Janowi Baszkiewiczowi, Warszawa 1995. [Rec. ] Marek Wąsowicz, Państwo i Prawo, 1996, nr 11, s. 83-84.
  3. Jana Baszkiewicza Powstanie zjednoczonego państwa polskiego a nauka historii prawa pierwszej połowy lat pięćdziesiątych XX wieku, [Rec. ] Henryk Olszewski, Czasopismo Prawno-Historyczne, 2005, t. 57, z. 1, s. 135-145. Konferencja z okazji 50-lecia ukazania się książki Jana Baszkiewicza Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku. Poznań 26 listopada 2004 r Instytut Historii UAM, Czasopismo Prawno-Historyczne.
  4. Jana Baszkiewicza Powstanie zjednoczonego państwa polskiego z perspektywy półwiecza,[Rec. ] Tomasz Jurek, Czasopismo Prawno-Historyczne, 2005, t. 57, z. 1, s. 147-170. Konferencja z okazji 50-lecia ukazania się książki Jana Baszkiewicza Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku. Poznań 26 listopada 2004 r Instytut Historii UAM, Czasopismo Prawno-Historyczne.
  5. Nowacki B., Zjednoczenie państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku w badaniach do początku lat pięćdziesiątych XX wieku, Czasopismo Prawno-Historyczne, 2005, t. 57, z. 1, s. 113-128. Konferencja z okazji 50-lecia ukazania się książki Jana Baszkiewicza Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku. Poznań 26 listopada 2004 r Instytut Historii UAM, Czasopismo Prawno-Historyczne.
  6. Sójka-Zielińska Katarzyna, Nowe spojrzenie na dzieje państwowości (na marginesie podręczników J. Baszkiewicza i S. Grodziskiego), Państwo i Prawo, 1999, R.54, nr 11, s. 78-83.
 • Publikacje z informacjami biograficznymi o Profesorze Janie Baszkiewiczu

  1. Banaszkiewicz Mikołaj, Profesor Jan Baszkiewicz (3 stycznia 1930 – 27 stycznia 2011), Politeja, 2011, nr 1 (15), s. 21-47. [dostęp online, 07.01.2021] https://www.jstor.org/stable/24919490?seq=14#metadata_info_tab_contents .
  2. Cetwiński Marek, Kilka uwag o monografii Jana Baszkiewicz na tle czasów, w których powstała, Czasopismo Prawno-Historyczne, 2005, t. 57, z. 1, s. 129-134. ISSN 0070-2471.
  1. Chojnicka Krystyna: Jan Baszkiewicz 1930-2011. Czasopismo Prawno-Historyczne, 2011, t. 63, z. 2 s. 461-463.
  2. Doktorat honoris causa dla Profesora Jana Baszkiewicza, Laudacja, Annales UMCS, Sectio K: Politologia, 2008, vol. 15, nr 2, s. 225-230.
  3. Filipowicz Stanisław, Wspomnienie o Profesorze Janie Baszkiewiczu (1930-2011), [w:] Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego, pod red. Stanisława Sulowskiego, Warszawa 2011, Studia Politologiczne, 2011, vol. 20, s. 11-16.
  4. Filipowicz Stanisław, Uniwersytet Jana Baszkiewicza, Czasopismo-Prawno-Historyczne, 2012, t. 64, z. 1, s. 195-199.
  5. Górski Jacek, Doktorat honoris causa UJ dla Profesora Jana Baszkiewicza, pl 2008, [dostęp online , 07.01.2021] https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/doktorat-honoris-causa-uj-dla-prof-jana-baszkiewicza,170509.html .
  6. Historia, idee, polityka : księga dedykowana profesorowi Janowi Baszkiewiczowi,[kom. red. Franciszek Ryszka et al.], Warszawa: Scholar, 1995, s. 481.
  7. Jaskólski Michał , Baszkiewicz Jan Michał. [w:] Słownik historii doktryn politycznych. t. 6, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. s. 618-623.
  8. Jonca Karol, Doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego dla Profesora Jana Baszkiewicza, Wrocław 14.XI.2003 , – sprawozdanie, Państwo i Prawo, 2004, nr 1, s. 111.
  9. Jonca Karol, Jan Baszkiewicz – iuris doctor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Czasopismo Prawno-Historyczne, 2004, t. 56, z. 1, s. 397-398. ISSN 0070-2471
  10. Jonca Karol, Laudacja wygłoszona na cześć Profesora Jana Baszkiewicza podczas nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Przegląd Uniwersytecki, 2003, nr 11 s. 20-22.
  11. Kaute Wojciech, W poszukiwaniu dobrego życia : u filozoficznych podstaw głównych orientacji Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Janowi Baszkiewiczowi, Katowice 2012, s. 261.
  12. Koredczuk Józef, Wrocławski okres w życiu Jana Baszkiewicza , Białystok, 2015. [Toż w:] Miscellanea Historico-Iuridica, 2015, t. 14, z. 1, s. 269-285
  13. Lityński Adam, Wspomnienia historyków prawa. Wspomnienie Adama Lityńskiego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 2015, t. 67, z. 1 s. 357-389. ISSN 0070-2471.
  14. Maciejewski M. , O Jana Baszkiewicza badaniach nad prawem, państwem, historią i polityką, [w: ] Prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim, pod red. M. Marszała i J. Przygodzkiego, Wrocław 2012.
  15. Majchrowski Jacek, Laudacja ku czci prof. dr hab. Jana Baszkiewicza, Państwo i Społeczeństwo: półrocznik Krakowskiej Wyższej Szkoły im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. R. 8, nr 2, s. 213-217.
  16. Odznaczenie Profesora Jana Baszkiewicza , Państwo i Prawo 2003, nr 1, s. 114.
  17. Odznaczenia z okazji 50-lecia Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Prezydenckim, 9 grudnia 2002, Prezydent.pl, [dostęp online, 12.01.2021] https://www.prezydent.pl/archiwalne-aktualnosci/rok-2002/art,721,odznaczenia-z-okazji-50-lecia-polskiej-akademii-nauk-w-palacu-prezydenckim.html .
  18. Olszewski Henryk, Jan Baszkiewicz., [w:] Ludzie Uniwersytetu w mojej pamięci, Poznań, 2015. s. 27-41.
  19. Olszewski Henryk, Jan Baszkiewicz (1930-2011), Nauka, 2011, nr 1, 177-182.
  20. Olszewski Henryk, Jan Baszkiewicz (1930-2011), Państwo i Prawo, 2011, R. 66, z. 5, s. 93-97.
  21. Olszewski Henryk, Profesor Jan Baszkiewicz członkiem Polskiej Akademii Nauk, Czasopismo Prawno-Historyczne, 1987 t. 39, s. 238.
  22. Olszewski Henryk, Zasztowt Leszek, Jan Baszkiewicz (1930-2011), Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 2011, t. 74 s. 49-54.
  23. Olszewski Henryk, Jana Baszkiewicza badania nad władzą, społeczeństwem i kulturą polityczną, [w:] BASZKIEWICZ JAN, Państwo, Rewolucja, Kultura polityczna, [oprac.] Henryk Olszewski, Poznań 2009, s. 5-17. Rozprawy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie .
  24. Olszewski Henryk, Konferencja naukowa: „Profesor Jan Baszkiewicz – człowiek Uniwersytetu”. Czasopismo Prawno-Historyczne, 2012 ; t. 64, nr 1 s. 311.
  25. Olszówka Marcin, Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej pamięci Profesora Jana Baszkiewicza 30.VI.2011, Ius Novum 2011, nr 3, s. 177-181.
  26. Profesor Jan Baszkiewicz doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 25 czerwca 2008, s. 60.
  27. Sadowski Mirosław, Jan Baszkiewicz – historyk doktryn politycznych i prawnych, [w:] Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, pod red. Marka Maciejewskiego, Macieja Marszała, Mirosława Sadowskiego, Wrocław 2014. E-book, [dostęp online, 08.01.2021], https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/45036 .
  28. Samsonowicz Henryk, Jan Baszkiewicz (3 January 1930 – 27 January 2011) , Acta Poloniae Historica, 2011, vol. 104, s. 229-231. ISSN 0001-6829.
  29. Senkowska-Gluck Monika, Les récentes recherches polonaises sur la Révolution française et l’époque napoléonienne, Acta Poloniae Historica, 1989, t. 59 nr s. 157-172, [online, dostęp: 04.01.2021, https://rcin.org.pl/dlibra/publication/48541/edition/30486/content ] . ISSN 0001-6829.
  30. Szymoszek Edward, Szkoła glosatorów w polskiej literaturze historycznoprawnej : poglądy Jana Baszkiewicza , Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 2004 nr 288, s. 167-190.
  31. Tomasz Jurek, Jana Baszkiewicza Powstanie zjednoczonego państwa polskiego  z perspektywy półwiecza, Czasopismo Prawno-Historyczne, 2005, t. 57, z. 1, s. 147-170. ISSN 0070-2471.
  32. Uroczystość odnowienia doktoratu profesora Jana Baszkiewicza, Uniwersytet Warszawski, 26 stycznia 2005 r., [oprac. Biuro Informacji i Promocji UW ; zdjęcia Marcin Kluczek].[Warszawa] 2005, s. 51.
  33. Zdaniuk Bartłomiej, Uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Jana Baszkiewicza, członka rzeczywistego PAN, w 50 lat po jego uzyskaniu Warszawa 26.I.2005 , Państwo i Prawo, 2005, nr 4., s. 106-107.
  34. [Zakrzewski Andrzej], Jan Baszkiewicz, Sylwetka, [+foto] Nowe Książki, 1974, nr 23, okładka.
 • Promotor prac doktorskich

  1. Brytyjska Partia Konserwatywna wobec problemu integracji europejskiej: Europa w lustrze eurosceptycyzmu, [aut.] Leszek Jesień, Warszawa, 1995.
  2. Doktryna polityczna brytyjskiej Partii Pracy – 1945-1979. Teoria i praktyka politycznego działania, [aut.] Jan Zielonka, Warszawa, 1981.
  3. Geneza i istota eurokomunizmu: Współczesna myśl polityczna komunistów włoskich, francuskich i hiszpańskich, [aut.] Jacek Piłatkowski, Warszawa, 1985.
  4. Historiozofia w koncepcji politycznej generała de Gaulle’a, [aut.] Elżbieta Dominik, Warszawa, 1999.
  5. Idea demokracji we współczesnej myśli politycznej Stanów Zjednoczonych, [aut.] Włodzimierz Sochacki, Warszawa, 1979.
  6. Idea narodu w polskim socjalizmie utopijnym do 1948 r., [aut.] Stanisław Filipowicz, Warszawa, 1978.
  7. Konserwatywna myśl polityczna w Królestwie Polskim 1864 – 1914 , [aut.] Henryk Garnuszewski, Warszawa, 1980.
  8. Myślenie utopijne amerykańskiej tradycji i współczesności społeczno-politycznej, [aut.] Tomasz Żyro, Warszawa, 1985.
  9. Organizacja i działalność organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania karnego w polskich formacjach wojskowych na terytorium Rosji w latach 1917-1920, [aut.] Jerzy Nazarewicz, Katowice, 1972.
  10. Partia Zielonych w demokracji parlamentarnej Republiki Federalnej Niemiec, [aut.] Marek Czarny, Warszawa, 1990.
  11. Przyszła Europa Zjednoczenie Europy w idealistycznej myśli politycznej czasów nowożytnych, [aut.] Ryszard Bobrowski, Warszawa 1988.
  12. Przywódca polityczny we współczesnym państwie kapitalistycznym (przykład Ch. de Gaulle’a), [aut.] Elżbieta Sękowska-Grodzicka, Warszawa 1988.
  13. Rebelia czy rewolucja – kontestacja lat sześćdziesiątych na Zachodzie i jej interpretacje, [aut.] Tomasz Rafał Wiśniewski, Warszawa, 1996.
  14. Rola religii we współczesnej amerykańskiej myśli konserwatywnej, [aut.] Ładysław Piasecki, Warszawa, 1994.
  15. Rozwój organów szlacheckiego samorządu gospodarczego w Małopolsce do roku 1717, s. 294, aut. Adam Lityński, Katowice, 1969. [doktorat wydany później jako Szlachecki samorząd gospodarczy w Małopolsce w latach 1606—1717, za co Autor otrzymał nagrodę ministra.]
  16. Sądy polowe w III powstaniu Śląskim, [aut.] Józef Musioł, Katowice, 1976.
  17. Słowacka ideologia narodowa na przełomie: L’udovid Štŭr (1834-1856), 1971, [aut.] Józef Ciągwa, Katowice, 1971.
  18. Teoria “azjatyckiej” formacji społecznej: Interpretacja badań i polemik, [aut.] Jarosław Bratkiewicz, Warszawa 1986.
  19. Utopia: społeczeństwo idealne a problem realizacji, [aut.] Irena Pańków, Warszawa, 1985.
  20. Włoska Partia Komunistyczna w systemie politycznym Włoch w latach 1943-1954, [aut.] Adam Wiśniewski, Warszawa, 1979.
  21. Współczesne koncepcje rewolucji w myśli społeczno-politycznej krajów Trzeciego Świata , [aut.] Krzysztof Karolczak, Warszawa, 1987.
  22. Wymiar sprawiedliwości w Legionach Polskich i Polskim Korpusie Posiłkowym w latach 1914-1918, [aut.] Michał Herman, Katowice, 1973.
 • Materiały konferencyjne

  1. BASZKIEWICZ JAN, Stosunek społeczeństwa polskiego do zjednoczenia państwa polskiego w XIII-XIV w., [w: ] Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich, [Otwock 1951-1952], t. 1,Warszawa 1953,  s. 426-430.
  2. BASZKIEWICZ JAN, Wojciech Bartel,  Władysław Rostocki,  Wacław Zienkiewicz,  Elementy burżuazyjno- demokratyczne w ustroju powstania kościuszkowskiego ,  [w:] Zagadnienia prawne Konstytucji PRL. Materiały Sesji Naukowej PAN, T. 2, Warszawa, 1953,  s. 419-448.
  3. BASZKIEWICZ JAN ,  Dyskusja i podsumowanie,  [w: ] Zagadnienia prawne Konstytucji PRL. Materiały Sesji Naukowej PAN  T. 2, Warszawa 1953, s. 449-459.
  4. BASZKIEWICZ JAN, W sprawie dalszego pogłębiania problematyki XIII-XIV wieku, [w: ] Konferencja Śląskiego Instytutu Historii PANWrocław 28 VI – 1 VII 1953. Przemówienia, referaty, dyskusje, Wrocław 1954,  T. 1,  s. 117-119.
  5. BASZKIEWICZ JAN, Prawo rzymskie i prawo kanoniczne w kulturze politycznej Polski XII i XIV wieku, [w:]  Historia kultury średniowiecznej w Polsce. IX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Warszawie, 13-15 września 1963. Referaty i dyskusja, Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne 1964, T. 2., 43-51.
  6. BASZKIEWICZ JAN, treści ideowe kultury, głos w dyskusji, [w: ] Historia kultury średniowiecznej w Polsce. IX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Warszawie, 13-15 września 1963. Referaty i dyskusja, Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne 1964, T. 2., s. 133-139.
  7. BASZKIEWICZ JAN [Red.], Nauka i społeczeństwo: sesja naukowa we Wrocławiu 22-23 listopada 1965: sekcja nauk społecznych i ekonomicznych,  [oprac. JAN BASZKIEWICZ et al. ; pod red. Mariana Jakóbca], Wrocław 1965,  s. 23.
  8. BASZKIEWICZ JAN, La notion de la loi en Pologne avant 1795. [w:] Rapports polonais présentés au VIIe Congrѐs International de Droit Comparé, Varsovie 1966.
  9. BASZKIEWICZ JAN, Wójtowicz Andrzej, Z zagadnień ideologii ustawodawczej średniowiecza, [w:] Konferencja historyków prawa: Wiec – rada – sejm – parlament. Referaty i tezy,  Polskie Towarzystwo Historyczne,  Komisja Prawno-Historyczna,  Kołobrzeg 1972,  s. 66.
  10. BASZKIEWICZ JAN, Nowy Świat bez Ancien Regime’u, [w:] Pamiętnik XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, [Łódź, 7-10 września 1989 roku]. Red. S. Meller, Toruń, 1990.
  11. BASZKIEWICZ JAN, La conscience historique des révolutionnaires français, [w:] La storia della storiografia europea sulla revoluzione francese. Relazioni Congresso Associazione degli Storici Europei maggio 1989, Roma, 1990, s. 407.
  12. BASZKIEWICZ JAN [et al.], La constitution du 3 mai 1791: entre la tradition et l’avenir [w:] La COSTITUZIONE Polacca del 3 maggio 1791 e il costituzionalismo europeo del XVIII secolo. Atti del colloquio italo-polacco 1991 a cura di Jolanta ŻURAWSKA, Napoli: Istituto Universitario Orientale] 1995, s. 31-41.
  13. BASZKIEWICZ Jan: Wprowadzenie w problematykę konferencji, [w:] Prawo natury w doktrynach polityczno-prawnych Europy. Red. nauk. Maria Zmierczak. Poznań 2006, [Gniezno, 8-11.09.2005 r.], s. 9-21. 20th International Congress of Historical Sciences: 3-9 July 2005, University of South Wales, Sydney, Australia, red. nauk. Jan Baszkiewicz [et al.], Warszawa 2005, s. 279.
 • Redakcja czasopisma naukowego

  • Przewodniczący rady redakcyjnej czasopisma : Studia Politologiczne, w latach 1996-2010, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, ISSN 1640-8888.
  • Przewodniczący rady redakcyjnej czasopisma: Acta Poloniae Historica, w latach 1988-2008, Polska Akademia Nauk, Instytut Historii, Warszawa, ISSN 001-6829.
Jan Baszkiewicz

Przemowa profesora J.Baszkiewicza z okazji Doktoratu Honoris Causa Uniwersytetu Wrocławskiego

Oprac. Ewa Busse-Turczyńska, Marzena Kapisz, Małgorzata Blaszke

Źródła: Bibliografia Narodowa (Biblioteka Narodowa), BazHum, Skorowidze czasopism Czasopismo Prawno-Historyczne, Kwartalnik Historyczny, Państwo i Prawo, katalogi centralne: BN, VIAF, NUKAT, KARO, materiały prywatne Prof. Jana Baszkiewicza

Biały pasek oddzielający
X