Katedra Polityki Społecznej

plen

KATEDRA POLITYKI SPOŁECZNEJ

Katedra prowadzi badania nad polityką społeczną z uwzględnieniem różnych polityk szczegółowych. Główna perspektywa badawcza Katedry osadzona jest na gruncie politologii, jednak – ze względu na interdyscyplinarny charakter polityki społecznej – członkowie Katedry w swoich badaniach i analizach korzystają również z metod i perspektyw innych nauk społecznych, takich jak np. socjologia.

Obszary badań:

 • polityka migracyjna,
 • polityka wobec mniejszości narodowych i etnicznych,
 • polityka rodzinna,
 • polityka demograficzna,
 • polityka wobec trzeciego sektora,
 • kapitał społeczny,
 • polityka rynku pracy,
 • modele polityki społecznej,
 • opinia publiczna,
 • debata publiczna i dyskurs publiczny,
 • komunikacja społeczna i polityczna,
 • monitoring i ewaluacja polityk publicznych,
 • polityka wobec sytuacji kryzysowych (np. kryzysu imigracyjnego, kryzysu powodowanego pandemią COVID-19).
Wybrane publikacje:

Zainteresowania  badawcze pracowników Katedry znajdują najlepsze odzwierciedlenie w najnowszym wydaniu podręcznika pt. „Polityka Społeczna”, współredagowanego przez Grażynę Firlit-Fesnak i Jacka Męcinę (PWN 2018). Jest to najważniejszy podręcznik wykorzystywany do nauczania studentów we wszystkich ośrodkach akademickich w Polsce, w których wykładanym przedmiotem jest polityka społeczna lub składające się na nią polityki szczegółowe. Członkowie Katedry są autorami lub współautorami siedmiu rozdziałów tego opracowania, w tym: G. Firlit-Fesnak (trzech rozdziałów i Aneksu); E. Jaroszewska (dwóch rozdziałów); Cz. Żołędowski (dwóch rozdziałów).

Pozostałe ważne publikacje, mieszczące się w wyżej wymienionych nurtach badawczych to:

 • Inwazja Rosji na Ukrainę. Społeczeństwo i polityka wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny (raport roboczy autorstwa zespołu Katedry), Warszawa, marzec 2022.
 • Ł. Łotocki, Kryzys imigracyjny w 2015 roku a bezpieczeństwo wewnętrzne na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec, [w:] Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny 1/2022 (online first; DOI: 10.4467/25444972SMPP.21.028.14425).
 • Ł. Łotocki, Rola ideologii w polskiej debacie politycznej o kryzysie migracyjnym w 2015 roku, [w:] Przegląd Zachodni, nr 3/2021
 • J. Łukaszewska-Bezulska, The Role of Social Capital in Labour-Related Migrations: the Polish Example. [w:] Journal of International Migration and Integration, 1–18. 2020.
 • C. Żołędowski, Poland in international migrations: the perspective of world systems theory,  Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, Vol. 24. No. 2, 2020 ISSN: (2084-6118), Published online: 30 Apr 2020.
 • Ł. Łotocki, Kryzys imigracyjny w Europie w polskim dyskursie publicznym w latach 2015-2018, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019.
 • C. Żołędowski, Polish national minorities in post-Jagiellonian space (in:) T. H.
  Malloy, S. Oeter, G. Volkmer (Ed.): The promotion of national minorities by their ‘mother countries’ in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st century, De Gruyter/Oldenbourg, Berlin-Boston 2019 (Publications of the Federal Institute for Culture and History of the Germans in Eastern Europe, Vol. 75).
 • Ł. Łotocki, Strategie dyskredytacji oponentów w polskiej debacie politycznej o kryzysie imigracyjnym, [w:] Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej, (red.) A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Poznań, 2019, s. 143-158.
 • C. Żołędowski, Pierwsza repatriacja”. Powroty i przyjazdy osiedleńcze do Polski ze Wschodu po I wojnie światowej, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, Nr 1/2017, s. 63-93.
 • G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki, P.W. Zawadzki (red.), Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania, Aspra-Jr, Warszawa 2016.
 • Ł. Łotocki, The Post-Soviet Armenian Immigration to Poland, [w:] Armenians in Post-Socialist Europe, (red.) K. Siekierski, S. Troebst, Köln, 2016.
 • J. Łukaszewska-Bezulska, Migracje zarobkowe a kapitał społeczny na pograniczach kulturowych na przykładzie Opolszczyzny i Podlasia, [w:] Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, z. 2 (156)/2015.
 • C. Żołędowski, Studenci zagraniczni w Polsce. Motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 • T. Żukowski, Przeżywanie śmierci Jana Pawła II i jej rocznic, [w:] T. Żukowski, (red.; współpraca P. Gierech), Wartości Polaków a dziedzictwo Jana Pawła II, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2009.
Współpraca instytucjonalna:

Pracownicy Katedry współpracują zarówno z innymi jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego, jak i innymi uczelniami wyższymi (Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Śląskim, Szkołą Główną Handlową). Podejmują również współpracę z instytutami naukowo-badawczymi (Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk), komitetami i towarzystwami naukowymi (Komitetem Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej), instytucjami administracji centralnej i samorządowej (Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie), a także ośrodkami badawczo-szkoleniowymi.

Współpraca ta polega m.in. na:

 • współuczestniczeniu pracowników, a niekiedy również studentów w projektach badawczych oraz wyjazdach studyjnych,
 • udziale w konferencjach organizowanych przez te podmioty,
 • recenzowaniu  publikacji, prac doktorskich i habilitacyjnych oraz monografii książkowych,
 • opiece naukowej nad stażystami z innych ośrodków naukowych,
 • sporządzaniu raportów, opinii i ekspertyz,
 • pozyskiwaniu i wymianie danych i informacji,
 • udziale w projektach wydawniczych (jak np. w monografii poświęconej stuleciu polityki społecznej w Polsce w 2018 r. przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej).

Pracownicy

Kierownik Katedry
dr hab. Łukasz Łotocki

Pracownicy:
prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak
dr hab. Cezary Żołędowski, prof. ucz.
dr hab. Emilia Jaroszewska
dr Justyna Łukaszewska-Bezulska
dr Małgorzata Ołdak
dr Piotr Zawadzki
dr Tomasz Żukowski

 

Doktoranci

prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak 
  Michał Żejmis
  Małgorzata Ciborowska

Kontakt

ul. Nowy Świat 67 (p. 105B, 106, 107)
T: +48 22 552 02 86
E: politykaspoleczna.wnpism@uw.edu.pl

Dyżury pracowników
X