Tryby i terminy egzaminów dyplomowych w r.a. 2021/2022

Egzaminy dyplomowe przeprowadza się w trybie stacjonarnym.

Na wniosek promotora/promotorki pracy dyplomowej Kierownik Jednostki Dydaktycznej może zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w takim trybie określa zarządzenie nr 120 Rektora UW z 05.06.2020 r. w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym z późn. zm.

Egzaminy dyplomowe będą przeprowadzane w okresie do 31.07.2022 roku oraz od 29.08.2022 roku
(w miesiącu sierpniu do 28.08.2022 roku organizacja obron nie będzie możliwa ze względu na okres urlopowy).

Promotor/promotorka pracy dyplomowej przesyła (nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego) drogą elektroniczną do sekcji studenckiej danego kierunku studiów wypełniony „Wniosek o powołanie komisji dla przeprowadzenia egzaminu dyplomowego”
lub „Wniosek o powołanie komisji dla przeprowadzenia zdalnego egzaminu dyplomowego wraz
z uzasadnieniem dla przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym”. Ww. wnioski zawierają proponowany termin egzaminu dyplomowego oraz skład komisji. Komisję egzaminu dyplomowego powołuje Kierownik Jednostki Dydaktycznej. Po powołaniu komisji egzaminu dyplomowego przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej pracownik danej sekcji studenckiej powiadamia studenta/studentkę
oraz kierującego/ą pracą dyplomową o możliwości złożenia tj. wgrania pracy dyplomowej do Archiwum Prac Dyplomowych w postaci pliku w formacie PDF. Student/studentka powinien złożyć pracę w Archiwum Prac Dyplomowych nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

Zgodnie z par. 47 ust. 2 Regulaminu Studiów UW:

na wniosek studenta lub na wniosek kierującego pracą dyplomową Kierownik Jednostki Dydaktycznej (KJD) może przedłużyć okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż o trzy miesiące, z wyłączeniem okresu urlopu, od planowego terminu ukończenia studiów, w przypadku:

1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej opinią BON wydaną na podstawie dokumentacji medycznej studenta;

2) niemożności przygotowania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta lub kierującego pracą dyplomową.

Regulaminowy/planowy termin ukończenia studiów to 30.09.2022 r. Termin ten może być przedłużony
na określony okres i w danych przypadkach jakie wskazano powyżej.

Egzamin dyplomowy odbywa się w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia pracy dyplomowej, przy czym nie później niż w dniu poprzedzającym planowy termin ukończenia studiów (par. 48 ust. 2 Regulaminu Studiów UW).

Wznowienia na ostatni etap studiów (w ciągu dwóch lat od uzyskania absolutorium i skreślenia listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej) w roku akademickim 2021/22:

-termin złożenia podania o wznowienie — najpóźniej do 1 lipca 2022 r. Wymagane jest dołączenie
do podania informacji/oświadczenia od promotora/promotorki dot. zgody na przyjęcie w trybie indywidualnym na seminarium dyplomowe, stanie zaawansowania pracy, a tym samym możliwości/perspektywy/szansy przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w regulaminowym terminie
(tj. maksymalnie do 29 września 2022 r.) lub przedłużonym terminie (Regulamin Studiów UW:
par. 47 ust. 2,  par. 48 ust. 2).

-podania dot. wznowienia na ostatni etap studiów (w ciągu dwóch lat od uzyskania absolutorium i skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej), które wpłyną na wydział po 1 lipca 2022 r. będą rozpatrywane jako wznowienie na kolejny rok akademicki tj. 2022/2023; (UWAGA: najważniejsze aby wniosek o wznowienie wpłynął na wydział przed upływem dwóch lat od daty skreślenia
z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie).

Antyplagiat

Pliki do pobrania

Tekst ujednolicony w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania:

I stopień profil praktyczny

I stopień profil ogólnoakademicki

II stopień

Terminy składania prac dyplomowych

Pracę dyplomową składa się tj. wgrywa do Archiwum Prac Dyplomowych w postaci pliku w formacie PDF nie później niż na 14 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym (Regulamin Studiów UW par. 47 ust.1 oraz zarządzenie nr 120 Rektora UW z 05.06.2020 r. w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym z późn. zm. par. 5 ust. 2).

Nie ma konieczności składania w sekcji studenckiej wersji drukowanej i oprawionej/ zbindowanej pracy dyplomowej.

UCHWAŁA NR 441 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim z dnia 19 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 120 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym z dnia 5 czerwca 2020 r.

Utajnienie pracy dyplomowej/ recenzji

Na wniosek Kierującego pracą dyplomową lub studenta (formularz wniosku do pobrania w sekcji “Pliki do pobrania”) praca dyplomowa, a także jej recenzje mogą zostać utajnione ze względu na przedmiot pracy objęty tajemnicą prawnie chronioną, bądź gdy informacje zawarte w pacy podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych. Wniosek ten rozpatrywany jest przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej. W zależności od zakwalifikowania pracy dyplomowej oraz przyznania ochrony i jej zakresu dana praca dyplomowa może np.: nie podlegać obowiązkowi badania w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, nie może być zamieszczana w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych, recenzje podlegają wyłączeniu jawności.

Komunikat Kierownika Jednostki Dydaktycznej w sprawie procedury składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk

Politycznych i Studiów Międzynarodowych w roku akademickim 2021/2022

Podstawa prawna:

ZARZĄDZENIE NR 112 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2021r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 223 ze zm.)

ZARZĄDZENIE NR 120 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym (Monitor UW z 2020 r. poz. 255 ze zm.)

UCHWAŁA NR 14 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych
i dyplomowych z naruszeniem prawa na Uniwersytecie Warszawskim

Uchwały Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania
nr: 32/2020, 34/2020, 37/2020, 38/2020,39/2020, 40/2020, 41/2020, 31/2021, 47/2021

 1. Określa się następujące etapy składania pracy dyplomowej:
 2. Kierujący/a pracą dyplomową/promotor/ka: podczas współpracy
  z seminarzystą/seminarzystką może korzystać z badania pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym np.: plagiat.pl.
 3. W przypadku wystąpienia (na jakimkolwiek etapie pisania pracy dyplomowej) podejrzenia dokonania plagiatu kierujący/a pracą dyplomową powinien przeprowadzić rozmowę wyjaśniającą z autorem/autorką pracy. Na podstawie rozmowy oraz raportu
  z badania pracy w systemie antyplagiatowym kierujący/a pracą akceptuje ją albo podtrzymuje podejrzenie dokonania plagiatu i informuje o tym niezwłocznie Kierownika Jednostki Dydaktycznej (dalej: KJD). Podejrzenie dokonania plagiatu może zgłosić kierującemu/cej pracą dyplomową oraz KJD także recenzent pracy dyplomowej. Dalsze postepowanie w takim przypadku regulowane jest przepisami Uchwały
  nr 14 Uniwersyteckiej Rady ds. kształcenia z dnia 13.07.2020r. w sprawie wytycznych dotyczących standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na Uniwersytecie Warszawskim.
 4. Kierujący/a pracą dyplomową/promotor/ka przesyła drogą elektroniczną do sekcji studenckiej danego/właściwego kierunku studiów wypełniony „Wniosek o powołanie komisji dla przeprowadzenia egzaminu dyplomowego” lub „Wniosek o powołanie komisji dla przeprowadzenia zdalnego egzaminu dyplomowego wraz z uzasadnieniem dla przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym”, który dotyczy danego studenta/studentki (formularze ww. wniosków są dostępne na stronie internetowej wydziału). Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej wraz z propozycją jej składu kierujący/a pracą dyplomową powinien zostać przekazany do zatwierdzenia przez KJD w terminie nie krótszym niż 14 dni do planowanego egzaminu dyplomowego. Wniosek ten przekazywany jest drogą służbową z sekcji studenckiej do KJD w celu jego zatwierdzenia i podpisania.
 5. Pracownik sekcji studenckiej po otrzymaniu drogą elektroniczną
  od kierującego/ej pracą dyplomową
  „Wniosku o powołanie komisji
  dla przeprowadzenia egzaminu dyplomowego” lub „Wniosku o powołanie komisji
  dla przeprowadzenia zdalnego egzaminu dyplomowego wraz z uzasadnieniem
  dla przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym” podejmuje następujące działania:
  • sprawdza, czy temat pracy dyplomowej został zatwierdzony przez Radę Dydaktyczną Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
  • przekazuje wniosek drogą służbową do KJD w celu jego zatwierdzenia i podpisania,
   a po jego zatwierdzaniu przez KJD wprowadza do systemu USOS wszelkie wymagane dane oraz powiadamia studenta/studentkę i jego/jej promotora/promotorkę
   o możliwości złożenia tj. wgrania pracy do systemu APD w postaci pliku w formacie PDF;
  • rozlicza w systemie USOS studenta/studentkę z realizacji programu studiów i sprawdza czy uzyskał/a on/ona zaliczenia ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów;
  • aktywuje w systemie USOSweb e-obiegówkę;
  • w przypadku stwierdzenia (na jakimkolwiek etapie przygotowywania od strony administracyjnej egzaminu dyplomowego) braków formalnych uniemożliwiających przeprowadzanie zaplanowanej obrony np.: brak absolutorium, brak zatwierdzonego tematu pracy dyplomowej, brak rozliczenia z biblioteką, brak uregulowania płatności pracownik sekcji studenckiej powiadamia mailowo o tym fakcie studenta/studentkę,
   a także kierującego/ą pracą oraz pozostałych członków komisji egzaminu dyplomowego;
  • zamykając proces przygotowania obrony od strony administracyjnej pracownik sekcji studenckiej powiadamia mailowo studenta/studentkę oraz całą komisję egzaminu dyplomowego o dopełnieniu wszystkich formalności;
  • dla studentów, którzy rozpoczęli studia w r.a. 2018/2019 lub wcześniej będą przygotowywane komplety dokumentów potwierdzające ukończenie studiów
   dyplom i suplement, do tego dwa odpisy dyplomu w j. polskim oraz dwa odpisy suplementu w j. polskim. Na wniosek studenta/studentki jeden odpis dyplomu lub jeden odpis suplementu może być wydany w j. obcym. Można także wnioskować o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy. Osoby przyjęte na studia w r.a. 2018/2019 lub wcześniej związane są opłatami za wydanie ww. dokumentów. Opłaty te wskazane są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   z dnia 16.09.2016r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. poz. 1554,
   z późn.zm.);
  • dla studentów, którzy rozpoczęli naukę począwszy od r.a. 2019/2020 będą przygotowywane komplety dokumentów potwierdzające ukończenie studiów tj. dyplom i suplement, do tego dwa odpisy dyplomu w j. polskim oraz dwa odpisy suplementu w j. polskim. Na wniosek studenta/studentki jeden odpis dyplomu lub jeden odpis suplementu może być wydany w j. obcym. Wskazany wyżej komplet dokumentów będzie bezpłatny dla osób, które rozpoczęły studia począwszy od r.a. 2019/2020,
   |przy czym za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu w j. obcym uczelnia będzie pobierać opłatę zgodnie z par. 36 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.09.2018r. w sprawie studiów
   (Dz. U. poz. 1861, z późn.zm.).
 6. Student/studentka po otrzymaniu informacji z sekcji studenckiej, że może już składać tj. wgrywać pracę dyplomową do APD w postaci pliku w formacie PDF uzupełnia w tym systemie: informacje na temat pracy dyplomowej, uzupełnia wymagane dane, zatwierdza oświadczenia, wgrywa pracę dyplomową – postępuje zgodnie z załączoną instrukcją.

Oświadczenia zatwierdzane w APD zastępują oświadczenia umieszczane wcześniej
na drugiej stronie pracy dyplomowej. Oświadczeń tych nie zamieszcza się już zatem
w pracy. Należy pamiętać, że pracę dyplomową składa się tj. wgrywa do APD w postaci pliku w formacie PDF nie później niż na 14 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym.

Nie ma potrzeby składania w sekcji studenckiej pracy dyplomowej w wersji wydrukowanej i oprawionej/ zbindowanej.

Nazwa wgrywanego do APD pliku z pracą dyplomową może być dowolna.

 1. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu przez studenta/studentkę w APD wymaganych danych, oświadczeń i pracy dyplomowej, kierujący/a pracą sprawdza je i zleca badanie pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (dalej: JSA) – wykonuje czynności zgodnie z załączoną instrukcją. Następnie kierujący/a pracą dyplomową realizuje
  w APD kolejne kroki w podanej kolejności tj.: akceptuje wynik raportu z JSA, zatwierdza oświadczenie kierującego pracą. Wypełnienie ww. kroków umożliwia wpisanie recenzji kierującemu/cej pracą oraz recenzentowi/recenzentce.
 2. Recenzje oraz oceny z pracy dyplomowej muszą zostać wprowadzone i zatwierdzone (co jest równoznaczne podpisaniu) w systemie APD przez kierującego/ą pracą
  i recenzenta/recenzentkę nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. Brak recenzji pracy oznacza brak możliwości przeprowadzenia egzaminu dyplomowego i konieczność wyznaczenia nowego terminu dla egzaminu.
 3. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu recenzji, pracownik sekcji studenckiej sprawdza, czy praca jest gotowa do obrony i wykonuje czynności w USOS zgodnie z załączonymi instrukcjami.
 1.   Egzamin dyplomowy 
 2. Egzamin dyplomowy przeprowadza się w trybie stacjonarnym.
 3. Podczas egzaminu dyplomowego (stacjonarnego lub zdalnego) przewodniczący/przewodnicząca komisji egzaminu dyplomowego sporządza protokół egzaminu w postaci elektronicznej w APD, a członkowie komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy niezwłocznie zatwierdzają go w APD – co jest równoważne podpisaniu protokołu.
 4. Na wniosek promotora/promotorki pracy dyplomowej KJD może zdecydować
  o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w takim trybie określa zarządzenie
  nr 120 Rektora UW z 05.06.2020 r. w sprawie składania pracy dyplomowej
  i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym
  z późn. zm. Promotor/promotorka powinien/powinna przesłać drogą elektroniczną do sekcji studenckiej wypełniony „Wniosek o powołanie komisji dla przeprowadzenia zdalnego egzaminu dyplomowego wraz z uzasadnieniem dla przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym”. Wniosek będzie przekazany drogą służbową do KJD w celu jego zatwierdzenia i podpisania.
 5. Warunki techniczne organizacji egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym określa załącznik nr 2 do zarządzenia nr 120 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
  z dnia 5 czerwca 2020r. z późn. zm.
 6. Egzamin dyplomowy zdalny może być przeprowadzony za pomocą następujących narzędzi informatycznych, które zapewnią możliwość kontroli przebiegu egzaminu (UWAGA: przepis dotyczący konieczności rejestracji przebiegu egzaminu w postaci nagrania obrazu i dźwięku oraz jego przechowywania przez okres miesiąca
  od dnia egzaminu został uchylony):
 • narzędzia Google Meet dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół
  i Uczelni”;
 • „Microsoft Teams”;
 • „Zoom”.
 1. Egzamin dyplomowy na wszystkich kierunkach studiów administrowanych
  przez WNPiSM jest egzaminem ustnym.
 2. Komisja egzaminu dyplomowego składa się z trzech osób tj.: przewodniczącego/ przewodniczącej, kierującego/ej pracą, recenzenta/ recenzentki.
 3. Przewodniczącym/ą komisji oraz recenzentem/recenzentką może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora.
 4. W trakcie egzaminu dyplomowego członkowie komisji zadają studentowi/studentce
  co najmniej trzy pytania, z czego co najmniej dwa dotyczą toku studiów, a jedno pracy dyplomowej.
 5. Posiedzenie komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy składa się z trzech części: egzaminu dyplomowego, części tajnej (bez udziału studenta/studentki) i ogłoszenia wyniku. W trakcie części tajnej posiedzenia członkowie Komisji egzaminacyjnej omawiają przebieg egzaminu i decydują o jego ocenie.

Załączniki – szczegółowe instrukcje/wzory (Pliki do pobrania – w kolumnie z lewej strony):

 1. Wniosek o powołanie komisji dla przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
 2. Wniosek o powołanie komisji dla przeprowadzenia zdalnego egzaminu dyplomowego wraz z uzasadnieniem dla przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym
 3. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
 4. Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla studentów
 5. Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla kierującego pracą i recenzentów
 6. Protokół z egzaminu dyplomowego w APD – instrukcja dla Kierowników Jednostek Dydaktycznych, przewodniczących i pozostałych członków komisji egzaminów dyplomowych
 7. Protokół z egzaminu dyplomowego w APD – instrukcja dla pracowników dziekanatu
 8. Przygotowanie protokołu, karty pracy dyplomowej i recenzji do teczki studenta – instrukcja dla pracowników dziekanatów
Biały pasek oddzielający
X