Katedra Historii Politycznej

plen

KATEDRA HISTORII POLITYCZNEJ

Katedra Historii Politycznej jako odrębna jednostka organizacyjna w strukturze Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych utworzona została w 2019 roku. Jest ona kontynuatorką funkcjonującego wcześniej Zakładu Najnowszej Historii Politycznej. Zespół Katedry prowadzi prace badawcze (historia polityczna, historia bezpieczeństwa, historia ustroju i administracji, historia społeczna), działalność dydaktyczną oraz popularyzatorską.

 • Pracownicy Katedry zajmują ważne stanowiska w strukturze władz Uczelni:
  dr hab. Daniel Przastek pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz jest członkiem Senatu UW;
  dr Seweryn Dmowski jest członkiem Senatu UW.
 • Pracownicy Katedry pełnią służbę publiczną na ważnych stanowiskach państwowych:
  dr Błażej Poboży pełni funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
  dr hab., dr h.c. Bartłomiej Zdaniuk pełni funkcję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii.

Współpraca instytucjonalna

Zespół Katedry zaangażowany jest:

 • we współpracę z instytucjami życia publicznego (m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ambasada RP w Mołdawii, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, NATO Force Integration Unit Poland);
 • w działalność ekspercką na szczeblu krajowym w obszarze polityki edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji obywatelskiej (m.in. Ministerstwo Edukacji
 • w prace merytoryczne w ramach Rady Interesariuszy dla kierunku Politologia.

Pracownicy Katedry wchodzą w skład rad programowych fundacji i stowarzyszeń.

Obszary badań:

 • Historia polityczna Polski w XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem okresu II RP).
 • Historia polityczna Niemiec w XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem okresu IIIRzeszy).
 • Historia polityczna, historia społeczna i historia ustroju Azji Centralnej (ze szczególnym uwzględnieniem okresu kolonizacji carskiej i radzieckiego) oraz problematyka historiografii i historiozofii regionu we współczesnych niepodległych państwach.
 • Historia polityczna i historia ustroju państw efemerycznych i terytoriów o ograniczonej suwerenności w międzywojennej Euroazji.
 • Polityka historyczna i problematyka pamięci historycznej.
 • Historia polskich ruchów społecznych.
 • Historia polskich i powszechnych instytucji politycznych (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki samorządów społeczno-zawodowych oraz polskich partii politycznych).
 • Historia stosunków międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-belgijskich, polsko-francuskich, polsko-mołdawskich, polsko-rumuńskich, polsko-watykańskich i polsko-włoskich oraz stosunków w Azji Centralnej).
 • Teorie stosunków międzynarodowych.
 • Ustrój Kościoła Rzymskokatolickiego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Sede vacante oraz episkopologii).
 • Polityczne, społeczne i kulturowe aspekty współczesnego futbolu.

Aktywność naukowa pracowników połączona jest z dydaktyką w ramach oferty Uniwersytetu Warszawskiego oraz popularyzacją wiedzy w przestrzeni medialnej.

Realizowane granty badawcze:

 • Rywalizacja międzynarodowa w dyskursie publicznym w Kirgistanie (2001-2014),PRELUDIUM 10, panel: HS5, kierownik: mgr Oliwia Piskowska, opiekun merytoryczny: dr hab. Piotr Załęski, 2016–2021;
 • Percepcja rywalizacji klubowych przez kibiców piłkarskich: analiza porównawcza państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Węgry), HARMONIA 10, panel: HS6, kierownik: dr Seweryn Dmowski, 2019–2024.

Popularyzacja wiedzy:

Zespół Katedry jest podmiotem odpowiedzialnym za organizację Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. W ramach Komitetu Głównego Olimpiady Katedra współpracuje z polskimi ośrodkami akademickimi:

 • Szkołą Główną Służby Pożarniczej,
 • Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni,
 • Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Uniwersytetem Łódzkim,
 • Uniwersytetem Rzeszowskim,
 • Uniwersytetem Szczecińskim,
 • Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie,
 • Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
 • Wyższa Szkołą Agrobiznesu w Łomży,
 • Uniwersytetem Wrocławskim,
 • Uniwersytetem Zielonogórskim.

Pracownicy

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Wojciech Jakubowski

Pracownicy:
prof. dr hab. Maria Pasztor
dr hab. Rafał Chwedoruk, prof. ucz.
dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska
dr hab. Daniel Przastek
dr hab. Anna Szustek
dr mult. hab. Piotr Załęski
dr hab., dr h.c. Bartłomiej Zdaniuk
dr Seweryn Dmowski
dr Urszula Kurcewicz
doc. dr Marek Nadolski
dr Błażej Poboży

Współpracownicy:
prof. dr hab. Marek Jabłonowski
kpt. dr Aleksandra Morzycka
dr Marta Rojewska
dr Mariusz Włodarczyk
mgr Paweł M. Mrowiński
mgr Oliwia Piskowska
mgr Dariusz Szawurski-Radetz

Kontakt

ul. Nowy Świat 67 (p. 204, 205)
T: +48 22 552 02 82
E: historia.wnpism@uw.edu.pl

Dyżury pracowników

Doktoranci

dr hab. Rafał Chwedoruk, prof. ucz.:
Cezary Paprzycki

dr hab. Daniel Przastek:
Paweł Mrowiński

dr hab. Anna Szustek:
Weronika Skorupska
Nicole Tęcza

X