Handel ludźmi w Polsce

Prawo

 • Normy uniwersalne - prawo międzynarodowe

  1. Deklaracja Mocarstw w sprawie zniesienia handlu Murzynami z dnia 8 lutego 1815 r.
  2. Akt Generalny Konferencji Berlińskiej z dnia 26 lutego 1885 r.
  3. Akt Generalny Konferencji Brukselskiej z dnia 2 lipca 1890 r.
  4. Konwencja w sprawie Afryki Podrównikowej z Saint Germain en Laye z dnia
   10 września 1919 roku.
  5. Pakt Ligii Narodów z dnia 28 czerwca 1919 r. (Dz. U. z 1920 r., Nr 35, poz. 200).
  6. Oświadczenie Rządowe z dnia 8 września 1922 r. w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowego Porozumienia z dn. 18 maja 1904 roku i do Międzynarodowej Konwencji z dn. 4 maja 1910 roku, podpisanych
   w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem (Dz. U. z 1922 r., Nr 87, poz. 783; sprost. Dz. U. z 1929 Nr 62, poz. 487).
  7. Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisana
   w Genewie dnia 30 września 1921 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 1924 r. Dz. U. z 1925 r., Nr 125, poz. 893).
  8. Konwencja w sprawie niewolnictwa podpisana w Genewie dnia 25 września 1926 r. (Dz. U. z 1930 r., Nr 6, poz. 48.).
  9. Konwencja międzynarodowa dotycząca zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi, podpisana w Genewie dnia 11 października 1933 r. (Dz. U. z 1938 r., Nr 7, poz. 37)
  10. Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 1946 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Karty Narodów Zjednoczonych podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 października 1945 r. (Dz. U. z 1947 r., Nr 23, poz. 91).
  11. Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji z dnia
   2 grudnia 1949, a otwartej do podpisu dnia 21 marca 1950 r. w Lake Success w dniu 21 marca 1950 r. (Dz. U. z 1952 r., Nr 41, poz. 278)
  12. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta i proklamowana przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 r.
  13. Uzupełniająca Konwencja w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa podpisana w Genewie dnia
   7 września 1956 r. (Dz. U. z 1963 r., Nr 33, poz. 185).
  14. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu
   w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167).
  15. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 169).
  16. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526).
  17. Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 76, poz. 495).
  18. Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 18, poz. 158).
  19. Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 18, poz. 160).
  20. Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 18, poz.162).
 • Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy

  1. Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1 kwietnia 1919 r. (Dz. U. z 1948 r., Nr 43, poz. 308).
  2. Konwencja Nr 29 MOP z 28 czerwca 1930 r. dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej (Dz. U. z 1959 r., Nr 20, poz. 122).
  3. Zalecenie nr 35 dotyczące przymusu pośredniego pracy z 28 czerwca1930 r.
  4. Konwencja Nr 87 MOP dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych (Dz. U. z 1958 r., Nr 29, poz. 125).
  5. Konwencja Nr 95 MOP z 1 lipca 1949 r. o ochronie płacy (Dz. U. z 1955 r., Nr 38, poz. 234).
  6. Konwencja Nr 105 MOP z 25 czerwca 1957 r. o zniesieniu pracy przymusowej
   (Dz. U. z 1959 r., Nr 39, poz. 240).
  7. Konwencja Nr 138 MOP z 26 czerwca 1973 r. dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia (Dz. U. z 1978 r., Nr 12, poz. 53).
  8. Konwencja Nr 182 MOP z 17 czerwca 1999 r. dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci (Dz. U. z 2004 r.,
   Nr 134, poz. 1474).
  9. Zalecenie nr 190 dotyczące zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci z 1999 r.
 • Normy regionalne

  Rada Europy

  1. Statut Rady Europy przyjęty w Londynie dnia 5 maja 1949 r. (Dz. U. z 1994 r.,
   Nr 118, poz. 565).
  2. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona
   w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284).
  3. Europejska Karta Społeczna (zrewidowana) z dnia 3 maja 1996 r. (Dz. U. z 1999 r.,
   Nr 8, poz. 67).
  4. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi otwarta do podpisu dnia 16 maja 2005 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 20, poz. 107).

  Unia Europejska

  1. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [wersje skonsolidowane] (Dz. U. C 326 z 26 października 2012 r.).
  2. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. ( U.
   z 2009 r., Nr 203, poz. 1569).
  3. Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiką Federalną Niemiec i Republiką Francuską w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach podpisanej w Schengen w dniu 19 czerwca 1990 roku (Dziennik Urzędowy L 239).
  4. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2000 r. (Dz. U. WE C 364 z 18 grudnia 2000 r.).
  5. Decyzja ramowa Rady 2002/629/WSiSW z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi (Dz. U. WE L 203 z 1 sierpnia 2002 r.).
  6. Dyrektywa Rady 2004/81/WE z dania 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami (Dz. U. UE L 261 z 6 sierpnia 2004 r.).
  7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia
   2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz. U UE L 101 z 15 kwietnia 2011 r.).

  Organizacja Państw Amerykańskich

  1. Amerykańska Deklaracja Praw i Obowiązków Człowieka z dnia 30 kwietnia 1948 r. (OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 at 17 /1992/)
  2. Amerykańska Konwencja Praw Człowieka z dnia 22 listopada 1969 r.
  3. Między-Amerykańska Konwencja o Międzynarodowym Handlu Małoletnimi z dnia 18 marca 1994 r.

  Unia Afrykańska

  1. Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów (Narodów) z dnia 27 czerwca 1981 r.
  2. Afrykańska Karta Praw i Dobra Dziecka z dnia 11 lipca 1990 r.

  Liga Państw Arabskich

  1. Kairska Deklaracja Praw Człowieka w Islamie z dnia 5 sierpnia 1990 r.
  2. Arabska Karta Praw Człowieka z dnia 15 września 1994 r.

  Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej

  1. Deklaracja Przeciwko Handlowi Ludźmi zwłaszcza kobietami i dziećmi z dnia
   29 listopada 2004 r.
 • Przepisy prawa krajowego

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r.,
   Nr 78, poz. 483).
  2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( U. z 1974 r., Nr 24, poz. 141
   z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553
   z późn. zm.)2
  4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające kodeks karny ( U.
   z 1997 r., Nr 88, poz. 554 z późn. zm.).
  5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego ( U. z 1997 r.,
   Nr 88, poz. 555 z późn. zm.).
  6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r., Nr 128, poz. 1175 z późn. zm.).
  7. Ustawa z dnia Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( U. z 2013 r. poz. 1650).
  8. Ustawa dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
  9. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
  10. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769).
  11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o Prokuraturze ( U. z 1985 r., Nr 31 poz. 138 z późn. zm.).
  12. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( U. z 1990 r., Nr 30, poz. 179 z późn. zm. z późn. zm.).
  13. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej ( U. z 1990 r., Nr 78 poz. 462 z późn. zm.).
  14. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy ( U. z 2007 r.,
   Nr 89 poz. 589 z późn. zm.).
  15. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 1991 r., Nr 55 poz. 234 z późn. zm.).
  16. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r., Nr 55 poz. 235 z późn. zm.).
  17. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r., Nr 20 poz. 104 z późn. zm.).
  18. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U.
   z 2003 r., Nr 166 poz. 1608).

Statystyki Policji

 • Handel Ludźmi - artykuł 189a par. 1-2 Kodeksu Karnego, a w latach 2004 – 2009 artykuły 253 par. 1 oraz 204 par. 4

    Postępowania wszczęte Postępowania zakończone Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte Wnioski o objęcie aktem oskarżenia
  2015 30 30 101 101 16
  2014 28 34 76 72 10
  2013 27 28 186 185 23
  2012 26 31 61 60 59
  2011 12 19 427 424 424
  2010 16 18 39 39 39
  2009 25 32 52 50 50
  2008 24 26 63 61 61
  2007 21 20 23 24 22
  2006 19 20 21 18 17
  2005 15 26 22 19 19
  2004 14 13 50 48 48

   

 • Zmuszanie do prostytucji - artykuł 203 Kodeksu Karnego

    Postępowania wszczęte Postępowania zakończone Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte Wnioski o objęcie aktem oskarżenia
  2015 24 24 22 22 9
  2014 30 36 31 28 14
  2013 30 35 18 15 5
  2012 28 30 26 24 23
  2011 16 21 19 19 19
  2010 23 36 28 25 25
  2009 22 23 33 32 32
  2008 19 23 35 34 34
  2007 28 32 55 51 43
  2006 33 33 42 42 41
  2005 34 38 35 32 32
  2004 40 37 46 43 43

   

 • Stręczycielstwo, sutenerstwo, kuplerstwo, w tym również w stosunku do osób małoletnich - art. 204 par. 1-3 kodeksu karnego

    Postępowania wszczęte Postępowania zakończone Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte Wnioski o objęcie aktem oskarżenia
  2015 107 122 341 331 53
  2014 127 183 264 260 161
  2013 153 159 452 444 155
  2012 86 134 378 374 364
  2011 85 142 327 319 315
  2010 103 153 486 483 480
  2009 83 131 395 391 388
  2008 95 145 235 233 231
  2007 75 128 315 311 309
  2006 113 144 234 229 224
  2005 119 208 481 471 452
  2004 114 168 419 410 409
 • Wybrane statystki zjawiska handlu ludźmi i pracy przymusowej

  Więcej informacji dotyczących skali zjawiska handlu ludźmi i pracy przymusowej w Europie można uzyskać z Europejskiego Urzędu Statystycznego EUROSTAT a także Europejskiego Urzędu Policji EUROPOL-u.

  Ważnych informacji w tym zakresie dostarcza również Organizacja Narodów Zjednoczonych czy też takie organizacje pozarządowego jak Walk Free Foundation, która systematycznie publikuje Global Slavery Index

Krajowe instytucje zaangażowane w eliminowanie handlu ludźmi

 • Organy ścigania

  • Policja
  • Straż Graniczna
  • Prokuratura
 • Instytucje administracy publicznej

  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Urzędy wojewódzkie (wojewódzkie zespoły do spraw handlu ludźmi)
 • Instytucje administracy publicznej

  1. Fundacja La Strada
  2. Fundacja Po-Moc
  3. Organizacja You Can Free US
  4. Organizacja Baba
  5. DADA (Szczecin)
  6. Halina Nieć
X