Handel ludźmi w Polsce

Prawo

  • Normy uniwersalne - prawo międzynarodowe

    1. Deklaracja Mocarstw w sprawie zniesienia handlu Murzynami z dnia 8 lutego 1815 r.
    2. Akt Generalny Konferencji Berlińskiej z dnia 26 lutego 1885 r.
    3. Akt Generalny Konferencji Brukselskiej z dnia 2 lipca 1890 r.
    4. Konwencja w sprawie Afryki Podrównikowej z Saint Germain en Laye z dnia
      10 września 1919 roku.
    5. Pakt Ligii Narodów z dnia 28 czerwca 1919 r. (Dz. U. z 1920 r., Nr 35, poz. 200).
    6. Oświadczenie Rządowe z dnia 8 września 1922 r. w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowego Porozumienia z dn. 18 maja 1904 roku i do Międzynarodowej Konwencji z dn. 4 maja 1910 roku, podpisanych
      w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem (Dz. U. z 1922 r., Nr 87, poz. 783; sprost. Dz. U. z 1929 Nr 62, poz. 487).
    7. Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisana
      w Genewie dnia 30 września 1921 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 1924 r. Dz. U. z 1925 r., Nr 125, poz. 893).
    8. Konwencja w sprawie niewolnictwa podpisana w Genewie dnia 25 września 1926 r. (Dz. U. z 1930 r., Nr 6, poz. 48.).
    9. Konwencja międzynarodowa dotycząca zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi, podpisana w Genewie dnia 11 października 1933 r. (Dz. U. z 1938 r., Nr 7, poz. 37)
    10. Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 1946 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Karty Narodów Zjednoczonych podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 października 1945 r. (Dz. U. z 1947 r., Nr 23, poz. 91).
    11. Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji z dnia
      2 grudnia 1949, a otwartej do podpisu dnia 21 marca 1950 r. w Lake Success w dniu 21 marca 1950 r. (Dz. U. z 1952 r., Nr 41, poz. 278)
    12. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta i proklamowana przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 r.
    13. Uzupełniająca Konwencja w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa podpisana w Genewie dnia
      7 września 1956 r. (Dz. U. z 1963 r., Nr 33, poz. 185).
    14. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu
      w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167).
    15. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 169).
    16. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526).
    17. Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 76, poz. 495).
    18. Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 18, poz. 158).
    19. Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 18, poz. 160).
    20. Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 18, poz.162).
  • Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy

    1. Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1 kwietnia 1919 r. (Dz. U. z 1948 r., Nr 43, poz. 308).
    2. Konwencja Nr 29 MOP z 28 czerwca 1930 r. dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej (Dz. U. z 1959 r., Nr 20, poz. 122).
    3. Zalecenie nr 35 dotyczące przymusu pośredniego pracy z 28 czerwca1930 r.
    4. Konwencja Nr 87 MOP dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych (Dz. U. z 1958 r., Nr 29, poz. 125).
    5. Konwencja Nr 95 MOP z 1 lipca 1949 r. o ochronie płacy (Dz. U. z 1955 r., Nr 38, poz. 234).
    6. Konwencja Nr 105 MOP z 25 czerwca 1957 r. o zniesieniu pracy przymusowej
      (Dz. U. z 1959 r., Nr 39, poz. 240).
    7. Konwencja Nr 138 MOP z 26 czerwca 1973 r. dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia (Dz. U. z 1978 r., Nr 12, poz. 53).
    8. Konwencja Nr 182 MOP z 17 czerwca 1999 r. dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci (Dz. U. z 2004 r.,
      Nr 134, poz. 1474).
    9. Zalecenie nr 190 dotyczące zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci z 1999 r.
  • Normy regionalne

    Rada Europy

    1. Statut Rady Europy przyjęty w Londynie dnia 5 maja 1949 r. (Dz. U. z 1994 r.,
      Nr 118, poz. 565).
    2. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona
      w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284).
    3. Europejska Karta Społeczna (zrewidowana) z dnia 3 maja 1996 r. (Dz. U. z 1999 r.,
      Nr 8, poz. 67).
    4. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi otwarta do podpisu dnia 16 maja 2005 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 20, poz. 107).

    Unia Europejska

    1. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [wersje skonsolidowane] (Dz. U. C 326 z 26 października 2012 r.).
    2. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. ( U.
      z 2009 r., Nr 203, poz. 1569).
    3. Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiką Federalną Niemiec i Republiką Francuską w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach podpisanej w Schengen w dniu 19 czerwca 1990 roku (Dziennik Urzędowy L 239).
    4. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2000 r. (Dz. U. WE C 364 z 18 grudnia 2000 r.).
    5. Decyzja ramowa Rady 2002/629/WSiSW z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi (Dz. U. WE L 203 z 1 sierpnia 2002 r.).
    6. Dyrektywa Rady 2004/81/WE z dania 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami (Dz. U. UE L 261 z 6 sierpnia 2004 r.).
    7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia
      2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz. U UE L 101 z 15 kwietnia 2011 r.).

    Organizacja Państw Amerykańskich

    1. Amerykańska Deklaracja Praw i Obowiązków Człowieka z dnia 30 kwietnia 1948 r. (OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 at 17 /1992/)
    2. Amerykańska Konwencja Praw Człowieka z dnia 22 listopada 1969 r.
    3. Między-Amerykańska Konwencja o Międzynarodowym Handlu Małoletnimi z dnia 18 marca 1994 r.

    Unia Afrykańska

    1. Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów (Narodów) z dnia 27 czerwca 1981 r.
    2. Afrykańska Karta Praw i Dobra Dziecka z dnia 11 lipca 1990 r.

    Liga Państw Arabskich

    1. Kairska Deklaracja Praw Człowieka w Islamie z dnia 5 sierpnia 1990 r.
    2. Arabska Karta Praw Człowieka z dnia 15 września 1994 r.

    Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej

    1. Deklaracja Przeciwko Handlowi Ludźmi zwłaszcza kobietami i dziećmi z dnia
      29 listopada 2004 r.
  • Przepisy prawa krajowego

    1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r.,
      Nr 78, poz. 483).
    2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( U. z 1974 r., Nr 24, poz. 141
      z późn. zm.).
    3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553
      z późn. zm.)2
    4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające kodeks karny ( U.
      z 1997 r., Nr 88, poz. 554 z późn. zm.).
    5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego ( U. z 1997 r.,
      Nr 88, poz. 555 z późn. zm.).
    6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r., Nr 128, poz. 1175 z późn. zm.).
    7. Ustawa z dnia Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( U. z 2013 r. poz. 1650).
    8. Ustawa dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
    9. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
    10. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769).
    11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o Prokuraturze ( U. z 1985 r., Nr 31 poz. 138 z późn. zm.).
    12. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( U. z 1990 r., Nr 30, poz. 179 z późn. zm. z późn. zm.).
    13. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej ( U. z 1990 r., Nr 78 poz. 462 z późn. zm.).
    14. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy ( U. z 2007 r.,
      Nr 89 poz. 589 z późn. zm.).
    15. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 1991 r., Nr 55 poz. 234 z późn. zm.).
    16. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r., Nr 55 poz. 235 z późn. zm.).
    17. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r., Nr 20 poz. 104 z późn. zm.).
    18. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U.
      z 2003 r., Nr 166 poz. 1608).

Statystyki Policji

  • Handel Ludźmi - artykuł 189a par. 1-2 Kodeksu Karnego, a w latach 2004 – 2009 artykuły 253 par. 1 oraz 204 par. 4

     Postępowania wszczętePostępowania zakończonePrzestępstwa stwierdzonePrzestępstwa wykryteWnioski o objęcie aktem oskarżenia
    2015303010110116
    20142834767210
    2013272818618523
    20122631616059
    20111219427424424
    20101618393939
    20092532525050
    20082426636161
    20072120232422
    20061920211817
    20051526221919
    20041413504848

     

  • Zmuszanie do prostytucji - artykuł 203 Kodeksu Karnego

     Postępowania wszczętePostępowania zakończonePrzestępstwa stwierdzonePrzestępstwa wykryteWnioski o objęcie aktem oskarżenia
    2015242422229
    20143036312814
    2013303518155
    20122830262423
    20111621191919
    20102336282525
    20092223333232
    20081923353434
    20072832555143
    20063333424241
    20053438353232
    20044037464343

     

  • Stręczycielstwo, sutenerstwo, kuplerstwo, w tym również w stosunku do osób małoletnich - art. 204 par. 1-3 kodeksu karnego

     Postępowania wszczętePostępowania zakończonePrzestępstwa stwierdzonePrzestępstwa wykryteWnioski o objęcie aktem oskarżenia
    201510712234133153
    2014127183264260161
    2013153159452444155
    201286134378374364
    201185142327319315
    2010103153486483480
    200983131395391388
    200895145235233231
    200775128315311309
    2006113144234229224
    2005119208481471452
    2004114168419410409
  • Wybrane statystki zjawiska handlu ludźmi i pracy przymusowej

    Więcej informacji dotyczących skali zjawiska handlu ludźmi i pracy przymusowej w Europie można uzyskać z Europejskiego Urzędu Statystycznego EUROSTAT a także Europejskiego Urzędu Policji EUROPOL-u.

    Ważnych informacji w tym zakresie dostarcza również Organizacja Narodów Zjednoczonych czy też takie organizacje pozarządowego jak Walk Free Foundation, która systematycznie publikuje Global Slavery Index

Krajowe instytucje zaangażowane w eliminowanie handlu ludźmi

  • Organy ścigania

    • Policja
    • Straż Graniczna
    • Prokuratura
  • Instytucje administracy publicznej

    • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
    • Państwowa Inspekcja Pracy
    • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
    • Urzędy wojewódzkie (wojewódzkie zespoły do spraw handlu ludźmi)
  • Instytucje administracy publicznej

    1. Fundacja La Strada
    2. Fundacja Po-Moc
    3. Organizacja You Can Free US
    4. Organizacja Baba
    5. DADA (Szczecin)
    6. Halina Nieć
X