pl

Handel ludźmi w Polsce

Prawo

 • Normy uniwersalne - prawo międzynarodowe

  1. Deklaracja Mocarstw w sprawie zniesienia handlu Murzynami z dnia 8 lutego 1815 r.
  2. Akt Generalny Konferencji Berlińskiej z dnia 26 lutego 1885 r.
  3. Akt Generalny Konferencji Brukselskiej z dnia 2 lipca 1890 r.
  4. Konwencja w sprawie Afryki Podrównikowej z Saint Germain en Laye z dnia
   10 września 1919 roku.
  5. Pakt Ligii Narodów z dnia 28 czerwca 1919 r. (Dz. U. z 1920 r., Nr 35, poz. 200).
  6. Oświadczenie Rządowe z dnia 8 września 1922 r. w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowego Porozumienia z dn. 18 maja 1904 roku i do Międzynarodowej Konwencji z dn. 4 maja 1910 roku, podpisanych
   w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem (Dz. U. z 1922 r., Nr 87, poz. 783; sprost. Dz. U. z 1929 Nr 62, poz. 487).
  7. Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisana
   w Genewie dnia 30 września 1921 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 1924 r. Dz. U. z 1925 r., Nr 125, poz. 893).
  8. Konwencja w sprawie niewolnictwa podpisana w Genewie dnia 25 września 1926 r. (Dz. U. z 1930 r., Nr 6, poz. 48.).
  9. Konwencja międzynarodowa dotycząca zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi, podpisana w Genewie dnia 11 października 1933 r. (Dz. U. z 1938 r., Nr 7, poz. 37)
  10. Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 1946 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Karty Narodów Zjednoczonych podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 października 1945 r. (Dz. U. z 1947 r., Nr 23, poz. 91).
  11. Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji z dnia
   2 grudnia 1949, a otwartej do podpisu dnia 21 marca 1950 r. w Lake Success w dniu 21 marca 1950 r. (Dz. U. z 1952 r., Nr 41, poz. 278)
  12. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta i proklamowana przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 r.
  13. Uzupełniająca Konwencja w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa podpisana w Genewie dnia
   7 września 1956 r. (Dz. U. z 1963 r., Nr 33, poz. 185).
  14. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu
   w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167).
  15. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 169).
  16. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526).
  17. Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 76, poz. 495).
  18. Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 18, poz. 158).
  19. Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 18, poz. 160).
  20. Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 18, poz.162).
 • Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy

  1. Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1 kwietnia 1919 r. (Dz. U. z 1948 r., Nr 43, poz. 308).
  2. Konwencja Nr 29 MOP z 28 czerwca 1930 r. dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej (Dz. U. z 1959 r., Nr 20, poz. 122).
  3. Zalecenie nr 35 dotyczące przymusu pośredniego pracy z 28 czerwca1930 r.
  4. Konwencja Nr 87 MOP dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych (Dz. U. z 1958 r., Nr 29, poz. 125).
  5. Konwencja Nr 95 MOP z 1 lipca 1949 r. o ochronie płacy (Dz. U. z 1955 r., Nr 38, poz. 234).
  6. Konwencja Nr 105 MOP z 25 czerwca 1957 r. o zniesieniu pracy przymusowej
   (Dz. U. z 1959 r., Nr 39, poz. 240).
  7. Konwencja Nr 138 MOP z 26 czerwca 1973 r. dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia (Dz. U. z 1978 r., Nr 12, poz. 53).
  8. Konwencja Nr 182 MOP z 17 czerwca 1999 r. dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci (Dz. U. z 2004 r.,
   Nr 134, poz. 1474).
  9. Zalecenie nr 190 dotyczące zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci z 1999 r.
 • Normy regionalne

  Rada Europy

  1. Statut Rady Europy przyjęty w Londynie dnia 5 maja 1949 r. (Dz. U. z 1994 r.,
   Nr 118, poz. 565).
  2. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona
   w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284).
  3. Europejska Karta Społeczna (zrewidowana) z dnia 3 maja 1996 r. (Dz. U. z 1999 r.,
   Nr 8, poz. 67).
  4. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi otwarta do podpisu dnia 16 maja 2005 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 20, poz. 107).

  Unia Europejska

  1. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [wersje skonsolidowane] (Dz. U. C 326 z 26 października 2012 r.).
  2. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. ( U.
   z 2009 r., Nr 203, poz. 1569).
  3. Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiką Federalną Niemiec i Republiką Francuską w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach podpisanej w Schengen w dniu 19 czerwca 1990 roku (Dziennik Urzędowy L 239).
  4. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2000 r. (Dz. U. WE C 364 z 18 grudnia 2000 r.).
  5. Decyzja ramowa Rady 2002/629/WSiSW z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi (Dz. U. WE L 203 z 1 sierpnia 2002 r.).
  6. Dyrektywa Rady 2004/81/WE z dania 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami (Dz. U. UE L 261 z 6 sierpnia 2004 r.).
  7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia
   2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz. U UE L 101 z 15 kwietnia 2011 r.).

  Organizacja Państw Amerykańskich

  1. Amerykańska Deklaracja Praw i Obowiązków Człowieka z dnia 30 kwietnia 1948 r. (OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 at 17 /1992/)
  2. Amerykańska Konwencja Praw Człowieka z dnia 22 listopada 1969 r.
  3. Między-Amerykańska Konwencja o Międzynarodowym Handlu Małoletnimi z dnia 18 marca 1994 r.

  Unia Afrykańska

  1. Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów (Narodów) z dnia 27 czerwca 1981 r.
  2. Afrykańska Karta Praw i Dobra Dziecka z dnia 11 lipca 1990 r.

  Liga Państw Arabskich

  1. Kairska Deklaracja Praw Człowieka w Islamie z dnia 5 sierpnia 1990 r.
  2. Arabska Karta Praw Człowieka z dnia 15 września 1994 r.

  Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej

  1. Deklaracja Przeciwko Handlowi Ludźmi zwłaszcza kobietami i dziećmi z dnia
   29 listopada 2004 r.
 • Przepisy prawa krajowego

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r.,
   Nr 78, poz. 483).
  2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( U. z 1974 r., Nr 24, poz. 141
   z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553
   z późn. zm.)2
  4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające kodeks karny ( U.
   z 1997 r., Nr 88, poz. 554 z późn. zm.).
  5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego ( U. z 1997 r.,
   Nr 88, poz. 555 z późn. zm.).
  6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r., Nr 128, poz. 1175 z późn. zm.).
  7. Ustawa z dnia Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( U. z 2013 r. poz. 1650).
  8. Ustawa dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
  9. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
  10. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769).
  11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o Prokuraturze ( U. z 1985 r., Nr 31 poz. 138 z późn. zm.).
  12. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( U. z 1990 r., Nr 30, poz. 179 z późn. zm. z późn. zm.).
  13. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej ( U. z 1990 r., Nr 78 poz. 462 z późn. zm.).
  14. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy ( U. z 2007 r.,
   Nr 89 poz. 589 z późn. zm.).
  15. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 1991 r., Nr 55 poz. 234 z późn. zm.).
  16. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r., Nr 55 poz. 235 z późn. zm.).
  17. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r., Nr 20 poz. 104 z późn. zm.).
  18. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U.
   z 2003 r., Nr 166 poz. 1608).

Statystyki

 • Dane liczbowe

  Podane poniżej informacje zostały sporządzone na podstawie Raportu Handel Ludźmi 2020 opracowanego w Wydziale do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi i Przestępstwom z Nienawiści w Departamencie Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.* Podmioty zajmujące się tematyką handlu ludźmi  stosują różną metodologię gromadzenia danych, dlatego statystyki policji, straży granicznej, prokuratury i Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi są prezentowane oddzielnie.

  *https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/handel-ludzmi-w-polsce-raport-2020 10.02.2022

Krajowe instytucje zaangażowane w eliminowanie handlu ludźmi

 • Instytucje zaangażowane w system zwalczania i zapobiegania handlu ludźmi

  • Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Urząd do spraw cudzoziemców
  • Policja
  • Straż Graniczna
  • Prokuratura
  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Zespoły wojewódzkie do spraw przeciwdziałania handlowi ludźmi
 • Pomoc dla ofiar handlu ludźmi

  W Polsce istnieje kilka organizacji pozarządowych (NGO) niosących pomoc ofiarom handlu ludźmi. Choć w kontekście ochrony i pomocy ofiarom handlu ludźmi kluczowy jest Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK) prowadzone przez Fundację La Strada z Warszawy we współpracy z Stowarzyszeniem PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej z Katowic.

  KCIK kontakt

  tel. +48 22 628 01 20 (telefon całodobowy)

  kcik@strada.org.pl

  https://www.kcik.pl/

  Poza KCIK organizacjami mogącymi udzielić pomocy ofiarom handlu ludźmi są:

  WARSZAWA

  La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

  skrytka pocztowa nr 5

  00-956 Warszawa 10

  strada@strada.org.pl

  22 622 19 85

  Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę

  Mazowiecka 12/25

  00-048 Warszawa

  biuro@fdds.pl

  22 616 02 68

  Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

  skr. pocztowa 127

  00-958 Warszawa 66

  biuro@zaginieni.pl

  22 620 16 10

  Armia  Zbawienia

  Ząbkowska 13/13

  03-736 Warszawa

  armia.zbawienia@armia-zbawienia.pl

  661-026-194

  Fundacja Czas Wolności

  Piękna 66A/6

  00-672 Warszawa

  biuro@czaswolnosci.pl

  518-300-011

  KATOWICE

  Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej

  Zygmunta Krasińskiego 21

  40-019 Katowice

  biuro@po-moc.pl

  (32) 255 38 69

  KRAKÓW

  Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

  Krowoderska 11/7

  31-141 Kraków

  biuro@pomocprawna.org

  12 633 72 23

  LUBLIN

  Stowarzyszenie Homo Faber

  Bursaki 12

  20-150 Lublin

  info@hf.org.pl

  602-430-868

  ŁÓDŹ

  Fundacja Light House

  Pogonowskiego 90/2/1

  90-569 Łodź

  office@foundationlighthouse.com

  604-205-007

  Centrum Praw Kobiet – oddział w Łodzi

  Piotrkowska 115/4

  90-430 Łodź

  cpk_lodz@cpk.org.pl

  736-608-493

  ZIELONA GÓRA

  Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

  Stary Rynek 17

  65-067 Zielona Góra,

  baba@baba.org.pl

  692-064-061

  GDYNIA

  Stowarzyszenie Ovum

  Traugutta 2

  81-388 Gdynia

  biuro@ovum.org.pl

  58 661-31-51

  RZESZÓW

  Polski Czerwony Krzyż Oddział Podkarpacki

  Jana III Sobieskiego 3

  35-002 Rzeszów

  rzeszow@pck.org.pl

  (17) 862 25 25

  WROCŁAW

  Stowarzyszenie Pomocy “Akson”

  ul Bora Komorowskiego 31

  51-210 Wrocław

  aksonwroc@wp.pl

  71  736 06 82

  SUWAŁKI

  Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

  Noniewicza 91

  16-400 Suwałki

  pryzmat@pryzmat.org.pl

  (87) 565 02 58

   

  STARACHOWICE

  Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Ośrodek Pomocy Rodzinie

  Ul. Murarska 11

  27-200 Starachowice

  przystan.starachowice@wp.pl

  41-274-09-97

  OPOLE

  Fundacja Pomoc Pokrzywdzonym Victim

  Ul. Jana Bytnara; 16A / 3

  45-265 Opole

  fundacja.victim@gmail.com

  783-055-605

X