plen

Praktyki studenckie

Informacje dla osób studiujących na kierunkach o profilu praktycznym  (bezpieczeństwo wewnętrzne, europeistyka – integracja europejska, organizowanie rynku pracy) dla których studenckie praktyki zawodowe są obligatoryjne

Wymiar praktyk i okres ich odbywania - informacja dla osób, które rozpoczęły studia PRZED 1 października 2019 r.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, rekomendujemy odbywanie praktyk w systemie zdalnych w całości lub w części. Jeżeli praktyki mają odbywać się stacjonarnie, to podmiot przyjmujący powinien oświadczyć (w mailu), że praktyki będą się odbywać w sposób zapewniający przestrzeganie reżimu sanitarnego zgodnie ze wskazaniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Osoby, które rozpoczęły studia przed 1 października 2019 r. mają obowiązek wyrobić trzy miesiące praktyk studenckich, co powinno odpowiadać mniej więcej 360 godzinom praktyk. Praktyki mogą być zrealizowane  jednorazowo u tego samego pracodawcy, lub też dzielone, przy czym minimalny okres odbywania praktyk u jednego pracodawcy nie może być krótszy niż jeden miesiąc. Studenci mogą więc podzielić czas odbywania praktyk na dwa etapy (z których etap pierwszy wynosi jeden miesiąc, a etap drugi – dwa miesiące) lub na trzy etapy, z których każdy trwa jeden miesiąc.

Praktyki należy rozliczyć w terminach określonych w planach studiów poszczególnych kierunków. Plany studiów są dostępne na stronie internetowej Wydziału, zachęcamy do zapoznania się z nimi! Studenci mają jednak możliwość wyrobienia praktyk na wcześniejszych latach studiów. Należy  pamiętać, że do zaliczenia praktyk mogą być uznane tylko te aktywności, które zostały podjęte po rozpoczęciu studiów na danym kierunku.

Wymiar praktyk i okres ich odbywania - informacja dla osób, które rozpoczęły studia 1 października 2019 r. lub później

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, rekomendujemy odbywanie praktyk w systemie zdalnych w całości lub w części. Jeżeli praktyki mają odbywać się stacjonarnie, to podmiot przyjmujący powinien oświadczyć (w mailu), że praktyki będą się odbywać w sposób zapewniający przestrzeganie reżimu sanitarnego zgodnie ze wskazaniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Osoby, które rozpoczęły studia 1 października 2019 r. lub później, mają obowiązek wyrobić sześć miesięcy praktyk studenckich, co powinno odpowiadać mnie więcej 720 godzinom praktyk. Praktyki mogą być zrealizowane jednorazowo u tego samego pracodawcy, lub też mogą być dzielone, jednak minimalny okres odbywania praktyk u jednego pracodawcy nie może być krótszy niż jeden miesiąc.

Praktyki należy rozliczyć w terminach określonych w planach studiów poszczególnych kierunków tj. dwa miesiące praktyk na IV semestrze studiów, dwa miesiące praktyk na V semestrze studiów oraz dwa miesiące praktyk na VI semestrze studiów. Studenci mają możliwość wyrobienia praktyk na wcześniejszych latach studiów. Należy przy tym pamiętać, że do zaliczenia praktyk mogą być uznane tylko te aktywności, które zostały podjęte po rozpoczęciu studiów na danym kierunku.

Formy zaliczenia obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych

Studenci powinni zrealizować wymagany na danym kierunku i roku studiów wymiar praktyk studenckich. W uzasadnionych przypadkach studenci mogą ubiegać się o zaliczenie praktyk studenckich na podstawie zatrudnienia lub podejmowania innych form aktywności. Nie ma możliwości rozliczenia praktyk na podstawie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Zaliczanie praktyk studenckich „krok po kroku”

Krok 1. Konsultacje z opiekunem praktyk na  kierunku

Opiekun  doradza studentom w sprawie wyboru miejsca odbywania praktyk zgodnego z danym kierunkiem studiów oraz udziela innych informacji związanych z przebiegiem i rozliczeniem praktyk studenckich. Jeśli istnieje taka potrzeba, pełnomocnik może wystawić skierowanie na odbywanie praktyk studenckich (formularz skierowania znajduje się do pobrania w zakładce dokumenty).

Krok 2.  Podpisanie porozumienia indywidualnego ws. organizacji praktyk studenckich: pełnomocnik KJD ds. praktyk zawodowych na WNPiSM

Realizacja praktyk studenckich odbywa się na podstawie porozumienia indywidualnego (formularz porozumienia znajduje się do pobrania w zakładce dokumenty), którego integralną część stanowi ramowy harmonogram praktyk.  Porozumienie ze strony Uniwersytetu Warszawskiego podpisuje pełnomocnika KJD (prosimy o wydrukowanie porozumienia w trzech egzemplarzach).

Uwaga: na jednym z egzemplarzy porozumienia powinna się znaleźć adnotacja opiekuna  kierunkowego o akceptacji wyboru miejsca odbywania praktyk.

Uwaga: Może się zdarzyć, że pracodawca zaproponuje własny wzór porozumienia. Nie ma problemu, przy czym inny wzór dokumentu będzie wymagał aprobaty prawników UW (przedłuży to więc całą procedurę o jakiś czas).

Po podpisaniu umowy przez organizatora praktyk, student jest zobowiązany do zwrotu jednego egzemplarza porozumienia. Pełnomocnik ds. praktyk lub opiekun zgłasza studenta do ubezpieczenia NNW na czas trwania praktyk oraz udziela dodatkowych informacji związanych z ich przebiegiem.

Krok 3.  Realizacja praktyk.

W przypadku wystąpienia problemów lub nieprawidłowości związanych z przebiegiem praktyk prosimy o kontakt z właściwym opiekunem  kierunkowym oraz pełnomocnikiem KJD.

Krok 4. Rozliczenie praktyk

Po zakończonych praktykach student jest zobowiązany do okazania opiekunowi  kierunkowemu dokumentów koniecznych do rozliczania praktyk. Na ich podstawie opiekun zalicza studentowi praktyki w systemie usosweb.

Każdorazowo po zakończeniu praktyk prosimy o przedstawienie:

– zaświadczenia o odbyciu praktyk wystawionego i podpisanego przez organizatora praktyk (formularze zaświadczeń znajdują się w zakładce dokumenty).

Uwaga: prosimy o wydrukowanie formularza właściwego dla danego kierunku studiów.

– ankiety dotyczącej przebiegu praktyk wypełnionej przez studenta.

Dodatkowo, w przypadku gdy student rozlicza pełny wymiar praktyk tj. zrealizował całość wymaganego wymiaru praktyk u jednego pracodawcy lub odbył ostatnią część praktyk (w przypadku praktyk dzielonych) prosimy o przedstawienie sprawozdania z realizacji praktyk (wzór sprawozdania znajduje się do pobrania w zakładce dokumenty).

Zaliczanie praktyk studenckich na podstawie zatrudnienia „krok po kroku”

Krok 1. Konsultacje z opiekunem praktyk na kierunku…

Opiekun kierunkowy ocenia, czy  miejsce pracy lub inna aktywność studenta spełniają wymogi określone dla praktyk studenckich na danym kierunku studiów. Student powinien przedstawić opiekunowi praktyk  wypełniony wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia/podejmowania innych form aktywności (wzór wniosku znajduje się do pobrania w zakładce dokumenty) oraz inne dokumenty potwierdzające realizowane zatrudnienie lub aktywności.

Krok 2. Rozliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia/podejmowania innych form aktywności przez pełnomocnika KJD ds. praktyk studenckich na WNPiSM

Na podstawie dostarczonej przez studenta dokumentacji pełnomocnik KJD sprawdza, czy aktywność zrealizowana przez studenta może być zaliczona na poczet obligatoryjnych praktyk studenckich. Weryfikacja następuje na podstawie okazanej przez studenta dokumentacji.

Uwaga: na dokumencie powinna się znaleźć adnotacja opiekuna  kierunkowego o zaakceptowaniu danej aktywności.

Weryfikacja ma charakter formalny (sprawdzane jest np., czy okres zatrudnienia/aktywności studenta jest wystarczający do zaliczenia praktyk studenckich) oraz merytoryczny (ważne, aby aktywność była zgodna z programem danego kierunku studiów). Na podstawie okazanej dokumentacji pełnomocnik zalicza studentowi praktyki w systemie usosweb.

 

Każdorazowo prosimy o przedstawienie:

– zaświadczenia o zatrudnieniu w firmie/instytucji wraz z zakresem obowiązków lub dokumentu potwierdzającego prowadzenie innej działalności;

– podpisanego przez przedstawiciela pracodawcy zaświadczenia o realizowanych zadaniach zawodowych (wzór wykazu znajduje się do pobrania w zakładce dokumenty).

Dodatkowo, w przypadku gdy student rozlicza pracą lub inną działalnością pełny wymiar praktyk prosimy o przedstawienie sprawozdania ze zrealizowanych zadań zawodowych (wzór sprawozdania znajduje się do pobrania w zakładce dokumenty).

Gdzie szukać miejsc odbywania praktyk studenckich?

Jeśli masz własny pomysł na praktykę, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną w wybranej instytucji i ustal z nią termin i formę odbywania praktyki. Przedstaw pracodawcy możliwą formę sformalizowania praktyki. Pamiętaj o skonsultowaniu się z pełnomocnikiem kierunkowym przy wyborze organizatora praktyk.

Jeśli nie masz własnego pomysłu na praktykę poproś o poradę w tej sprawie pełnomocnika kierunkowego. Możesz skorzystać z ofert Biura Karier UW lub wydziałowej bazy staży albo z ofert praktyk udostępnianych na stronie Wydziału.

Pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych na WNPiSM

w trakcie ustaleń

Opiekun praktyk zawodowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

dr Magdalena Tomaszewska-Michalak
mail: tomaszewska.m@uw.edu.pl
dyżur: wtorek 9:30 – 11:00, p. 101
ul. Nowy Świat 67, pokój 101

Opiekun praktyk zawodowych na kierunku europeistyka – integracja europejska (profil praktyczny)

dr hab. Vadym Zheltovskyy
mail: v.zheltovskyy@uw.edu.pl
dyżur: wtorek, godz. 11.30-13.30, p. 203 ul. Krakowskie Przedmieście 3

Opiekun praktyk zawodowych na kierunku organizowanie rynku pracy

dr Przemysław Potocki
mail: p.potocki2@uw.edu.pl
dyżur: wtorek, godz. 13:15 – 14:45.
pokój 104, ul. Nowy Świat 67

X