Katedra Studiów Wschodnich

KATEDRA STUDIÓW WSCHODNICH

Obszary badań:

Utworzenie Katedry Studiów Wschodnich w 2019 roku było możliwe dzięki potencjałowi i dorobkowi naukowemu pracowników wydziału w zakresie badań wschodoznawczych, realizowanych w rozwiązanych instytutach – Stosunków Międzynarodowych, Nauk Politycznych i Europeistyki. Katedra kontynuuje badania politologiczne, prowadzone dotychczas przede wszystkim w ramach Zakładu Badań Wschodnich INP i Międzyinstytutowej Pracowni Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi, a dotyczące transformacji ustrojowej, przywództwa i elit politycznych, etnopolityki, geopolityki, stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Azji Centralnej i Kaukazu, Rosji, Białorusi i innych państw poradzieckich. Poza wskazanymi regionami studia wschodnie w ramach katedry obejmują także Europę Środkową i Bałkany.

Hasła opisujące działalność naukową katedry:

  1. Przemiany polityczne, społeczno-ekonomiczne i kulturowe w państwach poradzieckich.
  2. Przywództwo i elity władzy w Azji Centralnej i na Kaukazie.
  3. Etnopolityka, nacjonalizm i procesy narodotwórcze na obszarze poradzieckim i na Bałkanach.
  4. Tożsamość międzynarodowa państw Europy Wschodniej i Środkowej oraz Bałkanów.
  5. Rywalizacja geopolityczna na obszarze poradzieckim i na Bałkanach.
  6. Polityka wschodnia Polski.
  7. Rosja w systemie międzynarodowym.
  8. Problemy bezpieczeństwa w przestrzeni poradzieckiej i na Bałkanach.

Najważniejsze publikacje:

Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006, 421 s.

Wierzbicki A., Etnopolityka w Azji Centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatelską, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008, 489 s.

Bodio T. (red.), Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, , Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, 571 s.

Bieleń S., Skrzypek A. (red.), Rosja. Refleksje o transformacji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, 292 s.

Bodio T. (red.), Kaukaz: transformacja przywództwa i elit politycznych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, 351 s.

Bieleń S., Skrzypek A. (red.), Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2012, 222 s.

Bieleń S., Skrzypek A. (red.), Rosja: rozważania imperiologiczne, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, 263 s.

Bieleń S., Skrzypek A. (red.), Pamięć i polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich, współredakcja: Andrzej Skrzypek, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016, 238 s.

Bieleń S., Czas próby w stosunkach międzynarodowych. Miscellanea, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017, 387 s.

Bieleń S. (red.), Rewolucja w myśli i praktyce politycznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, 341 s.

Tymanowski J., Rola i znaczenie Republiki Białoruś we współczesnej Europie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, 245 s.

Bodio T. (red.), Kaukaz Północny: religie, polityka, elity i bezpieczeństwo, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017, 601 s.

Wierzbicki A., Polish-Belarusian Relations. Between a Common Past and the Future, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2018, 204 s.

Wierzbicki A., „Rosja dla Rosjan”. Nacjonalizm rosyjski i etnopolityka, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, 473 s.

Raś M., Aktywność międzynarodowa regionów Federacji Rosyjskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2018, 425 s.

Bieleń S. (red.), Polityka wschodnia RP – między  fatalizmem geopolitycznym a klątwą niemocy,  Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2019, 441 s.

Babić M., Polityka bezpieczeństwa państw Bałkanów Zachodnich. Perspektywy i  zagrożenia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, 333 s.

Curanović A., Przeznaczeni do wielkości! Poczucie misji w polityce zagranicznej. Przypadek Rosji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, 284 s.

Zięba R., Poland’s Foreign and Security Policy. Problems of Compatibility with
the Changing International Order
, Springer, Cham 2020, 280 s.

Współpraca krajowa

Dotychczasowy dorobek naukowy Katedry powstawał we współpracy z uczelniami i ośrodkami badawczymi z kraju w postaci konferencji, seminariów i wspólnych publikacji. W przedsięwzięciach organizowanych przez pracowników katedry uczestniczyli badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu w Białymstoku i Polskiej Akademii Nauk.

Kontakt

ul. Krakowskie Przedmieście 3 (p. 200)
T: +48 22 55 22 929
E: studiawschodnie.wnpism@uw.edu.pl

Dyżury pracowników

Doktoranci

prof. dr hab. Tadeusz Bodio
Agnieszka Tomczyk

dr hab. Maciej Raś
Karolina Jędrzejewska
Artur Miazek
Przemysław Dałek

X