Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

plen

KATEDRA STUDIÓW REGIONALNYCH I GLOBALNYCH

Obszary badawcze w ramach Katedry

Przedmiotem studiów regionalnych i globalnych są stosunki międzynarodowe na poziomie regionalnym i globalnym oraz wzajemne relacje między państwem, poziomem regionalnym oraz systemem globalnym. Wyróżniamy następujące główne kierunki badań:

 • Kategorie pojęciowe studiów regionalnych: pojęcie regionu i sytemu regionalnego, regionalność, regionalizm, regionalizacja, integracja regionalna, współpraca regionalna, wspólnoty regionalne, bezpieczeństwo regionalne, regiony w polityce zagranicznej państw, funkcje regionalizmu, relacje regionalizm-globalizm, instytucje współpracy regionalnej;
 • Specyfika stosunków międzynarodowych w regionach pozaeuropejskich: Azja i Pacyfik (Indo-Pacyfik), Bliski Wschód, Afryka, Ameryka Łacińska, Ameryka Północna;
 • Kategorie pojęciowe studiów globalnych: procesy globalizacji i współzależności, problemy globalne, procesy umiędzynarodowienia, pojęcie społeczności międzynarodowej, globalne mechanizmy współpracy, mocarstwa wschodzące (m.in. Indie, Chiny, Brazylia, RPA), globalne strategie mocarstw, reżimy międzynarodowe, koncepcja global governance, koncepcje i formy ładu międzynarodowego, ruchy alter i antyglobalistyczne, współzależność polityki i ekonomii w stosunkach międzynarodowych, polityka liberalizacji i protekcjonizmu, globalny system handlowy i finansowy, geoekonomia, ekonomiczny nacjonalizm, rozwój międzynarodowy, pomoc międzynarodowa, przedsiębiorstwa międzynarodowe, Kultura, religie, cywilizacje w stosunkach międzynarodowych;
 • Unia Europejska w globalnym systemie międzynarodowym: UE wobec Globalnego Południa, umowy handlowe i pomocy rozwojowej UE, współpraca międzyregionalna UE, dialog międzyregionalny, relacje UE-rynki wschodzące (m.in. Indie, Chiny, Indonezja, Meksyk) , stosunki transatlantyckie (wymiar gospodarczy, polityczny i kulturowo-cywilizacyjny);
 • Polska wobec państw pozaeuropejskich: Azji, Ameryki Łacińskiej, Ameryki Północnej, Bliskiego Wschodu, Afryki (wymiar gospodarczy, polityczny i kulturowo-cywilizacyjny); Polska wobec problemów globalnych (m.in. pomoc humanitarna) .

Metodologia studiów regionalnych i globalnych

 • Kryteria identyfikacji systemów regionalnych;
 • Zastosowanie obowiązujących w nauce o stosunkach międzynarodowych założeń o ontologii systemów regionalnych i systemu globalnego oraz teorii głównego nurtu: realizm (wszystkie odmiany); neoliberalny instytucjonalizm, liberalizm, konstruktywizm, teoria społeczności międzynarodowej, teorie krytyczne;
 • Teorie odnoszące się do poziomu systemu regionalnego: teoria integracji regionalnej, teoria regionalnych kompleksów bezpieczeństwa, teoria neofunkcjonalizmu, teoria międzyrządowego liberalizmu, teoria nowego regionalizmu,  teorie regionalnego subsystemu, teoria regionalnej hegemonii;
 • Międzynarodowa ekonomia polityczna – badanie systemów regionalnych i systemu globalnego.

Współpraca międzynarodowa

W ramach umów bilateralnych Katedra współpracuje obecnie (stan na kwiecień 2021r.) z 53 uczelniami spoza UE oraz zacieśnia bliższą współpracę naukową z niektórymi uczelniami, ośrodkami z UE i Europy (m.in. Oxford School of Global and Area, University of Oxford, French Institute of Geopolitics, Department of North American Studies, Charles University, Department of Political Science, South Asia Institute, University of Heidelberg, School of International Studies, Saint Petersburg State University, School of International Regional Studies, HSE University, Moscow, Uniwersytet w Bonn). Wspólpraca naukowa 30 uczelni z Azji (m.in. Jawaharlal Nehru University, Peking University, Fudan University, International Christian University), 13 z Ameryki Łacińskiej (m.in. CIDE w Mexico City; UNAM), 3 Ameryka Północna, 6 Europa, 1 z Bliskiego Wschodu.

Katedra jest członkiem utworzonej od 2019 r. sieci badawczej studiów regionalnych z uczelniami z University of Oxford, Freie University of Berlin, GIGA (Hamburg), University of Leiden, INALCO, Higher School of Economics Moscow, Charles University.

Współpraca z Charles University, University of Heidelberg oraz uczelnią w Mediolanie w ramach projektu UE pt. 4 EU +.

Kontakt

ul. Żurawia 4 (p. 501, 502, 503, 504)
T: +48 22 553 16 35
E: studiareg.wnpism@uw.edu.pl

Dyżury pracowników

Doktoranci

Simante Shankara Bharti – promotor dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk i dr Karina Jędrzejowska (promotor pomocniczy)
Ernest Hryhorowicz oraz mgr Paulina Warsza – promotor dr hab. Wiesław Lizak
Eby Johny – promotor dr hab. Rafał Ulatowski

Webinaria Katedry:

 1. Webinar: The Place of Area Studies in the International Relations Discipline. Link: https://youtu.be/d-ZyPy6uKhw

Publikacje

 • Horyzonty studiów strategicznych” autorstwa pracowników Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego – Kamili Pronińskiej, Agnieszki Bieńczyk-Missali, Patrycji Grzebyk, Roberta Kupieckiego, Marka Madeja, Andrzeja Szeptyckiego i Piotra Śledzia. Wydawnictwo Naukowe Scholar
 • J. Ciechański, Multikulturalizm: ewolucja dyskursu, „Studia Politologiczne” 2021, vol. 59, s. 181-201;
 • J. Ciechański, Ludwik Rajchman – (współ)twórca wspólnoty epistemicznej biomedycyny i higieny publicznej oraz międzynarodowego reżimu ochrony zdrowia po I wojnie światowej,(w:) E. Haliżak, T. Łoś-Nowak, A. Potyrała, J. Starzyk-Sulejewska (red.), Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918–2018, Warszawa 2019, s. 201-232;
 • J. Ciechański, W chorobie i u władzy. Czynnik biologiczny w polityce zagranicznej, (w:) E. M. Haliżak (red.), Badanie polityki zagranicznej państwa, Warszawa 2018, s. 321-352.
 • J. Gocłowska-Bolek (red.) Urugwaj: polityka, gospodarka, społeczeństwo i kultura, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2021;
 • J. Gocłowska-Bolek J., Only Death Will Take Me Off the Streets. The Rise and Fall of Luiz Inácio Lula da Silva – Brazilian Most Famous Leader, [in:] K. Kasianiuk, B. Szklarski, P. Żylicz (eds.), Failed Leadership, Peter Lang GmbH, Berlin 2021, pp. 135-149;
 • J. Gocłowska-Bolek, Polityka innowacyjna Brazylii i jej wpływ na konkurencyjność międzynarodową w latach 1985-2018, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2020, s. 342;
 • Ł. Gołota, Comparative Economic Development Models Poland And The Republic Of Korea, “Modelling The New Europe” 2019, no. 31, pp. 62-78;
 • Ł. Gołota, Domestic Political & Economic System of China, (in:) Ł. Golota, J. Hu, K. Van der Borght, S. Wang (eds.), Perspectives on Chinese Business and Law, Antwerp – Oxford – Portland, 2018, s. 19-42;
 • Ł. Gołota, Gospodarka Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej. Porównanie osiągnięć na tle otoczenia międzynarodowego,Stosunki Międzynarodowe – International Relations“ 2018, nr 54, s. 193-215;
 • E. Haliżak, Wojna hegemoniczna USA – Chiny: implikacje dla gospodarki światowej, (w): M. Grącik – Zajączkowski, J. Stryjek (red.), Współczesna gospodarka światowa w sieci międzynarodowych powiązań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 155-171;
 • E. Haliżak, Udział Polski w pracach Międzynarodowego Instytutu Współpracy Intelektualnej i Konferencji Wyższych Studiów Międzynarodowych, (w:) E. Haliżak, T. Łoś-Nowak, A. Potyrała, J. Starzyk-Sulejewska (red.), Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918–2018, Warszawa 2019, s. 57-81;
 • E. Haliżak, Międzynarodowa ekonomia polityczna – subdyscyplina nauki o stosunkach międzynarodowych, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2017, nr 1, s. 9–34;
 • E. Haliżak, Obszar badawczy nauki o stosunkach międzynarodowych, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2015, nr 2, s. 9-36;
 • A. Jarczewska Stany Zjednoczone – wielka polityka w cieniu impeachmentu, „Rocznik Strategiczny 2019/2020”, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2020;
 • A. Jarczewska, Stany Zjednoczone – America First według Donalda Trumpa, „Rocznik Strategiczny 2017/2018” 2018, s. 182-201;
 • A. Jarczewska, Culture and the economy, (in:) G. Michałowska, H. Schreiber (eds.), Culture(s) in International Relations, (red.), Frankfurt am Mein, 2017, s. 105-129;
 • A. Jarczewska, J. Zajączkowski (red.), Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016;
 • A. Jaskólska, Party Politics and its Influence over Foreign Policymaking in India (in:) J. Dragsbæk Schmidt, S. Chakrabarti (eds.), The Interface of Domestic and International Factors in India’s Foreign Policy, London, New York, Routledge 2021;
 • A. Jaskólska, Liberalna teoria polityki zagranicznej – studium przypadku partii regionalnych w Indiach, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2018, nr 4;
 • A. Jaskólska, Sekularyzm versus hinduski nacjonalizm w systemie politycznym Indii, (w:) M. F. Gawrycki, M. E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, R. Zięba (red.), Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016;
 • K. Jędrzejowska, From Global to Regional Financial Governance? The Case of Asia-Pacific, (in:) M. Rewizorski, K. Jędrzejowska, A. Wróbel (eds.), The Future of Global Economic Governance – Challenges and Prospects in the Age of Uncertainty, Springer 2020, pp. 103-118;
 • K. Jędrzejowska, Współpraca Polski z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, (w:) M. E. Haliżak, A. Potyrała, T. Łoś-Nowak, J. Starzyk-Sulejowska (red.), Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918-2018, Warszawa 2019, s. 471-502;
 • K. Jędrzejowska, Upadłość (bankructwo) państwa w stosunkach międzynarodowych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018;
 • K. Kołodziejczyk, Stosunki Unii Europejskiej z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Stan i perspektywy na przyszłość, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2018 nr 2(61), s. 274-291;
 • K. Kołodziejczyk, Polityka zagraniczna Unii Europejskiej w wymiarze ekonomicznym, (w:) M. Pietrasiak, J. Ciesielska-Klikowska, S. Kosmynka (red.), Badanie polityki zagranicznej państwa-wymiar europejski, Warszawa, 2017, s. 125-136;
 • K. Kołodziejczyk, Zasadnicze atrybuty polityki rozwojowej Unii Europejskiej, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2017 nr 4, s. 157-168;
 • W. Lizak, K. Zajączkowski, M. Kołodziejczak (Guest Editors), Introduction to Special Issue: Non-military aspects of security in the changing international order; “Security and Defence Quarterly” 2021, nr 1, vol. 33
 • W. Lizak, Bliski Wschód: w poszukiwaniu nowej równowagi, (w:) Rocznik Strategiczny 2019/20, t. 25, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020, s. 305-324;
 • W. Lizak Bliski Wschód – krajobraz po bitwie, „Rocznik Strategiczny 2018/2019”, t. 24, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, s. 299-314;
 • W. Lizak, Libya – Road to dysfunctionality, „Politeja” 2018, nr 5, , s. 23-40;
 • T. Łukaszuk, Indian and Australian Maritime Security Doctrines in the Indian Ocean Region in the 21st Century. Christian Bueger’s Matrix of Maritime Security Approach, „Polish Political Science Yearbook” 2020, no. 4, pp. 105–127;
 • T. Łukaszuk, Normative Powers in Maritime Affairs: India-Eu Cooperation in The Indian Ocean Region, „The Copernicus Journal of Political Studies” 2020, No. 1, pp. 63–81;
 • T. Łukaszuk, The evolution of India-Central Europe relations after the Cold War, „Studia Politologiczne” 2020,  vol. 56, s. 231-254;
 • T. Łukaszuk, The Concept of Maritime Governance in International Relations, “Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2018, nr 4, s. 123-144;
 • A. Oberda – Monkiewicz Poland-Mexico: Towards a Strategic Partnership, Serie: Studies in Politics, Security and Society, vol. 28, Peter Lang 2020
 • A. Oberda-Monkiewicz, Ameryka Łacińska w polityce zagranicznej Meksyku – między retoryką a rzeczywistym partnerstwem, “Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2017, nr 4, s. 135-156;
 • A. Oberda-Monkiewicz, Evolution of EU-Mexico relations: time for real partnership?, “Anuario Latinoamericano. Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” 2017, nr 4, s. 187-202;
 • A. Oberda-Monkiewicz, Securitización de la política migratoria mexicana, (w:) K. Derwich, M. Sawicka (red.), Migraciones y diasporas en la América Latina contemporánea, Kraków, 2017, s. 177-197;
 • S. Piechocińska-Para, Ł. Gołota, Robert O. Keohane, Po hegemonii: współpraca i spór w światowej hegemonii politycznej, (w:) A. Wojciuk, H. Schreiber (red.), Stosunki międzynarodowe. Antologia tekstów źródłowych. Tom 1: Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, Warszawa, 2018, s. 373-385;
 • S. Piechocińska-Para, Współpraca średnich mocarstw: studium przypadku grupy MIKTA w ramach G20, (w:) M. F. Gawrycki, E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, R. Zięba (red.), Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, s. 177-190;
 • S. Piechocińska-Para, G20 jako instrument sterowania gospodarką światową, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, nr 139, s. 41-49;
 • B. Regulska-Ingielewicz, Rola szczebla federalnego i stanowego w kształtowaniu amerykańskiej polityki handlowej po przyjęciu Narodowej Inicjatywy Eksportowej, „Studia Politologiczne” 2020, vol. 55, s. 440-465;
 • B. Regulska-Ingielewicz, Mocarstwowość ekonomiczna Wielkiej Brytanii. Rola londyńskiego City w budowaniu przestrzeni geoekonomicznej, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2018, nr 4, s. 85-103;
 • B. Regulska-Ingielewicz, Zmiany w przestrzennej alokacji kapitału produkcyjnego na świecie (FDI) – studium przypadku Stanów Zjednoczonych, (w:) M. F. Gawrycki, E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, R. Zięba (red.), Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2016, s. 115-124
 • B. Regulska-Ingielewicz, Partnerstwo Transpacyficzne jako nowa formuła integracji gospodarczej w regionie Azji i Pacyfiku, (w:) A. Jarczewska, J. Zajączkowski (red.), Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015: ciągłość i zmiana w regionalnym systemie międzynarodowym, Warszawa, 2016, s. 538-557;
 • A. M. Solarz, The Impact of Immigration Crisis on Europe’s Cultural Condition: Why are the Poles ‘Apprehensive’ about Muslims?, „The Politics and Religion Journal” 2020, vol 14, no. 2, pp. 313-334;
 • A. M. Solarz, Religion and International Relations in the Middle East as a Challenge for International Relations (IR) Studies, „Religions” 2020, no 11 (3), pp. 1-21;
 • A. M. Solarz, M. Wojtaszczyk, M. Zych, A. M. Solarz, What does the European Union Think about the USA, Russia, the PRC, Germany and Itself?, „European Review” 2020, vol. 28, issue 2, s. 294-304
 • A. M. Solarz, Geographies of religions: the religious factor in contemporary world politics – analytical frameworks, M. W. Solarz (ed.), New Geographies of the Globalized World, Routledge, London and New York, 2018;
 • R. Ulatowski, OPEC+ as a new governor in Global Energy Governance, Revista Unisci, 2020, no. 53, pp. 241-263;
 • R. Ulatowski, Energy Policy in the Context of the EU’s Eastern Policy, [w:] Hilz W., Minasyan S., Raś M. (red) Ambiguities of Europe’s Eastern Neighbourhood. Springer VS, Wiesbaden, 2020, s. 93-107;
 • R. Ulatowski, The Role of the Education Sector in Relations Between Poland and Germany, 1991–2016, (in:) K. P. Marczuk (ed.), Good Neighbourhood Treaties of Poland. Political, Security and Social Relations, Palgrave Macmillan, 2019, pp. 75-91;
 • A. Wróbel, M. Rewizorski, K. Jędrzejowska (eds.), The Future of Global Economic Governance. Challenges and Prospects in the Age of Uncertainty, Springer 2020;
 • A. Wróbel, The Functionality and Dysfunctionality of Global Trade Governance: The European Union Perspective, (in:) M. Rewizorski, K. Jędrzejowska, A. Wróbel (eds.), The Future of Global Economic Governance. Challenges and Prospects in the Age of Uncertainty, Springer 2020;
 • A. Wróbel, India, the European Union and Global Trade Governance, (in:) R.K. Jain (eds.), India and the European Union in a Turbulent World, Palgrave Macmillan 2020;
 • A. Wróbel, China’s Trade Policy: Realist and Liberal Approaches, (in:) M. Grabowski, T. Pugacewicz (eds.), Application of International Relations Theories in Asia and Africa, Peter Lang Verlag, Berlin 2019;
 • J. Zajączkowski, Indyjska strategia równoważenia w regionie Azji i Pacyfiku po 2014 r., „Rocznik Strategiczny 2018/19”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, s. 388-401
 • J. Zajączkowski, Indie w regionie Azji i Pacyfiku po zakończeniu zimnej wojny – analiza w kategoriach konstruktywizmu konwencjonalnego, (w:) J. Marszałek-Kawa, J. Zajączkowski (red.), Współpraca i rywalizacja państw azjatyckich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 11-60;
 • J. Zajączkowski, India’s Foreign Policy Following the End of the Cold War (in:) J. Zajaczkowski, J. Schottli, M. Thapa (eds.), India in the Contemporary World. Polity, Economy and International Relations, Routledge, London, New York, New Delhi 2014, s. 265–307;
 • J. Zajączkowski, Illiberal Democracy in the Asia-Pacific Region: Methodological and Practical Aspects (in:) J. Zajączkowski, M.F. Gawrycki, A. Bógdał-Brzezińska (eds.), Re-visions and Re-Orientations: Non-European Thought in the International Relations Studies, Bloomsbury, New Delhi, London, New York, Sydney 2014, s. 201-227.
X