plen

Przeniesienia

Informacja o zasadach przeniesień na Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych  UW

z innych uczelni na rok akademicki 2023/2024

Zasady kwalifikacji

Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia. Przeniesienia dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Kandydat zobowiązany jest załączyć na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK następujące dokumenty:

 1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji;
 2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje:
  a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich,
  b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku,
  c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów,
  d) poziom i forma odbywanych studiów;
 3. wykaz zaliczonych przedmiotów wraz z sylabusami (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen;
 4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami);
 5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona uzasadnienie wniosku o przeniesienie.

Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną.

Decyzja o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc jest podejmowana na podstawie złożonych kompletnych dokumentów, różnic programowych wynikających z odmienności planów studiów.

Kandydaci są kwalifikowani na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej zgodnie z wymogami, podanymi do wiadomości kandydatów na stronie IRK.
Link: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PRZENIES2023/

Terminy

Termin składania dokumentów w IRK: 12.06.2023 00:00 – 31.08.2023 23:59

I tura rozmów kwalifikacyjnych: 7 września 2023 r.

Ogłoszenie wyników: 12 września 2023 r.

II tura rozmów kwalifikacyjnych: 13 września 2023 r.

Ogłoszenie wyników: 18 września 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 21-22 września 2023 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28-29 września 2023 r.
Biały pasek oddzielający
X